Τετάρτη 22 Μαΐου 2019Βιντεοσκοπημένο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ (Ν 4548/2018)

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Αλεπάκος Κ., Καλλιντέρης Κ., Κουρελέας Π.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση και αξιολόγηση των νομικού πλαισίου που διέπει την ευθύνη των μελών διοίκησης ΑΕ τόσο όσον αφορά καθαυτή την εταιρική ευθύνη όσο και τη φορολογική και ποινική λαμβανομένων υπόψη και των αλλαγών που εισήχθησαν με τον νέο Ν 4548/2018 για να διευκολύνει τον συμμετέχοντα στην κατανόηση, εμβάθυνση και ευχερέστερη αντιμετώπιση των θεμάτων ευθύνης μελών ΔΣ της ΑΕ.

Εταιρική Ευθύνη: (Κ. Αλεπάκος)

• Εισαγωγικές παρατηρήσεις (άρθρ. 102-108 Ν 4548/2018)

• Ευθύνη μελών ΔΣ έναντι της ΑΕ
• Σχέση μελών ΔΣ με την ΑΕ
• Υποχρεώσεις μελών του ΔΣ
• Νομική φύση της ευθύνης
• Ατομική ή συλλογική ευθύνη μελών του ΔΣ
• Περιπτώσεις θεμελίωσης ευθύνης - Νέο μέτρο ευθύνης: παράβαση καθήκοντος κατά τη διαχείριση των υποθέσεων της ΑΕ
• Λόγοι αποκλεισμού της ευθύνης - Βάρος απόδειξης
→ Κριτήριο επιμέλειας συνετού επιχειρηματία
→  Σύννομη απόφαση ΓΣ
→  Ο κανόνας του “business judgment rule” ή του «ανέλεγκτου της επιχειρηματικής κρίσης»
→  Εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητης επιτροπής που λειτουργεί στην AE σύμφωνα με τον νόμο
• Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 102-108 στα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του ΔΣ ή η πράξη διορισμού τους είναι ελαττωματική
• Παραίτηση ή συμβιβασμός της ΑΕ από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση
• Παραγραφή των εταιρικών αξιώσεων προς αποζημίωση
• Έγκριση συνολικής διαχείρισης (άρθρ. 108)
• Άσκηση της εταιρικής αγωγής: Προϋποθέσεις και διαδικασία (άρθρ. 103 - 106 Ν 4548/2018)

• Ευθύνη μελών ΔΣ έναντι των μετόχων της ΑE
• Άμεση - Έμμεση (αντανακλαστική) ζημία μετόχων
 Περιπτωσιολογία

• Ευθύνη μελών ΔΣ έναντι του Δημοσίου και εταιρικών δανειστών
• Ιδιότυπη άρση της αυτοτέλειας του ν.π. της ΑΕ, όσον αφορά τους διοικούντες της, για υποχρεώσεις της έναντι του Δημοσίου
• Ευθύνη διοικούντων έναντι εταιρικών δανειστών

 

Ευθύνη για Φορολογικές Παραβάσεις και Χρέη προς το Δημόσιο: (Κ. Καλλιντέρης)

• Ποινική ευθύνη μελών διοίκησης
• Νομοθετικό πλαίσιο
• Η έννοια της φοροδιαφυγής. Προϋποθέσεις έγερσης ποινικής ευθύνης (φόροι που περιλαμβάνονται, ποσοτικά όρια)
• Πρόσωπα που θεωρούνται ποινικά υπεύθυνα
• Κίνηση ποινικής διαδικασίας. Παραγραφή αδικήματος
• Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο
• Αναφορά στο αδίκημα της φοροδιαφυγής ως βασικού αδικήματος για την τέλεση του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

• Αλληλέγγυα ευθύνη μελών διοίκησης
• Η έννοια της αλληλέγγυας ευθύνης
• Προϋποθέσεις έγερσης της αλληλέγγυας ευθύνης
• Φόροι που καλύπτονται από την ευθύνη
• Πρόσωπα που θεωρούνται αλληλέγγυα υπεύθυνα
• Η δικονομική άμυνα του διοικητή
• Άρνηση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

• Προληπτικά Μέτρα Διασφάλισης
• Προϋποθέσεις λήψης των μέτρων σε βάρος των μελών διοίκησης (φόροι που περιλαμβάνονται, ποσοτικά όρια)
• Πρόσωπα που θεωρούνται υπαγόμενα στα μέτρα
• Η δικονομική άμυνα του βαρυνόμενου

