• Διακοπή Ειδικού Προγράμματος Τηλεκατάρτισης
  λόγω Covid-19


  Διακοπή Ειδικού Προγράμματος Τηλεκατάρτισης<br> λόγω Covid-19

Σύμφωνα με την από 24/4/2020 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, το Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης λόγω Covid-19 για επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες πληττόμενους από τον Covid-19, καταργείται.
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ αναμένει περαιτέρω ενημέρωση.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση

Στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής:
 • Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή
 • Ασκούμενοι Δικηγόροι
 • Διαιτητές
 • Διαμεσολαβητές
 • Συμβολαιογράφοι
 • Δικαστικοί Επιμελητές
 • Οικονομολόγοι
 • Λογιστές
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Μηχανικοί
 • Ιατροί
 • Εκπαιδευτικοί
 • Ερευνητές
Επιβεβαιώστε το δικαίωμα συμμετοχής σας ελέγχοντας ότι εμπίπτετε στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 • Εκπαίδευση 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, με σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους που εξασφαλίζουν στους ωφελούμενους αυτονομία και ευελιξία σε σχέση με τον χρόνο και τον ρυθμό μάθησης. Κάθε εκπαιδευτική ώρα έχει διάρκεια κατ΄ελάχιστον 40’.
 • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή που θα βρίσκεται αναρτημένο στη διάθεση των εκπαιδευόμενων στη διαδικτυακή διεύθυνση του Παρόχου του συστήματος τηλεκατάρτισης που θα ανακοινωθεί.
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς, η οποία θα χορηγηθεί κατόπιν εξετάσεων που θα διεξαχθούν μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Προγράμματος. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική και αφορά όποιον επιθυμεί να λάβει σχετική πιστοποίηση.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλέξουν ως Πάροχο Κατάρτισης τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ μπορούν να επιλέξουν ένα (1) μεταξύ των ακόλουθων αντικειμένων κατάρτισης:

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα
 • Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
 • Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων
 • Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές
 • Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής
 • Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων
 • Διαδικτυακή συνεργασία
 • Ψηφιακή Υπογραφή, έκδοση, διαδικασίες και ασφάλεια
 • Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 4412/2016
 • Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016
 • Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
 • Έννομη Προστασία Κατά Τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
 • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
 • Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
 • Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου, Χρονοδιάγραμμα, Διαχείριση Κόστους
 • Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου
 • Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ
 • Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
 • Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)
 • Η έννοια του Search Engine Optimization
 • Ηλεκτρονικές συναλλαγές
 • Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Διαδίκτυο - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Παρουσιάσεις
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Βασικές λειτουργίες σύγχρονων Ψηφιακών Εφαρμογών Τ.Π.Ε
 • Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής - ψηφιακά πιστοποιητικά - ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο
 • Τεχνικές για την ορθή διαχείριση χρόνου
 • Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείου με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές
 • Η έννοια της τηλεργασίας
 • Παρουσίαση Λειτουργιών Συστημάτων Τηλεργασίας & Τηλεδιάσκεψης
 • Περιβαλλοντικοί όροι τεχνικών και άλλων έργων υποδομής
 • Νομοθεσία και πρότυπα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
 • Δημιουργία "πράσινου προφίλ"
 • Εύρεση πόρων χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα
 • Τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών
 • Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
 • Σημασία του ΒΙΜ για τη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων
 • Το ΒΙΜ ως εργαλείο για τους εργολήπτες-κατασκευαστές
 • Το BIM ως εργαλείο για υπεργολάβους προμηθευτές
 • Παρουσίαση του REVIT ως εφαρμογή του ΒΙΜ
 • Αρχές δικτύων επικοινωνιών, Διαλειτουργικότητα
 • Συστήματα “έξυπνων” εφαρμογών
 • Σύστημα διαχείρισης κτιρίου – BMS
 • Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη
 • Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)
 • Πρακτικές DEVOPS
 • Το Θεωρητικό πλαίσιο - Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι
 • Ανάλυση αναγκών & Σχεδιασμός προγραμμάτων
 • Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές
 • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Μέσα και Υποδομές
 • Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών
 • Χρήση ΗΥ & Διαχείριση Αρχείων
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Πληροφορικός Γραμματισμός
 • ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • Επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν τις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, τα δίκτυα επιτήρησης και ελέγχου αυτών, τους τρόπους εξάπλωσης αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων και τη σχέση τους με τη Δημόσια Υγεία
 • Μικροβιακή αντοχή και πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών. Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας και στην κοινότητα και η επίδραση της στην αύξηση των λοιμώξεων
 • Κυριότεροι τύποι λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας και κατανομή αυτών ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκείμενη νόσο
 • Πληροφόρηση και κατανόηση του νομικού πλαισίου για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Επιτήρησης Λοιμώξεων
 • Τα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων και τα εργαλεία συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας
 • Η επίπτωση των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας στη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας υγείας και στο οικονομικό κόστος
 • Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων
 • SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης
 • Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing
 • Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing
 • Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media
 • Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
 • Mobile εφαρμογές

