ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 12,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 12,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18650
Αθανασίου Λ., Σωτηρόπουλος Γ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
  • Εκδοση: 11η 2022
  • Σχήμα: 10χ13
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 656
  • ISBN: 978-960-654-777-5

Η 11η έκδοση του κώδικα τσέπης «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» (ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4919/2022) περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ισχύουσες διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν 4919/2022 (Υ.Μ.Σ. και Γ.Ε.ΜΗ), του Ν 1733/1987 (ευρεσιτεχνία), του N 4679/2020 (σήματα), τις διατάξεις για τα βιομηχανικά σχέδια, τις διατάξεις του Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία, του Ν 4481/2017 (συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), καθώς και τις διατάξεις των Ν 5325/1932 και Ν 5960/1933 για τη συναλλαγματική και την επιταγή αντίστοιχα.

Α. Γενικό μέρος Εμπορικού Δικαίου
[1] ΒΔ της 19.4/1.5.1835
Περί του Εμπορικού Νόμου
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των Εμπόρων [Άρθρα 1-7] Σελ. 1
TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17] Σελ. 2
TMHMA ΤΡΙΤΟΝ
Περί εταιριών
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50] Σελ. 4
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64] Σελ. 6
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69] Σελ. 6
Περιεχόμενα
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ
Περί παραγγελιοδόχων [Άρθρα 90-101]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94] Σελ. 7
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101] Σελ. 8
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Περί του αγωγιάτου [Άρθρα 102-107] Σελ. 10
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ
Περί Αγοράς και Πωλήσεως [Άρθρο 108] Σελ. 11
[2] ΒΔ της 2/14.5.1835
Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων
[Άρθρα 1-8] Σελ. 12
[3] Ν 4635/2019
Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Σκοπός και πλαίσιο λειτουργιάς του Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εμπορική δημοσιότητα Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε εμπορική δημοσιότητα Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διαδικασία καταχώρισης Σελ. 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Κυρώσεις Σελ. 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Τροποποιούμενες - καταργούμενες - μεταβατικές και τελικές διατάξεις Σελ. 69
Β. Βιομηχανική ιδιοκτησία
[4] Ν 1733/1987
Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
ΜΕΡΟΣ Α΄
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1] Σελ. 71
ΜΕΡΟΣ Β΄
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6] Σελ. 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας [Άρθρα 7-9] Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του [Άρθρα 10-11] Σελ. 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14Α] Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρα 15-17Ζ] Σελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18] Σελ. 108
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Τεχνολογική καινοτομία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19] Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρο 20] Σελ. 110
ΜΕΡΟΣ Δ΄
Μεταφορά τεχνολογίας [Άρθρα 21-22Λ] Σελ. 112
ΜΕΡΟΣ Ε΄
Εφαρμογή της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας [Άρθρο 23] Σελ. 132
[5] Ν 4679/2020
Εμπορικά σήματα - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας [Άρθρα 1-6] Σελ. 136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Περιεχόμενο του δικαιώματος - Έκταση προστασίας [Άρθρα 7-15] Σελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό [Άρθρα 16-19] Σελ. 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 20-37] Σελ. 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Προσβολή σήματος [Άρθρα 38-48] Σελ. 189
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα [Άρθρα 49-55] Σελ. 203
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Σήματα πιστοποίησης και συλλογικά σήματα [Άρθρα 56-70] Σελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Διεθνή σήματα [Άρθρα 71-82] Σελ. 222
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρα 83-84] Σελ. 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 85] Σελ. 226
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις [Άρθρα 86-90] Σελ. 227
[6] Ν 2417/1996
Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979
[Άρθρο πρώτο] Σελ. 238
ΔΙΑKΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙA ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚAΤAΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣXΕΔΙΩΝ ΚAΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925
ΠΡAΞΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝOΕΜΒΡΙΟΥ 1960 [Άρθρα 1-33] Σελ. 238
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΛΙΟY 1967, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠOΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOY 1979
[Άρθρα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο] Σελ. 260
[7] ΠΔ 259/1997
Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-2] Σελ. 262
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εφαρμογή του διακανονισμού της Χάγης που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 - Διεθνής αίτηση - Προστασία [Άρθρα 3-11] Σελ. 264
