Άρθρο από το Περιοδικό ΣΥΝήΓΟΡΟΣ, Τ. 138: Κορωνοϊός και ψηφιακή Δικαιοσύνη

25 Ιουν 2020

Κορωνοϊός και ψηφιακή Δικαιοσύνη

Απόστολος Άνθιµος, ΔΝ, Δικηγόρος

 

Η κατάσταση που βιώνουµε οδηγεί νοµοτελειακά στην επιλογή ενός θέµατος που να σχετίζεται µε τον ακατονόµαστο. Αναπότρεπτη ήταν παράλληλα η επικέντρωση στις θεµατικές που προσιδιάζουν στη στήλη. Στις γραµµές που ακολουθούν, θα επιχειρηθεί σύντοµη αποτίµηση του τοπίου ειδικά στο πεδίο της πολιτικής δικαιοσύνης, και θα διατυπωθούν µερικές σκέψεις για την πιθανή αναστροφή της υφιστάµενης στασιµότητας.

 

Ι. 16/3/2020: Αναστολή λειτουργίας και τα επακόλουθα

Στις 16 Μαρτίου ενηµερωθήκαµε ότι αναστέλλονται (µε ελάχιστες εξαιρέσεις) όλες οι λειτουργίες των δικαστηρίων και της Εισαγγελίας. Το µέτρο λήφθηκε την προτεραία µε υπουργική απόφαση[1], ενώ είχε προαναγγελθεί λίγες µέρες νωρίτερα µε σχετική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου[2]. Παρόµοια υπουργική απόφαση εκδόθηκε δυο εβδοµάδες αργότερα[3], παρατείνοντας την ισχύ της αναστολής, και προβαίνοντας σε µερικές προσθήκες, τις οποίες θα εξετάσουµε στη συνέχεια. Άλλη µία υπουργική απόφαση εκδόθηκε µετά από δεκαπέντε ηµέρες. Στο ενδιάµεσο εκδόθηκε άλλη µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µε γενικότερο περιεχόµενο[4], εντός του οποίου υπάρχουν και ρυθµίσεις ψηφιακού χαρακτήρα που αφορούν νοµικά ζητήµατα. Τέλος, νέα αναστολή ισχύει µε την τελευταία Υ.Α. µέχρι 27/4[5].

Ποιο το ακριβές περιεχόµενο των ανωτέρω σχετικά µε την απονοµή δικαιοσύνης; Το άρθρο 11 της ΠΝΠ από 11/3 όριζε τα εξής: «1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εµφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, µπορεί να επιβληθεί το µέτρο της προσωρινής, µερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων και των στρατιωτικών δικαστηρίων, καθώς και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. 2. Το µέτρο της παρ. 1 επιβάλλεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, καθώς και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας στην περίπτωση των στρατιωτικών δικαστηρίων, µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Με όµοια απόφαση ορίζεται και κάθε συναφής και αναγκαία πρόβλεψη για τα ζητήµατα αναστολής ή παρέκτασης δικονοµικών προθεσµιών, αναστολής ή παράτασης παραγραφών, αναστολής διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασµών, παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς και για όλα τα λοιπά ζητήµατα που αφορούν στο καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας». Ακολούθως, εκδόθηκε η αναµενόµενη υπουργική απόφαση (15/3), η οποία όριζε στο άρθρο Τρίτο τα ακόλουθα: «1. Αναστέλλονται: α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, β) οι νόµιµες και δικαστικές προθεσµίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, γ) οι κατά τις κείµενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασµών. 2. Εξαιρούνται από την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου: α) η δηµοσίευση αποφάσεων, β) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται µε απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας… 4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήµατα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθµίζονται µε αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών». Η ανωτέρω κατάσταση παρατάθηκε µε νέα υπουργική απόφαση (27/3). Ειδικότερα, στο άρθρο Τέταρτο[6] επαναλήφθηκαν οι προαναφερόµενες διατάξεις. Προστέθηκε ωστόσο νέα ρύθµιση που έλαβε αριθµό § 6[7], και έχει ως εξής: «6. Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως µε τη χρήση τεχνολογικών µέσων». Πανοµοιότυπο είναι το περιεχόµενο της τελευταίας (από 11/4) Υ.Α., χωρίς καµία προσθήκη, διευκρίνιση, οδηγία ή κατεύθυνση προς εφαρµογή της § 6.

ΙΙ. Η συµβολή της ψηφιακής τεχνολογίας

Η ανάγνωση των ανωτέρω διατάξεων οδηγεί σε ένα αναµφίβολο συµπέρασµα: Η πολιτεία δεν ήταν έτοιµη να αντιµετωπίσει την πανδηµία στο πεδίο της Δικαιοσύνης. Για την ακρίβεια, δεν είχε την πολυτέλεια να ασχοληθεί κατά προτεραιότητα µε αυτόν τον τοµέα άσκησης πολιτικής, καθώς σοβούσαν και σοβούν πληθώρα επειγόντων ζητηµάτων που αναζητούν αµεσότατες λύσεις. Άλλωστε, ας µην λησµονούµε ότι η Δικαιοσύνη έχει βρεθεί σε ανάλογες (όχι όµως πανοµοιότυπες) καταστάσεις στο παρελθόν, µε πρωτοβουλία των ιθυνόντων των Δικηγορικών Συλλόγων για τη διασφάλιση των συµφερόντων του κλάδου.

Βρισκόµαστε όµως πλέον 45 µέρες µετά την αναστολή. Το µέλλον παραµένει αβέβαιο, τα νοµικά επαγγέλµατα, όπως εκατοντάδες άλλα, φυτοζωούν, και οποιαδήποτε επιδόµατα, µε όποιον τρόπο και αν χορηγούνται, είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Το ζητούµενο είναι πλέον, αν η κυβέρνηση θα αρκεστεί σε µια πολιτική δεκαπενθήµερων παρατάσεων, ή αν θα επεξεργαστεί το υφιστάµενο νοµοθετικό οπλοστάσιο, επιχειρώντας την κατά το δυνατό αξιοποίηση των διαθέσιµων εργαλείων.

Πρώτο ελπιδοφόρο µήνυµα δόθηκε µε την από 30/3 ΠΝΠ: Στο άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο [Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης] ορίζονται τα ακόλουθα: Στο τριακοστό τρίτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68) προστίθεται παρ. 3, ως εξής:«3. H λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µπορεί να λαµβάνει χώρα και µε τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα µέλη τους, µε κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό µέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των µελών του συλλογικού οργάνου µπορούν να αντικαθίστανται µε ανταλλαγή µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020». Πρόκειται για προσωρινό µέτρο, όπως πρόδηλα προκύπτει από τη διατύπωση[8].

Υπάρχουν όµως ήδη διαθέσιµα νοµοθετήµατα, που δεν χρειάζεται να ισχύσουν προσωρινά, διότι ισχύουν εδώ και καιρό, µπορούν να λειτουργήσουν χωρίς καταληκτικές προθεσµίες, και δυνητικά να παράσχουν σηµαντικότατες υπηρεσίες, για να οδηγηθούµε στην παύση της αποτελµάτωσης[9]. Ας θυµηθούµε λοιπόν τι υπάρχει διαθέσιµο στη φαρέτρα του κράτους:

• ΠΔ 25/2012: Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων από τα Δικαστήρια της χώρας.

• ΠΔ 142/2013: Εφαρµογή της τηλεοπτικής συνεδρίασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΠολΔ[10].

• ΠΔ 150/2013: Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών εγγράφων (αποδεικτικών µέσων και διαδικαστικών εγγράφων) ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

• ΠΔ 19/2017: Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενηµέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας[11].

• ΠΔ 67/2015: Διαδικασία ηλεκτρονικής δηµοσίευσης αποσπάσµατος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών (ΕΤΑΑΤΑΝ), & ΠΔ 95/2016: Διαδικασία ηλεκτρονικής δηµοσίευσης απόφασης δικαστηρίου στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών (ΕΤΑΑΤΑΝ), µετά από την άσκηση ανακοπής σύµφωνα µε το άρθρο 954 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας[12].

Σε όλα όσα προηγήθηκαν, πρέπει να προστεθεί και η πληθώρα των διατάξεων που ρυθµίζουν τα σχετικά ζητήµατα στον ΚΠολΔ, προστιθέµενου του πεδίου των επιδόσεων, για το οποίο υπάρχει σχετική πρόνοια στο άρθρο 122 § 5 ΚΠολΔ, ωστόσο δεν έχει ακόµη εκδοθεί το αναγκαίο προεδρικό διάταγµα, ούτε έχουν ευοδωθεί οι προσπάθειες λεπτοµερέστερης ρύθµισης του θέµατος, µε ένταξη ειδικής διάταξης στον ΚΠολΔ.

Η µέχρι σήµερα αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ήταν οµολογουµένως περιορισµένη για πολλούς και διάφορους λόγους: αβελτηρία, αδιαφορία, επάρκεια των παραδοσιακών µορφών δικηγορίας, περιορισµένο βεληνεκές κάλυψης και παροχής των ψηφιακών υπηρεσιών, αδυναµία προσαρµογής των δικαστικών υπηρεσιών. Τα δεδοµένα όµως έχουν αλλάξει δραµατικά. Η τεχνολογία έπαψε να είναι πολυτέλεια. Είναι πλέον σανίδα σωτηρίας για το δικηγορικό επάγγελµα. Χωρίς αυτή βρισκόµαστε σήµερα στο στεγανό της κοινωνικής απόστασης, αλλά ως πότε; Πρέπει άρα να κινητοποιηθεί άµεσα ο κρατικός µηχανισµός, και να επινοήσει τρόπους λειτουργίας εξ αποστάσεως, εκµεταλλευόµενος τα υπάρχοντα εργαλεία και το προαναφερόµενο νοµοθετικό πλαίσιο.

Είναι για παράδειγµα απορίας άξιο, γιατί να µην είναι δυνατή η κατάθεση αγωγής µε ηλεκτρονικό τρόπο. Σύνταξη δικογράφου, πληρωµή τελών, κατάθεση, και παραλαβή αντιγράφων γίνονται χωρίς επαφή δικηγόρου και γραµµατείας. Καταχώρηση της αγωγής και εγγραφή της στο πινάκιο προβλέπεται ηλεκτρονικά.

Οι επιδόσεις των δικογράφων µπορούν να διεκπεραιωθούν ακόµη και µε τα µέτρα περιορισµού, εφόσον η κυβέρνηση κάνει χρήση - έστω και προσωρινά (όπως στην περίπτωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των διοικητικών συµβουλίων που προαναφέρθηκε) - της § 4 του άρθρου 122 ΚΠολΔ, και εκδώσει σχετικό προεδρικό διάταγµα. Με δεδοµένη την υποχρέωση των πολιτών να παραµένουν στις οικίες τους, η ταχυδροµική επίδοση αναµένεται να επιτύχει τον θεµελιώδη στόχο της, δηλαδή την πραγµατική παραλαβή του δικογράφου. Για λόγους ασφάλειας, προτιµητέα είναι η ανάληψη του έργου της εγχείρισης του εγγράφου (εντός ειδικού φακέλου) στο ταχυδροµείο από τους δικαστικούς επιµελητές.

Προτάσεις και σχετικά µπορούν και αυτά να κατατεθούν ψηφιακά. Στις διαδικασίες όπου επιτρέπεται η εξέταση µαρτύρων, είναι εφικτή η επικοινωνία του δικαστή µε τον «αποµακρυσµένο τόπο». Η έκδοση απόφασης και η δηµοσίευσή της δεν απαγορεύονται από τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν. Αντίγραφο της απόφασης µπορεί να λαµβάνεται από τη βάση ΣΟΛΩΝ, εφόσον η κυβέρνηση στέρξει στο αίτηµα της Οµοσπονδίας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Ίσως τα ανωτέρω να φαντάζουν ανέφικτα. Ωστόσο, µερικά παραδείγµατα συνηγορούν υπέρ του αντιθέτου.

• Στις 16 Μαρτίου εκδόθηκε στη Ρουµανία το π.δ. 195/2020, το οποίο ορίζει τα εξής: Κατά τη διάρκεια της επείγουσας κατάστασης, η δραστηριότητα των δικαστηρίων συνεχίζεται αναφορικά µε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. Σε αυτές τα δικαστήρια λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη, και φροντίζουν για την κοινοποίηση των δικογράφων µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή άλλα µέσα που διασφαλίζουν τη διαβίβαση του κειµένου και την επιβεβαίωση παραλαβής του.

