ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ – ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (τσέπης)


Σε απόθεμα

Τιμή: 12,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 12,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
Κωδικός Προϊόντος: 17895
Αθανασίου Λ., Σωτηρόπουλος Γ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
Η 8η έκδοση του κώδικα τσέπης «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» είναι ενημερωμένη μέχρι και τον N 4679/2020 για τα σήματα. Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Το έργο, ευέλικτο και πρακτικό, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι εύκολα μεταφερόμενο για καθημερινή χρήση. Πρόκειται για μία πλήρως ενημερωμένη και χρηστική έκδοση για κάθε εφαρμοστή του δικαίου, δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και φοιτητές.
Α. Γενικό μέρος Εμπορικού Δικαίου
[1] ΒΔ της 19.4/1.5.1835
Περί του Εμπορικού Νόμου
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των Εμπόρων [Άρθρα 1-7] Σελ. 1
TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17] Σελ. 2
TMHMA ΤΡΙΤΟΝ
Περί εταιριών Σελ. 4
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50] Σελ. 4
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64] Σελ. 6
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69] Σελ. 7
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ
Περί παραγγελιοδόχων [Άρθρα 90-101] Σελ. 7
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94] Σελ. 7
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101] Σελ. 8
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Περί του αγωγιάτου [Άρθρα 102-107] Σελ. 10
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ
Περί Αγοράς και Πωλήσεως [Άρθρο 108] Σελ. 11
[2] ΒΔ της 2/14.5.1835
Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων
[Άρθρα 1-8] Σελ. 12
[3] Ν 4635/2019
Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄
Γενικό Eμπορικό Mητρώο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Σκοπός και πλαίσιο λειτουργιάς του Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εμπορική δημοσιότητα Σελ. 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε εμπορική δημοσιότητα Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διαδικασία καταχώρισης Σελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Κυρώσεις Σελ. 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Τροποποιούμενες - καταργούμενες - μεταβατικές και τελικές διατάξεις Σελ. 64
Β. Βιομηχανική ιδιοκτησία
[4] Ν 1733/1987
Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
ΜΕΡΟΣ Α΄
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1] Σελ. 66
ΜΕΡΟΣ Β΄
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6] Σελ. 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας [Άρθρα 7-9] Σελ. 72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του [Άρθρα 10-11] Σελ. 80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14] Σελ. 81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρα 15-17Ζ] Σελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18] Σελ. 102
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Τεχνολογική καινοτομία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19] Σελ. 103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρο 20] Σελ. 104
ΜΕΡΟΣ Δ΄
Μεταφορά τεχνολογίας [Άρθρα 21-22Λ] Σελ. 106
ΜΕΡΟΣ Ε΄
Εφαρμογή της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας [Άρθρο 23] Σελ. 127
[5] Ν 4679/2020
Εμπορικά σήματα - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας [Άρθρα 1-6] Σελ. 129
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Περιεχόμενο του δικαιώματος - Έκταση προστασίας [Άρθρα 7-15] Σελ. 142
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό [Άρθρα 16-19] Σελ. 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 20-37] Σελ. 153
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Προσβολή σήματος [Άρθρα 38-48] Σελ. 182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα [Άρθρα 49-55] Σελ. 197
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Σήματα πιστοποίησης και συλλογικά σήματα [Άρθρα 56-70] Σελ. 206
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Διεθνή σήματα [Άρθρα 71-82] Σελ. 216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρα 83-84] Σελ. 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 85] Σελ. 226
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις [Άρθρα 86-90] Σελ. 227
[6] Ν 2417/1996
Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979
[Άρθρο πρώτο] Σελ. 231
ΔΙΑKΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙA ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚAΤAΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣXΕΔΙΩΝ ΚAΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925
ΠΡAΞΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝOΕΜΒΡΙΟΥ 1960 [Άρθρα 1-32] Σελ. 232
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΛΙΟY 1967, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠOΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOY 1979
[Άρθρα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο] Σελ. 253
[7] ΠΔ 259/1997
Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-2] Σελ. 256
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εφαρμογή του διακανονισμού της Χάγης που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 - Διεθνής αίτηση - Προστασία [Άρθρα 3-11] Σελ. 259
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Εθνικός τίτλος προστασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Εθνική Προστασία - Ακυρότητα [Άρθρα 12-16] Σελ. 262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Δικαιούχοι - Μεταβίβαση [Άρθρα 17-19] Σελ. 267
ΚεφΑλαιο τρΙτο
Διαδικασία καταχώρισης - Πιστοποιητικό - Βιβλία [Άρθρα 20-25] Σελ. 269
ΚεφΑλαιο τΕταρτο
Δικαιώματα που παρέχει το σχέδιο ή υπόδειγμα [Άρθρα 26-29Α] Σελ. 276
ΚεφΑλαιο πΕμπτο
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 30-31] Σελ. 280
Γ. Πνευματική ιδιοκτησία
[8] Ν 2121/1993
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας [Άρθρα 1-5] Σελ. 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος [Άρθρα 6-11] Σελ. 291
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση [Άρθρα 12-17] Σελ. 294
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος [Άρθρα 18-28Γ] Σελ. 297
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Διάρκεια της προστασίας [Άρθρα 29-31] Σελ. 319
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 32-39] Σελ. 321
ΚΕΦΑΛΑΙΟ εβδομο
Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων [Άρθρα 40-45Α] Σελ. 332
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Συγγενικά δικαιώματα [Άρθρα 46-53] Σελ. 338
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων [Άρθρα 54-58] Σελ. 353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Μέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώματος [Άρθρα 59-63] Σελ. 369
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Έννομη προστασία [Άρθρα 63Α-66Δ] Σελ. 371
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 67-72] Σελ. 398
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Έναρξη ισχύος [Άρθρο 77] Σελ. 411
[9] Ν 4481/2017
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Συλλογική διαχείριση και άλλες ρυθμίσεις [Άρθρα 1-54, 81] Σελ. 412
Δ. Αξιόγραφα
[10] Ν 5325/1932
Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Περί συναλλαγματικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10] Σελ. 504
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20] Σελ. 507
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29] Σελ. 510
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’
Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32] Σελ. 513
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Περί λήξεως [Άρθρα 33-37] Σελ. 514
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42] Σελ. 516
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’
Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 43-54] Σελ. 517
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’
Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63] Σελ. 524
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’
Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων [Άρθρα 64-68] Σελ. 527
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’
Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69] Σελ. 529
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’
Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71] Σελ. 530
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74] Σελ. 530
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78] Σελ. 531
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89] Σελ. 533
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-100] Σελ. 535
[11] Ν 5960/1933
Περί Επιταγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13] Σελ. 539
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24] Σελ. 542
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27] Σελ. 545
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’
Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36] Σελ. 546
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής εις λογαριασμόν [Άρθρα 37-39] Σελ. 549
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48] Σελ. 550
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50] Σελ. 555
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51] Σελ. 555
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄
Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53] Σελ. 556
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57] Σελ. 556
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’
Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69] Σελ. 557
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76] Σελ. 559
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’
Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80] Σελ. 561
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’
Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82] Σελ. 563
[12] ΝΔ της 17.7./13.8.1923
Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Γενικαί διατάξεις [Άρθρον 68] Σελ. 564
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75] Σελ. 565
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80] Σελ. 565
[13] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΔ 456/1984
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900] Σελ. 567
Ε. Αθέμιτος ανταγωνισμός
[14] Ν 146/1914
Περί αθεμίτου ανταγωνισμού
[Άρθρα 1-24] Σελ. 570
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 585
Back to Top