ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ


Οργανωτικό Μέρος II

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 30€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 60,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16520
Ράικος Α.

 Ο παρών τόμος περιλαμβάνει την πέμπτη έκδοση του δεύτερου τεύχους του πρώτου τόμου του Συνταγματικού Δικαίου και αφορά στο Οργανωτικό Μέρος ΙΙ. Η έκδοση αυτή συμπληρώνει ορισμένα τμήματα του έργου και το προσαρμόζει στο ισχύον δίκαιο ενώ λαμβάνει υπόψη πρόσφατη βιβλιογραφία και νομολογία.

Αναφορικά με την δομή του το παρόν έργο αποτελεί συνέχεια του πρώτου τεύχους και εντάσσεται στο Μέρος Δεύτερο που ασχολείται με την Οργάνωση και άσκηση της κρατικής εξουσίας (Συνταγματικό Δίκαιο – Οργανωτικό Μέρος) ενώ χωρίζεται σε δύο τμήματα, ήτοι το τμήμα τρίτο (σε συνέχεια των τμημάτων του Δεύτερου Μέρους του πρώτου τεύχους) που ασχολείται με την εκτελεστική λειτουργία και το τμήμα τέταρτο που ασχολείται με την δικαστική λειτουργία.

Εν προκειμένω, στο Πρώτο Κεφάλαιο του Τρίτου Τμήματος περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όλα τα συναφή ζητήματα που σχετίζονται με τον ανώτατο πολιτειακό παράγοντα της Χώρας. Έτσι, εξετάζονται θέματα όπως η εκλογή και η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, η νομική θέση του από την άποψη της φύσεως  του ως οργάνου του Κράτους, οι αρμοδιότητες και η άσκησή τους, η ευθύνη του αλλά και η χορηγία του. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο περιλαμβάνεται η Κυβέρνηση ως η επίσης βασική συνιστώσα της εκτελεστικής λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται ζητήματα όπως η συγκρότηση της κυβέρνησης, ο διορισμός και η απαλλαγή από τα καθήκοντα της, η οργάνωση και η λειτουργία της με τα κυριότερα κυβερνητικά όργανα και η νομική θέση της ιδίας αλλά και των μελών της (υπουργών και υφυπουργών). Στο Τρίτο Κεφάλαιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και αποσαφηνίζονται θέματα που αφορούν στην έννοιά τους, στην καθιέρωση του θεσμού στην αλλοδαπή αλλά και στην Ελλάδα, στη νομική φύση και θέση τους ενώ παρουσιάζονται σύντομα και περιεκτικά οι βασικότερες λειτουργούσες στην Ελλάδα Ανεξάρτητες Αρχές. Στο Τέταρτο Κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι και εξετάζονται όλα τα σχετικά ζητήματα (διορισμός, προσλήψεις, καθήκοντα, μονιμότητα) ενώ στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η διοικητική αποκέντρωση και η τοπική αυτοδιοίκηση. 

Στη συνέχεια το Τμήμα Τέταρτο του έργου αφιερώνεται στην δικαστική λειτουργία. Συγκεκριμένα, στο Πρώτο Κεφάλαιο του Τέταρτου Τμήματος γίνεται αναφορά στην άσκηση της δικαστικής λειτουργίας γενικά, εξετάζονται δε τα βασικά όργανα της δικαστικής λειτουργίας που είναι τα δικαστήρια. Ωσαύτως, εκτίθενται στο πλαίσιο του Κεφαλαίου αυτού τα δικαστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα, οι βασικές διακρίσεις τους, η δικαστική ανεξαρτησία και οι τρόποι με τους οποίους αυτή πραγματώνεται, οι συνταγματικές εγγυήσεις υπέρ των ατόμων κατά την απονομή της δικαιοσύνης όπως είναι ειδικότερα η αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων των δικαστηρίων, το αιτιολογημένο και η απαγγελία των δικαστικών αποφάσεων σε δημόσια συνεδρίαση και ο παρεμπίπτων δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων ενώ τέλος εξετάζεται και η συμμόρφωση της Διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται ξεχωριστή και ιδιαίτερη αναφορά στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Ως εκ τούτου, παρουσιάζονται θέματα όπως η σύνθεση του ΑΕΔ, η δικαιοδοσία του, η διαδικασία ενώπιον του και οι συνέπειες των αποφάσεων του.