Ποινική Ευθύνη: (Π. Κουρελέας)

• Απιστία - Διαχείριση περιουσίας νομικού προσώπου
• Αποφάσεις:
→  Διευθύνοντος Συμβούλου
→  Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά/ μη εκτελεστικά μέλη)
→  Γενικής Συνέλευσης
• Έννοια ζημίας

• Παράσταση πολιτικής αγωγής νομικού προσώπου
(ουσιαστικές - δικονομικές όψεις)

• Ευθύνη απορρέουσα από την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης
• Πρόσωπα που θεωρούνται ποινικά υπεύθυνα
• Περιορισμός του κύκλου των υπευθύνων προσώπων (είναι δυνατός;)
• Ειδικές περιπτώσεις
→ Ποινικές διατάξεις Ν. 4548/2018 (Αναμόρφωση Δικαίου ΑΕ)
→ Περιβαλλοντικά εγκλήματα
→ Εργατικά ατυχήματα
→ Εργατική νομοθεσία (εργοδοτικές/ασφαλιστικές εισφορές, μη καταβολή δεδουλευμένων - N 4554/2018 περί υποχρεώσεων αναθέτοντος έργου - εργολάβου - υπεργολάβου)
→ Ανταγωνισμός
→ Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους/νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με το εμπορικό/εταιρικό δίκαιο και ιδιαίτερα με τις ΑΕ, λογιστές, ορκωτούς ελεγκτές/λογιστές αλλά και σε μετόχους, μέλη ΔΣ, διευθύνοντες, οικονομικούς και λοιπούς συμβούλους επιχειρήσεων που επιθυμούν να κατανοήσουν και να αποκτήσουν ουσιαστική κατάρτιση για τις ευθύνες των μελών της διοίκησης της ΑΕ και για την πρακτική αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ο Κωνσταντίνος Α. Αλεπάκος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακά στο Εμπορικό - Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και νομικός σύμβουλος μεγάλων εταιρειών και επιχειρήσεων. Είναι Ειδικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων, Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του νομικού περιοδικού «ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ», Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για την κατάρτιση και εφαρμογή Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Νόμων, έχει επανειλημμένα συμμετάσχει ως εισηγητής σε Συνέδρια, Επιστημονικές Ημερίδες και Σεμινάρια για θέματα Εμπορικού, Τραπεζικού, Χρηματιστηριακού Δικαίου και Δικαίου των Επιχειρήσεων και ως μέλος της επιτροπής Εξετάσεων Υποψηφίων Δικηγόρων στο Εμπορικό Δίκαιο για την απόκτηση άδειας Δικηγορικού Λειτουργήματος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Έχει συγγράψει πολλά άρθρα, μελέτες και σχόλια που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα νομικά περιοδικά, μονογραφία με τίτλο «Ο παραμερισμός της νομικής προσωπικότητας στην Ανώνυμη Εταιρεία» και έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας στο συλλογικό έργο «Το Δίκαιο της ΑΕ» με επιμέλεια του καθηγητή Ε. Περάκη.

O Κωνσταντίνος Καλλιντέρης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Ζέπος & Γιαννόπουλος και επικεφαλής του τμήματος φορολογίας φυσικών προσώπων (Private Clients). Έχει μακρά συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία. Είναι μέλος του ΔΣΑ από το 1995. Έχει εκδώσει το βιβλίο «Η ευθύνη διοικητών νομικών προσώπων για φορολογικές παραβάσεις και χρέη προς το δημόσιο» (δεύτερη έκδοση 2018) και έχει δημοσιεύσει σειρά μελετών στο νομικό τύπο.

Ο Παναγιώτης Κουρελέας σπούδασε νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (LL.B) και στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου «Γερμανία» (LL.M – Ποινική Δικονομία). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2004. Eίναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας “Ιωάννης Γιαννίδης Δικηγορική Εταιρεία –Giannidis Law Firm». Είναι μέλος της Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και από τον Ιούνιο του 2016 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Ασχολείται αποκλειστικά με ποινικές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και εταιρικού ποινικού δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17123|17124
8 ώρες
Εισηγητές: Αλεπάκος Κ., Καλλιντέρης Κ., Κουρελέας Π.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 180,00 € Ειδική Τιμή 126,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ (Ν 4548/2018)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17123|17124
8 ώρες
Εισηγητές: Αλεπάκος Κ., Καλλιντέρης Κ., Κουρελέας Π.
Back to Top