Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)
Βίντεο (On Demand)
Εισηγητής: Κ. Καλονόμος, Δικηγόρος ΑΠ και ΣτΕ, LL.M. (Heidelberg)
Διάρκεια: 30 ώρες
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα & Τετάρτη (17.00 - 20.00)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  • NEOI & ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Μέσω του προγράμματος λαμβάνει χώρα μία συστηματική και έγγιστα εξαντλητική παρουσίαση του συνόλου της δικονομικής ύλης τόσο των ΤΔΔ ουσίας, όσο και του ακυρωτικού σχηματισμού των Διοικητικών Εφετείων και του ΣτΕ. Συγκεκριμένα επιχειρείται μία ενδελεχής επισκόπηση των ειδικότερων δικονομικών πρωτίστως διατάξεων με εκτενείς αναφορές στη σχετική θεωρία, νομολογία και πράξη, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν άνευ ετέρου το απαιτούμενο ακαδημαϊκό αλλά και πρακτικό συνάμα υπόβαθρο, για να ανταποκριθούν με απόλυτη επιτυχία στις αυξημένες και ομολογουμένως ιδιαίτερες απαιτήσεις της ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος ενώπιον της διοικητικής δικαιοσύνης.

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε μάχιμους δικηγόρους, ασκούμενους, καθώς και σε φοιτητές νομικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν έτι περαιτέρω στη θεωρητική αποδελτίωση αλλά και στην εν τοις πράγμασιν εφαρμογή των οικείων δικονομικών διατάξεων κατά τη διαχείριση συναφών υποθέσεων ενώπιον της διοικητικής δικαιοσύνης. Περαιτέρω το Σεμινάριο με την ευσύνοπτη παρουσίαση της ύλης και την εναργή ανάδειξη ιδίως των ζητημάτων πρακτικής εφαρμογής της, δύναται να προσφέρει πολύτιμη και εξειδικευμένη αρωγή σε συμμετέχοντες σε κάθε είδους εξετάσεις ακαδημαϊκού / επαγγελματικού χαρακτήρα.

• Εισαγωγικά

1η Ενότητα - Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 (17.00 - 20.00)
• Μεθοδολογικές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων
• Διάκριση ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών
• Διάκριση διαφορών ουσίας και διαφορών ακυρώσεως - Συναφή νομοθετήματα

Ακυρωτικές διαφορές (ΠΔ 18/1989)

2η Ενότητα - Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 (17.00 - 20.00)
• Άσκηση ενδίκων μέσων / Περιεχόμενο δικογράφου / Παράβολα
• Αντίκλητος / Κοινοποιήσεις / Προθεσμίες
• Ορισμός δικασίμου - Εισηγητή / Απόψεις διοικήσεως
• Υπομνήματα / Αποδεικτικά στοιχεία / Πρόσθετοι λόγοι
• Ομοδικία / Συνάφεια / Παρέμβαση
• Πληρεξουσιότητα / Παράσταση των διαδίκων / Παραίτηση / Συζήτηση στο ακροατήριο / Παραπομπή
• Θάνατος διαδίκων / Ανάκληση, ακύρωση, λήξη ισχύος προσβαλλόμενης πράξεως

3η Ενότητα – Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 (17.00 - 20.00)
• Αίτηση ακυρώσεως και υπαλληλική προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ

4η Ενότητα - Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 (17.00 - 20.00)
• Η αίτηση διορθώσεως ενώπιον του ΣτΕ
• Τριτανακοπή
• Έφεση
• Αίτηση αναιρέσεως
• Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας
• Προσωρινή δικαστική προστασία

Διοικητικές διαφορές ουσίας (Ν 2717/1999 ΚΔΔ)

5η Ενότητα - Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 (17.00 - 20.00)
• Εισαγωγικά άρθρα ΚΔΔ / Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα κατά τον ΚΔΔ / Παραπομπή / Εξαίρεση δικαστών / Διάδικοι / Πληρεξουσιότητα / Παράσταση των διαδίκων / Επιδόσεις / Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές
• Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων / Περιεχόμενο δικογράφου / Αντίκλητος / Προθεσμίες / Δικονομικές ακυρότητες κατά τον ΚΔΔ
• Ορισμός δικασίμου / Απόψεις διοικήσεως / Θεσμός Εισηγητή
• Υπομνήματα / Αποδεικτικά στοιχεία / Πρόσθετοι λόγοι
• Ομοδικία / Συνάφεια/Αντικειμενική Σώρευση / Παρέμβαση
• Παραίτηση / Συζήτηση στο ακροατήριο / Παραπομπή
• Διακοπή, επανάληψη, κατάργηση δίκης

6η Ενότητα - Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 (17.00 - 20.00)
• Η προσφυγή κατά τον ΚΔΔ • Η αγωγή κατά τον ΚΔΔ

7η Ενότητα - Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 (17.00 - 20.00)
• Η Ανακοπή ερημοδικίας • Έφεση • Αίτηση διορθώσεως • Τριτανακοπή
• Αίτηση αναθεωρήσεως • Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας
• Προσωρινή δικαστική προστασία • Ανακοπή εκτελέσεως

8η Ενότητα – Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 (17.00 - 20.00)
• Ζητήματα αποδείξεως στον ΚΔΔ • Η απόφαση κατά τον ΚΔΔ
• Παράβολα - Δικαστικά έξοδα

• Ειδικά Ζητήματα

9η Ενότητα – Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 (17.00 - 20.00)
• Ζητήματα δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο των διοικητικών συμβάσεων

10η Ενότητα - Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 (17.00 - 20.00)  
• Έννομες συνέπειες της δικαστικής αποφάσεως
• Η συμμόρφωση της διοικήσεως στις αποφάσεις των δικαστηρίων
• Η αίτηση πρότυπης δίκης
• Η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση
• Καταληκτικές παρατηρήσεις / Συμπεράσματα / Προτάσεις για αναμόρφωση

O Κωνσταντίνος Ι. Καλονόμος είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το ΣτΕ. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθως έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης με αντικείμενο το Διοικητικό Δίκαιο, καθώς και δίπλωμα επαγγελματικής καταρτίσεως στο Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συστηματική δικαστηριακή εμπειρία πολλών ετών ενώπιον όλων των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, ενώ έχει διατελέσει εισηγητής σε πλήθος επιμορφωτικών, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαλέξεων στο γνωστικό αντικείμενο ιδίως της διοικητικής δικονομίας. Συναφείς μελέτες του έχουν δημοσιευτεί στον νομικό περιοδικό τύπο, ενώ εσχάτως έχει εκδώσει το έργο «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας» (Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Δεκέμβριος 2017) και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή του συλλογικού έργου «Υποδείγματα Διοικητικού, Τόμοι Ι-ΙΙ» (Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2018). Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»

Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Η παρακολούθηση γίνεται

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

  • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

Χρήσιμες πληροφορίες

  • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
  • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">