Εν τέλει, και η έκδοση αυτή πλαισιώνεται από αναλυτικό καθʼ ύλην αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και από βιβλιογραφία ημεδαπή και αλλοδαπή αλλά και από συλλογές κειμένων Συνταγματικού Δικαίου.

Πρόλογος της πέμπτης έκδοσης Σελ. 5
Πρόλογος της δεύτερης έκδοσης Σελ. 6
Γενική βιβλιογραφία Σελ. 21
Συλλογές κειμένων Συνταγματικού Δικαίου Σελ. 33
Βραχυγραφίες Σελ. 35
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
§ 30. - Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΟΥ Σελ. 37
Ι. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας Σελ. 37
1. Τα προσόντα της εκλογιμότητας Σελ. 37
α) Τα θετικά προσόντα της εκλογιμότητας Σελ. 37
αα) Η ελληνική ιθαγένεια Σελ. 39
ββ) Η ελληνική καταγωγή Σελ. 39
γγ) Η συμπλήρωση του τεσσαρακοστού έτους της ηλικίας Σελ. 39
δδ) Η νόμιμη ικανότητα να εκλέγει Σελ. 39
β) Τα αρνητικά προσόντα ή κωλύματα εκλογιμότητας Σελ. 40
αα) Το κώλυμα της επανεκλογής για περισσότερες προεδρικές περιόδους Σελ. 40
ββ) Το κώλυμα της επανεκλογής του παραιτούμενου Προέδρου Σελ. 41
2. Η διαδικασία της εκλογής Σελ. 44
α) Η ρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας γενικά Σελ. 44
β) Η σύγκληση της Βουλής Σελ. 44
γ) Η πρόταση υποψηφίων Σελ. 47
δ) Η διενέργεια της εκλογής Σελ. 47
ε) Ο έλεγχος του κύρους της εκλογής Σελ. 49
3. Η θητεία του Προέδρου Σελ. 50
II. Η αναπλήρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Σελ. 52
1. Ο αναπληρωτής του Προέδρου Σελ. 52
2. Η νομική θέση του αναπληρωτή του Προέδρου Σελ. 55
§ 31. - Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σελ. 57
Ι. Ο Πρόεδρος ως όργανο του Κράτους Σελ. 57
1. Ο Πρόεδρος ως άμεσο όργανο Σελ. 57
2. Ο Πρόεδρος ως μη αυτοτελές όργανο Σελ. 58
ΙΙ. Το ασυμβίβαστο του προεδρικού αξιώματος με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή έργο Σελ. 60
ΙΙΙ. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου Σελ. 60
1. Οι διοικητικές αρμοδιότητες Σελ. 61
α) Η έκδοση διοικητικών διαταγμάτων Σελ. 61
β) Η έκδοση και η δημοσίευση των νόμων Σελ. 61
γ) Ο διορισμός και η απαλλαγή της Κυβέρνησης
από τα καθήκοντά της Σελ. 64
δ) Η συμβολική αρχηγία των Ενόπλων Δυνάμεων και η απονομή των βαθμών στους υπηρετούντες σ’ αυτές Σελ. 64
ε) Η διεθνής εκπροσώπηση του Κράτους, η κήρυξη πολέμου και η συνομολόγηση των διεθνών συνθηκών Σελ. 64
στ) Η δημοσίευση της απόφασης της Βουλής για την κήρυξη της Χώρας σε κατάσταση πολιορκίας Σελ. 65
ζ) Ο διορισμός και η παύση των δημοσίων υπαλλήλων Σελ. 65
η) Ο διορισμός των δικαστών Σελ. 65
θ) Η απονομή παρασήμων Σελ. 65
2. Οι νομοθετικές αρμοδιότητες Σελ. 65
α) Η αναπομπή των νόμων στη Βουλή Σελ. 65
β) Η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων Σελ. 68
γ) Η έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου Σελ. 72
δ) Η προκήρυξη δημοψηφίσματος Σελ. 73
ε) Η κήρυξη της Χώρας σε κατάσταση πολιορκίας Σελ. 73
στ) Ο καθορισμός των βουλευτών των επιμέρους εκλογικών περιφερειών Σελ. 73
ζ) Η απονομή χάρης Σελ. 73
αα) Οι αρμοδιότητες της χάρης και της αμνηστίας γενικά Σελ. 73
ββ) Η έννοια και η δικαιολογία της χάρης και της αμνηστίας Σελ. 74
γγ) Η νομική φύση της χάρης και της αμνηστίας Σελ. 75
δδ) Η διαδικασία απονομής χάρης και αμνηστίας Σελ. 76
εε) Η έκταση της χάρης και της αμνηστίας Σελ. 77
3. Οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες Σελ. 85
α) Η σύγκληση της Βουλής Σελ. 85
β) Η κήρυξη της έναρξης και της λήξης κάθε βουλευτικής περιόδου Σελ. 85
γ) Η αναστολή των εργασιών της βουλευτικής συνόδου Σελ. 85
δ) Η διάλυση της Βουλής Σελ. 85
