FRUSTRATION & ΑΠΡΟΟΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ

Συγκριτική Μελέτη Αγγλικού Και Ελληνικού Δικαίου

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 27,00 €

e-book   + 27,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16403
Γεωργιάδης Ι.
Αθανασίου Λ.
ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αθανασίου Λ.

Το έργο  έχει ως βάση τη μελέτη του θεσμού της frustration στο αγγλικό δίκαιο των συμβάσεων ναύλωσης, του θεσμού δηλαδή εκείνου που οδηγεί στην αυτόματη λύση μιας σύμβασης ναύλωσης όταν ενόψει μεταβολής των συνθηκών, η εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης καθίσταται αδύνατη, η μεταβολή δε των συνθηκών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων μερών ούτε θα μπορούσε να προβλεφθεί από τα τελευταία. Ιδιαίτερη θέση στην παρούσα μελέτη, κατέχει η περίπτωση της υπέρμετρης καθυστέρησης, η οποία μεθοδολογικά εντάσσεται στην περίπτωση της αδυναμίας παροχής (νομικής ή φυσικής) ενόψει και της ιδιαίτερη θέσης που διαδραματίζει ο παράγοντας του χρόνου στις συμβάσεις ναύλωσης. Συγχρόνως, προσπάθεια καταβάλλεται να εξεταστεί η αντίστοιχη θέση του ελληνικού δικαίου, συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα στα οποία θα οδηγούσε η εφαρμογή του. Έπεται η εξέταση των περιορισμών που τίθενται κατά την εφαρμογή του θεσμού της frustration και, τέλος, τα αποτελέσματα στα οποία οδηγεί.