• Στο Λουξεµβούργο τροποποιήθηκε η σχετική µε τις επιδόσεις διάταξη του ΚΠολΔ ως εξής: Με το άρθρο 8 του διατάγµατος της 18/3, απαγορεύονται οι επιδόσεις που προβλέπονται στο άρθρο 155 ΛουξΚΠολΔ, και ορίζεται ότι: Είναι έγκυρες οι επιδόσεις δικαστικών επιµελητών µε αποστολή αντιγράφου της πράξης σε σφραγισµένο φάκελο στη συγκεκριµένη διεύθυνση, εφόσον από τις επαληθεύσεις που διενεργούνται, και οι οποίες αναφέρονται στην πράξη του δικαστικού επιµελητή, συνάγεται ότι ο παραλήπτης παραµένει στην αναφερόµενη διεύθυνση. Η επίδοση θεωρείται ότι έγινε την ηµέρα αυτής της κατάθεσης. Την ίδια ηµέρα ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, ο δικαστικός επιµελητής αποστέλλει απλό αντίγραφο της πράξης στη διεύθυνση που αναφέρεται στην πράξη[13].

• Στην Πορτογαλία, η αρχική πολιτική της αναστολής των πάντων γνώρισε εξαιρέσεις µετά από την ψήφιση του από 6/4 νόµου 4-Α-2020. Ειδικότερα, στο άρθρο 7 § 5 ν. 1-Α-2020/19.3.2020, όπως αντικαταστάθηκε από τον ν. 4-Α-2020/6.4.2020, ορίζεται ότι: Η αναστολή των προθεσµιών της § 1 του ίδιου άρθρου δεν εµποδίζει, α) την διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων, και την τέλεση επείγουσας φύσης διαδικαστικών πράξεων µε ή χωρίς φυσική παρουσία, εφόσον όλα τα µέρη θεωρούν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που κατοχυρώνουν τα ανωτέρω µε χρήση ψηφιακής πλατφόρµας που καθιστά εφικτή την πραγµατοποίηση µε ηλεκτρονικά ή πρόσφορα εξ αποστάσεως µέσα επικοινωνίας, δηλαδή τηλεδιάσκεψη, τηλεοπτική συνοµιλία ή άλλο ισοδύναµο µέσο. Επίσης, στο άρθρο 7 § 7 ν. 1-Α-2020/19.3.2020, όπως αντικαταστάθηκε από τον ν. 4-Α-2020/6.4.2020 ορίζονται τα ακόλουθα: Οι επείγουσες διαδικασίες λαµβάνουν χώρα κανονικά χωρίς αναστολή ή διακοπή προθεσµιών, υπό την προϋπόθεση ότι: α) στις διαδικαστικές πράξεις όπου απαιτείται φυσική παρουσία των διαδίκων, των πληρεξουσίων τους ή άλλων παρεµβαινόντων, η τέλεσή τους διεξάγεται µε τη χρήση πρόσφορων εξ αποστάσεως µέσων επικοινωνίας, δηλαδή τηλεδιάσκεψη, τηλεοπτική συνοµιλία ή άλλο ισοδύναµο µέσο. …γ) Σε περίπτωση όπου δεν καθίσταται δυνατή και πρόσφορη τέλεση διαδικαστικών πράξεων σύµφωνα µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εφαρµόζεται και εδώ το καθεστώς της αναστολής σύµφωνα µε την § 1.