IV. Η ευθύνη του Προέδρου Σελ. 90
1. Η ευθύνη του Προέδρου γενικά Σελ. 90
α) Η έκταση της ευθύνης Σελ. 90
β) Τα είδη της ευθύνης Σελ. 92
γ) Η νομοθετική ρύθμιση της ευθύνης Σελ. 93
δ) Η ευθύνη του αναπληρωτή του Προέδρου Σελ. 94
2. Το δικονομικό δίκαιο της ποινικής ευθύνης του Προέδρου Σελ. 94
α) Η άσκηση της ποινικής δίωξης Σελ. 94
β) Η εκδίκαση της κατηγορίας από το Ειδικό Δικαστήριο Σελ. 97
3. Το ουσιαστικό δίκαιο της ποινικής ευθύνης του Προέδρου Σελ. 98
α) Τα εγκλήματα Σελ. 98
β) Οι ποινές Σελ. 99
γ) Η παραγραφή των εγκλημάτων Σελ. 99
V. Η χορηγία του Προέδρου Σελ. 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
§ 32. - Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελ. 101
Ι. Τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί Σελ. 101
IΙ. Η σύνθεση της Κυβέρνησης Σελ. 103
III. Η αναπλήρωση των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Σελ. 104
1. Η αναπλήρωση του Πρωθυπουργού Σελ. 104
2. Η αναπλήρωση των άλλων μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Σελ. 104
§ 33. - Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ Σελ. 106
Ι. Ο διορισμός της Κυβέρνησης Σελ. 106
1. Ο διορισμός της Κυβέρνησης γενικά Σελ. 106
2. Ο διορισμός του Πρωθυπουργού Σελ. 106
3. Τα προσόντα των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Σελ. 112
4. Η ορκωμοσία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Σελ. 113
II. Η απαλλαγή της Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Σελ. 113
§ 34. - Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελ. 117
Ι. Η οργάνωση Σελ. 117
1. Η Ολομέλεια του Υπουργικού Συμβουλίου Σελ. 117
2. Τα Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα Σελ. 117
α) Η Κυβερνητική Επιτροπή Σελ. 117
β) Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) Σελ. 117
γ) Η Επιτροπή για τους θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών Σελ. 119
δ) Η Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σελ. 119
ε) Η Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών Σελ. 120
στ) Η Επιτροπή για τον καθορισμό της στρατηγικής
και την ανάπτυξη της πληροφορικής Σελ. 120
3. Συλλογικά συμβουλευτικά όργανα της Κυβέρνησης Σελ. 121
ΙΙ. Η λειτουργία Σελ. 123
1. Η λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου Σελ. 123
2. Η λειτουργία των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων Σελ. 128
§ 35. - Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ Σελ. 129
Ι. Η Κυβέρνηση, τα μέλη της και οι Υφυπουργοί ως όργανα του Κράτους γενικά Σελ. 129
ΙΙ. Τα ασυμβίβαστα με το αξίωμα του μέλους της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού έργα Σελ. 130
ΙΙΙ. Ειδικές υποχρεώσεις των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Σελ. 131
ΙV. Οι αρμοδιότητες της Κυβέρνησης, των μελών της και των Υφυπουργών Σελ. 131
1. Οι αρμοδιότητες της Κυβέρνησης Σελ. 131
α) Οι συνταγματικές αρμοδιότητες Σελ. 131
β) Οι νομοθετικές αρμοδιότητες Σελ. 131
2. Οι αρμοδιότητες των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Σελ. 132
α) Οι αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού Σελ. 132
β) Οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Σελ. 132
γ) Οι αρμοδιότητες των Υπουργών Σελ. 133
δ) Οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Σελ. 133
V. Η ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Σελ. 134
1. Η ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών γενικά Σελ. 134
α) Η έκταση της ευθύνης Σελ. 134
αα) Η ευθύνη για τις δικές τους πράξεις ή παραλείψεις Σελ. 134