* Οι αύξοντες αριθμοί αντιστοιχούν στην αρίθμηση των αντικειμένων κατάρτισης κατά την αριθ. 2/2020 Πρόσκληση

Με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα ο Εκπαιδευόμενος δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα ποσού 6 ευρώ / ώρα κατάρτισης, δηλαδή συνολικά ποσό εξακοσίων (600) ευρώ για το σύνολο των 100 ωρών τηλεκατάρτισης. Το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο
Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί σε 2 δόσεις:
 • Η 1η δόση θα είναι ποσού 400 ευρώ και θα καταβληθεί στον Καταρτιζόμενο αμέσως μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισής του, με την οποία και επέρχεται η είσοδός του στο Πρόγραμμα. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, εντός της προθεσμίας ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης, ήτοι το αργότερο έως την 25/4/2020 (σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 351/14.4.2020 απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020»).
 • Η 2η δόση θα είναι ποσού 200 ευρώ και θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, δηλ. με την συμπλήρωση των 100 διδακτικών ωρών τηλεκατάρτισης. Σε περίπτωση που ο Καταρτιζόμενος δεν ολοκληρώσει το σύνολο των 100 ωρών τηλεκατάρτισης, δεν θα λάβει τη 2η δόση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ η οποία -ως Πάροχος Κατάρτισης- θα ενεργήσει κατ' εντολή και για λογαριασμό σας.
Συμπληρώστε την Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής ΕΔΩ και επισυνάψτε τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού) :

 • 1. την Τυποποιημένη Eξουσιοδότηση που θα δείτε ΕΔΩ προς τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 • 2. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου
 • 3. εκτύπωση από e-banking/φωτοτυπία βιβλιαρίου από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία IBAN του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό σας
 • 4. εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ στον οποίο ανήκετε μέσα από το taxisnet (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης). Σε περίπτωση που είστε δικηγόρος ή ασκούμενος δικηγόρος, δεν απαιτείται η υποβολή αυτού του δικαιολογητικού.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ θα υποβάλει την Αίτηση Συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα μαζί με τα συνημμένα ενεργώντας κατ΄ εντολή και για λογαριασμό σας, και θα προβεί στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισής σας μέσω του ΚΑΥΑΣ που θα έχει παραχθεί από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισής σας θα λάβετε την 1η Δόση του Εκπαιδευτικού Επιδόματος των 400 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα έχετε δηλώσει στην Αίτηση Συμμετοχής σας.

  Προσοχή:
 • Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00 (σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 351/14.4.2020 απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020»).
 • Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ θα δέχεται αιτήσεις για το Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης Voucher 600€ το αργότερο έως Τρίτη 21 Απριλίου 2020 και ώρα 17:00.
  Πέραν του ορίου αυτού, δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση. Οποιαδήποτε αίτηση υποβληθεί μετά το όριο αυτό, θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
Eναλλακτικά μπορείτε να επισυνάψετε όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά σε μορφή PDF ή JPG (Scan ή φωτογραφία κινητού) μαζί με την Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής ΕΔΩ
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ θα υποβάλει την Αίτηση Συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα μαζί με τα συνημμένα ενεργώντας κατ΄ εντολή και για λογαριασμό σας, και θα προβεί στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισής σας μέσω του ΚΑΥΑΣ που θα έχει παραχθεί από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισής σας θα λάβετε την 1η Δόση του Εκπαιδευτικού Επιδόματος των 400 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα έχετε δηλώσει στην Αίτηση Συμμετοχής σας.

Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα μπορείτε να υποβάλετε εσείς απευθείας την Αίτηση Συμμετοχής σας, ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα:
Συμπληρώστε και υποβάλετε τη φόρμα Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr/) κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτετε.

