ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ερμηνεία διατάξεων - Παραδείγματα - Φορολογικό Μητρώο
Διατίθεται δωρεάν Ένθετο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 5073/2023 περί του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12.6€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 29,60 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18729
Σγουρινάκης Ν., Στεφανής Λ.
ΣΕΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  • Εκδοση: 5η 2022
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 256
  • ISBN: 978-960-654-934-2

Το βιβλίο «Φορολογία Δικηγόρων» αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα, που ως κύριο στόχο έχει να καταστήσει ικανό τον αναγνώστη-δικηγόρο να έλθει σε επαφή και να αντιμετωπίσει με ορθολογικό τρόπο, τα φορολογικά και λογιστικά ζητήματα του κλάδου του. Τα θέματα πρακτικής εφαρμογής και τα παραδείγματα που παρατίθενται, κατά την ανάπτυξη της ύλης του βιβλίου, κατά ενότητα, κατευθύνουν προς την ορθή παρακολούθηση των φορολογικών και λογιστικών υποχρεώσεων, τόσο τους δικηγόρους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, ως ασκούντες πλέον επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο και τις διοικήσεις των δικηγορικών εταιρειών. Ταυτοχρόνως, το βιβλίο συνιστά έναν πλήρη οδηγό για τους λογιστές φοροτεχνικούς που έχουν την ευθύνη τήρησης των λογιστικών τους βιβλίων και αρχείων, ώστε να τηρούνται οι φορολογικές διατάξεις και, ασφαλώς, να εφαρμόζεται σωστά το συνολικό πλαίσιο των φορολογικών υποχρεώσεων.

Οι συγγραφείς, έμπειροι λογιστές - φοροτεχνικοί, καταγράφουν και αναπτύσσουν όλες τις λογιστικές, φορολογικές, εργατικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των διακονούντων τη νομική επιστήμη, είτε με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης, ως φυσικών προσώπων, είτε με τη μορφή της εταιρικής δράσης, ως δικηγορικών εταιρειών, από την πλευρά:

  • της Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013),
  • του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ, Ν 2859/2000) και
  • των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ, Ν 4308/2014)

    Θεωρήθηκε σκόπιμο να προστεθεί στην ύλη του βιβλίου ιδιαίτερο κεφάλαιο με ασφαλιστικά θέματα, τα οποία αναφέρονται στην άσκηση της δικηγορικής δραστηριότητας, μετά τις αλλαγές που επήλθαν στην κοινωνική ασφάλιση.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ VII

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΝΑΡΞΗ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α. Έναρξη εργασιών 1

Δήλωση έναρξης εργασιών δικηγόρου 2

Β. Το έντυπο Μητρώου 4

Γ. Δήλωση έναρξης εργασιών δικηγορικής εταιρείας 4

Δ. Μεταβολή κατά την διάρκεια των εργασιών 5

1. Αλλαγή έδρας 5

2. Μεταβολή λογιστικού συστήµατος 5

3. Πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών 6

4. Μετάταξη καθεστώτος ΦΠΑ 6

Ε. Διακοπή εργασιών 7

ΣΤ. Μεταβολή ατοµικών στοιχείων φυσικών προσώπων 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Α. Περιουσία και οικονομική οντότητα 9

Β. Ισολογισμός 11

Γ. Υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ΕΛΠ (Ν 4308/2014) 12

1. Οι δικηγόροι ως οικονομικές οντότητες 12

α. Πολύ μικρές οντότητες 14

β. Μικρές οντότητες 14

γ. Μεσαίες οντότητες 15

δ. Μεγάλες οντότητες 15

2. Πολύ μικρές οντότητες βάσει κύκλου εργασιών 15

Δ. Λογιστικό σύστημα και λογιστικά αρχεία (βιβλία) 16

Ε. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά, δικαιολογητικά) 18

ΣΤ. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) 21

Ζ. Διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων 22

Η. Λοιπά λογιστικά αρχεία (βιβλία) 22

Θ. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 23

Ι. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 24

ΙΑ. Κανόνες επιμέτρησης - Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 26

1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία 26

2. Αποσβέσεις και απομείωση παγίων 27

α. Λογιστικές αποσβέσεις 27

β. Φορολογικές αποσβέσεις, σύμφωνα με τον ΚΦΕ (Ν 4172/2013) 30

γ. Η έννοια της απομείωσης 32

3. Χρηματοδοτική μίσθωση 33

α. Η επιχείρηση ως μισθωτής 33

β. Η επιχείρηση ως εκμισθωτής 33

4. Λειτουργική μίσθωση 34

α. Η επιχείρηση ως μισθωτής 34

β. Η επιχείρηση ως εκμισθωτής 34

5. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 34

6. Αποτίμηση υποχρεώσεων 36

α. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 36

β. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 36

γ. Προβλέψεις 37

7. Κρατικές επιχορηγήσεις 37

8. Αναβαλλόμενοι φόροι 38

9. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων 38

10. Στοιχεία της καθαρής θέσης 39

11. Το προσάρτημα 39

12. Αρχές κατάρτισης του προσαρτήματος 43

13. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος 43

14. Απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές οντότητες
της παρ. 2 (γ) του άρθρου 1 των ΕΛΠ 44

15. Άσκηση για την συμπλήρωση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Α. Πηγές εισοδήματος 55