ββ) Η ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του Υπουργικού Συμβουλίου Σελ. 134
γγ) Η ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Σελ. 135
β) Τα είδη της ευθύνης Σελ. 135
γ) Η νομοθετική ρύθμιση της ευθύνης των Υπουργών Σελ. 136
αα) Η ρύθμιση της ποινικής ευθύνης Σελ. 136
ββ) Η ρύθμιση της αστικής ευθύνης Σελ. 142
γγ) Η ρύθμιση της κοινοβουλευτικής ευθύνης Σελ. 142
2. Η κοινοβουλευτική ευθύνη Σελ. 142
3. Η ποινική ευθύνη Σελ. 146
Α) Το δικονομικό δίκαιο Σελ. 146
α) Το Υπουργοδικείο Σελ. 146
αα) Η συγκρότηση Σελ. 147
ββ) Η αρμοδιότητα Σελ. 152
β) Η διαδικασία ενώπιον της Βουλής Σελ. 155
αα) Η άσκηση της ποινικής δίωξης Σελ. 155
ββ) Η ανάκληση και η αναστολή της ποινικής δίωξης Σελ. 161
γ) Η διαδικασία ενώπιον του Υπουργοδικείου Σελ. 162
αα) Η προδικασία Σελ. 162
ββ) Η διαδικασία στο ακροατήριο Σελ. 164
γγ) Η αναστολή της δίκης Σελ. 165
δδ) Η άσκηση ένδικων μέσων Σελ. 166
εε) Η επανάληψη της διαδικασίας Σελ. 166
Β) Το ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 167
α) Τα εγκλήματα των Υπουργών Σελ. 167
β) Η παραγραφή των εγκλημάτων Σελ. 168
Γ) Ο έλεγχος της ουσίας της κατηγορίας στην περίπτωση
μη περάτωσης της διαδικασίας ποινικής δίωξης Υπουργού
μετά από αίτηση αυτού Σελ. 172
α) Ο έλεγχος της ουσίας της κατηγορίας από ειδική εξεταστική επιτροπή της Βουλής στην περίπτωση της μη περάτωσης της διαδικασίας Σελ. 172
β) Ο έλεγχος της ουσίας της κατηγορίας από το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Ειδικό Δικαστήριο στην περίπτωση παραγραφής της αξιόποινης πράξης Σελ. 174
4. Η αστική ευθύνη Σελ. 175
VI. Η αποζημίωση των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Σελ. 176
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
§ 36. - Η ΕΝΝΟΙΑ TΩN ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Σελ. 177
1. Αρχές του νομικού προσώπου του Κράτους Σελ. 177
2. Διοικητικές αρχές Σελ. 178
3. Ανεξάρτητες αρχές Σελ. 178
§ 37. - Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Σελ. 179
§ 38. - Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σελ. 181
Ι. Η νομοθετική καθιέρωση του θεσμού Σελ. 181
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) Σελ. 181
α) Η ίδρυση Σελ. 181
β) Η συγκρότηση Σελ. 182
γ) Οι αρμοδιότητες Σελ. 183
2. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) Σελ. 183
α) Η ίδρυση Σελ. 183
β) Η συγκρότηση Σελ. 184
γ) Οι αρμοδιότητες Σελ. 184
3. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) Σελ. 185
α) Η ίδρυση Σελ. 185
β) Η συγκρότηση Σελ. 186
γ) Οι αρμοδιότητες Σελ. 186
4. Η Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Σελ. 187
α) Η ίδρυση Σελ. 187
β) Η συγκρότηση Σελ. 187
γ) Οι αρμοδιότητες Σελ. 188
5. Ο Συνήγορος του Πολίτη Σελ. 188
α) Η καθιέρωση Σελ. 188
β) Η συγκρότηση Σελ. 188
γ) Οι αρμοδιότητες Σελ. 189
ΙΙ. Η συνταγματική κατοχύρωση του θεσμού Σελ. 191
1. Η συνταγματική κατοχύρωση ορισμένων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών Σελ. 191
2. Οι γενικές συνταγματικές ρυθμίσεις για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές Σελ. 200
α) Η κατοχύρωση ορισμένης θητείας και της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των μελών των Αρχών Σελ. 201
β) Η επιλογή και η υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας κάθε Αρχής Σελ. 202
γ) Ο καθορισμός των ανάλογων προσόντων των μελών των Αρχών Σελ. 202
δ) Η επιλογή των μελών των Αρχών και η ρύθμιση της σχετικής διαδικασίας Σελ. 203
ε) Η ρύθμιση της σχέσης των Αρχών με τη Βουλή και του τρόπου άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου Σελ. 203
