ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
Εισηγητής: Κ. Ρίζος, Δικηγόρος, Δ.Ν
Διάρκεια: 4 ώρες
Έναρξη: Τρίτη 9 Απριλίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τρίτη (17.00 - 21.00)
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
 

Σκοπός

  Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου του πάντα επίκαιρου δικαίου της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου και αορίστου χρόνου), η εμβάθυνση σε ειδικά ζητήματα αυτού, καθώς και η εξοικείωση με τα αναφυόμενα δικονομικά ζητήματα, λαμβανομένης υπ’ όψιν της σχετικής πρόσφατης νομολογίας.

Σε ποιους απευθύνεται

  Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε δικηγόρους και δικαστές, αλλά και σε Επιθεωρητές Εργασίας, λογιστές και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού.

Διάγραμμα Ύλης


  • Εννοιολογικά χαρακτηριστικά της καταγγελίας
   → Έννοια και νομική φύση
   → Η δήλωση της καταγγελίας
   → Αντιπροσώπευση στην καταγγελία
   → Ανάκληση της καταγγελίας
   → Είδη καταγγελίας
   → Διάκριση πειθαρχικής διαδικασίας και καταγγελίας

  • Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
   → Καταγγελία με σπουδαίο λόγο
    - Έννοια του σπουδαίου λόγου
    - Περιπτωσιολογία
    - Τρόπος άσκησης της καταγγελίας
    - Περιπτώσεις καταβολής αποζημίωσης
    - Πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ
   → Καταγγελία χωρίς σπουδαίο λόγο
    - Υπερημερία εργοδότη
    - Δικαιώματα εργαζομένου

  • Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
   → Τυπικές προϋποθέσεις του κύρους της καταγγελίας
    - Έγγραφος τύπος
    - Αποζημίωση
    - Κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη του εργαζομένου
   → Ουσιαστικές προϋποθέσεις του κύρους της καταγγελίας
    - Λόγοι που αφορούν το πρόσωπο του εργαζομένου
    - Μη αντίθεση της καταγγελίας στο άρθρο 281 ΑΚ - ζητήματα μετά την κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
    - Οικονομικοτεχνικοί λόγοι - ορθή επιλογή του απολυτέου
   → Ειδικές περιπτώσεις
    - Νομοθετικές απαγορεύσεις της καταγγελίας
    - Συνδικαλιστικά στελέχη
    - Εργαζόμενες γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης και λοχείας
    - Στρατευμένοι εργαζόμενοι
    - Άτομα με ειδικές ανάγκες
   → Η αποζημίωση απόλυσης
    - Απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης
    - Ανώτατα όρια του ύψους της αποζημίωσης
    - Περιπτώσεις καταβολής μειωμένης αποζημίωσης
    - Ποινική κύρωση λόγω μη καταβολής αποζημίωσης
   → Συνέπειες από την ακυρότητα της καταγγελίας
    - Υπερημερία εργοδότη - αξίωση καταβολής αποδοχών υπερημερίας
    - Αξίωση πραγματικής απασχόλησης
    - Αποζημίωση για ηθική βλάβη

  • Ομαδικές απολύσεις
   → Έννοια → Εργοδοτικές υποχρεώσεις
   → Συνέπειες παραβίασης των εργοδοτικών υποχρεώσεων → Η νομολογία του ΔΕΕ

  • Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας από τον εργαζόμενο
   → Δήλωση καταγγελίας του εργαζομένου → Αποχή από την εργασία ως σιωπηρή καταγγελία
   → Αποχώρηση ή απόλυση λόγω συνταξιοδότησης → Αποχώρηση με τη συγκατάθεση του εργοδότη

  • Προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας
   → Αίτηση για διενέργεια τριμερούς συζήτησης → Διαδικασία συζήτησης «εργατικής διαφοράς»
   → Προσδωκόμενο αποτέλεσμα

  • Δικονομικά
   → Προθεσμίες → Περιεχόμενο αγωγής → Ενστάσεις
   → Ζητήματα απόδειξης → Ένορκες βεβαιώσεις → Προσωρινή δικαστική προστασία

  • Συμπεράσματα - συζήτηση

Βιογραφικό εισηγητή

  Ο Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος είναι Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ασκεί από το 2003 δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία σε όλο το φάσμα του Εργατικού Δικαίου. Το 2016 εκδόθηκε η μονογραφία του «Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου», ενώ άρθρα, μελέτες και παρατηρήσεις του σε δικαστικές αποφάσεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για ζητήματα εργασιακών δικαιωμάτων δημοσιεύονται τακτικά από το 2005 στον Νομικό Τύπο. Έχει συμμετάσχει στα συλλογικά έργα «Κείμενα Ξένων Γλωσσών - Για τις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών» (2010), «Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου» (2017) και «Ειδικές Διαδικασίες» (2018) εκδόσεως της Νομικής Βιβλιοθήκης. Είναι μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Ε.Δ.Ε.Κ.Α.) από το 2003 και συμμετέχει ως ομιλητής σε ημερίδες και συνέδρια για ζητήματα Εργατικού Δικαίου.

Τρόποι Παρακολούθησης

  Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

  Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

  Αίθουσα Λυκαβηττός
  «Λυκαβηττός»
  Αίθουσα Ευρώπη
  «Ευρώπη»
  Αίθουσα Πλειάδες
  «Πλειάδες»
  Αίθουσα Ευνομία
  «Ευνομία»
  Αίθουσα Μέλλον
  «Μέλλον»

  Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

  Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

  Η παρακολούθηση γίνεται

  Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

  • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

  Χρήσιμες πληροφορίες

  • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
  • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Πληροφορίες-Τρόποι εξόφλησης

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
  EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
  ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

  Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
  ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

  Παρέχονται επίσης:

  Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

  Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

  Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

  *Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Πληροφορίες:

 • Τμήμα εκπαίδευσης
 • 2103678920
 • 2103678800
 • F 2103678922
 • nbekpaideftiki@nb.org
 • Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα

Που βρισκόμαστε

Δείτε επίσης

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για τη σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου
">