ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ


Πρακτική Εφαρμογή

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.05€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 53,00 € Ειδική Τιμή 45,05 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16178
Κουνάδης Κ., Σγουρινάκης Ν.

Στην παρούσα τρίτη, πλήρως ενημερωμένη έκδοση, του βιβλίου «Φόρος  Προστιθέμενης Αξίας - Πρακτική Εφαρμογή», επαναλαμβάνεται η προσπάθεια των προηγούμενων εκδόσεων, δηλαδή, της ανάλυσης των χαρακτηριστικών του Κώδικα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, μέσα από μία συστηματική παρουσίαση των διατάξεων του Ν 2859/2000, με παραδείγματα, εφαρμογές και σχόλια.

Η δομή της νέας αυτής έκδοσης βοηθά τόσο στην αναζήτηση, όσο και στη τεκμηρίωση των ενσωματωμένων αλλαγών στον κωδικοποιημένο νόμο. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζεται η ερμηνεία με την συστηματική ανάλυση των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου. Ακολουθεί στο δεύτερο μέρος η παράθεση, κατά κεφάλαιο Κώδικα, της κωδικοποίησης των διατάξεων του Ν 2859/2000. Οι τροποποιήσεις εμφανίζονται διακριτά (σε αγκύλη) έως και τον Ν 4484/2017. Επίσης, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, παρουσιάζονται σχετικά σχόλια, εφαρμογές και περαιτέρω παραδείγματα, για την αποσαφήνιση κυρίως των ουσιαστικών, αλλά και τυπικών διατάξεων του νόμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Παραρτήματα του νόμου που αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα των διατάξεών του, είναι πλήρως ενημερωμένα, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις.

Στη συνέχεια, παρατίθεται σχολιασμένη, κατ΄ άρθρο Κώδικα, η νομολογία  των σημαντικότερων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), καθώς και ημεδαπών δικαστηρίων. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ευρετήριο που βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που τον ενδιαφέρει.

Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο φορολογικό εγχειρίδιο για λογιστές φοροτεχνικούς και νομικούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φορολογίας, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού βοηθήματος, για όσους σπουδάζουν Φορολογία και Λογιστική.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ
I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
1. Η έννοια και το αντικείμενο του φόρου Σελ. 1
2. Λειτουργία του φόρου Σελ. 2
3. Εισροές - Εκροές Σελ. 3
4. Οι υποκείμενοι στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Σελ. 4
5. Ένταξη σε καθεστώς ΦΠΑ Σελ. 6
6. Η οικονομική δραστηριότητα Σελ. 6
Β. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1. Παράδοση αγαθών Σελ. 7
2. Παροχή υπηρεσιών Σελ. 8
3. Παράδοση ακινήτων Σελ. 9
4. Εισαγωγή αγαθών Σελ. 10
5. Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Σελ. 10
i. Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές - Εγγραφή στο σύστημα V.I.E.S. - Λογιστική παρακολούθηση Σελ. 11
ii. Παράδειγμα εφαρμογής Σελ. 14
Γ. ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1. Τόπος πραγματοποίησης των φορολογητέων πράξεων Σελ. 15
i. Τόπος παράδοσης αγαθών Σελ. 16
ii. Τόπος παροχής υπηρεσιών
a. Γενικά - Ορισμοί Σελ. 19
β. Μεθοδολογία για τον καθορισμό του τόπου φορολογίας των υπηρεσιών Σελ. 19
γ. Yποκειμένος στον ΦΠΑ για τις ανάγκες του τόπου παροχής υπηρεσιών Σελ. 19
δ. Υποχρεώσεις ελληνικών επιχειρήσεων υποκειμένων στο φόρο Σελ. 20
ε. Γενικοί Κανόνες Σελ. 22
στ. Εξαιρέσεις Σελ. 22
iii. Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών Σελ. 28
iv. Γένεση φορολογικής υποχρέωσης
α. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών Σελ. 29
β. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση ακινήτων Σελ. 30
γ. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών Σελ. 31
δ. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου Σελ. 32
Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
1. Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών Σελ. 33
Ε. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ
1. Γενικές απαλλαγές Σελ. 40
i. Απαλλαγή στο εσωτερικό της χώρας Σελ. 40
ii. Απαλλαγή στην εισαγωγή αγαθών Σελ. 50
iii. Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών Σελ. 50