IΙΙ. Οι γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές σε εκτέλεση
του άρθρου 101Α του Συντάγματος Σελ. 204
1. Οι ρυθμίσεις του Ν 3051/2002 Σελ. 204
α) Οι ρυθμίσεις γενικά Σελ. 204
β) Οι επιμέρους ρυθμίσεις Σελ. 206
αα) Η λειτουργική ανεξαρτησία των αρχών Σελ. 206
ββ) Η προσωπική ανεξαρτησία και το νομικό καθεστώς των μελών των αρχών Σελ. 207
γγ) Το προσωπικό των αρχών Σελ. 210
2. Ο Κανονισμός της Βουλής Σελ. 211
α) Η επιλογή και η παύση των μελών των αρχών
από τη Διάσκεψη των Προέδρων Σελ. 211
β) Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών Σελ. 211
ΙV. Η νομική θέση των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών Σελ. 212
1. Η νομική φύση των Αρχών Σελ. 212
2. Οι Αρχές ως όργανα του Κράτους Σελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
§ 39. - ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 215
§ 40. - ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Σελ. 217
I. Οι προϋποθέσεις του διορισμού Σελ. 217
1. Η ύπαρξη νομοθετημένης θέσης Σελ. 217
2. Τα προσόντα Σελ. 218
II. Οι διαδικασίες πρόσληψης Σελ. 222
III. Τα καθήκοντα Σελ. 223
IV. Οι περιορισμοί Σελ. 224
1. Οι περιορισμοί του δικαιώματος της απεργίας Σελ. 225
2. Η απαγόρευση της εκδήλωσης των κομματικών φρονημάτων Σελ. 226
3. Τα κωλύματα εκλογιμότητας ως βουλευτών Σελ. 226
4. Η απαγόρευση της πολυθεσίας Σελ. 226
5. Ο περιορισμός των αποδοχών Σελ. 227
V. Η μονιμότητα Σελ. 227
1. Η έννοια και ο σκοπός Σελ. 227
2. Ο κανόνας της μονιμότητας Σελ. 227
α) Η κατάργηση της θέσης Σελ. 230
β) Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας Σελ. 233
γ) Η παύση με δικαστική απόφαση Σελ. 233
δ) Η παύση με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου υποκείμενη
σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 234
3. Οι εξαιρέσεις από τον κανόνα της μονιμότητας Σελ. 236
α) Οι μετακλητοί υπάλληλοι Σελ. 236
β) Οι υπάλληλοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου Σελ. 238
γ) Οι υπάλληλοι με θητεία Σελ. 241
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
§ 41. - ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 243
§ 42. - Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Σελ. 244
Ι. Η ιστορία Σελ. 244
ΙΙ. Η νομική φύση Σελ. 246
ΙΙΙ. Η έκταση Σελ. 247
1. Η έννοια της διοικητικής αποκέντρωσης Σελ. 247
2. Τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ των περιφερειακών και κατά των κεντρικών οργάνων Σελ. 247
3. Η εφαρμογή της διοικητικής αποκέντρωσης στην Ελλάδα Σελ. 248
§ 43. - Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 252
Ι. Η ιστορία Σελ. 252
ΙΙ. Η νομική φύση Σελ. 255
ΙΙΙ. Η έκταση Σελ. 257
1. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Σελ. 258
α) Γενικά Σελ. 258
β) Οι πρωτοβάθμιοι Σελ. 258
γ) Οι δευτεροβάθμιοι Σελ. 259
δ) Οι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Σελ. 260
2. Η εκλογή των οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από το λαό Σελ. 261
3. Η αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Σελ. 269
4. Η εποπτεία του Κράτους στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Σελ. 271
α) Η κρατική εποπτεία γενικά Σελ. 271
β) Ο έλεγχος του προσώπου των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης Σελ. 273
γ) Ο έλεγχος των πράξεων των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης Σελ. 274
5. Ο κύκλος ενέργειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Σελ. 275
α) Η διάκριση του κύκλου ενέργειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε ίδιο και δοτό Σελ. 275
