Δίκαιο Ενέργειας

Έτος έκδοσης:
Το έργο  «Ενεργειακές εγκαταστάσεις στη θάλασσα» αποτελεί εξειδικευμένη μελέτη αναφορικά με τα προβλήματα διεθνούς δικαίου που αναφύονται στον τομέα των ενεργειακών εγκαταστάσεων σε θαλάσσιες περιοχές. Τα θέματα ενέργειας αποτελούν μια μείζονα δραστηριότητα στη θάλασσα, η ρύθμιση της οποίας τόσο γε...
 
An Interdisciplinary Dialogue
Το έργο Energy & Environmental Transformationsina Globalizing World αποτελεί καρπό συνεργασίας μεταξύ του New York University Abu Dhabi και του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνέχεια της διοργάνωσης του συνεδρίου «Energy Developm...
 

Το παρόν έργο «Δίκαιο Υδρογονανθράκων» αποσκοπεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των νομικών ζητημάτων (τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου δίκαιου) που αναφύονται σε όλα τα στάδια της εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου.Η ανάλυση δεν περιορίζεται στο ισχύον εθνικό θεσμικό κα...
 

Ο τρίτος διεπιστημονικός τόμος «Ενέργεια: Δίκτυα & Υποδομές» περιλαμβάνει πρωτότυπες μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού κύκλου Δίκαιο & Πολιτική της Ενέργειας 2013-2014, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet και του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Τμήμα Διεθν...
 

Ο τρίτος διεπιστημονικός τόμος «Ενέργεια: Δίκτυα & Υποδομές» περιλαμβάνει πρωτότυπες μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού κύκλου Δίκαιο & Πολιτική της Ενέργειας 2013-2014, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet και του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Τμήμα Διεθν...
 

Το συλλογικό έργο «Ενέργεια – Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές» αποτελεί τον Β΄ Διεπιστημονικό Τόμο για την Ενέργεια, καρπό του ερευνητικού κύκλου Δίκαιο & Πολιτική της Ενέργειας 2012-2013 υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet και του LNG Forum στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν...
 
Hλεκτρονικές Επικοινωνίες, Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, Ενέργεια & Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές
Ο όρος «υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος» δεν ήταν γνωστός στην Ελλάδα πριν από το 1981, όπως, επίσης, δεν ήταν γνωστός πριν το 1958, στα κράτη - μέλη που συμμετείχαν στην ίδρυση της ΕΟΚ το 1957. Το βιβλίο «Οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος» επιδιώκει να αποσαφηνίσει το περιεχόμ...
 

Η νέα συλλογική και διεπιστημονική έκδοση «ΕΝΕΡΓΕΙΑ  - Δίκαιο, Οικονομία & Πολιτική» αποτελεί μια ευτυχή σύμπραξη επιστημόνων διαφορετικών καταβολών, τους οποίους η ακαδημαϊκή δραστηριότητα και η επιστημονική έρευνα οδήγησε σε κοινές ενεργειακές ατραπούς. Αφορμή για την έκδοση αυτή, αποτέλεσε ο διεπ...
 

Αντικείμενο της παρούσας Μελέτης είναι η διείσδυση του δημοσίου δικαίου στο ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στις αγορές δικτύου, το οποίο αναδεικνύεται εξαιτίας της εφαρμογής μιας πολιτικής απελευθέρωσης στους τομείς αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό, παράλληλα με τους κανόνες ανταγωνισμού, ο ρόλος του Κράτους ...
 
Ευρωπαϊκή θεώρηση - Ελληνική εφαρμογή
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρουσίαση του δικαίου της ενέργειας, στην ευρωπαϊκή και ελληνική του θεώρηση. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η ανάλυση των διαδοχικών προσπαθειών απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε κοινοτικό επίπεδο, ενώ υπογραμμίζεται η προσαρμογή, αλλά και ο...
 

Εκδόσεις

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (1190)