iv. Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών Σελ. 52
v. Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν 2960/2001 (Τελωνειακός Κώδικας) Σελ. 53
vi. Ειδικές απαλλαγές Σελ. 54
vii. Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος - μέλος Σελ. 54
viii. Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Σελ. 54
ΣΤ. ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ
1. Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου Σελ. 55
2. Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου (pro-rata) Σελ. 60
3. Πενταετής διακανονισμός ΦΠΑ αγοράς επενδυτικού αγαθού Σελ. 64
Ζ. ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΠΑ Σελ. 67
Η. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
1. Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων Σελ. 71
2. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και
υπηρεσιών (ανακυκλώσιμα απορρίμματα) Σελ. 73
3. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο
είσπραξης της αντιπαροχής Σελ. 76
4. Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου Σελ. 84
5. Το ειδικό καθεστώς των αγροτών Σελ. 85
i. Αγρότες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, παροχή αγροτικών υπηρεσιών Σελ. 85
ii. Ένταξη στο ειδικό καθεστώς, χαρακτηριστικά του καθεστώτος Σελ. 86
iii. Εξαιρέσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Σελ. 87
iv. Μετάταξη από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς Σελ. 88
v. Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο καθεστώς αγροτών Σελ. 89
6. Το ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδίων Σελ. 90
7. Το ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών Σελ. 97
8. Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στον φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας Σελ. 98
9. Το ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία Σελ. 102
10. Το ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού (άρθρο 47) Σελ. 103
11. Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές
ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο
μη εγκατεστημένους εντός της Ένωσης (άρθρο 47β) Σελ. 104
12. Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές
ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους
στο φόρο εγκατεστημένους εντός της Ένωσης αλλά μη εγκατεστημένους
στο κράτος - μέλος κατανάλωσης (άρθρο 47γ) Σελ. 107
ΙΙ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ν 2859/2000
«Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
Άρθρο πρώτο Σελ. 115
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 1 – Επιβολή του φόρου Σελ. 116
Άρθρο 2 – Αντικείμενο του φόρου Σελ. 116
Άρθρο 3 – Υποκείμενοι στο φόρο Σελ. 117
Άρθρο 4 – Οικονομική δραστηριότητα Σελ. 118
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 1-4)
1. Γενικά στοιχεία ΦΠΑ Σελ. 118
2. Αντικείμενο του φόρου Σελ. 120
3. Υποκείμενοι στον φόρο Σελ. 123
4. Ο ΦΠΑ για το δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους φορείς γενικής κυβέρνησης Σελ. 127
5. Κοινωνία εκμετάλλευσης ακινήτου Σελ. 129
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Φορολογητέες πράξεις
Άρθρο 5 – Παράδοση αγαθών Σελ. 132
Άρθρο 6 – Παράδοση ακινήτων Σελ. 132
Άρθρο 7 – Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών Σελ. 133
Άρθρο 8 – Παροχή υπηρεσιών Σελ. 136
Άρθρο 9 – Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών Σελ. 138
Άρθρο 10 – Εισαγωγή αγαθών Σελ. 139
Άρθρο 11 – Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Σελ. 139
Άρθρο 12 – Πράξεις θεωρούμενες ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Σελ. 141
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 5-12)
1. Παράδοση αγαθών Σελ. 141
2. Παράδοση ακινήτων Σελ. 145
i. Ο ΦΠΑ των οικοδομικών επιχειρήσεων Σελ. 145
α. Υποκείμενοι στον ΦΠΑ Σελ. 145
β. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 147
γ. Υποχρεώσεις κατασκευαστών Σελ. 148
δ. Προϋπολογιστικό κόστος Σελ. 149
ε. Κατανομή του κόστους στις ιδιοκτησίες Σελ. 150
στ. Βιβλίο κοστολογίου Σελ. 154
ζ. Ειδικότερα ζητήματα τήρησης βιβλίου κοστολογίου Σελ. 157
η. Τρόπος καταχώρισης Σελ. 158
θ. Χρόνος ενημέρωσης Σελ. 159
ι. Το λογιστικό σημείωμα Σελ. 160
ια. Απολογιστικό κόστος Σελ. 167
ii. Γενικές δαπάνες κατασκευής Σελ. 168
iii. Κατασκευαστικό κόστος Σελ. 168