β) Η συνταγματική κατοχύρωση του ίδιου κύκλου ενέργειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Σελ. 276
γ) Το κριτήριο διάκρισης μεταξύ των γενικών
και των τοπικών υποθέσεων Σελ. 279
δ) Η συνταγματική ρύθμιση του δοτού κύκλου ενέργειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Σελ. 282
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
§ 44. - ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελ. 286
I. Τα δικαστήρια Σελ. 286
1. Τα μικτά ορκωτά δικαστήρια Σελ. 286
2. Τα στρατοδικεία, ναυτοδικεία και αεροδικεία Σελ. 287
3. Το δικαστήριο λειών Σελ. 290
4. Το Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας Σελ. 290
5. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Σελ. 290
II. Η άσκηση δικαστικής λειτουργίας από μη δικαστικά όργανα Σελ. 290
1. Η άσκηση δικαστικής λειτουργίας από τη Βουλή Σελ. 290
2. Η άσκηση δικαστικής λειτουργίας από διοικητικά όργανα Σελ. 290
§ 45. - ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Σελ. 291
Ι. Πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια Σελ. 291
ΙΙ. Τακτικά και ειδικά δικαστήρια Σελ. 291
1. Η διάκριση των δικαστηρίων σε τακτικά και ειδικά γενικά Σελ. 291
2. Τα τακτικά δικαστήρια Σελ. 292
3. Τα ειδικά δικαστήρια Σελ. 295
α) Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Σελ. 295
β) Το Συμβούλιο της Επικρατείας Σελ. 296
γ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο Σελ. 298
δ) Το Υπουργοδικείο Σελ. 302
ε) Το Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας Σελ. 302
στ) Το Μισθοδικείο Σελ. 304
ζ) Τα δικαστήρια ανηλίκων Σελ. 309
η) Τα διαρκή στρατοδικεία, ναυτοδικεία και αεροδικεία Σελ. 309
ΙΙΙ. Εξαιρετικά και έκτακτα δικαστήρια Σελ. 310
1. Τα εξαιρετικά δικαστήρια Σελ. 310
2. Τα έκτακτα δικαστήρια Σελ. 311
§ 46. - Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Σελ. 314
Ι. Η δικαστική ανεξαρτησία γενικά Σελ. 314
ΙΙ. Η λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών Σελ. 315
ΙΙΙ. Η προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών Σελ. 319
1. Ο διορισμός των δικαστικών λειτουργών Σελ. 319
2. Η ισοβιότητα των δικαστικών λειτουργών` Σελ. 322
3. Οι υπηρεσιακές μεταβολές των δικαστικών λειτουργών Σελ. 325
4. Η διαπίστωση της ευθύνης των δικαστικών λειτουργών Σελ. 334
5. Τα ασυμβίβαστα με το δικαστικό λειτούργημα έργα Σελ. 336
6. Η ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των δικαστικών λειτουργών Σελ. 340
§ 47. - ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σελ. 345
Ι. Η αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων των δικαστηρίων Σελ. 345
ΙΙ. Οι αρχές του αιτιολογημένου και της απαγγελίας των δικαστικών αποφάσεων σε δημόσια συνεδρίαση Σελ. 348
ΙΙΙ. Ο παρεμπίπτων δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων Σελ. 349
1. Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων γενικά Σελ. 349
2. Η συνταγματική καθιέρωση του ελέγχου Σελ. 354
α) Στην αλλοδαπή Σελ. 354
β) Στην Ελλάδα Σελ. 356
3. Τα όργανα άσκησης του ελέγχου Σελ. 358
4. Το αντικείμενο του ελέγχου Σελ. 360
5. Το κριτήριο του ελέγχου Σελ. 362
6. Η έκταση του ελέγχου Σελ. 365
α) Η έκταση του ελέγχου γενικά Σελ. 365
β) Ο έλεγχος της ουσιαστικής συνταγματικότητας Σελ. 367
γ) Ο έλεγχος της τυπικής συνταγματικότητας Σελ. 368
7. Οι συνέπειες του αντισυνταγματικού νόμου Σελ. 371
α) Το ανίσχυρο του αντισυνταγματικού νόμου Σελ. 371
β) Η μερική αντισυνταγματικότητα του νόμου Σελ. 373
γ) Η αντίθεση του νόμου με την αρχή της ισότητας Σελ. 376
αα) Η προσβολή της αρχής με την αυθαίρετη επιβολή υποχρέωσης Σελ. 376
