ΙΔΙΩΤΙΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Κανονιστικό πλαίσιο - Κατάρτιση & Τυπολογία συμβάσεων - Επίλυση διαφορών

ΙΔΙΩΤΙΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Εισηγητής: Δ. Κουρκουμέλης, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το ΣτΕ
Διάρκεια: 4 ώρες
Έναρξη: Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα (17:00 - 21:00)
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
 

Σκοπός

  Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με το συμβατικό πλαίσιο, την ανάθεση και την εκτέλεση μικρών και μεγάλων τεχνικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφορά τόσο τη θεωρία όσο και την πρακτική εφαρμογή του πλαισίου που ρυθμίζει τα ιδιωτικά και τα δημόσια έργα και τα έργα που εκτελούνται σε τρίτες χώρες με διεθνείς συμβάσεις και χρηματοδότηση.

Σε ποιους απευθύνεται

  Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους μελετητικών και κατασκευαστικών εταιριών, αρχιτέκτονες και μηχανικούς, καθώς και στελέχη τεχνικών υπηρεσιών και εμπορικής ανάπτυξης ενεργειακών ομίλων και εταιριών. Απευθύνεται επίσης σε στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα επιφορτισμένα με αντικείμενο διοίκησης έργου, στελέχη τραπεζών και συμβουλευτικών εταιριών που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση και διαχείριση μεγάλων έργων και κατασκευαστικών εταιριών.

Διάγραμμα Ύλης

  • H σύμβαση Έργου και η σύμβαση Δημοσίου Έργου

  • Ειδικές κατηγορίες συμβάσεων: Προγραμματικές συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης, ΣΔΙΤ

  • Το εφαρμοστέο δίκαιο
   - Η Σύμβαση Έργου στο Αστικό Δίκαιο - Η εθνική νομοθεσία (Ν 4412/2016)
   - Ο ΚΔΔιαδ - Το Δημόσιο Λογιστικό (Ν 4270/2014)
   - Οι γενικές αρχές (δημοσιότητα, διαφάνεια, τυπικότητα, ισότητα διαγωνιζομένων, ελευθερία ανταγωνισμού)
   - Η ερμηνεία των δημοσίων συμβάσεων

  • Η κατάρτιση της σύμβασης και η ανάθεση δημοσίων έργων
   - Τα είδη των διαγωνισμών και η απευθείας ανάθεση - Κοινοτικό Δίκαιο Δημοσίων συμβάσεων - Προληπτικός έλεγχος (ΕλΣυν, ΕΣΡ, ΕΑΑΔΗΣΥ)
   - Προκήρυξη, Προσφορές, Κριτήρια επιλογής
   - Η ανάθεση, τα κριτήρια, εναλλακτικές και ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
   - Κοινωνικές και περιβαλλοντικές συμβάσεις
   - Σύναψη της σύμβασης (κατακύρωση, υπογραφή) - ενστάσεις
   - Ματαίωση - Διαφάνεια και Διαφθορά

  • Τυπολογία Συμβάσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
   - FIDIC, NEC, Συμβάσεις WB, EIB, EBRD, Πρότυπες Συμβάσεις

  • Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων
   - Βασικοί όροι και συμφωνίες
   - Το έργο και το τίμημα. Επιμετρούμενες συμφωνίες και συμφωνίες κατ’ αποκοπή - Ευθύνη μελέτης και fitness for purpose
   - Καλή πίστη στις ιδιωτικές και δημόσιες συμβάσεις
   - Επιμετρήσεις και λογαριασμοί - Υπερημερία Δανειστή και Υπερημερία Οφειλέτη

  • Καθυστέρηση και ανατροπή προγραμματισμού (disruption).
   Επάλληλη καθυστέρηση (Concurrent delay) - Παράταση και ποινικές ρήτρες

