Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Σεμινάριο

Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ WHISTLEBLOWERS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ WHISTLEBLOWERS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand) LIVE STREAMING
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand) LIVE STREAMING
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 17850|17851|17852
Ημερ/νία: Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 (16:30 – 21:30)
Διάρκεια: 5 ώρες
Εισηγητές: Δρ. A. Δαμάσκου, CAMS, CFE, CIPP/E, CIPM, Νομικός εξειδικευμένη σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και εποπτείας του χρηματοπιστωτικού & χρηματοοικονομικού τομέα, τ. Ερευνήτρια Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδoς, Α. Μελίδης, Πολιτικός επιστήμονας-σύμβουλος Επικοινωνίας με ειδίκευση σε θέματα ανοιχτής-ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Επιστημονικός συνεργάτης της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος , Α. Μπαλτάς, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ΜΔ Ποινικών Επιστημών, Legal Advocacy Expert Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδoς
 Δείτε όλους τους εισηγητές

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ σε συνεργασία με τη ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ διοργανώνουν ένα Σεμινάριο για την έννομη προστασία των Whistleblowers σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εκ των βασικών χαρακτηριστικών της εν ευρεία εννοία διαφθοράς είναι ότι κατά κύριο λόγο συντελείται εν κρυπτώ για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο, όμως, μη ποινικά εμπλεκόμενα πρόσωπα –ενίοτε και ευρύς κύκλος τέτοιων προσώπων- τυγχάνει να γνωρίζουν την παρανομία που συντελείται. Καθίσταται σαφές, λοιπόν, ότι τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας έχουν άμεσο και ζωτικό συμφέρον να ενθαρρύνουν τους γνωρίζοντες να καταγγείλουν την παρανομία. Έχουν ταυτόχρονα, όμως, και υποχρέωση να παράσχουν στους καταγγέλλοντες επαρκή και αποτελεσματική προστασία. Με την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης αναμφίβολα μια νέα ημέρα ανατέλλει για την επαρκέστερη και αποτελεσματικότερη προστασία των whistleblowers και, επομένως, και για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όχι μόνο στην χώρα μας και στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς, καθόσον η Οδηγία αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, κατά την ενσωμάτωση της Οδηγίας, η οποία θεσπίζει ελάχιστα κοινά πρότυπα για την προστασία των whistleblowers, ανακύπτουν προκλήσεις τις οποίες ο έλληνας νομοθέτης καλείται να διαχειρισθεί, ενώ προκλήσεις θα ανακύψουν και για τους αποδέκτες του σχετικού νομικού πλαισίου που θα προκύψει κατόπιν της ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης. Η έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών για τις εν λόγω εξελίξεις και προκλήσεις θα συντελέσει στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας των whistleblowers, ώστε να προληφθεί και να παταχθεί η εν ευρεία εννοία διαφθορά στον ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιμέρους φορέων και της χώρας. Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει ένα ισχυρό θεμέλιο κατανόησης της έννοιας του whistleblowing, των καλών διεθνών πρακτικών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και των νομικών, οργανωτικών και τεχνικών προϋποθέσεων για την αποτελεσματική προστασία των whistleblowers στην Ελλάδα.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους, νομικούς συμβούλους σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, υπεύθυνους κανονιστικής συμμόρφωσης σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, υπεύθυνους εσωτερικού ελέγχου σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, στελέχη εποπτικών φορέων, δημοσιογράφους.

• Γιατί είναι αναγκαία η προστασία των whistleblowers;

• Το ισχύον ελληνικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των whistleblowers

• Διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των whistleblowers

• Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης: περιεχόμενο και κριτική αξιολόγηση

• Οι προκλήσεις που ανακύπτουν κατά την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης

• Οι προκλήσεις για τον ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην πρακτική εφαρμογή του σχετικού νομικού πλαισίου κατόπιν της ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης

 

Δαμάσκου Άννα,

Η Δρ Δαμάσκου Άννα CAMS, CFE, CIPP/E, CIPM διαθέτει 15ετή εργασιακή εμπειρία στους τομείς της κανονιστικής συμμόρφωσης τραπεζικών ιδρυμάτων και της εποπτείας του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα. Ως ερευνήτρια της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, κατά το παρελθόν, έχει εκπονήσει την μελέτη «Εναλλακτική στη σιωπή: Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα». Κατέχει πτυχίο Νομικής [Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης], μεταπτυχιακό τίτλο στο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο [London School of Economics and Political Science], διδακτορικό τίτλο στο Ευρωπαϊκό οικονομικό ποινικό δίκαιο [Queen Mary University of London], ενώ έχει εκπονήσει και μεταδιδακτορική έρευνα στο ίδιο αντικείμενο [University of Luxembourg]. Έχει διδάξει και δημοσιεύσει εκτενώς σε θέματα χρηστής διακυβέρνησης και καταπολέμησης της διαφθοράς. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ομιλεί την αγγλική, γαλλική, γερμανική και σερβική.

Αλέξανδρος Μελίδης,

Ο Αλέξανδρος Μελίδης είναι πολιτικός επιστήμονας-σύμβουλος Επικοινωνίας με ειδίκευση σε θέματα ανοιχτής-ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ως επιστημονικός συνεργάτης της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος συντονίζει δράσεις για το whistleblowing, όπως τη διάδοση λογισμικού ανώνυμης υποβολής αναφορών και τη συνηγορία για την ενσωμάτωση της 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης. Έχει συνεργαστεί με εταιρίες δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας, με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με πολιτικά κόμματα, δήμους, περιφέρειες και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Την περίοδο 2009-2012 ως μέλος της ομάδας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του γραφείου του πρωθυπουργού συνέβαλε μεταξύ άλλων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων όπως η Διαύγεια και το opengov. Διαθέτει διδακτική εμπειρία ως εισηγητής του μητρώου του ΕΚΔΔΑ.

Αντώνης Μπαλτάς,

Ο Αντώνης Μπαλτάς είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ΜΔ Ποινικών Επιστημών. Συμβάλλει στο έργο της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλαδας ως Legal Advocacy Expert με αντικείμενο την βέλτιστη δυνατή ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης. Έχει συμμετάσχει σε διαδικασίες αξιολόγησης της χώρας από διεθνείς φορείς και οργανισμούς (ΟΟΣΑ, FATF). Έχει διατελέσει αξιολογητής σε διεθνείς αξιολογήσεις άλλων χωρών στο πλαίσιο της δράσης της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) και του Μηχανισμού Επισκόπησης Εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC), καθώς και μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών σχετικών με την καταπολέμηση της διαφθοράς και της οικονομικής εγκληματικότητας.
Φυσική Παρουσία

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Βίντεο (On-demand)

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.
Βίντεο (Live Streaming)

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">