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Εθνικός τίτλος προστασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Εθνική Προστασία - Ακυρότητα [Άρθρα 12-16] Σελ. 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Δικαιούχοι - Μεταβίβαση [Άρθρα 17-19] Σελ. 273
ΚεφΑλαιο τρΙτο
Διαδικασία καταχώρισης - Πιστοποιητικό - Βιβλία [Άρθρα 20-25] Σελ. 274
ΚεφΑλαιο τΕταρτο
Δικαιώματα που παρέχει το σχέδιο ή υπόδειγμα [Άρθρα 26-29Α] Σελ. 281
ΚεφΑλαιο πΕμπτο
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 30-31] Σελ. 286
Γ. Πνευματική ιδιοκτησία
[8] Ν 2121/1993
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας [Άρθρα 1-5] Σελ. 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος [Άρθρα 6-11] Σελ. 296
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση [Άρθρα 12-17] Σελ. 298
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος [Άρθρα 18-28Γ] Σελ. 301
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Διάρκεια της προστασίας [Άρθρα 29-31] Σελ. 323
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 32-39] Σελ. 324
ΚΕΦΑΛΑΙΟ εβδομο
Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων [Άρθρα 40-45Α] Σελ. 335
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Συγγενικά δικαιώματα [Άρθρα 46-53] Σελ. 341
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων [Άρθρα 54-58] Σελ. 356
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Μέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώματος [Άρθρα 59-63] Σελ. 360
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Έννομη προστασία [Άρθρα 63Α-66Ε] Σελ. 362
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 67-72] Σελ. 392
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Έναρξη ισχύος [Άρθρο 77] Σελ. 404
[9] Ν 4481/2017
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Συλλογική διαχείριση και άλλες ρυθμίσεις [Άρθρα 1-54, 81] Σελ. 405
Δ. Αξιόγραφα
[10] Ν 5325/1932
Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Περί συναλλαγματικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10] Σελ. 497
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20] Σελ. 500
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29] Σελ. 503
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’
Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32] Σελ. 505
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Περί λήξεως [Άρθρα 33-37] Σελ. 506
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42] Σελ. 508
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’
Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 43-54] Σελ. 510
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’
Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63] Σελ. 517
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’
Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων [Άρθρα 64-68] Σελ. 520
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’
Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69] Σελ. 522
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’
Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71] Σελ. 522
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74] Σελ. 523
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78] Σελ. 524
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89] Σελ. 526
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-100] Σελ. 528
[11] Ν 5960/1933
Περί Επιταγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13] Σελ. 531
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24] Σελ. 534
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27] Σελ. 537
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’
Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36] Σελ. 538
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής εις λογαριασμόν [Άρθρα 37-39] Σελ. 540
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48] Σελ. 542
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50] Σελ. 546
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51] Σελ. 547
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄
Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53] Σελ. 547
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57] Σελ. 548
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’
Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69] Σελ. 548
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76] Σελ. 550
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’
Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80] Σελ. 552
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’
Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82] Σελ. 554
[12] ΝΔ της 17.7./13.8.1923
Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Γενικαί διατάξεις [Άρθρον 68] Σελ. 555
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75] Σελ. 556
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80] Σελ. 556
[13] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΔ 456/1984
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900] Σελ. 558
Ε. Αθέμιτος ανταγωνισμός
[14] Ν 146/1914
Περί αθεμίτου ανταγωνισμού
[Άρθρα 1-24] Σελ. 561
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 575

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

[1] ΒΔ της 19.4/1.5.1835*

Περί του Εμπορικού Νόμου

Όπως δημοσιεύθηκε με το ΒΔ της 19 Απριλίου/1 Μαΐου 1835, αναδημοσιεύθηκε –μετά τις τροποποιήσεις του με τους νόμους ΨΛΣΤ/1878 (περί πτωχεύσεως και χρεωκοπίας), ΓΦΟΔ/1910 και ΓΨΙΖ/1910– με το ΒΔ 16.6.1910 και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους νόμους, αναφερόμενους στην τροποποιούμενη διάταξη.

[Άρθρα 1-69, 90-101]

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

Περί των Εμπόρων

Άρθ. 1 Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικάς και κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορίαν.

Άρθ. 2.-7 [Καταργήθηκαν με το άρθρο 31 Ν 1329/1983.]


ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί Εμπορικών Βιβλίων

Άρθ. 8 Πας έμπορος, εκτός των άλλων βιβλίων τα οποία είναι μεν εν χρήσει εις το εμπόριον, αλλ’ όχι και απαραιτήτως αναγκαία, οφείλει να έχει εν βιβλίον, ονομαζόμενον ημερολόγιον, παριστάνον αφ’ ημέρας εις ημέραν την περιουσίαν και τα χρέη του, τας εμπορικάς του εργασίας, τας συναλλαγματικάς του διαπραγματεύσεις, τας αποδοχάς ή οπισθογραφήσεις, και εν γένει παν ό,τι λαμβάνει ή πληρώνει εφ’ οιωδήποτε λόγω και φανερώνον κατά μήνα το ποσόν της οικιακής του δαπάνης.

Χρεωστεί να θέτη εις φάκελλον τας οποίας λαμβάνει επιστολάς και ν’ αντιγράφη εις βιβλίον όσας αποστέλλει.

Άρθ. 9 Χρεωστεί να κάμνη κατ’ έτος ιδιόγραφον απογραφήν των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του και της περιουσίας και του χρέους του και να την αντιγράφη κατ’ έτος εις ειδικόν επί τούτου βιβλίον.

Άρθ. 10 Το ημερολόγιον και το των απογραφών βιβλίον πρέπει να μονογράφωνται και θεωρώνται άπαξ του ενιαυτού. Το προς αντιγραφήν των επιστολών βιβλίον δεν υπόκειται εις ταύτην την διατύπωσιν.

Όλα δε τα βιβλία πρέπει να συντάσσωνται κατά χρονολογικήν τάξιν, χωρίς άγραφα διαστήματα, χάσματα, ή παραπομπάς εις το περιθώριον.

Άρθ. 11 Τα βιβλία, τα οριζόμενα εν τοις ανωτέρω 8 και 9 άρθροις, πρέπει να αριθμώνται, μονογραφώνται, και θεωρώνται είτε παρά τινός των εμποροδικών, είτε παρά του δημάρχου, ή ενός των παρέδρων του, κατά τον συνήθη τύπον, και δωρεάν.

Οι έμποροι οφείλουν να διατηρούν τα βιβλία ταύτα επί δέκα έτη.

Άρθ. 12 Τα τακτικώς συντεταγμένα εμπορικά βιβλία δύναται να παραδεχθή ο δικαστής ως απόδειξιν εις τας μεταξύ εμπόρων περί εμπορικών υποθέσεων διαφοράς.

Άρθ. 13 Τα βιβλία τα οποία χρεωστούν να έχουν οι μετερχόμενοι το εμπόριον, αν δεν εφυλάχθησαν αι ανωτέρω ορισθείσαι διατυπώσεις, δεν ημπορούν να προσαχθώσιν, ουδέ να παρέξωσι πίστιν ενώπιον δικαστηρίου υπέρ των εχόντων αυτά, μη αθετουμένων εκ τούτου των περί πτωχεύσεως και χρεωκοπίας ωρισμένων.

Άρθ. 14 Το δικαστήριον δεν δύναται να διατάξη την ενώπιον αυτού εμφάνισιν των βιβλίων και των απογραφών, ειμή οσάκις πρόκειται περί κληρονομίας, κοινότητος υπαρχόντων, διαλύσεως εταιρείας, και εν περιπτώσει πτωχεύσεως.

Άρθ. 15 Διαδικαζομένης τινός υποθέσεως, ο δικαστής δύναται και αυτεπαγγέλτως να διατάξη την εμφάνισιν των βιβλίων, διά να λάβη αντίγραφα των αφορώντων την δικαζομένην υπόθεσιν χωρίων.

Άρθ. 16 Εάν τα βιβλία των οποίων η εμφάνισις επροσφέρθη, εζητήθη, ή διετάχθη, ευρίσκωνται μακράν της καθέδρας του δικαστηρίου του επιλαβομένου της υποθέσεως, οι δικασταί δύνανται να παραγγείλουν εις το τοπικόν δικαστήριον των εμποροδικών, ή να διατάξουν ένα των ειρηνοδικών, να εξετάση τα βιβλία ταύτα, και να κάμη έγγραφον έκθεσιν περί του περιεχομένου, και να την στείλη εις το επιλαβόμενον της υποθέσεως δικαστήριον.

Άρθ. 17 Εάν εκείνος, του οποίου τα βιβλία προβάλλονται ως παρεκτικά πίστεως, δεν θέλη να τα εμφανίση, ο δικαστής δύναται να επαγάγη όρκον εις τον άλλον διάδικον.

 


ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

Περί εταιριών**

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών

Άρθ. 18-28 [Καταργήθηκαν με το άρθρο 294 παρ. 2 του Ν 4072/2012.]

Άρθ. 29-37 [Καταργήθηκαν με το άρθρο 80 παρ. 13 Ν 3604/2007.]

Άρθ. 38-39 [Καταργήθηκαν με το άρθρο 294 παρ. 2 του Ν 4072/2012.]

Άρθ. 40 [Καταργήθηκε με το άρθρο 80 παρ. 13 Ν 3604/2007.]

Άρθ. 41 Καμμία διά μαρτύρων απόδειξις δεν ημπορεί να είναι δεκτή κατά του περιεχομένου των καταστατικών της εταιρίας εγγράφων ή υπέρ άλλων όρων παρά τους εις τα έγγραφα ταύτα διαλαμβανομένους, ούτε περί των προβαλλομένων λόγων, ως λεχθέντων δήθεν πριν γενή, εν ω εγίνετο, ή αφού έγινε το έγγραφον, αν και η ποσότης, περί ης πρόκειται ο λόγος, είναι κατωτέρα των εκατόν πεντήκοντα φράγκων.

Άρθ. 42 [Καταργήθηκε με το άρθρο 115παρ. 1 περ .γ΄ του Ν 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30.12.2019).]

Άρθ. 43*** Η περίληψις πρέπει να περιέχη τα ονόματα και παρώνυμα, την ιδιότητα και την διαμονήν των συνεταίρων, όχι όμως και των μετόχων ή ετερορρύθμων, την εμπορικήν επωνυμίαν της εταιρίας, τους συνεταίρους οι οποίοι διωρίσθησαν να διευθύνουν, να διοικούν, και να υπογράφουν επ’ ονόματι της εταιρίας, την ποσότητα των καταβληθέντων ή καταβληθησομένων χρημάτων, κατά μερίδα ή καθ’ ετερορρυθμίαν, την εποχήν καθ’ ην η εταιρία άρχεται και καθ’ ην παύει.

Άρθ. 44**** Η περίληψις των καταστατικών της εταιρίας εγγράφων υπογράφεται, αν είναι δημόσια, παρά των συμβολαιογράφων, αν δε ιδιόγραφα, παρ’ όλων μεν των συνεταίρων, εάν η εταιρία είναι ομόρρυθμος, υπό μόνων δε των αλληλεγγύων ή των εχόντων την διεύ­θυνσιν της εταιρίας συνεταίρων, αν είναι ετερόρρυθμος, είτε διαιρείται εις μερίδια είτε μη.

Άρθ. 45 [Καταργήθηκε με το άρθρο 80 παρ. 13 Ν 3604/2007.]

Άρθ. 46* Η μετά την προθεσμίαν εξακολούθησις εταιρίας τινός πρέπει να αποδεικνύεται διά δηλώσεως των συνεταίρων.

Η δήλωσις αύτη και όλα τα έγγραφα τα περί διαλύσεως εταιρίας τινός προ της προθεσμίας της διά την διάρκειαν αυτής ωρισμένης εις το καταστατικόν έγγραφον, πάσα αλλαγή ή παραίτησις συνεταίρων, πάσα νέα συνομολογία, πας νέος όρος, πάσα μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας, υπόκεινται εις τας διατυπώσεις τας εις τα άρθρα 42, 43 και 44 διαλαμβανομένας.

Η παράλειψις των διατυπώσεων τούτων τιμωρείται κατά τας ποινικάς διατάξεις της τρίτης παραγράφου του 42 άρθρου.

Άρθ. 47-50 [Καταργήθηκαν με το άρθρο 294 παρ. 2 του Ν 4072/2012.]


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών
και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών

Άρθ. 51-63 [Καταργήθηκαν αρχικά σιωπηρά από την Πολιτική Δικονομία και ρητά από το άρθρο 7 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ, ΑΝ 44/1967].

Άρθ. 64 [Καταργήθηκε με το άρθρο 294 παρ. 2 του Ν 4072/2012].

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Περί χωρισμού υπαρχόντων

Άρθ. 65 Πάσα περί χωρισμού υπαρχόντων αγωγή κινείται, ανακρίνεται, και δικάζεται κατά τας διατάξεις του πολιτικού νόμου, (βιβλ. Γ΄ τίτλ. Ε΄ κεφ. β΄ τμήμα 3), και της Πολιτικής Δικονομίας, (μέρος δεύτερον, βιβλίον Α΄ τίτλος Ζ΄).

Σημ.: Οι παραπομπές αναφέρονται στον Γαλλικό Αστικό Κώδικα και στην Γαλλ. Πολιτική Δικονομία.

Άρθ. 66 Πάσα απόφασις διατάσσουσα σωματικήν διάστασιν ή διάζευξιν μεταξύ συζύγων, ο εις των οποίων ήθελε είσθαι έμπορος, θέλει υποβάλλεσθαι εις τας παρά του άρθρου 872 της Πολιτικής Δικονομίας οριζομένας διατυπώσεις. Εν ελλείψει τούτου, οι δανεισταί είναι πάντοτε δεκτοί να προτείνωσι την ανακοπήν, καθ΄ όσον αφορά τα συμφέροντά των, και να αναιρέσωσι πάσαν εκκαθάρισιν γενομένην δυνάμει της αποφάσεως ταύτης.

Σημ.: Ο νόμος εννοεί την Γαλλική Πολιτική Δικονομία.

Άρθ. 67 Παντός γαμικού συναλλάγματος μεταξύ συζύγων, ο εις των οποίων ήθελε είσθε έμπορος, θέλει κοινοποιείσθαι περί­ληψις, εντός ενός μηνός από της χρονολογίας τους, εις τα παρά του άρθρου 872 της Πολιτικής Δικονομίας ωρισμένα γραφεία και συνέδρια, δια να εκτίθεται εις το πινάκιον, συμφώνως με το αυτό άρθρον. Η περίληψις αύτη θέλει διαλαμβάνει, αν οι δύο σύζυγοι έχουν κοινά ή χωριστά τα υπάρχοντα ή αν εσυμφώνησαν προίκιον διοίκησιν.

Άρθ. 68 Ο συμβολαιογράφος παρά του οποίου ήθελε γενή το γαμικόν συνάλλαγμα, χρεωστεί να κάμη την παρά του προηγουμένου άρθρου διατασσομένην κοινοποίησιν, άλλως τιμωρείται με εκατόν φράγκων, πρόστιμον, και περιπλέον καθαιρείται και γίνεται υπεύθυνος προς τους δανειστάς, αν αποδειχθή ότι η παράλειψις έγινε κατά δολίαν συνεννόησιν.