Πρόλογος Σελ. VII
Προλογικό σημείωμα Σελ. IX
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1. Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών και ναυτιλία - Το αντικείμενο της μελέτης Σελ. 1
2. Η διαφορετική συλλογιστική αφετηρία της αγγλικής ρύθμισης του common law Σελ. 3
3. Ο «ασφαλής λιμένας» της διάταξης του άρθρου 288 ΑΚ Σελ. 3
4. Sanctity of contracts ή, αλλιώς, pacta sunt servanda; Σελ. 5
5. Μεθοδολογία - Διάρθρωση ύλης - Βασικές αρχές ερμηνείας και συμπλήρωσης των κενών μιας σύμβασης σε σύστημα civil law και σε σύστημα common law Σελ. 8
Κεφάλαιο Α
Θέση εκκίνησης (the rule as to absolute contracts) - Η διάσπαση της αρχής - Oι θεωρίες που αναπτύχθηκαν κατά την αντιμετώπιση περιστατικών που οδηγούν στη λύση της σύμβασης με τον θεσμό της frustration
1. Εισαγωγή - The rule as to absolute contracts - Από την υπόθεση Paradine στην υπόθεση Music hall Σελ. 11
1.1. Η υπόθεση Music Hall και η εμφάνιση της θεωρίας του σιωπηρού όρου (implied term) - Η κλασική θεωρία Σελ. 13
1.2. Από την υπόθεση Music hall στις Coronation cases - Η ανάπτυξη της θεωρίας περί της εξαφάνισης του δικαιοπρακτικού θεμελίου της σύμβασης - Συμβολή στην ανάλυση της λύσης της σύμβασης λόγω ματαίωσης του σκοπού της (frustration of purpose) Σελ. 16
1.3. Η θεωρία της δίκαιης και εύλογης λύσης Σελ. 22
1.4. Η θεωρία της θεμελιώδους ή ριζικής μεταβολής της φύσης της συμβατικής υποχρέωσης (change in the obligation theory) Σελ. 23
Κεφάλαιο Β
Εισαγωγή στον χώρο των συμβάσεων ναύλωσης
1. Φυσική αδυναμία - Η απώλεια του πλοίου ως λόγος που προκαλεί λύση της σύμβασης ναύλωσης με την εφαρμογή του θεσμού της frustration Σελ. 27
1.1. Commercial Loss - Η θέση (The Moss v. Smith rule) Σελ. 32
1.2. The Kyla - Ο κανόνας Moss v. Smith και η κατανομή του κινδύνου κατά την κατάρτιση της σύμβασης ναύλωσης Σελ. 33
1.3. Καταστροφή η ζημία στο φορτίο Σελ. 36
1.4. Η θέση του ΚΙΝΔ στην περίπτωση απώλειας του πλοίου Σελ. 37
1.5. Η ελληνική ρύθμιση ως προς τα ζητήματα σχετικά με το φορτίο Σελ. 39
2. Η εξέταση της νομικής αδυναμίας ως λόγος που επιφέρει frustration στην σύμβαση ναύλωσης Σελ. 40
2.1. Η θέση της ελληνικής έννομης τάξης στην περίπτωση νομικής αδυναμίας Σελ. 42
Κεφάλαιο Γ
Το στοιχείο του χρόνου στην εκτέλεση της σύμβασης ναύλωσης Σελ. 43
1. Η υπέρμετρη καθυστέρηση ως περιστατικό που οδηγεί στη λύση της σύμβασης με την εφαρμογή του θεσμού της frustration Σελ. 44
1.1. Αξιολόγηση της καθυστέρησης - Η υπολειπόμενη διάρκεια της σύμβασης και η πιθανή διάρκεια του εμποδίου - Το παράδειγμα της επίταξης του πλοίου Σελ. 47
1.2. Η περίπτωση που η υπολειπόμενη διάρκεια της σύμβασης είναι μικρή Σελ. 50
1.3. Απεργία - Έμφαση στο αποτέλεσμα της καθυστέρησης και όχι στην αιτία αυτής Σελ. 53
1.4. Πόλεμος - Η ανεξαρτησία του διαιτητή κατά την κρίση των πραγματικών περιστατικών - Συμβολή στον καθορισμό του χρονικού σημείου επέλευσης της frustration Σελ. 55
1.5. Η επίδραση της ρήτρας Scopic στην αξιολόγηση της κατανομής του κινδύνου σε περίπτωση καθυστέρησης Σελ. 61
1.6. The embiricos principle Σελ. 63
2. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφέρθηκαν από την ελληνική έννομη τάξη Σελ. 65
3. Από την υπόθεση the Massalia στην υπόθεση the Eugenia - Η τήρηση της σχεδιασμένης πορείας Σελ. 67
3.1. “On passing the Suez Canal” v. “Via the usual and customary route” Σελ. 69
4. Συμβολή στην ανάλυση της στοιχειοθέτησης frustration λόγω σημαντικής δυσχέρειας εκπλήρωσης (impracticability) Σελ. 72
4.1. Η οικονομική κρίση και η αρχή της ιερότητας των συμβάσεων στην ακραιφνή της μορφή Σελ. 72
4.2. Η αντιμετώπιση της υπόθεσης the Eugenia στην περίπτωση που εφαρμοστέο ήταν το ελληνικό δίκαιο Σελ. 75
4.3. Η περίπτωση αναπροσαρμογής του ναύλου ως παράδειγμα αξιοποίησης της πλούσιας νομολογίας ως προς την αναπροσαρμογή του μισθώματος Σελ. 76
5. Ζητήματα από την καθυστέρηση κατά την απόκτηση ή φόρτωση του φορτίου στις συμβάσεις ναύλωσης κατά ταξίδι Σελ. 79
Κεφάλαιο Δ
Λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής του θεσμού της frustration
1. “Reliance can not be placed on Self Induced Frustration” - Εισαγωγικά προλεγόμενα Σελ. 83
1.1. Το ζήτημα της αμέλειας Σελ. 86
1.2. Το ζήτημα της επιλογής μεταξύ περισσοτέρων συμβάσεων - Από την υπόθεση the Maritime National fish στην υπόθεση the Super Servant two Σελ. 87
1.3. Αποδεικτική διαδικασία - Βάρος απόδειξης Σελ. 92
1.3.1. Η θέση Σελ. 92
1.3.2. Η αμφισβήτηση της θέσης Σελ. 93
2. Γεγονότα που έχουν προβλεφθεί ή θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί Σελ. 94
3. Συμβατική πρόβλεψη και frustration Σελ. 97
Κεφάλαιο Ε
Ανάλυση της θέσης στην οποία περιέρχονται τα μέρη μετά την λύση της σύμβασης με τον θεσμό της frustration σύμφωνα με την ρύθμιση του common law
1. Από την υπόθεση Chandler στην υπόθεση Fibrosa - Χαρακτηριστικά και αδυναμίες ρύθμισης Σελ. 103
1.1. Η υπόθεση Chandler Σελ. 104
1.2. Η υπόθεση Fibrosa Σελ. 106
2. Η υιοθέτηση της Law Reform (frustrated contracts) Act 1943 - Πεδίο εφαρμογής Σελ. 109
2.1. Γενικές Επισημάνσεις Σελ. 109
2.2. Πεδίο Εφαρμογής - Σκοπός - Ερμηνευτική προσέγγιση Σελ. 110
3. Ανάλυση της θέσης στην οποία περιέρχονται τα μέρη μετά τη λύση της σύμβασης με τον θεσμό της frustration σύμφωνα με τον Law reform (frustrated contracts) Act 1943 Σελ. 113
3.1. Αξιώσεις άρθρου 1 περ. 2 Σελ. 113
3.2. Υποχρέωση παροχής μη χρηματικής - Άρθρο 1 περ. 3 Σελ. 115
3.2.1. Η υπόθεση BP Exploration Σελ. 116
3.3. Η επέμβαση στην σύμβαση - Κατάτμηση της σύμβασης σε τμήματα που έχουν εκτελεσθεί κατά την πρόβλεψη του άρθρου 2 παρ. 4. Σελ. 120
4. Η ελληνική ρύθμιση - Κριτικές παρατηρήσεις Σελ. 121
Επίλογος Σελ. 125
Βιβλιογραφία
Ελληνική Σελ. 127
Αλλοδαπή Σελ. 128
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 129
Back to Top