iv. Πληροφοριακά στοιχεία Σελ. 169
v. Παράδοση ακινήτου - Ειδική δήλωση ΦΠΑ Σελ. 174
vi. Έλεγχος της Ειδικής Δήλωσης - Οριστικοποίηση - Ανάκληση Σελ. 178
vii. Αντιπαροχή - Παράδοση κτίσματος στον οικοπεδούχο Σελ. 185
viii. Απαλλαγές - Παράδοση πρώτης κατοικίας Σελ. 186
ix. Αυτοπαράδοση Σελ. 188
x. Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ - Δηλώσεις ΦΠΑ Σελ. 190
3. Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών Σελ. 192
i. Πράξεις εξομοιούμενες με παράδοση ακινήτων Σελ. 193
ii. Ανάληψη από υποκείμενο αγαθών της επιχείρησής του -
Δώρα μικρής αξίας Σελ. 194
4. Αποδείξεις αυτοπαράδοσης Σελ. 195
5. Παροχή υπηρεσιών Σελ. 197
i. ΦΠΑ ξενοδοχείων και καταλυμάτων Σελ. 197
ii. Μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται σε ΦΠΑ Σελ. 200
iii. ΦΠΑ και επαγγελματικές μισθώσεις Σελ. 201
6. Ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών Σελ. 206
7. Εισαγωγή αγαθών Σελ. 207
8. Πράξεις που θεωρούνται ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Σελ. 208
i. Παραλαβή αγαθού στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στον φόρο για τις ανάγκες της επιχείρησής του Σελ. 208
ii. Παραλαβή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο Σελ. 209
9. Ειδικές περιπτώσεις Σελ. 230
i. Παραλαβή αγαθού από κοινοτική επιχείρηση με τιμολόγιο
από τρίτη χώρα Σελ. 210
ii. Πώληση αγαθού σε κράτος - μέλος με παράδοση στην Ελλάδα Σελ. 210
iii. Υποχρεώσεις εταιρείας που πρόκειται να ξεκινήσει εισαγωγές εμπορευμάτων από χώρες της ΕΕ Σελ. 212
iv. Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από πρόσωπα που απαλλάσσονται του ΦΠΑ Σελ. 214
v. Τριγωνικές συναλλαγές Σελ. 215
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Τόπος πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων
Άρθρο 13 – Τόπος παράδοσης αγαθών Σελ. 222
Άρθρο 14 – Τόπος παροχής υπηρεσιών Σελ. 224
Άρθρο 15 – Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών Σελ. 231
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης
Άρθρο 16 – Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών Σελ. 233
Άρθρο 17 – Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών Σελ. 234
Άρθρο 18 – Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου Σελ. 235
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 13-18)
1. Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών Σελ. 236
2. Πωλήσεις απο απόσταση με τόπο αποστολής των αγαθών την Ελλάδα και τόπο άφιξης σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 239
3. Τόπος παροχής υπηρεσιών Σελ. 243
4. Θέματα ΦΠΑ μεταφορικών επιχειρήσεων Σελ. 250
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου
Άρθρο 19 – Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών Σελ. 257
Άρθρο 20 – Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών Σελ. 260
Άρθρο 21 – Συντελεστές - Υπολογισμός του φόρου Σελ. 261
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 19-21)
1. Φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΠΑ Σελ. 263
i. Aυτοπαράδοση αγαθών - ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών Σελ. 264
ii. Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) Σελ. 270
iii. Μετατροπή νομίσματος Σελ. 274
2. Μειωμένοι συντελεστές νησιών Σελ. 275
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – Απαλλαγές από το φόρο
Άρθρο 22 – Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας Σελ. 281
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρο 22)
1. Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας Σελ. 286
i. ΦΠΑ εφημερίδων και περιοδικών Σελ. 286
ii. Νοσοκομειακή περίθαλψη Σελ. 286
iii. Εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών Σελ. 287
iv. Ιατρική περίθαλψη Σελ. 288
v. Υπηρεσίες ιατρικής διάγνωσης Σελ. 289
vi. Τρόπος έκδοσης στοιχείων απαλλασσομένων δραστηριοτήτων Σελ. 290
vii. Απαλλαγή των υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαίδευση Σελ. 291
viii. Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή - ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ Σελ. 292
ix. Απαλλαγή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας Σελ. 294
x. Απαλλαγή οδικής βοήθειας κατόπιν καταβολής συνδρομής Σελ. 294
xi. Απαλλαγή ΦΠΑ ιατρών εργασίας Σελ. 295
xii. Υπηρεσίες Σχολών Οδηγών Σελ. 296
xiii. Διαπραγμάτευση πιστώσεων Σελ. 296