Άρθ. 69 Η αυτή κοινοποίησις θέλει γενή, και επί ταις αυταίς ποιναίς, εντός ενός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, παρ΄ όλων των συζύγων, όσοι, έχοντες χωριστά τα υπάρχοντα ή συνεζευγμένοι όντες υπό προίκιον διοίκησιν, ήθελον
μετέρχεσθαι το έργον του εμπόρου καθ΄ ην στιγμήν δημοσιευθή ο νόμος ούτος.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ

Περί παραγγελιοδόχων

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει

Άρθ. 90 Παραγγελιοδόχος είναι όστις ενεργεί υπό το ιδικόν του ή υπό εταιρικόν όνομα προς λογαριασμόν ενός τινος παραγγελέως.

Άρθ. 91 Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του παραγγελιοδόχου, όστις ενεργεί εν ονόματι παραγγελέως τινός, προσδιορίζονται παρά του πολιτικού νόμου, βιβλ. Γ’ τίτλος ΙΓ’.

Άρθ. 92 Πας παραγγελιοδόχος όστις έκαμε προκαταβολάς περί πραγματειών, αι οποίαι εις αυτόν εστάλησαν από άλλην πόλιν διά να πωληθούν εις λογαριασμόν παραγγελέως τινός, έχει, προς απόληψιν των προκαταβολών του, τόκων και εξόδων, προνόμιον επί της τιμής των πραγματειών, αν ευρίσκωνται εις την διάθεσίν του, εις τας αποθήκας του, ή εις δημόσιον αποδοχείον, ή αν, πριν εισέτι φθάσωσι, δύναται να αποδείξη διά φορτωτικού ή αγωγιαστηρίου εγγράφου, την προς αυτόν γενομένην αποστολήν των.

Άρθ. 93 Αν αι πραγματείαι επωλήθησαν και παρεδόθηκαν προς λογαριασμόν του παραγγελέως, ο παραγγελιοδόχος απολαμβάνει εκ του προϊόντος της πωλήσεως το κεφάλαιον των προκαταβολών του, τα έξοδα και τους τόκους, κατά προτίμησιν των άλλων δανειστών του παραγγελέως.

Άρθ. 94 Κανένα δάνειον, καμμία προκαταβολή ή πληρωμή γενομένη ένεκα πραγματειών παρακατεθειμένων ή παραδεδομένων παρ’ ανθρώπου διαμένοντος εις τον αυτόν όπου και ο παραγγελιοδόχος τόπον δεν παρέχει προνόμιον εις τον παραγγελιοδόχον ή θεματοφύλακα, αν δεν συμμορφωθή με τας διατάξεις του πολιτικού νόμου (βιβλ. Γ΄, τίτλ. ΙΖ΄) περί δανείων επί ενεχύρω.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων
την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν

Άρθ. 95 Ο παραγγελιοδόχος, όστις αναδέχεται την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν, χρεωστεί να καταγράφη εις το ημερολόγιόν του το είδος και την ποσότητα των πραγματειών, προσέτι δε και την αξίαν των, αν γενή περί τούτο αίτησις.

Άρθ. 96 Είναι εγγυητής, ότι αι πραγματείαι θέλουν φθάσει εντός της εις το αγωγιαστήριον έγγραφον ωρισμένης προθεσμίας, εκτός αν νομίμως αποδείξη ότι εμποδίσθη εξ ακαταμαχήτου δυνάμεως.

Άρθ. 97 Είναι υπεύθυνος περί πάσης αβαρίας ή φθοράς των πραγματειών και πραγμάτων, αν εις το αγωγιαστήριον έγγραφον δεν συνωμολογήθη το εναντίον ή αν δεν υπήρξεν ακαταμάχητος δύναμις.

Άρθ. 98 Είναι υπεύθυνος περί των πράξεων του μεσολαβούντος παραγγελιοδόχου, προς τον οποίον διευθύνει τας πραγματείας.

Άρθ. 99 [Καταργήθηκε με το άρθρο 8 ΕισΝΑΚ.]

Άρθ. 100 Το αγωγιαστήριον έγγραφον συσταίνει συνάλλαγμα μεταξύ του αποστολέως και του αγωγιάτου ή μεταξύ του αποστολέως, του παραγγελιοδόχου, και του αγωγιάτου.

Άρθ. 101 Το αγωγιαστήριον πρέπει να είναι χρονολογημένον.

