Γ. Τζίφας

, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας


Βιβλία


  • Ερμηνευτική προσέγγιση σύμφωνα με τα ΕΛΠ και ΔΠΧΑ

  • 102 πρακτικές εφαρμογές μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση με προαιρετική χρήση αναβαλλόμενης φορολογίας

Συγγραφέας: Γ. Τζίφας
Σελίδες: 352
Έκδοση: 2017
Το 2017 είναι η τρίτη διαχειριστική χρήση που λειτουργούν οι οντότητες με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και το βιβλίο Λογιστική Ενσώματων και Άυλων Παγίων έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό, αυτό της λογιστικής αντιμετώπισης των Ενσώματων και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων. Εντοπίζοντας λοιπόν κα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Λογιστική, Φορολογία / Λογιστική, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητής: Γ. Τζίφας , Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως
Εισηγητής: Γ. Τζίφας , Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως