Επιστροφή παραβόλου προαγωγής Δικηγόρων

31 Μαΐ 2017 10:24:04 π.μ.
Συνεδρίασε στις 30.5.2017 η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ - νυν ΕΦΚΑ, υπό την προεδρία του κ. Δημήτρη Βερβεσού, επιληφθείσα ιεραρχικών προσφυγών τριών συναδέλφων-δικηγόρων, μελών του ΔΣΑ, με τις οποίες ζητούσαν να τους επιστραφεί το παράβολο προαγωγής τους σε παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω, που είχαν καταβάλει μετά την 1.7.2016 και πριν την 31.12.2016 και έκρινε ομόφωνα ότι η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.80000/οικ.61327/1484/30.12.2016 εγκύκλιος δεν είναι σύμφωνη με το νόμο. Έτσι, για όσους συναδέλφους είχαν καταβάλει παράβολο προαγωγής σε αυτό το χρονικό διάστημα, η Διοικούσα Επιτροπή έκρινε ότι βάσει του ν. 4387/2016 καταργήθηκε η σχετική υποχρέωση που προβλεπόταν στο άρθρο 10 παρ. 1 αντίστοιχα, του ΝΔ 4114/60 και διέταξε την επιστροφή των ποσών των παραβόλων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Πηγή: Ανακοίνωση ΔΣΑ, 31.5.2017