Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - Πρακτικά ζητήματα από την εφαρμογή του μετά τον Ν 4194/2013

Κωδικός Προϊόντος : 14770

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Βίντεο (On Demand)
Εισηγητής: Κ. Κουτσουλέλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Διάρκεια: 4 ώρες
Ημ/νία Διεξαγωγής: Μαίου 2014
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι κατά κύριο λόγο να γίνει ειδική προσέγγιση των διατάξεων του Νέου Κώδικα Δικηγόρων στα επί μέρους θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν, ιδίως εκείνων που δημιουργούν προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή του και μάλιστα όταν για πολλές απʼ αυτές έχουν ήδη διατυπωθεί αντιρρήσεις και έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες ως προς την εφαρμογή τους και οι οποίες αυτονόητα επηρεάζουν την επαγγελματική καθημερινότητα όλων των δικηγόρων. Επίσης, σκοπός του σεμιναρίου είναι να διαπιστωθεί αν ο νέος Κώδικας Δικηγόρων, μέσα από την ανάλυση των διατάξεων του, μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα των δικηγόρων και ειδικά στις αγωνίες των νέων δικηγόρων για την επόμενη 60ετία, δηλαδή, αν θα είναι επιτυχημένος και ανθεκτικός στον χρόνο, όπως ήταν τελικά ο Κώδικας που αντικατέστησε και αν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της δικηγορίας.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους δικηγόρους ανεξάρτητα από την σχέση εντολής με την οποία συνδέονται με τον εντολέα τους (άμισθη, έμμισθη, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων και των απασχολουμένων σε δικηγορικές εταιρείες, αλλά και στους ασκούμενους δικηγόρους, δεδομένου ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 3 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013) αποτελεί εξεταστέο μάθημα του πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων.

Δικηγόροι - Ασκούμενοι δικηγόροι
– Φύση δικηγορίας – Απόκτηση και απώλεια δικηγορικής ιδιότητας
– Κωλύματα και ασυμβίβαστα – Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων 
Υπηρεσιακή κατάσταση δικηγόρου
– Διορισμός – Μετάθεση – Επαναδιορισμός – Προαγωγή – Ταυτότητα
– Αναστολή – Παύση 
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις δικηγόρου
– Εντολή – Απόρρητο – Επαγγελματική προβολή 
Μορφές παροχής δικηγορικών υπηρεσιών
– Ανάληψη υποθέσεων κατʼ αποκοπή – Έμμισθη εντολή 
Αμοιβές
– Προκαταβολή – Δαπάνες – Χρονοχρέωση – Εργολαβικό
– Εκκαθάριση – Προστασία αμοιβής 
Πειθαρχικό Δίκαιο - Αστική ευθύνη δικηγόρου
– Παραπτώματα – Παραγραφή – Ποινές – Συμβούλια – Διαδικασία
– Ένδικα μέσα – Αγωγή κακοδικίας 
Δικηγορικές εταιρείες
– Ίδρυση – Νομική προσωπικότητα – Καταστατικό – Είσοδος, έξοδος και αποβολή εταίρου – Περιουσία – Εισφορές – Μερίδες – Διοίκηση
– Διαχείριση – Εκπροσώπηση – Διανομή εσόδων – Ευθύνη εταίρων
– Λύση και εκκαθάριση

Ο Κωνσταντίνος Κουτσουλέλος είναι δικηγόρος παρʼ Αρείω Πάγω και από το έτος 1984 μέλος του ΔΣΑ, ασκών συνεχώς το λειτούργημα του Δικηγόρου με ειδίκευση στο Αστικό, Δικονομικό και Δημόσιο Δίκαιο. Επί πολλά έτη συμμετείχε σε σεμινάρια ως εισηγητής σε θέματα Πολιτικής Δικονομίας και Δημοσίου Δικαίου σε φοιτητές της Νομικής Σχολής, υποψηφίους Παρέδρους Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, υποψηφίους για τη Σχολή Δικαστών, Ειρηνοδίκες, Συμβολαιογράφους, κ.λπ. Έχει εκδώσει κατά καιρούς, πλην των πολυπληθών σημειώσεων, τα συγγράμματα: α) Η Αναγκαστική εκτέλεση, β) Πολιτική Δικονομία, γ) Πρακτικά Πολιτικής Δικονομίας, δ) Ο Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για τις μη αμφισβητούμενες αξιώσεις, ε) ο Νέος Κώδικας Δικηγόρων και έχουν δημοσιευθεί μελέτες και σχόλιά του σε νομικά περιοδικά. Από τον Οκτώβριο του 2000 επιλέγηκε υπεύθυνος της νεοσυσταθείσας Νομικής Υπηρεσίας του ΔΣΑ γνωμοδοτώντας σε θέματα του Κώδικα Δικηγόρων και εκπροσωπώντας τον ΔΣΑ ενώπιον των Δικαστηρίων. Μέχρι πρόσφατα ήταν μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Νομικού Βήματος. Από πενταετίας είναι εισηγητής σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχονται σε δικηγόρους από την «Νομική Βιβλιοθήκη» σε θέματα Πολιτικής Δικονομίας. Από το έτος 2000 είναι μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ, της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, καθώς και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου. Από το έτος 2011 μέχρι και σήμερα είναι μέλος των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα www.nblearning.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.nblearning.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα www.nblearning.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.nblearning.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 6 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">