xiv. Υπηρεσίες επιμόρφωσης σε Η/Υ και λογισμικό Η/Υ Σελ. 298
xv. Απαλλαγή εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών Σελ. 299
xvi. ΦΠΑ στη διοργάνωση εξετάσεων ξένων γλωσσών για λογαριασμό ξένων πανεπιστημίων Σελ. 299
xvii. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην οργάνωση συνεδρίων επιστημονικού χαρακτήρα Σελ. 301
Άρθρο 23 – Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών Σελ. 302
Άρθρο 24 – Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Kοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών Σελ. 303
Άρθρο 25 – Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών Σελ. 305
Άρθρο 26 – Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν 2960/2001 Σελ. 306
Άρθρο 27 – Ειδικές Απαλλαγές Σελ. 311
Άρθρο 28 – Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος - μέλος Σελ. 313
Άρθρο 29 – Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Σελ. 315
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 23-29)
1. Θέματα σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση των αγαθών Σελ. 315
i. Απαλλαγή της εξαγωγής αγαθών Σελ. 316
ii. Απαλλαγή της ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών Σελ. 317
iii. Απαλλαγή από το ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές Σελ. 317
iv. Απαλλαγή ΦΠΑ σε ταξιδιώτες - τουρίστες τρίτης χώρας Σελ. 319
v. Κατηγορίες πλοίων που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ Σελ. 320
vi. Διαδικασία στην παράδοση πλοίων και πλωτών μέσων Σελ. 321
vii. Παραδόσεις αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πλοία της εμπορικής ή αλιευτικής ναυτιλίας - διαδικασία απαλλαγής Σελ. 322
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – Έκπτωση - Επιστροφή του φόρου
Άρθρο 30 – Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου Σελ. 325
Άρθρο 31 – Προσδιορισμός του εκπιπτομένου φόρου Σελ. 327
Άρθρο 32 – Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου Σελ. 328
Άρθρο 33 – Διακανονισμός εκπτώσεων Σελ. 329
Άρθρο 34 – Επιστροφή του φόρου Σελ. 331
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 30-34)
1. Εισαγωγή Σελ. 334
2. Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών - Περιορισμοί Σελ. 335
3. Επιστροφή ΦΠΑ Σελ. 336
4. Διακανονισμός ΦΠΑ Σελ. 338
5. Παράδειγμα Pro-rata Σελ. 338
i. Εκροές Σελ. 339
ii. Εισροες Σελ. 339
6. Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης σε περίπτωση εσφαλμένης
χρήσης συντελεστή Σελ. 341
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – Υπόχρεοι στο φόρο και υποχρεώσεις τους
Άρθρο 35 – Υπόχρεοι στο φόρο Σελ. 342
Άρθρο 35α – Ειδικό καθεστώς για μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο, οι οποίοι παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους μέσα στην Κοινότητα Σελ. 345
Άρθρο 36 – Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο Σελ. 345
Άρθρο 37 – Υποχρεώσεις άλλων προσώπων Σελ. 351
Άρθρο 38 – Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις Σελ. 353
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 35-38)
1. Δηλώσεις μητρώου - Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο Σελ. 356
i. Γενικά Σελ. 356
ii. Η χρήση του ΑΦΜ Σελ. 357
iii. Διαδικασία εγγραφής στο φορολογικό μητρώο Σελ. 359
iv. Δηλώσεις έναρξης - μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας Σελ. 360
v. Ειδική διαδικασία για την έναρξη επιχείρησης της οποίας ο φορέας ειναι οφειλέτης του δημοσίου Σελ. 365
vi. Δήλωση διακοπής Σελ. 366
2. Δηλώσεις ΦΠΑ Σελ. 367
3. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών Σελ. 372
4. Δηλώσεις intrastat Σελ. 373
5. Διαδικασία χορηγήσης ΑΦΜ και υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 374
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – Ειδικά καθεστώτα
Άρθρο 39 – Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων Σελ. 377
Άρθρο 39α – Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών Σελ. 378
Άρθρο 39β – Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής Σελ. 380
Άρθρο 40 – Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου Σελ. 383
Άρθρο 41 – Ειδικό καθεστώς αγροτών Σελ. 384
Άρθρο 42 – Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες Σελ. 388
Άρθρο 43 – Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίων Σελ. 389