1. Εισαγωγή 55

2. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 55

α. Περιπτώσεις εισοδημάτων από μισθωτή εργασία 55

i. Πάγια αντιμισθία 55

ii. Αμοιβή ασκούμενου δικηγόρου 56

iii. Δικηγόρος - οιονεί μισθωτός 56

β. Φορολογική κλίμακα εισοδήματος από μισθωτή εργασία 57

γ. Μείωση φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία -
Συλλογή καταναλωτικών δαπανών 58

δ. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 61

3. Εισόδημα από κεφάλαιο 62

α. Μερίσματα 62

β. Τόκοι 63

γ. Δικαιώματα 64

δ. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (μισθώματα) 64

i. Ανείσπρακτα μισθώματα 65

4. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου 65

α. Εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας 65

β. Εισόδημα από μεταβίβαση τίτλων 66

5. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 66

α. Έννοια εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα 66

β. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος του δικηγόρου 67

γ. Μέρισμα δικηγόρων 68

δ. Προσδιορισμός κερδών από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας -
Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 69

ε. Φορολογικές αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 71

i. Εφάπαξ απόσβεση παγίου στοιχείου 72

ii. Μετάθεση χρόνου διενέργειας αποσβέσεων νέου δικηγόρου 73

στ. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 73

i. Σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 73

ii. Ανάκτηση προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 76

iii. Διαγραφή απαιτήσεων μικρής αξίας 77

iv. Οριστική διαγραφή απαιτήσεων στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας
ή δικαστικού συμβιβασμού 78

ζ. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 78

η. Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης - Φορολογική αναμόρφωση 81

i. Μόνιμες διαφορές 81

ii. Προσωρινές διαφορές 82

θ. Φορολογική κλίμακα εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα 83

i. Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση νέων δικηγόρων 83

ι. Δυνατότητα μεταφοράς ζημίας 84

ια. Παρακράτηση φόρου στη δικηγορική αμοιβή 85

ιβ. Παρακράτηση φόρου σε αμοιβές που καταβάλλουν οι δικηγόροι
σε ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα 86

ιγ. Προκαταβολή φόρου επί των αμοιβών των δικηγόρων 87

Β. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού ελάχιστης φορολογίας -
Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων 88

1. Γενικά 88

2. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες 89

α. Αντικειμενική δαπάνη κατοικίας 89

β. Αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης 91

γ. Αντικειμενική δαπάνη σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης 92

δ. Αντικειμενική δαπάνη ιδιωτικών σχολείων 93

ε. Αντικειμενική δαπάνη δεξαμενών κολύμβησης 94

στ. Αντικειμενική δαπάνη οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτων 94

ζ. Αντικειμενική δαπάνη αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων 95

η. Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 95

3. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 95

α. Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων οχημάτων,
σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας 95

β. Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων
ή αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς 96

γ. Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση
οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης 96

δ. Χορήγηση δανείων 96

ε. Δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες 97

στ. Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής 97

4. Κάλυψη διαφοράς μεταξύ τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος 97

α. Χρήσιμες επισημάνσεις για την ανάλωση κεφαλαίου 98

5. Περιπτώσεις μη εφαρμογής τεκμηρίων διαβίωσης και αγοράς περιουσιακών στοιχείων 99

6. Διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος -
Υπολογισμός φόρου στο ακάλυπτο ποσό 99

Γ. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 100

1. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης 100

2. Πότε υποβάλλεται χωριστή δήλωση 101

3. Πού υποβάλλεται δήλωση 101

4. Τρόπος υποβολής δήλωσης 101

5. Υπογραφή δήλωσης από λογιστή - φοροτεχνικό 101

6. Χρόνος υποβολής δήλωσης 102

7. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 102

8. Περιεχόμενο δήλωσης και προσδιορισμός του φόρου 103

9. Δαπάνες που μειώνουν τον φόρο 104

10. Καταβολή του φόρου 105

11. Προκαταβολή φόρου 106

α. Μείωση προκαταβλητέου φόρου 107

β. Προκαταβολή φόρου σε περίπτωση διακοπής εργασιών 107

Δ. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης - Τέλος επιτηδεύματος 108

1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 108

α. Πού επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης 108

β. Κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 109

γ. Εισοδήματα που εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 110

2. Τέλος επιτηδεύματος, 111

α. Παύση εργασιών 112

Ε. Δικηγορικές εταιρείες 112

1. Εισαγωγή 112

2. Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος 113

3. Φορολογικός συντελεστής 113

4. Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές που λαμβάνει η δικηγορική εταιρεία 114

5. Προκαταβολή φόρου 114

6. Χρόνος και τρόπος υποβολής της δήλωσης 114

7. Καταβολή του φόρου 115

8. Δεν υπάρχει υπεραξία κατά την μεταβίβαση μεριδίου δικηγορικής εταιρείας 115

9. Διανομή κερδών 115

α. Δικηγορική εταιρεία που τηρεί απλογραφικά βιβλία 115

β. Δικηγορική εταιρεία που τηρεί διπλογραφικά βιβλία 116

10. Διευκρινίσεις σχετικά με την διανομή - κατανομή κερδών
στους εταίρους - μέλη των δικηγορικών εταιρειών 116

11. Φορολογική μεταχείριση έκτακτων αμοιβών εταίρων δικηγορικών εταιρειών 117

ΣΤ. Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις - Υποβολή στοιχείων 118