  Προσοχή:
 • Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59. (σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 351/14.4.2020 απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020»)
 • Μετά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της Αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.).
 • Η Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Δεν δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της Αίτησης μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ).
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ θα δέχεται, μετά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής σας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, το αργότερο μέχρι Τρίτη 21 Απριλίου ώρα 17:00 (πέραν του ορίου αυτού η αίτηση προς τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα) στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eservice@nb.org ένα email στο οποίο θα εισάγετε -μέσα στο ίδιο το σώμα του Εmail (στο Body mail) το κείμενο που θα αντιγράψετε από το Προτυποποιημένο Εmail που θα δείτε εδώ, συμπληρώνοντας στο κείμενο υποχρεωτικά ονοματεπώνυμο και αριθ. ΑΔΤ ή Διαβατηρίου. Στη συνέχεια θα επισυνάψετε σε αυτό το Εmail την εκτύπωση που θα έχετε λάβει από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (όπου φαίνεται ο δικός σας «Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» ( ΚΑΥΑΣ ) και στη συνέχεια θα αποστείλετε το Email στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eservice@nb.org. Με τη λήψη του Email αυτού, η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ θα προβεί στη σχετική ανάρτηση του ΚΑΥΑΣ στο Σύστημα και στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισής σας, αποστέλλοντάς σας τους κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης προκειμένου να μπορείτε να ξεκινήσετε το Πρόγραμμα. Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισής σας θα λάβετε την 1η Δόση του Εκπαιδευτικού Επιδόματος των 400 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που θα έχετε δηλώσει στην Αίτηση Συμμετοχής σας, και στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεστε ως πρώτος δικαιούχος.

Το Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης αρχίζει το αργότερο το Σάββατο 25/4/2020 (σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 351/14.4.2020 απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020») οπότε και η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -ως Πάροχος Κατάρτισης- θα σας διαβιβάσει τους κωδικούς πρόσβασής σας στο Οργανωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης.

Το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 (σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 351/14.4.2020 απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020»).

Η τηλεκατάρτιση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ασύγχρονη μέθοδο, δηλαδή θα μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του Εκπαιδευόμενου.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα λάβετε σχετική Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Προγράμματος Κατάρτισης, ενώ μπορείτε να επιλέξετε να συμμετάσχετε εν συνεχεία σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

 • Σε περίπτωση που επιλέξτε να καταρτισθείτε στα ακόλουθα αντικείμενα:
  • 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
  • 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
  • 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
  • 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
  • 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
  • 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
  • 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

  μπορείτε με τη λήξη του Προγράμματος κατάρτισης να λάβετε πιστοποίηση των δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτήσατε. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερώσετε τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ για την πρόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων της ειδικότητας που αντιστοιχεί στο αντικείμενο κατάρτισης που παρακολουθήσατε. Η πιστοποίηση στα παραπάνω αντικείμενα κατάρτισης θα γίνει από τους Φορείς Πιστοποίησης UNICERT και TÜV AUSTRIA HELLAS διαπιστευμένων φορέων κατά ISO /IEC 17024.

 • Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.

  Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεων πιστοποίησης, θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως την 20/6/2020 (σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 351/14.4.2020 απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020»).

  Σε περίπτωση αποτυχίας, οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργούνται εντός τριών (3) ημερών από την προηγούμενη εξέταση.

Ως πληττόμενος Επιστήμονας και ελεύθερος επαγγελματίας που θα ολοκληρώσετε τις 100 ώρες τηλεκατάρτισης έχετε τα ακόλουθα προνόμια:

  Qualex Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών (www.qualex.gr)
 • Δωρεάν εκπαίδευση / πρόσβαση στη νέα Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Qualex για 10 ώρες (Περιλαμβάνει 850 εκδόσεις, 15 περιοδικά, Νομοθεσία, Νομολογία, Υποδείγματα, Διοικητικά έγγραφα κ.α.)