ββ) Η προσβολή της αρχής με την αυθαίρετη καθιέρωση
εξαίρεσης από ευμενή ρύθμιση Σελ. 377
§ 48. - Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σελ. 384
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
§ 49. - ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 389
§ 50. - Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Σελ. 397
Ι. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου Σελ. 397
1. Η συγκρότηση του Δικαστηρίου γενικά Σελ. 397
2. Η κλήρωση των μελών του Δικαστηρίου Σελ. 397
3. Η αναπλήρωση των μελών του Δικαστηρίου Σελ. 398
4. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Σελ. 399
5. Η επικουρία των μελών του Δικαστηρίου Σελ. 400
α) Η επικουρία των μελών του Δικαστηρίου γενικά Σελ. 400
β) Η επικουρία των μελών του Δικαστηρίου κατά την καταμέτρηση και τον έλεγχο των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης από δικαστικούς λειτουργούς Σελ. 401
6. Η γραμματεία του Δικαστηρίου Σελ. 402
7. Η υποχρέωση της ταυτόχρονης άσκησης και των κύριων καθηκόντων των μελών του Δικαστηρίου Σελ. 403
ΙΙ. Η εξαίρεση των μελών του Δικαστηρίου Σελ. 403
1. Η νομοθετική ρύθμιση του θέματος Σελ. 403
2. Η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου Σελ. 404
α) Το επιτρεπτό της κρίσης των αιτήσεων με την παρούσα σύνθεση του Δικαστηρίου Σελ. 406
β) Η έκταση της αποχής του υπό εξαίρεση μέλους από την άσκηση των καθηκόντων του Σελ. 407
γ) Η διαδικασία συζήτησης της αίτησης εξαιρέσεως Σελ. 408
δ) Η βασιμότητα του λόγου της εξαίρεσης και η συμφωνία του άρθρου 53 § 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το άρθρο 6 § 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Σελ. 408
§51. - Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤOY ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Σελ. 411
Ι. Η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου γενικά Σελ. 411
1. Ο συνταγματικός καθορισμός της δικαιοδοσίας Σελ. 411
2. Ο περιοριστικός χαρακτήρας του συνταγματικού καθορισμού της δικαιοδοσίας Σελ. 412
ΙΙ. Οι επιμέρους διαφορές Σελ. 416
1. Η εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους βουλευτικών εκλογών Σελ. 416
α) Η εκδίκαση ενστάσεων που αναφέρονται σ’ εκλογικές παραβάσεις Σελ. 416
β) Η εκδίκαση ενστάσεων που αναφέρονται σ’ έλλειψη προσόντων Σελ. 419
2 Ο έλεγχος του κύρους του δημοψηφίσματος Σελ. 420
3. Η κρίση για την έκπτωση βουλευτών Σελ. 422
4. Η άρση των συγκρούσεων Σελ. 422
5. Η άρση της αμφισβήτησης για την ουσιαστική συνταγματικότητα ή την έννοια τυπικού νόμου Σελ. 423
α) Η ύπαρξη αμφισβήτησης για την ουσιαστική συνταγματικότητα ή την έννοια διάταξης τυπικού νόμου Σελ. 424
β) Η ταυτότητα της κρινόμενης διάταξης τυπικού νόμου Σελ. 429
γ) Η έκδοση αντίθετων αποφάσεων δύο Ανώτατων Δικαστηρίων Σελ. 429
6. Η άρση της αμφισβήτησης για το χαρακτηρισμό κανόνων του διεθνούς δικαίου ως γενικά παραδεγμένων Σελ. 433
§ 52. - Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Σελ. 435
Ι. Η νομοθετική ρύθμιση της διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου γενικά Σελ. 435
ΙΙ. Οι γενικές διαδικαστικές διατάξεις Σελ. 435
1. Η γένεση της δίκης ενώπιον του Δικαστηρίου Σελ. 435
2. Η προδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου Σελ. 436
α) Η προδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου γενικά Σελ. 436
β) Η προδικασία ενώπιον του εισηγητή της υπόθεσης Σελ. 437
γ) Η έκθεση του εισηγητή Σελ. 437
3. Η διαδικασία στο ακροατήριο Σελ. 437
α) Η συζήτηση στο ακροατήριο γενικά Σελ. 437
β) Η παρέμβαση Σελ. 439
γ) Η απόδειξη Σελ. 440