1. Υποβολή στοιχείων για αμοιβές από μισθωτή εργασία, επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα 118

α. Βεβαιώσεις αμοιβών από μισθωτή εργασία 118

β. Βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα 118

γ. Βεβαίωση εισοδήματος από μερίσματα 119

2. Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών 119

3. Υποβολή εργολαβικού δίκης 119

Ζ. Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου - Προσαύξηση περιουσίας 119

1. Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου 119

2. Προσαύξηση περιουσίας 122

3. Χρήσιμες επισημάνσεις για διάφορες περιπτώσεις προσαύξησης περιουσίας 122

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

Α. Υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ (Ν 2859/2000) 127

1. Η έννοια και το αντικείμενο του φόρου 127

2. Εισροές - Εκροές, στο πλαίσιο του ΦΠΑ 128

3. Οι υποκείμενοι στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 129

4. Η οικονομική δραστηριότητα 131

Β. Φορολογητέες πράξεις 132

1. Παράδοση αγαθών 132

2. Παροχή υπηρεσιών 133

3. Παράδοση ακινήτων 134

4. Εισαγωγή αγαθών 135

5. Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών 135

Γ. Φορολογητέα αξία - Υπολογισμός του φόρου - Συντελεστές 135

1. Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική
απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών 135

α. Οι χορηγούμενες εκπτώσεις 136

β. Οι επιστροφές πωλήσεων αγαθών, σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης
της παράδοσής τους 138

2. Φορολογητέα αξία στην περίπτωση της αυτοπαράδοσης 138

3. Συντελεστές ΦΠΑ 139

Δ. Απαλλαγές από τον φόρο 139

1. Γενικές απαλλαγές 139

2. Απαλλαγή στο εσωτερικό της χώρας 139

Ε. Έκπτωση - Επιστροφή - Υπόχρεοι στον φόρο 143

1. Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου 143

2. Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου (pro-rata) 144

3. Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ 148

4. Πενταετής διακανονισμός ΦΠΑ αγοράς επενδυτικού αγαθού 148

ΣΤ. Οι δηλώσεις του ΦΠΑ 150

1. Ποιοι εξαιρούνται από την υποβολή 151

2. Ειδικές περιπτώσεις 152

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

A. Ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων 157

1. Εισαγωγή 157

2. Γενικά περί ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρου 157

3. Έναρξη και λήξη ασφαλιστικής υποχρέωσης 158

4. Ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρου αυτοαπασχολούμενου 159

α. Ποσά εισφορών 160

i. Εισφορά κλάδου σύνταξης 160

ii. Εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 160

iii. Εισφορά επικουρικής ασφάλισης 161

iv. Εισφορά εφάπαξ 161

v. Εισφορά υπέρ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) 162

β. Παραδείγματα υπολογισμού της συνολικής μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς 162

γ. Εισφορά επί του γραμματίου προείσπραξης 163

δ. Ειδικές ρυθμίσεις για νέους δικηγόρους (κάτω 5ετίας) 163

ε. Ειδικές περιπτώσεις μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών 164

στ. Τρόπος και χρόνος καταβολής των εισφορών 164

5. Ασφάλιση εταίρου δικηγορικής εταιρείας 164

6. Ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων με έμμισθη εντολή 165

α. Ποσοστά εισφορών 165

i. Εισφορά κλάδου σύνταξης 165

ii. Εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 165

iii. Εισφορά επικουρικής ασφάλισης 165

iv. Εισφορά εφάπαξ 166

β. Βάση υπολογισμού εισφορών εμμίσθων δικηγόρων 167

γ. Απεικόνιση στην ΑΠΔ 167

δ. Επισημάνσεις σχετικά με τις παρακρατηθείσες εισφορές ΕΦΚΑ μέσω
των γραμματίων προείσπραξης 168

7. Παράλληλη ασφάλιση 171

α. Βάση υπολογισμού εισφορών στην πολλαπλή δραστηριότητα 171

8. Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) 172

Β. Εργατικά θέματα 172

1. Εισαγωγή 172

2. Έναρξη εργασιακής σχέσης 173

α. Ενέργειες προς εργαζόμενο 173

β. Ενέργειες προς ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) 174

γ. Ενέργειες προς ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) - ΣΕΠΕ 176

i. Ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης (E3 - Ε4) 176

ii. Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας (Ε9) 177

3. Μεταβολή εργασιακής σχέσης 177

α. Πίνακας προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου (Ε4) 177

β. Πίνακας προσωπικού - Τροποποιητικός αποδοχών (Ε4) 179

γ. Μεταβολή όρων σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής
εργασίας (Ε9) 179

4. Λήξη εργασιακής σχέσης 180

α. Βεβαίωση - δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου (Ε7) 180

β. Οικειοθελής αποχώρηση (Ε5) 180

γ. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση, Ε6) 181

5. Περιοδικές υποχρεώσεις εργοδότη 184

α. Υποχρέωσεις προς ΕΦΚΑ 184

β. Υποχρεώσεις προς ΣΕΠΕ 184

i. Ετήσιος πίνακας προσωπικού (Ε4) 184

ii. Τεχνικός ασφαλείας 185

iii. Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής αδείας (Ε11) 186

iv. Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης 187

v. Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας και Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας 187

vi. Στοιχεία Ψηφιακής κάρτας εργασίας - Δήλωση πραγματικής έναρξης και λήξης
απασχόλησης εργαζομένου/ων 188

