Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 17053|17054
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 30 ώρες
Εισηγητής: Κ. Καλονόμος, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο ΣτΕ, LL.M. (Heidelberg)

Μέσω του προγράμματος λαμβάνει χώρα μία συστηματική και έγγιστα εξαντλητική παρουσίαση του συνόλου της δικονομικής ύλης τόσο των ΤΔΔ ουσίας, όσο και του ακυρωτικού σχηματισμού των Διοικητικών Εφετείων και του ΣτΕ. Συγκεκριμένα επιχειρείται μία ενδελεχής επισκόπηση των ειδικότερων δικονομικών πρωτίστως διατάξεων με εκτενείς αναφορές στη σχετική θεωρία, νομολογία και πράξη, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν άνευ ετέρου το απαιτούμενο ακαδημαϊκό αλλά και πρακτικό συνάμα υπόβαθρο, για να ανταποκριθούν με απόλυτη επιτυχία στις αυξημένες και ομολογουμένως ιδιαίτερες απαιτήσεις της ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος ενώπιον της διοικητικής δικαιοσύνης.

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε μάχιμους δικηγόρους, ασκούμενους, καθώς και σε φοιτητές νομικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν έτι περαιτέρω στη θεωρητική αποδελτίωση αλλά και στην εν τοις πράγμασιν εφαρμογή των οικείων δικονομικών διατάξεων κατά τη διαχείριση συναφών υποθέσεων ενώπιον της διοικητικής δικαιοσύνης. Περαιτέρω το Σεμινάριο με την ευσύνοπτη παρουσίαση της ύλης και την εναργή ανάδειξη ιδίως των ζητημάτων πρακτικής εφαρμογής της, δύναται να προσφέρει πολύτιμη και εξειδικευμένη αρωγή σε συμμετέχοντες σε κάθε είδους εξετάσεις ακαδημαϊκού / επαγγελματικού χαρακτήρα.

• Εισαγωγικά

1η Ενότητα -
• Μεθοδολογικές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων
• Διάκριση ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών
• Διάκριση διαφορών ουσίας και διαφορών ακυρώσεως - Συναφή νομοθετήματα

Ακυρωτικές διαφορές (ΠΔ 18/1989)

2η Ενότητα
• Άσκηση ενδίκων μέσων / Περιεχόμενο δικογράφου / Παράβολα
• Αντίκλητος / Κοινοποιήσεις / Προθεσμίες
• Ορισμός δικασίμου - Εισηγητή / Απόψεις διοικήσεως
• Υπομνήματα / Αποδεικτικά στοιχεία / Πρόσθετοι λόγοι
• Ομοδικία / Συνάφεια / Παρέμβαση
• Πληρεξουσιότητα / Παράσταση των διαδίκων / Παραίτηση / Συζήτηση στο ακροατήριο / Παραπομπή
• Θάνατος διαδίκων / Ανάκληση, ακύρωση, λήξη ισχύος προσβαλλόμενης πράξεως

3η Ενότητα
• Αίτηση ακυρώσεως και υπαλληλική προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ

4η Ενότητα 
• Η αίτηση διορθώσεως ενώπιον του ΣτΕ
• Τριτανακοπή
• Έφεση
• Αίτηση αναιρέσεως
• Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας
• Προσωρινή δικαστική προστασία

Διοικητικές διαφορές ουσίας (Ν 2717/1999 ΚΔΔ)

5η Ενότητα
• Εισαγωγικά άρθρα ΚΔΔ / Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα κατά τον ΚΔΔ / Παραπομπή / Εξαίρεση δικαστών / Διάδικοι / Πληρεξουσιότητα / Παράσταση των διαδίκων / Επιδόσεις / Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές
• Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων / Περιεχόμενο δικογράφου / Αντίκλητος / Προθεσμίες / Δικονομικές ακυρότητες κατά τον ΚΔΔ
• Ορισμός δικασίμου / Απόψεις διοικήσεως / Θεσμός Εισηγητή
• Υπομνήματα / Αποδεικτικά στοιχεία / Πρόσθετοι λόγοι
• Ομοδικία / Συνάφεια/Αντικειμενική Σώρευση / Παρέμβαση
• Παραίτηση / Συζήτηση στο ακροατήριο / Παραπομπή
• Διακοπή, επανάληψη, κατάργηση δίκης

6η Ενότητα
• Η προσφυγή κατά τον ΚΔΔ • Η αγωγή κατά τον ΚΔΔ

7η Ενότητα
• Η Ανακοπή ερημοδικίας • Έφεση • Αίτηση διορθώσεως • Τριτανακοπή
• Αίτηση αναθεωρήσεως • Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας
• Προσωρινή δικαστική προστασία • Ανακοπή εκτελέσεως

8η Ενότητα
• Ζητήματα αποδείξεως στον ΚΔΔ • Η απόφαση κατά τον ΚΔΔ
• Παράβολα - Δικαστικά έξοδα

• Ειδικά Ζητήματα

9η Ενότητα
• Ζητήματα δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο των διοικητικών συμβάσεων

10η Ενότητα
• Έννομες συνέπειες της δικαστικής αποφάσεως
• Η συμμόρφωση της διοικήσεως στις αποφάσεις των δικαστηρίων
• Η αίτηση πρότυπης δίκης
• Η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση
• Καταληκτικές παρατηρήσεις / Συμπεράσματα / Προτάσεις για αναμόρφωση

O Κωνσταντίνος Ι. Καλονόμος είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το ΣτΕ. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθως έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης με αντικείμενο το Διοικητικό Δίκαιο, καθώς και δίπλωμα επαγγελματικής καταρτίσεως στο Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συστηματική δικαστηριακή εμπειρία πολλών ετών ενώπιον όλων των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, ενώ έχει διατελέσει εισηγητής σε πλήθος επιμορφωτικών, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαλέξεων στο γνωστικό αντικείμενο ιδίως της διοικητικής δικονομίας. Συναφείς μελέτες του έχουν δημοσιευτεί στον νομικό περιοδικό τύπο, ενώ εσχάτως έχει εκδώσει το έργο «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας» (Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Δεκέμβριος 2017) και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή του συλλογικού έργου «Υποδείγματα Διοικητικού, Τόμοι Ι-ΙΙ» (Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2018). Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">