ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2018 - ΕΝΤΥΠΑ Ε1, Ε2 - ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Βίντεο (On Demand)
Εισηγητής: Ιωάννης Τριανταφύλλου, Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Διάρκεια: 5 ώρες
Ημ/νία Διεξαγωγής: Μαίου 2018

Έκπτωση 10% για παραγγελία άνω των € 100
Έκπτωση 20% για παραγγελία άνω των € 200
Έκπτωση 30% για παραγγελία άνω των € 300
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του ορθού και ενδεδειγμένου τρόπου συμπλήρωσης των εντύπων της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2017 και ειδικότερα του νέου εντύπου Ε3. Επιπλέον, σκοπός του σεμιναρίου είναι και η ανάλυση της επίπτωσης του κάθε κωδικού στην εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Τo σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές φοροτεχνικούς, Προϊσταμένους και στελέχη λογιστηρίων, ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά σε οποιοδήπο­τε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να ενημερωθεί για την ορθή συμπλήρωση της φορολογικής του δήλωσης.

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

 • Υπόχρεοι και μη υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
 • Ειδικές προθεσμίες για υποβολή φορολογικής δήλωσης.
 • Τι ισχύει για τους κατοίκους εξωτερικού.
 • Συμπλήρωση εισοδημάτων αλλοδαπής ανάλογα με την αντιμετώπισή τους από τις ΣΑΔΦ.
 • Οι φορολογικές κλίμακες φόρου φυσικών προσώπων.
 • Μείωση του φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων.
 • Προϋποθέσεις δικαιούχων οικογενειακού επιδόματος ΟΓΑ (έντυπο Α21).
 • Πρόσθετες μειώσεις φόρου και φοροαπαλλαγές του πίνακα 7 του Ε1.
 • Τι ισχύει για τη συλλογή αποδείξεων δαπάνης (κωδ.049) και πότε επιβάλλεται πρόσθετος φόρος.
 • Εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις (πίνακας 4Α) - Μισθοί μελών ΔΣ.
 • Εισόδημα επαγγελματιών με «μπλοκάκι».
 • Η φορολογία του εισοδήματος των ναυτικών (πίνακας 4Β του Ε1).
 • Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Τι ισχύει για την απογραφή τέλους χρήσης.
 • Η φορολόγηση του εισοδήματος των αγροτών.
 • Βεβαιώσεις αγροτικών επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταφορά ποσών στον πίνακα Γ1 του Ε3.
 • Τα τεκμήρια δαπάνης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πίνακας 5 του Ε1).
 • Πώς φορολογείται η διαφορά εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια δαπάνης.
 • Προκαταβολή φόρου και υπολογισμός της όταν υπάρχουν πολλαπλές πηγές εισοδημάτων.
 • Η δυνατότητα μείωσης της προκαταβολής φόρου (αρ.70 παρ.1 ΚΦΕ).

Ανάλυση για το νέο έντυπο Ε3

 • Συμπλήρωση πίνακα ανάλυσης μεγέθους οντοτήτων και Επιλογή Κωδικού Μεγέθους Οντοτήτων στο Ε3.
 • Πίνακας συνδεδεμένων επιχειρήσεων (αρ.2 ΚΦΕ)
 • Πίνακας απεικόνισης οικονομικών δεδομένων απλογραφικών- διπλογραφικών βιβλίων με νέα μορφή που αντιστοιχεί στις οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ.
 • Η απομείωση αποθεμάτων ως νέο πεδίο στον υπολογισμό του κόστους.
 • Ο πίνακας Δ του Ε3 και η σχέση του με τις οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ.
 • Ανάλυση Εσόδων και Εξόδων στον πίνακα Ζ του Ε3 και στους υποπίνακες.
 • Ε3 και επιλογή δείγματος επιχειρήσεων για φορολογικό έλεγχο
 • Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης.
 • Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, ποιες επιχειρηματικές δαπάνες δεν αναγνωρίζονται.

Εισόδημα από ακίνητα

 • Συντελεστές Φορολόγησης και δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα από ακίνητα.
 • Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (AIRBNB)
 • Ανείσπρακτα ενοίκια και διαδικασία απαλλαγής τους από τον φόρο εισοδήματος.
 • Το έντυπο Ε2.

Εισόδημα από κεφάλαιο και κινητές αξίες εσωτερικού εξωτερικού

 • Φορολογία εισοδημάτων από ομόλογα, τόκους καταθέσεων, μερίσματα ημεδαπών ΑΕ και έσοδα από κινητές αξίες επενδυμένες στο εξωτερικό.
 • Εισόδημα από Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (μετοχές κ.λπ.).

Ο Ιωάννης Τριανταφύλλου είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα. Έχει εργασθεί επί σειρά ετών ως οικονομικός διευθυντής σε ομίλους εταιριών που περιλάμβαναν βιομηχανίες, τεχνικές εταιρίες, εταιρίες πληροφορικής και εμπορικές εταιρίες. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων. Ως project manager έχει επιβλέψει μεγάλα επενδυτικά έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων και κοινοτικών προγραμμάτων. Σήμερα, εργάζεται ως σύμβουλος εταιριών πληροφορικής για την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης και εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων.
 

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα www.nblearning.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.nblearning.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 6 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">