γ. Υποχρεώσεις προς ΑΑΔΕ 188

6. Υποχρεώσεις προς εργαζόμενο 189

α. Καταβολή μηνιαίων αποδοχών 189

β. Καταβολή επιδομάτων εορτών 189

γ. Χορήγηση αδείας και επιδόματος αδείας 190

δ. Εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών 192

7. Κατώτατα όρια αποδοχών εργαζομένων 192

8. Πρόστιμα - κυρώσεις παραβίασης εργατικής νομοθεσίας 193

α. Πρόστιμα για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις (ΥΑ 27397/122/19-08-2013) 193

i. Αδήλωτη εργασία 193

ii. Μη επίδειξη συγκεκριμένων στοιχείων 194

β. Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας 195

i. Ποινικές κυρώσεις 199

9. Ψηφιακή κάρτα εργασίας 199

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α. Εισαγωγή 201

Β. Στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα mydata 201

Γ. Τρόπος διαβίβασης των δεδομένων 202

Δ. Χρόνος διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών 202

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Α. Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής 203

Β. Διαδικαστικές παραβάσεις 204

Γ. Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης 206

Δ. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας 207

Ε. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους 208

ΣΤ. Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια 208

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Το έντυπο Μητρώου 209

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας 227

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 233

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 235

1

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΝΑΡΞΗ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α. Έναρξη εργασιών

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηµατικού περιεχοµένου και, σε κάθε περίπτωση, πριν την πραγµατοποίηση της πρώτης επιχειρηµατικής ή εµπορικής συναλλαγής, οφείλει να υποβάλλει δήλωση έναρξης στο Φορολογικό Μητρώο, της ΔΟΥ στην οποία υπάγεται. Πριν την θέσπιση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, Ν 4174/2013), οι δηλωτικές υποχρεώσεις και οι αντίστοιχες προθεσµίες σε ζητήµατα έναρξης και µεταβολής εργασιών, εµπεριέχονταν αποκλειστικά στο άρθρο 36 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000). Ωστόσο, συναφείς διατάξεις εµπεριείχε και ο ως άνω Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, µετά την έναρξη ισχύος του, την 1/1/2014. Μεταγενέστερα, στο πλαίσιο της εναρµόνισης και της αποφυγής επικαλύψεων των δύο νοµοθετηµάτων, µε τον Ν 4512/2018 (παρ. 1 άρθρο 355) όλα τα ζητήµατα εγγραφής, µεταβολής και διακοπής εργασιών στο Φορολογικό Μητρώο ορίζονται εφεξής από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 του ΚΦΔ[1].

2

Δήλωση έναρξης εργασιών δικηγόρου

Η δήλωση έναρξης εργασιών υποβάλλεται στο Τµήµα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ, στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας ο δικηγόρος θα ασκήσει την επιχειρηµατική του δραστηριότητα, συνυποβάλλοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Η εµπρόθεσµη δήλωση έναρξης εργασιών θα πρέπει να προηγείται της άσκησης οποιασδήποτε άλλης επιχειρηµατικής ή εµπορικής συναλλαγής, καθώς σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται το πρόστιµο της περίπτωσης α, της παραγράφου 1, του άρθρου 54 ΚΦΔ[2].

Απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη εργασιών:

i. Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου

ii. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας

iii. Αποδεικτικό της έδρας

iv. Συµπληρωµένο γενικό έντυπο δήλωσης έναρξης / μεταβολής / διακοπής εργασιών φυσικού ή μη φυσικού προσώπου (Δ 211), στο οποίο συµπεριλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλµατος του δικηγόρου (π.χ. διεύθυνση έδρας, τηρούµενο λογιστικό σύστηµα, καθεστώς ΦΠΑ).

Ως έδρα µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε επαγγελµατική στέγη ή ακόµη και κατοικία, επί της οποίας ο δικηγόρος, δυνάμενος να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα, αποδεικνύει ότι έχει δικαίωµα έννοµης χρήσης. Τούτο προκύπτει είτε λόγω πλήρους ιδιοκτησίας ή δικαιώματος επικαρπίας, είτε λόγω µίσθωσης - υπεκµίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης από τρίτο πρόσωπο. Αναφορικά µε την έδρα της επαγγελµατικής εγκατάστασης, µπορούµε να διακρίνουµε τις παρακάτω πιθανές περιπτώσεις:

Ιδιόκτητο ακίνητο

Στην περίπτωση που η έδρα αποτελεί ιδιοκτησία του δικηγόρου (πλήρης ή δικαίωμα επικαρπίας), απαιτείται αντίγραφο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9), στην οποία θα απεικονίζεται η κατοχή του ακινήτου ή το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας.

Μισθωµένο ακίνητο

Αφού συνταχθεί και υπογραφεί ιδιωτικό συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης και µετά την υποβολή αυτού από τον εκµισθωτή στην αντίστοιχη εφαρμογή της ΑΑΔΕ (taxisnet), ο δικηγόρος προβαίνει στην αποδοχή της υποβληθείσας µίσθωσης, μέσω των προσωπικών κωδικών

3

taxisnet. Επισηµαίνεται, ότι στην ΔΟΥ προσκοµίζεται αντίγραφο αποδεικτικού της υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης στην οποία εµφαίνεται η αποδοχή αυτής από τον δικηγόρο – µισθωτή. Ανάλογες ενέργειες θα γίνουν και για την μετονομασία των λογαριασμών που αφορούν επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (Η/Ρ, ύδρευση, τηλεφωνία κ.λπ.).

Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου

Στην περίπτωση που ο χώρος της έδρας έχει παραχωρηθεί δωρεάν από τρίτο, απαιτείται η προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης µε την οποία ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι παραχωρεί άνευ τιµήµατος την συγκεκριµένη ιδιοκτησία στον δικηγόρο και, σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο αποδεικτικού της υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, στην οποία απεικονίζεται η αποδοχή αυτής από το δικηγόρο, ως δυνάμενο να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα.

Υπεκµίσθωση ακινήτου

Στην περίπτωση υπεκµίσθωσης ακινήτου ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε αυτήν της µίσθωσης, λαµβάνοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι η αρχική µίσθωση θα πρέπει να προβλέπει και να µην απαγορεύει την δυνατότητα υπεκµίσθωσης του ακινήτου ή του χώρου.

Χρήσιµες επισηµάνσεις σχετικές µε την επιλογή της έδρας:

- Στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης / ιδιόχρησης ακινήτου, αλλά ομοίως και στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης, προκύπτει τεκµαρτό εισόδηµα από ακίνητη περιουσία. Το ύψος του εν λόγω εισοδήµατος τεκµαίρεται ότι συνίσταται στο 3% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου και δηλώνεται κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (παρ. 2, άρθρο 39 ΚΦΕ, Ν 4172/2013). Επισημαίνεται ότι, η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου δεν ταυτίζεται με την αξία επιβολής του ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων).

15153.png 

Δικηγόρος χρησιµοποιεί ως έδρα ένα γραφείο (ακίνητο), του οποίου κατέχει την πλήρη κυριότητα. Η αντικειµενική αξία του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 40.000 ευρώ. Στην ετήσια φορολογική του δήλωση και στους οικείους κωδικούς των έντυπων Ε2 και Ε1 θα πρέπει να συµπληρώσει το ποσό των 1.200,00 ευρώ ως τεκµαρτό εισόδηµα από ιδιόχρηση επαγγελµατικής στέγης (40.000,00 x 3%). Επισηµαίνεται ότι το ίδιο ποσό, θα πρέπει να αναγραφεί και ως έξοδο (περ. η, άρθρο 23 ΚΦΕ), ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι αδιάφορο από φορολογική άποψη. Ωστόσο, παρά την ουδετερότητα του φορολογικού αποτελέσματος, οι παραπάνω κινήσεις είναι απαραίτητο να γίνουν.

- Επιτρέπεται η µίσθωση τµήµατος (χώρου) ακινήτου, η οποία θα πρέπει να απεικονιστεί αναλόγως στο taxisnet (µερική µίσθωση).

- Σηµειώνεται, ότι στην περίπτωση που στην διαδικασία έναρξης δεν παρίσταται ο δικηγόρος αυτοπροσώπως (εφόσον αυτό είναι απαραίτητο) και πραγµατοποιηθεί από τρίτο άτοµο, απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση από τον υπόχρεο δικηγόρο προς το άτομο αυτό, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από Δηµόσια Αρχή ή µέσω της εφαρμογής gov.gr (εξουσιοδότηση).

4

Με την υποβολή των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται αµέσως η διαδικασία χωρίς να απαιτείται η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) και χορηγείται σχετική βεβαίωση έναρξης εργασιών. Κατ εξαίρεση, σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την Φορολογική Διοίκηση, ειδικά στην περίπτωση δήλωσης άσκησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών προτού χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση έναρξης ή µεταβολής, κατά περίπτωση, η ΔΟΥ οφείλει να πραγµατοποιήσει αυτοψία στον χώρο διενέργειας της δραστηριότητας (Πολ. 1046/2016). Στην πράξη, ωστόσο, η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται σπανίως, καθώς σκοπός της αυτοψίας είναι η διαπίστωση πραγµατικής ύπαρξης της οικονομικής οντότητας και ο έλεγχος τυχόν εικονικότητας, ζήτηµα το οποίο επ’ ουδενί δεν τίθεται στην περίπτωση δραστηριοτήτων του δικηγόρου.

Β. Το έντυπο Μητρώου

Η δήλωση Δ211 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου εντύπων (βλ. και στο παρόν Παράρτημα Ι, σελ. 209). Προκειμένου να υποβληθεί η δήλωση ψηφιακά, θα πρέπει ο χρήστης να συνδεθεί στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ [myaade.gov.gr] και να επιλέξει την σχετική διαδικασία Μητρώου. Για την ψηφιακή υποβολή δεν απαιτείται εκτύπωση. Πρέπει το αρχείο να ληφθεί στον υπολογιστή του χρήστη, να συμπληρωθεί, να αποθηκευθεί και να επισυναφθεί στην εφαρμογή των Αιτημάτων.

Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής:

Αν αναφερόμαστε σε Νομικό Πρόσωπο ή Νομική Οντότητα και υποβάλλεται Δήλωση έναρξης εργασιών, με αίτηση εγγραφής στο Φορολογικό Μητρώο, η υποβολή θα γίνει σε έντυπη μορφή. Αφού γίνει λήψη του αρχείου από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, συμπληρώνεται η δήλωση και αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί, αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως σε έντυπη μορφή. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, απαιτείται φυσική υπογραφή του υπόχρεου.