Η διάρκεια του δικαιώματος χρήσης των 10 ωρών είναι ένα (1) έτος από την ενεργοποίηση του σχετικού κωδικού από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

  Εκπαίδευση

  Δωρεάν διάθεση των ακόλουθων επίκαιρων νομικών σεμιναρίων επιμόρφωσης

 • Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ) - ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Ν 4637/2019
  Εισηγητής: Θρασύβουλος Κονταξής, Διάρκεια 4 ώρες
 • Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ) - ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Ν 4637/2019
  Εισηγητής: Πολυχρόνης Τσιρίδης, Διάρκεια 4 ώρες
 • H ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - Ο ΝΕΟΣ ΚΠολΔ (Ν 4335/2015) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ
  Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσουλέλος, Διάρκεια 16 ώρες
 • ΔΙΑΖΥΓΙΟ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΟΙ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ Ν 4509/2017 & Ν 4512/2018
  Εισηγήτρια: Τ. Νικέα – Μουράτογλου, Διάρκεια 4 ώρες
 • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
  Εισηγητής: Δημήτριος Κορωνάκης, Δικηγόρος, Διάρκεια 6 ώρες
  • Ειδικά για όποιον επιλέξει αντικείμενο τηλεκατάρτισης το πρόγραμμα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR/DPO)», δικαιούται να λάβει επιπλέον των 5 ανωτέρω Σεμιναρίων και το Σεμινάριο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 - ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR,
   Εισηγητής: Δ. Ζωγραφόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας, Διάρκεια: 5 ώρες
  • Ειδικά για όποιον επιλέξει αντικείμενο τηλεκατάρτισης το πρόγραμμα «Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί», δικαιούται να λάβει επιπλέον των ανωτέρω πέντε σεμιναρίων και το Σεμινάριο ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΝΑΘΕΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑ - Ο ΝΟΜΟΣ 4412/2016 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ
   Εισηγητές: Κ. Σαμαρτζής, Δικηγόρος, E. Αναγνωστόπουλος, Δικηγόρος, DEA, Νομικός Σύμβουλος ΠΕΔΜΕΔΕ,
   Παρεμβαίνοντες: Ντ. Ρόβλιας, Δικηγόρος, Α. Μπράβος, Δικηγόρος Διάρκεια: 8 ώρες

Για την παρακολούθηση των Σεμιναρίων θα λάβετε ειδικό κωδικό ο οποίος θα έχει χρόνο ισχύος ένα (1) έτος από την ημέρα ενεργοποίησής του από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η παρακολούθηση αυτών θα γίνει μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ edu.nb.org.

  Λογισμικό Οργάνωσης & Διαχείρισης Δικηγορικού Γραφείου Alma Next SaaS
 • Δωρεάν εκπαίδευση με διάθεση 1 άδειας χρήσης λογισμικού Alma Next για 12 μήνες, για την οργάνωση και διαχείριση δικηγορικού γραφείου (συμπεριλαμβάνεται εγκατάσταση & εκπαίδευση)
 • Δωρεάν διάθεση του module οργάνωσης της Βιβλιοθήκης Alma library®
 • Δωρεάν διάθεση του module Ηλεκτρονική τιμολόγηση του Alma Next (σύμφωνα με προδιαγραφές της ΑΑΔΕ)
 • Δωρεάν διάθεση του module της παρακολούθησης & διαχείρισης ακίνητης περιουσίας Alma Real estate®
 • Δωρεάν πρόσβαση στην on line έκδοση των 4 Κωδίκων, 4Κ online (57 βασικά Νομοθετήματα)
 • Απεριόριστη πρόσβαση στις Νομικές Διαδικασίες του Alma Next ( Δικονομικές προθεσμίες , Αναζήτηση ΦΕΚ, Υπολογισμός δικαιοπρακτικών τόκων υπερημερίας, Δικαστικά έξοδα, Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου)

Η διάρκεια της συνδρομής όλων των ανωτέρω λογισμικών εφαρμογών είναι ένα (1) έτος από την ενεργοποίηση των σχετικών κωδικών από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης που σας εξυπηρετεί

 • Αθήνα, T: 210 3678 920, 3678 924, 3678 847
 • Θεσσαλονίκη, T: 2310 545618, 2310 536838, 2310 532134,
  2310 545567, 2310 545589
 • Πάτρα, T: 2610 361600
  Για την παροχή των υπηρεσιών τηλεκατάρτισης του Προγράμματος η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ συνεργάζεται με τα ακόλουθα εγκεκριμένα Ολοκληρωμένα Συστήματα Τηλεκατάρτισης:
 • ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ε.
 • ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Η Δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (ΣΑΕ Ε034 κωδικός έργου 50548764) και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί εφόσον ολοκληρωθούν οι διαχειριστικές ενέργειες, από το Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 2Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 8v. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση, αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μέσα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ). Μέσω της ίδιας ιστοσελίδας, θα γίνεται και η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση της Δράσης, όπως η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των ωφελουμένων και των εξουσιοδοτημένων παρόχων κατάρτισης, η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τους παρόχους κατάρτισης, η παρακολούθηση της υλοποίησής της από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, κ.ά.
Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">