  • Μεταβολές Εργασιών - Νέες Εργασίες
   - Μείωση ή αύξηση των εργασιών (συμπληρωματικές και νέες)
   - Γέννηση υποχρέωσης για παράταση και πρόσθετη αμοιβή
   - Υπολογισμός - Περιορισμοί συμπληρωματικών εργασιών

  • Μεταβολές της σύμβασης
   - Άμεσες και έμμεσες επεμβάσεις
   - Η ερμηνευτική λειτουργία των άρ. 200, 288 και 388 ΑΚ
   - Η καλή πίστη στις διεθνείς συμβάσεις κατασκευής

  • Τρίτα Μέρη
   - Υπεργολάβοι - Εγγυήσεις και εγγυητικές επιστολές
   - Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

  • Εκπλήρωση και λύση
   - Ομαλή εξέλιξη: Παραλαβή του έργου
   - Ανώμαλη εξέλιξη: Έκπτωση αναδόχου, διάλυση της σύμβασης

  • Επίλυση Διαφορών
   - Διοικητική - Δικαστική
   Η έννομη προστασία
   • Κατά το προσυμβατικό στάδιο
    - Οι διοικητικές προσφυγές
    - Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων - Πεδίο εφαρμογής - Διαδικασία -
      Βάσιμο - Προσωρινή δικαστική προστασία - Ακυρωτική έννομη
      προστασία - Αποζημιωτική (προσυμβατική) έννομη προστασία.
   • Κατά το συμβατικό στάδιο
    - Διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων -
      Με πρωτοβουλία του αναδόχου (προσφυγή - αγωγή - αρμοδιότητα) -
      Με πρωτοβουλία της αναθέτουσας υπηρεσίας
   - Διαφορές τρίτων
   - Ο αναιρετικός έλεγχος των συμβάσεων

  • Διεθνής Συνδιαλλαγή και Διαιτησία. Δικονομία και Πρακτική
   - Φιλική Επίλυση - Διαιτητικές Ρήτρες
   - Πολλαπλές διαφωνίες (Multiple Claims)
   - Διαδικασία και κόστος - Απόδειξη και Πρόσβαση στα Έγγραφα
   - Πραγματογνώμονες και Τεχνικοί Σύμβουλοι

Βιογραφικό εισηγητή

  Ο Δημήτρης Κουρκουμέλης είναι δικηγόρος με ειδίκευση στις δημόσιες συμβάσεις και το δίκαιο των κατασκευών. Έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, και μέλος Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων για τα Δημόσια Έργα. Νομικός Σύμβουλος φορέων, μεγάλων επιχειρήσεων, τεχνικών εταιρειών και γραφείων μελετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό υποστήριξε την υλοποίηση ορισμένων από τα σημαντικότερα έργα όπως το Αεροδρόμιο των Σπάτων, τα Ολυμπιακά Έργα, το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κλπ. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (LLM) στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ) στις Διεθνείς Σχέσεις του Fletcher School of Law and Diplomacy των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά το διάστημα 2004-2005 υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τρόποι Παρακολούθησης

  Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

  Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

  Αίθουσα Λυκαβηττός
  «Λυκαβηττός»
  Αίθουσα Ευρώπη
  «Ευρώπη»
  Αίθουσα Πλειάδες
  «Πλειάδες»
  Αίθουσα Ευνομία
  «Ευνομία»
  Αίθουσα Μέλλον
  «Μέλλον»

  Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

  Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

  Η παρακολούθηση γίνεται

  Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

  • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

  Χρήσιμες πληροφορίες

  • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
  • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Πληροφορίες-Τρόποι εξόφλησης

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
  EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
  ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

  Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
  ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

  Παρέχονται επίσης:

  Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

  Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

  Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

  *Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Πληροφορίες:

 • Τμήμα εκπαίδευσης
 • 2103678920
 • 2103678800
 • F 2103678922
 • nbekpaideftiki@nb.org
 • Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα

Που βρισκόμαστε

Δείτε επίσης

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για τη σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου
">