Γ. Δήλωση έναρξης εργασιών δικηγορικής εταιρείας

Προκειµένου περί νοµικού προσώπου, όπως τέτοιο είναι και η Αστική Επαγγελµατική Δικηγορική Εταιρεία, χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόµιµης σύστασης αυτού. Σύµφωνα µε τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), η δικηγορική εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα από την εγγραφή της στο Μητρώο Εταιρειών του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της. Εντός 30 ηµερών από την καταχώρισή της στο Μητρώο Δικηγορικών Εταιρειών, οφείλει να προβεί σε σχετική δήλωση έναρξης εργασιών στην αρµόδια ΔΟΥ, υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

5

i. Καταστατικό σύστασης δικηγορικής εταιρείας

ii. Πιστοποιητικό εγγραφής στο µητρώο δικηγορικών εταιρειών από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο

iii. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας εταίρων

iv. Αποδεικτικό της έδρας (όπως αυτό αναλύθηκε παραπάνω)

v. Συµπληρωµένο έντυπο δήλωσης έναρξης εργασιών µη φυσικού προσώπου (Δ211), στο οποίο συµπεριλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στην άσκηση της δραστηριότητας της εταιρείας

vi. Συµπληρωµένες οι ενδείξεις σχέσεων φορολογουµένου στο έντυπο (Δ211), στις οποίες αναγράφονται τα απαιτούμενα στοιχεία του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας

vii. Συµπληρωµένες οι ενδείξεις µελών µη φυσικού προσώπου στο έντυπο (Δ211), στις οποίες αναφέρονται οι εταίροι καθώς επίσης και τα ποσοστά συµµετοχής τους στην εταιρεία

Δ. Μεταβολή κατά την διάρκεια των εργασιών

Στην περίπτωση που ο δικηγόρος ή η δικηγορική εταιρεία µεταβάλλει στοιχεία που δήλωσε κατά την έναρξη εργασιών, θα πρέπει εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε χώρα η µεταβολή να ενηµερώσει τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, υποβάλλοντας σχετική δήλωση µεταβολής εργασιών (έντυπο Δ211). Εκτός των απαραίτητων δικαιολογητικών σε όλες τις περιπτώσεις µεταβολής εργασιών του δικηγόρου ή της δικηγορικής εταιρείας, συμπληρώνονται οι κατάλληλες ενδείξεις του εντύπου Δ211.

1. Αλλαγή έδρας

Η αλλαγή έδρας του δικηγόρου πραγµατοποιείται µε την υποβολή των σχετικών ενδείξεων του εντύπου Δ211, μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ («Τα αιτήματά μου») στην αρµόδια ΔΟΥ. Προηγουµένως, ο δικηγόρος θα πρέπει να έχει γνωστοποιήσει στον Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο υπάγεται τη νέα του επαγγελµατική διεύθυνση, ο οποίος και θα του χορηγήσει σχετικό πιστοποιητικό προκειµένου να το συνυποβάλλει στη Φορολογική Διοίκηση. Όπως και στην έναρξη εργασιών, µαζί µε τα παραπάνω θα πρέπει να προσκοµιστεί και το ανάλογο έγγραφο – αποδεικτικό έδρας κατά περίπτωση (συµβόλαιο, υποβληθείσα µίσθωση στο taxisnet κ.ο.κ.). Σηµειώνεται, ότι προκειµένου περί δικηγορικής εταιρείας, ακολουθείται η ίδια διαδικασία χωρίς να απαιτείται τροποποίηση καταστατικού.

2. Μεταβολή λογιστικού συστήµατος

Σύµφωνα µε παράγραφο 2γ του άρθρου 1 των ΕΛΠ (Ν 4308/2014), ο δικηγόρος ή η δικηγορική εταιρεία για ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως και 1.500.000 ευρώ εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων και τηρούν βιβλία κατά το απλογραφικό λογιστικό σύστηµα

6

(Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων). Στην περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα υπερβούν το όριο του 1.500.000 ευρώ για δύο (2) συνεχόµενα φορολογικά έτη, θεωρούνται µικρές οντότητες, αλλάζουν δηλαδή κατηγορία και τηρούν υποχρεωτικά βιβλία κατά το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα. Για αυτή την µεταβολή του λογιστικού συστήµατος θα πρέπει να ενηµερωθεί η αρµόδια ΔΟΥ εντός 30 ηµερών από την έναρξη του φορολογικού έτους που έπεται των δύο (2) κρινόµενων ετών, όπου υπερέβη το κριτήριο των ακαθαρίστων εσόδων[3]. Επισηµαίνεται ότι γενικώς στο έντυπο Δ211, όταν υποβάλλεται ως δήλωση µεταβολής, συμπληρώνονται μόνο οι ενδείξεις που µεταβάλλονται. Για παράδειγµα, δεν χρειάζεται να επαναλάβουµε το καθεστώς ΦΠΑ, αφού αυτό παραµένει το ίδιο.