Πρέπει να εκφράζει το είδος και το βάρος ή το ποσόν των προς μετακόμισιν πραγμάτων· την προθεσμίαν, εντός της οποίας πρέπει να εκτελεσθεί η μετακομιδή.

Πρέπει να φανερώνει το όνομα και την κατοικίαν του παραγγελιοδόχου, διά του οποίου η μετακομιδή γίνεται, αν υπάρχει, το όνομα εκείνου προς τον οποίον αι πραγματείαι διευθύνονται, το όνομα και την διαμονήν του αγωγιάτου, την τιμήν του αγωγίου, την ένεκα αργοπορίας οφειλομένην αποζημίωσιν.

Υπογράφεται παρά του αποστολέως ή παρά του παραγγελιοδόχου.

Φέρει δε εις το περιθώριον τα σημεία και τους αριθμούς των προς μετακομιδήν πραγμάτων.

Το αγωγιαστήριον αντιγράφεται παρά του παραγγελιοδόχου εις βιβλίον αριθμημένον και μονογραφημένον, χωρίς κενά διαστήματα και κατά συνέχειαν.


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Περί του αγωγιάτου

Άρθ. 102 Ο αγωγιάτης είναι υπεύθυνος περί της απωλείας των μετακομιζομένων πραγμάτων, εκτός αν τούτο συμβή εξ ακαταμαχήτου δυνάμεως.

Είναι υπεύθυνος περί πάσης αβαρίας, εκτός εκείνων αι οποίαι προέρχονται από ίδιον του πράγματος ελάττωμα, ή εξ ακαταμαχήτου δυνάμεως.

Άρθ. 103 Αν εξ ακαταμαχήτου δυνάμεως η μετακομιδή δεν έγινε κατά την συμφωνηθείσαν προθεσμίαν, ο αγωγιάτης δεν χρεωστεί αποζημίωσιν ένεκα της αργοπορίας.

Άρθ. 104 Η παραλαβή των μετακομισθέντων πραγμάτων και η πληρωμή του αγωγίου σβύνουν πάσαν κατά του αγωγιάτου αγωγήν.

Άρθ. 105 Αν συμβή αποποίησις ή διαφορά ως προς την παραλαβήν των μετακομισθέντων πραγμάτων, η κατάστασις αυτών εξετάζεται και βεβαιούται υπό δοκιμαστών, διωρισμένων παρά του προέδρου των εμποροδικών ή, εν ελλείψει τούτου, παρά του ειρηνοδίκου, δυνάμει διατάγματος, γενομένου κάτωθεν της περί τούτο αναφοράς.

Τα πράγματα ταύτα δύνανται να παρακατατεθώσι, να μεσεγγυηθώσι, και επομένως να μετακομισθώσιν εις δημόσιον αποδοχείον.

Δύναται και να πωληθή υπέρ του αγωγιάτου μέρος ισότιμον του αγωγίου.

Άρθ. 106 Αι διατάξεις του παρόντος τμήματος είναι κοιναί εις τους λεμβάρχους και εις τους εργολάβους ταχυπόρων και δημοσίων αμαξών.

** Όπως ισχύει μετά το Ν 4072/2012, ο οποίος επέφερε αλλαγές στα άρθρα 18-28, 38-39, 47-50 και 64.

** * Μετά την κατάργηση των άρθρων 18-28, 38-39, 47-50, 64 του ΕμπΝ οι προσωπικές εμπορικές εταιρίες ρυθμίζονται από τα άρθρα 249-294 του Ν 4072/2012.

*** Με την παρ. Α του άρθρου 36 Ν 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297 (για το Εμπορικό Μητρώο) ορίζεται ότι από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου («Γ.Ε.ΜΗ.») καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 43, 44, 45 και 46 του Εμπορικού Νόμου.

**** Με την παρ. Α του άρθρου 36 Ν 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297 (για το Εμπορικό Μητρώο) ορίζεται ότι από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου («Γ.Ε.ΜΗ.») καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 43, 44, 45 και 46 του Εμπορικού Νόμου.

Back to Top