Γ. Τριανταφυλλάκης


Βιβλία

Συγγραφέας: Γ. Τριανταφυλλάκης
Σελίδες: 688
Έκδοση: 2018
Οι Εισηγήσεις αποτελούν σύνοψη όλων των κλάδων του εμπορικού δικαίου, παρέχοντας επαρκή εποπτεία στο ευρύτατο και δύσβατο αυτό γνωστικό αντικείμενο. Τον διδακτικό στόχο του πονήματος υπηρετεί και η δυνατότητα που προσφέρει, για σχετικά γρήγορη επανάληψη, αποτύπωση και εμπέδωση γνώσεων που έχουν κτηθ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης
Σελίδες: 688
Έκδοση: 2018
Το παρόν έργο «Δίκαιο Ανταγωνισμού» συμπεριλαμβάνει τα σημαντικότερα νομοθετήματα που βρίσκουν εφαρμογή στον κορυφαίο θεσμό της οικονομικής τάξης, τον ανταγωνισμό, που συνιστά την κεντρική οργανωτική μορφή της οικονομίας και την κύρια νομιμοποιητική βάση του συστήματος της οικονομίας της αγοράς, η ο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ερμηνεία κατ’ άρθρον (άρθρ. 249-294 Ν 4072/2017)

Η ερμηνεία των άρθρων 249- 294 Ν 4072/2012 (που αφορούν στις προσωπικές εμπορικές εταιρίες) είναι το αντικείμενο του ανά χείρας έργου. Η σχέση και οι αποκλίσεις από την εταιρία του ΑΚ, πηγή κάθε προσωπικής εταιρίας, αποτέλεσε έναν από τους στόχους του έργου, όπως και η κριτική ανάδειξη εκείνων των ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Μετά τον Ν 4403/2016

Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης
Συγγραφέας: Α. Σπυρίδωνος
Σελίδες: 424
Έκδοση: 2016
 Η δεύτερη επικαιροποιημένη έκδοση του έργου «Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου», εντάσσεται στη σειρά έργων στα οποία η «διαγραμματοποίηση» του δικαίου είναι  ειδικά σχεδιασμένη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δικηγόρων, δικαστών, σπουδαστών αλλά και υποψηφίων σπουδαστών σε σχολές, που επιθυμούν να...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Γ. Τριανταφυλλάκης
Σελίδες: 512
Έκδοση: 2014
Η  εξέλιξη του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού και η συνεχής διεύρυνση της ύλης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια καθιστά όλο και πιο δύσκολο εγχείρημα τη συγγραφή ενός ερμηνευτικού έργου που θα μπορεί να ισορροπεί τις απαιτήσεις θεωρίας και πράξης. Προϊόν μια τέτοιας προσπάθειας...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το επίτομο αυτό έργο «Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου» (σε 2η έκδοση) αποτελεί μία συνολική προσέγγιση της ύλης του Εμπορικού Δικαίου σε 59 λήμματα, ταξινομημένης σε θεματικές ενότητες, με πλούσιες αναφορές σε νομολογία και επιστήμη και ταυτόχρονη παράθεση χρηστικών υποδειγμάτων. Το έργο είναι ενημερωμ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Γ. Τριανταφυλλάκης
Σελίδες: 376
Έκδοση: 2012
Η νέα μονογραφία «Το Κεφάλαιο και οι μεταβολές του στην ΑΕ» αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό στην εξέλιξη ενός ευρύτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος του συγγραφέα και αντιμετωπίζει το καίριο ζήτημα της δογματικής διευθέτησης του θεσμού του κεφαλαίου και των μεταβολών του στην ΑΕ. Μετά από μια εξαιρετικά χρήσ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Συγγραφέας: Ν. Βερβερίδης
Πρόλογος: Γ. Τριανταφυλλάκης
Σελίδες: 466
Έκδοση: 2009
Mε την παρούσα εργασία επιχειρείται μία πληρέστερη, προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας της τραπεζικής πίστωσης που κινείται με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, δεδομένου ότι ο συνδυασμός αυτός εξυπηρετεί πολύ μεγάλο μέρος των τραπεζικών συναλλαγών και συνεπώς παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εμπορικές Συμβάσεις, Τραπεζικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συναλλαγματική, Επιταγή, Αξιόγραφα Κεφαλαιαγοράς & λοιπά Αξιόγραφα
Συγγραφέας: Γ. Τριανταφυλλάκης
Συνεργασία: Κ. Μαντενιώτου-Λυρατζοπούλου, Κ. Φωτεινάκη
Σελίδες: 280
Έκδοση: 2008
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο το δίκαιο των αξιογράφων. Η ανάπτυξη της ύλης έχει ως επίκεντρο την πράξη και δίνει έμφαση στην πρακτική αντιμετώπιση των εξεταζομένων θεμάτων, ώστε να καταστεί η νομική τεχνική της συναλλαγματικής και της επιταγής οικεία στο φοιτητή, δικηγόρο, δικαστή, συμβολαιογρά...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Αξιόγραφα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Περιλαμβάνει 36 υποδείγματα συμβάσεων & 46 υποδείγματα δικογράφων
Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης
Συνεργασία: Α. Δανηλάτου, Μ. Τσικουρή
Έκδοση: 2004
Το CD-ROM ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή 82 συνολικά υποδείγματα με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις, ενημερωμένα έως σήμερα.Χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες.Στην πρώτη παρατίθενται 36 υποδείγματα συμβάσεων για σύσταση, τροποποίηση, λύση κ.λπ. Ομόρ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, CD ROM, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης
Συνεργασία: Α. Κοντοθανάση
Σελίδες: 1550
Έκδοση: 2001
Το δίτομο αυτό έργο ανήκει στη σειρά "Πρακτική Εφαρμογή Εταιρικού Δικαίου" και ενδιαφέρει ιδιαίτερα κάθε επιχείρηση, δικηγόρο, συμβολαιογράφο, σύμβουλο επιχειρήσεων, φοροτεχνικό, ορκωτό ελεγκτή και λογιστή που ασχολείται με κάποια από τις σύγχρονες μορφές εμπορικών εταιριών. Ο πρώτος τόμος περιλαμβά...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Περιλαμβάνει 34 υποδείγματα
Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης
Έκδοση: 2001
Το CD-ROM περιλαμβάνει 34 πρακτικά υποδείγματα με σύντομες παρατηρήσεις και σχόλια.Ενδεικτικά περιέχει: Υποδείγματα καταστατικών συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων καταχώρισης στο Μητρώο ΑΕ και των εγκριτικών αποφάσεων της Διοίκησης, Συμβάσεις leasing, franchising και factoring, Καταστατικά Αγροτι...
Κατηγορία: Εκδόσεις, CD ROM, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το συλλογικό αυτό έργο έχει ως στόχο την κατ άρθρο ερμηνεία του Ν 146/1914 "περί αθεμίτου ανταγωνισμού". Προσεγγίζει το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού από τη σκοπιά της ελληνικής νομολογίας, αλλά και των διεθνών εξελίξεων. Το έργο μετά από ένα αρκετά αναλυτικό εισαγωγικό μέρος επικεντρώνεται στην ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για τη σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου
">