16057.png 

Δικηγορική εταιρεία υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών το έτος 2020 και εντάχθηκε στις πολύ μικρές οντότητες της παράγραφο 2γ του άρθρου 1 των ΕΛΠ (Ν 4308/2014), με υποχρέωση τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος. Κατά τα έτη 2021 και 2022 είχε ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.500.000 ευρώ. Από 1/1/2023 θα πρέπει να τηρήσει υποχρεωτικά διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα. Θα υποβάλει το έντυπο Δ211, συμπληρώνοντας τις ενδείξεις: 1. Γενικές Πληροφορίες και 2. Στοιχεία Φορολογούμενου και ακολούθως μόνο τις ενότητες των οποίων τα στοιχεία μεταβάλλονται, εν προκειμένω: Ενότητα 5 (Στοιχεία ΕΛΠ).

3. Πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Η παροχή νοµικών υπηρεσιών σε ασκούντες επιχειρηµατική δραστηριότητα κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπάγεται την υποχρέωση εγγραφής του δικηγόρου στο σύστηµα VIES[4]. Αυτό επιτυγχάνεται µε την υποβολή σχετικής δήλωσης στη ΔΟΥ εντός 30 ηµερών από την πρώτη πραγµατοποίηση οποιασδήποτε ενδοκοινοτικής συναλλαγής. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στην περίπτωση ενδοκοινοτικής λήψης υπηρεσιών ή απόκτησης αγαθών (π.χ. αγορά παγίου).

Η απεικόνιση της µεταβολής στο έντυπο της δήλωσης σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών θα γίνει στις ανάλογες ενδείξεις του εντύπου Δ211.

4. Μετάταξη καθεστώτος ΦΠΑ

Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000), όπως αυτό διαµορφώθηκε µε τον Ν 4281/2014, παρασχέθηκε η δυνατότητα σε µικρές επιχειρήσεις να µεταταγούν από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στο απαλλασσόµενο, εφόσον κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερέβησαν το ποσό των 10.000,00 ευρώ (χωρίς στο ποσό αυτό να συµπεριλαµβάνεται ο φόρος προστιθέµενης αξίας). Το δικαίωµα αυτό µπορεί

7

να ασκηθεί εµπρόθεσµα από τον δικηγόρο εντός 30 ηµερών από την έναρξη της νέας διαχειριστικής περιόδου µε την υποβολή σχετικής δήλωσης στο αρµόδιο τµήµα της ΔΟΥ που ανήκει. Σε περίπτωση όµως, που η µετάταξη πραγµατοποιήθηκε την προβλεπόµενη ηµεροµηνία (εκπληρώνονται δηλαδή ορθώς από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, οι υποχρεώσεις του συγκεκριµένου καθεστώτος), αλλά υποβάλλεται εκπρόθεσµα µόνο η δήλωση µεταβολών, επιβάλλεται για την εκπρόθεσµη αυτή δήλωση το πρόστιµο του άρθρου 54 του ΚΦΔ (Ν 4174/2013).

Σηµειώνεται, ότι οι νέες επιχειρήσεις εντάσσονται ταυτοχρόνως, µε την έναρξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και από την επόµενη διαχειριστική περίοδο µπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο απαλλασσόµενο καθεστώς, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν το κριτήριο του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων.

Ε. Διακοπή εργασιών

Στην περίπτωση που ο δικηγόρος ή η δικηγορική εταιρεία επιθυµεί να διακόψει οριστικά (ή προσωρινά) την δραστηριότητά του, οφείλει να υποβάλλει δήλωση διακοπής εργασιών στην αρµόδια για την φορολογία του ΔΟΥ, συμπληρώνοντας τις κατάλληλες ενδείξεις στο έντυπο Δ211 . Η δήλωση αυτή υποβάλλεται τόσο για τον δικηγόρο, φυσικό πρόσωπο, εντός 30 ηµερών από την οριστική (ή προσωρινή) παύση των εργασιών του, όσο και για την δικηγορική εταιρεία, επίσης, εντός 30 ηµερών από την λύση της ή από την λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης, κατά περίπτωση. Τονίζεται, ότι ο χρόνος διακοπής δεν µπορεί να είναι προγενέστερος του χρόνου που έλαβε χώρα η τελευταία πράξη του δικηγόρου, στο πλαίσιο του επαγγέλµατός του. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να κατατεθεί και το πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου για την παραίτηση του δικηγόρου ή την λύση της εταιρείας.

Για τις ανάγκες διαπίστωσης του πραγµατικού χρόνου διακοπής, ελέγχεται αν έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις µέχρι την δηλούµενη ηµεροµηνία παύσης εργασιών (δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, δηλώσεις ΦΠΑ, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προµηθευτών προηγουμένων ετών) και επιπλέον για νοµικό πρόσωπο αν κατέχει ακίνητη περιουσία. Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρηµατικής δραστηριότητας δεν υφίσταται υποχρέωση ακύρωσης τυχόν αχρησιµοποίητων θεωρηµένων στοιχείων (Πολ. 1163/2016), σε πολλές περιπτώσεις κατά την διαδικασία της διακοπής ζητείται από την ΔΟΥ η επίδειξη αυτών, καθώς επίσης και των βιβλίων. Η απαίτηση αυτή, ωστόσο, από τις ΔΟΥ, προϊόντος του χρόνου µειώνεται σηµαντικά, δεδοµένου ότι δεν υφίσταται πραγµατικός λόγος για αυτού του είδους τους ελέγχους[5].

