Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ - ΤΑ ΑΝΑΦΥΟΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν 4549/2018

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 16945|16946
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 8 ώρες
Εισηγητής: Μ. Ορφανίδου, Δικηγόρος, LLM, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες»

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να αναλυθεί το θεσμικό πλαίσιο του δικαίου της αφερεγγυότητας τόσο στο πεδίο της πτώχευσης όσο και της εξυγίανσης λαμβανομένων υπόψη όλων των τροποποιήσεων μέχρι και τον πρόσφατο Ν 4549/2018. Έμφαση θα δοθεί στα ζητήματα που εγείρονται κυρίως στην πράξη, βάσει και της έως τώρα εμπειρίας, καθώς και σε πρακτικές συμβουλές και νομολογιακά παραδείγματα σχετικά με το περιεχόμενο όλων των επιμέρους σταδίων τόσο της διαδικασίας εξυγίανσης όσο και της πτωχευτικής διαδικασίας, κατόπιν των σημαντικών τροποποιήσεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Ομοίως, θα παρουσιαστούν και νέοι θεσμοί όπως η απαλλαγή του οφειλέτη.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με τα οικεία ζητήματα εκπροσωπώντας επιχειρήσεις και ιδιώτες, όπως επίσης σε λογιστές, τραπεζικά στελέχη και οποιονδήποτε άλλον εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στις διαδικασίες πτώχευσης και εξυγίανσης.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Εισαγωγικές επισημάνσεις
• Διαχρονική εξέλιξη του θεσμού
- Από τη διαδικασία συνδιαλλαγής στη διαδικασία εξυγίανσης
- Ο Ν 4446/2016
• Σύγκριση με εξωπτωχευτικές εξυγιαντικές διαδικασίες
- Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
- Διαδικασία έκτακτης ειδικής διαχείρισης Ν 4307/2014
- Συμβατικές ρυθμίσεις

Η συμφωνία εξυγίανσης
- Προϋποθέσεις σύναψης - Κατηγορίες πιστωτών - Η άρνηση σύμπραξης του οφειλέτη - Περιεχόμενο - Η μεταβίβαση επιχείρησης ως αντικείμενο συμφωνίας εξυγίανσης - Νομολογιακά παραδείγματα

Επικύρωση συμφωνίας
- Περιεχόμενο αίτησης - Διαδικασία εκδίκασης - Προϋποθέσεις επικύρωσης - Αποτελέσματα επικύρωσης - Ένδικα μέσα - Νομολογιακά παραδείγματα

Ακύρωση / Τροποποίηση συμφωνίας
Προληπτικά μέτρα
- Πριν από την υποβολή αίτησης επικύρωσης - Αυτοδίκαιη αναστολή - Μετά την υποβολή αίτησης επικύρωσης - Περιεχόμενο - Διαδικασία - Νομολογιακά παραδείγματα

ΠΤΩΧΕΥΣΗ
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 4446/2016
Προϋποθέσεις
- Πτωχευτική ικανότητα - Παύση πληρωμών - Επαπειλούμενη αδυναμία - Πιθανότητα αφερεγγυότητας - Επάρκεια ενεργητικού - Νομολογιακά παραδείγματα

Νομιμοποιούμενα πρόσωπα
- Οφειλέτης - Πιστωτής - Άλλα πρόσωπα - Νομολογιακά παραδείγματα

Υποβολή αίτησης
- Περιεχόμενο - Δικαιολογητικά - Εκδίκαση - Νομολογιακά παραδείγματα

Λόγοι απόρριψης αίτησης
- Έννομο συμφέρον - Καταχρηστικότητα - Νομολογιακά παραδείγματα

Ένδικα μέσα
Συνέπειες πτώχευσης
- Προσωπικές - Περιουσιακές - Ως προς τους συνοφειλέτες

Αστική ευθύνη διοικητών

Περιγραφή διαδικασίας

Τρόποι περάτωσης της πτώχευσης
- Αναδιοργάνωση - Ρευστοποίηση - Έλλειψη ενεργητικού - Νομολογιακά παραδείγματα

Ο νέος θεσμός της απαλλαγής του οφειλέτη

Η Μαρία Ε. Ορφανίδου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες». Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Karls – Ruprecht της Χαϊδελβέργης. Εξειδικεύεται στο δίκαιο των εταιριών, της κεφαλαιαγοράς, του πτωχευτικού δικαίου, του δικαίου εξυγίανσης και του δικαίου του ανταγωνισμού. Έχει συμβάλει σε συλλογικά έργα στις θεματικές του εμπορικού δικαίου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς ενώ έχει προβεί και σε σχετικές δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά. Τέλος, διετέλεσε μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα και την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τον Διαχειριστή Αφερεγγυότητας (2015 - 2017).

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">