Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 16911|16912
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 7 ώρες
Εισηγητές: Σ. Κυβέλος, Δικηγόρος, Δ.Ν, Π. Ξυλάκη, Δικηγόρος, ΔΝ
Παρεμβαίνων: Κ. Σαμαρτζής, Δικηγόρος
 Δείτε όλους τους εισηγητές

Το σεμινάριο έχει σκοπό να αναδείξει και ερμηνεύσει όλα τα κρίσιμα, διαχρονικά αλλά και επίκαιρα ζητήματα της έννομης προστασίας (διοικητικής και δικαστικής) που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του Ν 4412/2016, όπως ισχύει, και όλων των εξελίξεων που έχουν εν τω μεταξύ προκύψει.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, στελέχη της Διοίκησης, συμβούλους επιχειρήσεων, φοιτητές και γενικότερα σε όλους εκείνους που επιθυμούν να ενημερωθούν και να λάβουν απαντήσεις για τα ως άνω ζητήματα.

Σ. ΚΥΒΕΛΟΣ

«Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ»

1. Εισαγωγικά για την έννομη προστασία στο προσυμβατικό στάδιο

2. Η σχέση του Ν. 3886/2010 και του Ν. 4412/2016

3. Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 345-379 του Ν. 4412/2016

4. Η Διοικητική Προστασία ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Ι. Δικαίωμα άσκησης προδικαστικής προσφυγής και υποχρέωση τήρησης διοικητικής προδικασίας

ΙΙ. Πράξεις υποκείμενες στην τηρητέα διοικητική προδικασία 

ΙΙΙ. Προθεσμία άσκησης της προσφυγής

IV. Τρόπος άσκησης της προσφυγής - Άσκηση παρέμβασης - Παράβολο

V. Ανασταλτικό αποτέλεσμα - Προσωρινά μέτρα

VI. Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής

VII. Διαδικασία λήψης απόφασης - Συνέπειες αποφάσεων ΑΕΠΠ

VIII. Προσφυγή για την κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης –Διαδικασία - Συνέπειες

5. Η δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο

Α. Η Αίτηση Αναστολής

Ι. Άσκηση - Προϋποθέσεις παραδεκτού - Περιεχόμενο – Αρμοδιότητα

ΙΙ. Η διαδικασία πριν από τη συζήτηση της αίτησης αναστολής

ΙΙΙ. Η συζήτηση της αίτησης αναστολής

α. Οι ενέργειες των διαδίκων

β. Η δικαστική απόφαση

γ. Ειδικώς η απόρριψη της αίτησης αναστολής

δ. Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης

Β.  Η Αίτηση ακύρωσης

6. Η Αξίωση αποζημίωσης

Παρέμβαση: Κωνσταντίνος Σαμαρτζής, «Το έννομο συμφέρον της προσφυγής»


Π. ΞΥΛΑΚΗ

«Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

- Ειδικότερα η νομολογία του ΔΕΕ σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης

2. Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης

Ι. Η τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκειά της (ά. 132 ν. 4412/2016)

ΙΙ. Η μονομερής λύση της σύμβασης (ά. 133 ν. 4412/2016)

3. Η δικαστική προστασία κατά το στάδιο της εκτέλεσης

Ι. Η κύρια δικαστική προστασία

α. Δικαιοδοσία- Αρμοδιότητα

β. Το ένδικο βοήθημα της αγωγής

- Άσκηση- Προϋποθέσεις-Περιεχόμενο

γ. Ειδικότερα η αγωγή για την καταβολή συμβατικού τιμήματος

δ. Το ένδικο βοήθημα της προσφυγής

- Άσκηση- Προϋποθέσεις-Περιεχόμενο

ε. Οι ειδικότερες διατάξεις σχετικά με την δικαστική επίλυση διαφορών από συμβάσεις έργων (ά. 175 ν. 4412/2016)

στ. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

ΙΙ. Η προσωρινή δικαστική προστασία

Ο Σωτήρης Κυβέλος είναι Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, διδάκτωρ διοικητικού δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και ασχολείται αποκλειστικώς με υποθέσεις δημοσίου δικαίου και ιδίως δημοσίων συμβάσεων. Έχει συγγράψει τις μονογραφίες «Η διοικητική και δικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» (2018), «Η ενδικοφανής προσφυγή» (2016, β΄ έκδοση), «Οι προθεσμίες στη διοικητική δίκη» (2015). Έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα και σε ερευνητικά προγράμματα του ΑΠΘ ως επιστημονικός συνεργάτης και έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό μελετών και σχολίων σε νομικά περιοδικά.

Η Παναγιώτα Ξυλάκη είναι Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω και ασχολείται με υποθέσεις δημοσίου δικαίου και ιδίως δημοσίων συμβάσεων. Είναι Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Leibniz του Ανοβέρου Γερμανίας και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα και έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό μελετών και σχολίων σε νομικά περιοδικά.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">