• Τέλος, στην Ολλανδία εκπονήθηκε και ισχύει Γενικός Κανονισµός Διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων κατά τη διάρκεια της ισχύος περιοριστικών µέτρων εξαιτίας του κορωνοϊού. Ως πρώτο µέτρο προβλέπεται η διάκριση µεταξύ ιδιαίτερα επειγουσών και άλλων επειγουσών υποθέσεων. Στις επείγουσες υποθέσεις υπάγονται πτωχευτικές και οικογενειακές διαφορές, ιδίως εκείνες που αφορούν σχέσεις γονέων-τέκνων και συγκεκριµένα την προστασία του τέκνου. Οι δικαστικοί λειτουργοί εργάζονται κατ’ οίκον και έχουν διαπιστευµένη πρόσβαση σε ψηφιακούς φακέλους. Το ίδιο ισχύει και για τους πληρεξούσιους δικηγόρους. Κατάθεση αγωγών και άλλων διαδικαστικών εγγράφων επιτρέπεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από τις 9/4. Προβλέπονται συγκεκριµένες προδιαγραφές ασφαλείας. Δεν απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή, αλλά «σκαναρισµένη» υπογραφή στο συνηµµένο αρχείο pdf. Οι διά ζώσης συνεδριάσεις απαγορεύονται, εκτός αν διαταχθεί από τον δικαστή. Επιτρεπτή είναι η ακρόαση µε χρήση τηλεοπτικής συνοµιλίας. Στα σκαριά είναι επίσης νοµοθεσία για διεξαγωγή ηλεκτρονικής Γ.Σ. και σύνταξης διαθήκης «ενώπιον» συµβολαιογράφου εξ αποστάσεως.

• Τέλος στο Ηνωµένο Βασίλειο εκδόθηκε ειδικός νόµος (the Coronavirus Act 2020), στα άρθρα 55-56 του οποίου προβλέπονται ειδικές ρυθµίσεις για εξ αποστάσεως διεκπεραίωση διαδικαστικών πράξεων[14]. Και στην πολύπαθη Ιταλία, αποφασίστηκε η ψηφιακή συνεδρίαση για όλες τις υποθέσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου.

ΙΙΙ. Επίλογος

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι υπάρχουν δυνατότητες επαναφοράς στην κανονικότητα· απλά θα πρόκειται για κανονικότητα «επί το ψηφιακότερο»[15]. Το βέβαιο είναι, ότι η αδιέξοδη εξάσκηση της κυβέρνησης σε επαναλαµβανόµενη έκδοση υπουργικών αποφάσεων µε το ίδιο ανασταλτικό περιεχόµενο δεν οδηγεί πουθενά, και επιτείνει το πρόβληµα αµφίπλευρα: Τα νοµικά επαγγέλµατα δεν είναι σε θέση να βιοπορίζονται[16], ενώ παράλληλα το κράτος δεν εισπράττει εξαιτίας της προϊούσας απραξίας. Το άρθρο 4 § 6 εδάφιο α’ της από 30/3 Υ.Α. µπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη καλών προθέσεων από την κυβέρνηση. Η στείρα επανάληψή του στην πιο πρόσφατη Υ.Α. το καθιστά όµως ατελέσφορο: Ποιος θα καθορίσει πότε θα είναι εφικτό να διεκπεραιωθούν εξ αποστάσεως και µε χρήση τεχνολογικών µέσων οποιεσδήποτε ενέργειες που αφορούν τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών; Αν η κατάσταση συνεχιστεί ως έχει, και η διατήρηση ή έστω κλιµακωτή χαλάρωση των µέτρων επεκταθεί σε χρονικό ορίζοντα µηνών, το κράτος πρέπει να περάσει από την πολιτική των ευχολογίων και των παραινέσεων, στην επιβολή νοµοθεσίας, όπως το έπραξε µε το µέτρο του περιορισµού. Είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, η επανεκκίνηση του συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης πρέπει να γίνει άµεσα, και αυτό δεν γίνεται παρά µόνο µε την επιστράτευση κάθε διαθέσιµου ψηφιακού µέσου, και ενδεχοµένως µε την ενδυνάµωση του υφιστάµενου πλαισίου µε νέες νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Είναι λυπηρό ότι έπρεπε να περιµένουµε µια πανδηµία για να κατανοήσουµε το αυτονόητο. Και θα είναι ακόµη πιο λυπηρό, αν δεν εκµεταλλευτούµε την δυσάρεστη ευκαιρία που ενέσκηψε, για να εισέλθουµε ταχύτερα στον ψηφιακό συρµό.                                           

 

 

Περιοδικό ΣΥΝήΓΟΡΟΣ  Τεύχος 138 Μάρτιος - Απρίλιος 2020

Γίνετε συνδρομητής τώρα και επωφεληθείτε από την έκπτωση 10% σε κάθε νέα συνδρομή ή σε κάθε ανανέωση συνδρομής. https://www.nb.org/greek/ekdoseis/periodika/synigoros.html

 [1]. 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/ΦΕΚ Β 864/15.3.2020: Επιβολή του µέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστηµα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020.

 

[2]. 
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 11.03.2020 / ΦΕΚ Α/55/11.3.2020: Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του.

 

[3]. 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ.21159/ΦΕΚ Β 1074/27.3.2020: Επιβολή του µέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστηµα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020.

 

[4]. 
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 30.03.2020/ ΦΕΚ Α/75/30.3.2020 Μέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

 

[5]. 
Επιβολή του µέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστηµα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, ΦΕΚ Β 1301/11.4.2020.

 

[6]. 
Και όχι Τρίτο, διότι στη νέα Υ.Α. προστέθηκε και στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Άρθρο Πρώτο).

 

[7]. 
Αντικαθιστώντας την προηγούµενη § 5, η οποία µεταφέρθηκε στον αριθµό 7.

 

[8]. 
Οι προοπτικές µακροηµέρευσης βέβαια δεν πρέπει να αποκλειστούν. Βλ. αντίστοιχα µοντέλα σε Άνθιµο, Η ηλεκτρονική Γενική Συνέλευση, ΕπισκΕΔ 2003, 98.

 

[9]. 
Γενικά για τη µετάβαση του ελληνικού συστήµατος απονοµής πολιτικής δικαιοσύνης στην ψηφιακή εποχή, βλ. Άνθιµο, H διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας στην πολιτική δίκη, ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 87, σελ. 70 επ.

 

[10]. 
Βλ. Άνθιµο, Εφαρµογή της τηλεοπτικής συνεδρίασης στην πολιτική δίκη, ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 120, σελ. 68 επ., τον ίδιο, Εφαρµογές τηλεδιάσκεψης στην πολιτική δίκη, ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 99, σελ. 76 επ.

 

[11]. 
Βλ. Άνθιµο, Ηλεκτρονική καταχώριση υποθέσεων και διατάξεων στην τακτική διαδικασία (ΠΔ 19/2017), ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 126, σελ. 66 επ.

 

[12]. 
Βλ. Άνθιµο, Ψηφιακές εφαρµογές στον αναγκαστικό πλειστηριασµό, ΣΥΝήΓΟΡΟΣ τ. 123, σελ. 68 επ.

 

[13]. 
Les significations prévues à l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile sont interdites. La signification d’un acte d’huissier de justice est à faire, s’il ressort des vérifications faites et à mentionner dans l’acte par l’huissier de justice que le destinataire demeure à l’adresse indiquée, via dépôt par l’huissier de justice à l’adresse en question d’une copie de l’acte sous enveloppe fermée. La signification est réputée faite le jour de ce dépôt. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l’huissier envoie par lettre simple une copie de l’acte à l’adresse indiquée dans l’acte.

 

[14]. 
Public participation in proceedings conducted by video or audio / Live links in magistrates’ court appeals against requirements or restrictions imposed on a potentially infectious person.

 

[15]. 
Η µεταστροφή είναι πλέον κοινό διακύβευµα, για τη Γερµανία, που σε γενικές γραµµές ακολουθεί επίσης την πολιτική των ανασταλτικών µέτρων λειτουργίας της Δικαιοσύνης, βλ. Windau, Arbeitsgerichte als „Online-Courts“?, www.zpoblog.de/?p=8184.

 

[16]. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ και η απόπειρα Γερµανών δικηγόρων να ανατρέψουν το µέτρο απαγόρευσης φυσικής επικοινωνίας µε τους εντολείς τους, προς παροχή νοµική συµβουλής στα δικηγορικά τους γραφεία. Το επιχείρηµα παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας και της άνισης µεταχείρισης σε σχέση µε άλλα επαγγέλµατα δεν έγινε δεκτό από το Διοικητικό Εφετείο του Βραδεµβούργου, βλ. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 08.04.2020 - OVG 11 S 20/20, το οποίο επικύρωσε την κρίση του πρωτοβάθµιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Βερολίνου, 02.04.2020 (Az.: VG 14 L 31.20).

 

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">