Άρθρο 44 – Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών Σελ. 391
Άρθρο 45 – Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας Σελ. 392
Άρθρο 46 – Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία Σελ. 395
Άρθρο 47 – Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού Σελ. 397
Άρθρο 47α – Γενικοί ορισμοί για την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 47β και 47γ Σελ. 399
Άρθρο 47β – Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ένωσης Σελ. 400
Άρθρο 47γ – Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους εντός της Ένωσης αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος - μέλος κατανάλωσης Σελ. 402
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 39-47)
1. Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία Σελ. 405
2. Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίων Σελ. 407
3. Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών Σελ. 410
4. Ειδικό καθεστώς αγροτών Σελ. 411
5. Παράδοση μεταχειρισμένου ΦΙΧ Σελ. 413
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του φόρου
Άρθρο 48 – Αρμόδια φορολογική αρχή - Φορολογικός έλεγχος Σελ. 415
Άρθρο 48Α – Έλεγχος από το γραφείο Σελ. 416
Άρθρο 49 – Πράξη προσδιορισμού του φόρου Σελ. 417
Άρθρο 50 – Προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου Σελ. 418
Άρθρο 51 – Κοινοποίηση των πράξεων Σελ. 419
Άρθρο 52 – Διοικητική επίλυση της διαφοράς Σελ. 419
Άρθρο 53 – Βεβαίωση του φόρου Σελ. 420
Άρθρο 54 – Τρόπος καταβολής του φόρου Σελ. 421
Άρθρο 55 – Ευθύνη εις ολόκληρον καταβολής του φόρου Σελ. 422
Άρθρο 56 – Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής Σελ. 422
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Παραγραφή - Απόρρητο - Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις
Άρθρο 57 – Σελ. 423
Άρθρο 58 – Απόρρητο Σελ. 424
Άρθρο 59 – Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις Σελ. 424
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Ειδική διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατά την εισαγωγή
Άρθρο 60 – Σελ. 425
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Ειδική διαδικασία για τις συναλλαγές με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ εδάφη
Άρθρο 61 – Σελ. 425
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62 – Έκπτωση φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών - ΦΠΑ επί εργολαβικών προσυμφώνων Σελ. 426
Άρθρο 63 – Καταργούμενες διατάξεις και λοιπές ρυθμίσεις Σελ. 428
Άρθρο 64 – Τελικές διατάξεις Σελ. 429
Άρθρο 65 – Έναρξη ισχύος του Ν 1642/1986 Σελ. 430
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Δραστηριότητες που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 Σελ. 430
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πεδίο εδαφικής εφαρµογής Σελ. 431
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παράγραφος 1 του άρθρου 21) Σελ. 432
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Πίνακας αγροτικών προϊόντων και αγροτικών υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζονται κατ’ αποκοπή συντελεστές επιστροφής φόρου Σελ. 436
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας Σελ. 440
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Αγαθά που υπάγονται στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης του άρθρου 26 Σελ. 441
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ενδεικτικός κατάλογος ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 13 του άρθρου 14 Σελ. 443
Άρθρο δεύτερο – Έναρξη ισχύος Σελ. 443
ΙΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ
Άρθρο 2 Σελ. 445
Άρθρο 3 Σελ. 446
Άρθρο 4 Σελ. 449
Άρθρο 5 Σελ. 445
Άρθρο 6 Σελ. 452
Άρθρο 7 Σελ. 455
Άρθρο 8 Σελ. 457
Άρθρο 9 Σελ. 461
Άρθρο 13 Σελ. 463
Άρθρο 14 Σελ. 464
Άρθρο 15 Σελ. 468
Άρθρο 16 Σελ. 468
Άρθρο 17 Σελ. 469
Άρθρο 19 Σελ. 469
Άρθρο 21 Σελ. 471
Άρθρο 22 Σελ. 472
Άρθρο 25 Σελ. 484
Άρθρο 27 Σελ. 485
Άρθρο 28 Σελ. 487
Άρθρο 30 Σελ. 489
Άρθρο 31 Σελ. 495
Άρθρο 32 Σελ. 497
Άρθρο 33 Σελ. 498
Άρθρο 34 Σελ. 499
Άρθρο 35 Σελ. 501
Άρθρο 36 Σελ. 501
Άρθρο 41 Σελ. 502
Άρθρο 43 Σελ. 502
Άρθρο 45 Σελ. 503
Άρθρο 47 Σελ. 504
Άρθρο 48 Σελ. 504
Άρθρο 51 Σελ. 504
Άρθρο 53 Σελ. 505
Άρθρο 55 Σελ. 506
Άρθρο 57 Σελ. 510
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 511
Back to Top