8

ΣΤ. Μεταβολή ατοµικών στοιχείων φυσικών προσώπων

Εκτός από τα στοιχεία που αφορούν την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η φορολογική αρχή θα πρέπει να ενηµερώνεται και για τις λοιπές µεταβολές προσωπικών στοιχείων του φορολογουµένου όπως ενδεικτικά είναι η διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου ισότιµου εγγράφου, µεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση κ.λπ. Σε αντιδιαστολή µε τα ανωτέρω, η υποχρέωση ενηµέρωσης για αυτές τις µεταβολές δεν υπόκειται σε προθεσµία. Σηµειώνεται ότι, αρκετές από τις µεταβολές αυτές πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονική διαδικασία, όπως η αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, η αλλαγή στο δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας κ.λπ. Για όποιες µεταβολές δεν µπορούν να γίνουν µε ηλεκτρονικό τρόπο ή µε αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, πραγµατοποιούνται στην αρµόδια ΔΟΥ µε την υποβολή αίτησης και των κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

Επισηµαίνεται ότι, το σύνολο πλέον των ενεργειών και µεταβολών που αφορούν σχέσεις φορολογουµένων µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των ΔΟΥ, διεκπεραιώνονται µέσω ηλεκτρονικών εφαρµογών ή αποστολών εγγράφων δια του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), µε αποτέλεσµα να έχει συντελεστεί ιδιαίτερη πρόοδος σε ζητήµατα φορολογικών και λοιπών διοικητικών υποχρεώσεων.

1. «Άρθρο 10 ΚΦΔ Εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο

1.α. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό µητρώο.

Στη δήλωση εγγραφής περιλαµβάνονται τα προσωπικά στοιχεία του φορολογούµενου, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, καθώς και η επωνυµία, ο διακριτικός τίτλος και η έδρα, σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας.

Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, η δήλωση εγγραφής υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη νόµιµη σύσταση αυτών.

β. Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, ή νοµική οντότητα, που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηµατικού περιεχοµένου υποβάλλει δήλωση έναρξης στο φορολογικό µητρώο. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται πριν την πραγµατοποίηση της πρώτης συναλλαγής στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

Εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση εγγραφής, αυτή γίνεται ταυτόχρονα µε τη δήλωση έναρξης.

Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που πρόκειται να ασκήσουν δραστηριότητες επιχειρηµατικού περιεχοµένου, ως χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόµιµης σύστασης αυτών. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη νόµιµη σύσταση.

Στη δήλωση έναρξης περιλαµβάνονται ο τόπος άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, τυχόν υποκαταστήµατα, το αντικείµενο των εργασιών, το τηρούµενο λογιστικό σύστηµα καθώς και το καθεστώς φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) στο οποίο υπάγεται ο φορολογούµενος.

γ. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων ορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία υποβολής της δήλωσης εγγραφής και έναρξης στο φορολογικό µητρώο, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των παραγράφων 1α και 1β του παρόντος. Με όµοια απόφαση µπορεί να ορίζονται άλλες κατηγορίες προσώπων για τις οποίες απαιτείται εγγραφή στο φορολογικό µητρώο καθώς και επιπλέον στοιχεία τα οποία πρέπει να δηλώνονται από τον φορολογούµενο µε τη δήλωση εγγραφής και έναρξης, πέραν των αναφερόµενων στις παραγράφους 1α και 1β.

Με την εγγραφή η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει µοναδικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε κάθε φορολογούµενο κατά τα οριζόµενα στο επόµενο άρθρο.»

2. «Για καθεµία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιµο στον φορολογούµενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νοµοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρµογής του:

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσµα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, (β).......(γ)........(δ)...... κ.λπ......»

3. Για την µεταβολή αυτή, βλέπε στο Κεφάλαιο Β, στην παράγραφο «2. Πολύ µικρές οντότητες βάσει κύκλου εργασιών».

4. VAT Information Exchange System (VIES). VAT = Value Added Tax (Φόρος Προστιθέµενης Αξίας).

5. Σε Εγχειρίδιο Ερωτήσεων – Απαντήσεων της ΑΑΔΕ, επί θεµάτων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, στο ερώτηµα: «Υπάρχει υποχρέωση διαφύλαξης των αχρησιµοποίητων θεωρηµένων βιβλίων και στοιχείων;», δόθηκε η παρακάτω απάντηση: «Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Μέρους Α’ «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» του ν. 4174/2013 (Α’ 170), ορίζουν τον χρόνο διαφύλαξης των χρησιµοποιηθέντων λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών, των φορολογικών µνηµών και των αρχείων που δηµιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί µηχανισµοί. Η µη συµµόρφωση µε τις ως άνω διατάξεις, συνιστά παράβαση της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Μέρους Α’ του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), η οποία επισύρει τις κυρώσεις των διατάξεων της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόµου, ήτοι πρόστιµο 2.500 ευρώ. Η µη διαφύλαξη των αχρησιµοποίητων θεωρηµένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση των διατάξεων του Κ.Φ.Δ. και για τον λόγο αυτό δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση απώλειάς τους. Επισηµαίνεται ότι κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρηµατικής δραστηριότητας, δεν υφίσταται υποχρέωση ακύρωσης των αχρησιµοποίητων θεωρηµένων στοιχείων, η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από τον χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του συστήµατος TAXIS, σε κάθε Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), (αριθ. ΠΟΛ.1163/2016, Β’ 3779, ΑΔΑ: ΩΧΜΛΗ-ΑΑΔ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων).».

Back to Top