Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΛΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΦΕ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 15811
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 4 ώρες
Εισηγητής: Ορ. Βλησμάς, Δρ Λογιστικής, Ε.ΔΙ.Π. Λογιστικής,
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες σχετικώς με την εφαρμογή της Αναβαλλόμενης Φορολογίας από τις λογιστικές οντότητες που υπάγονται στις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014). Παρέχεται μία συγκριτική ανάλυση των, υπό τον Ν. 4308/2014, προβλεπόμενων λογιστικών πολιτικών, σε σχέση και με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), η οποία ανάλυση κρίνεται απαραίτητη για την ορθή παρακολούθηση της λογιστικής και φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων μίας λογιστικής οντότητας. Η ανάλυση αυτή συνοδεύεται με παραδείγματα λογιστικής παρακολούθησης του αναβαλλόμενου φόρου, στο πλαίσιο του Ν. 4308/2014 για τα ΕΛΠ.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ορκωτούς λογιστές, νομικούς, λογιστές, επαγγελματίες του χώρου των επιχειρήσεων που θα αντιμετωπίσουν θέματα αναβαλλόμενης φορολογίας και φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, βάσει των διατάξεων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν 4308/2014) και του ΚΦΕ (Ν 4172/2013)

-Η λογιστική και η φορολογική προσέγγιση στον προσδιορισμό του οικονομικού αποτελέσματος
-Το κανονιστικό πλαίσιο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και το Δ.Λ.Π 12: Φόροι Εισοδήματος

- Λογιστική και Φορολογική Βάση
- Προσωρινή και Μόνιμη Διαφορά
- Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση και Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση - Ορισμός και προϋποθέσεις αναγνώριση
- Επιμέτρηση και Συμψηφισμός Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης και Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης

-Ο Αναβαλλόμενος Φόρος στο Πλαίσιο των ΕΛΠ και του ΚΦΕ

- Απόσβεση Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Στοιχείων
- Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων
- Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
- Υποχρεώσεις
- Προβλέψεις
- Επιμέτρηση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων στην Εύλογη Αξία
- Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες
- Μεταφορά ζημιών
- Ο πίνακας Κ (έντυπο Ε3) και φορολογική αναμόρφωση

-Το Κανονιστικό Πλαίσιο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας στο Πλαίσιο των Ε.Λ.Π.

- Υποχρεώσεις για Λογιστική Παρακολούθηση Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης
- Υποχρεώσεις για Λογιστική Παρακολούθηση Αναβαλλόμενου Φόρου
- Απαλλαγές

-Ειδικά Θέματα Αναβαλλόμενης Φορολογίας

- Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
- Χρηματοδοτική Μίσθωση
- Διαφορές από Συναλλαγματικές Ισοτιμίες

Ο Ορέστης Βλησμάς διδάσκει με την ιδιότητα του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, με ειδίκευση στη Λογιστική, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ, πρώην ΑΣΟΕΕ). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1999) και κάτοχος διπλώματος ΜΒΑ (2001) και Διδακτορικού Τίτλου (PhD) στην Λογιστική (2009), από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο, μεταπτυχιακό επίπεδο και σε επαγγελματικά σεμινάρια που διοργανώνονται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Η διδακτική εμπειρία του εστιάζεται στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και την Λογιστική Κόστους. Το ερευνητικό του έργο έχει παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της Λογιστικής. Συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα του βιβλίου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», Οικονομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016, στο κεφάλαιο: «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» (Εκδοτικός Οίκος: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) και στην πρόσφατη έκδοση «Η Αναβαλλόμενη Φορολογία», Οικονομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 6 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">