4. Η περάτωση της δίκης ενώπιον του Δικαστηρίου Σελ. 441
α) Η αρχή της αυτεπάγγελτης συνέχισης και περάτωσης της δίκης ανεξάρτητα από τη θέληση των διαδίκων Σελ. 441
β) Ο θάνατος των διαδίκων ως λόγος κατάργησης ή διακοπής της δίκης Σελ. 442
γ) Η παραίτηση και η έκπτωση του καθ’ ου η αίτηση βουλευτή
ως λόγοι κατάργησης της δίκης Σελ. 443
δ) Η κατάργηση της δίκης εξαιτίας της έκλειψης του αντικειμένου της Σελ. 444
5. Η απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου Σελ. 445
α) Η έκδοση της απόφασης Σελ. 445
β) Η διόρθωση και ερμηνεία της απόφασης Σελ. 445
γ) Το αμετάκλητο της απόφασης Σελ. 446
δ) Το δεδικασμένο της απόφασης Σελ. 446
ε) Η αρχή της μη αναδρομικότητας της απόφασης Σελ. 447
ΙΙΙ. Οι ειδικές διαδικαστικές διατάξεις Σελ. 448
Α) Η εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών Σελ. 448
ΑΑ. Η άσκηση και οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της ένστασης κατά του κύρους βουλευτικής εκλογής Σελ. 448
1. Η άσκηση της ένστασης Σελ. 448
2. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης (ένστασης) Σελ. 449
α) Η εγκυρότητα του δικογράφου της αίτησης Σελ. 449
β) Η νομιμοποίηση του αιτούντος Σελ. 449
γ) Η νομότυπη υποβολή της αίτησης Σελ. 450
δ) Η εμπρόθεσμη άσκηση της αίτησης Σελ. 451
ΒΒ. Η διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου Σελ. 452
1. Η προδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου Σελ. 452
2. Η διαδικασία στο ακροατήριο Σελ. 454
α) Οι διάδικοι Σελ. 454
β) Η έκταση της εξουσίας του Δικαστηρίου Σελ. 455
3. Το περιεχόμενο της απόφασης του Δικαστηρίου στην περίπτωση παραδοχής της αίτησης Σελ. 456
α) Το περιεχόμενο της απόφασης γενικά Σελ. 456
β) Η ακύρωση της εκλογής Σελ. 456
γ) Η μεταρρύθμιση του εκλογικού αποτελέσματος Σελ. 457
Β) Η εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους του δημοψηφίσματος Σελ. 459
1. Η άσκηση της ένστασης Σελ. 459
2. Οι λόγοι της ένστασης Σελ. 459
3. Οι διάδικοι Σελ. 460
4. Η προθεσμία συζήτησης της ένστασης και έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου Σελ. 460
5. Το περιεχόμενο και το δεδικασμένο της απόφασης του Δικαστηρίου Σελ. 460
Γ) Η κρίση για την έκπτωση βουλευτών και ο δημιουργικός χαρακτήρας της απόφασης του Δικαστηρίου Σελ. 461
1. Η διαδικασία της κρίσης για την έκπτωση βουλευτών Σελ. 461
2. Ο δημιουργικός χαρακτήρας της απόφασης για τη διαπίστωση της έκπτωσης Σελ. 461
Δ) Η άρση των συγκρούσεων Σελ. 464
1. Η άρση των συγκρούσεων γενικά Σελ. 464
2. Η άρση των καταφατικών συγκρούσεων Σελ. 465
3. Η άρση των αποφατικών συγκρούσεων Σελ. 466
Ε) Η άρση της αμφισβήτησης για την ουσιαστική συνταγματικότητα ή την έννοια τυπικού νόμου Σελ. 468
1. Η κίνηση της διαδικασίας Σελ. 468
2. Οι διάδικοι Σελ. 470
3. Η προδικασία Σελ. 475
4. Ο χρόνος έναρξης της ισχύος της απόφασης του Δικαστηρίου Σελ. 475
5. Οι συνέπειες της απόφασης του Δικαστηρίου Σελ. 479
α) Το δεδικασμένο της απόφασης Σελ. 480
β) Η συνέπεια της παράβασης της απόφασης
του Δικαστηρίου από μεταγενέστερες δικαστικές αποφάσεις
και διοικητικές πράξεις Σελ. 480
γ) Η συνέπεια της αντίθεσης προγενέστερων δικαστικών αποφάσεων με την απόφαση του Δικαστηρίου Σελ. 480
δ) Οι συνέπειες της αναδρομικής κήρυξης της αντισυνταγματικότητας τυπικού νόμου Σελ. 481
ΣΤ) Η άρση της αμφισβήτησης για το χαρακτηρισμό κανόνων του διεθνούς δικαίου ως γενικά παραδεγμένων Σελ. 482
1. Η κίνηση της διαδικασίας Σελ. 482
2. Οι διάδικοι Σελ. 484
3. Οι συνέπειες της απόφασης του Δικαστηρίου Σελ. 485
Αλφαβητικό ευρετήριο καθ’ ύλην Σελ. 487
Back to Top