Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 17148
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 17 ώρες
Εισηγητές: Γ. Αρτίκης, Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Π. Αρτίκης, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Σ. Δρίτσας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος ΣΟΛ Συμβουλευτική, CroweSOL , Ι. Δρυλλεράκης, Διευθύνων Εταίρος Της Δικηγορικής Εταιρίας ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Μέλος Διοικητικού Συνεδρίου ΣΔΕΕ
 Δείτε όλους τους εισηγητές

Το περιοδικό «Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών» (ΔΕΕ) διοργανώνει σειρά Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σεμιναρίων με σκοπό την κατάρτιση του νομικού κόσμου σε επίκαιρα θέματα πρακτικής σημασίας και εφαρμογής από ακαδημαϊκούς, κορυφαίους νομικούς και επαγγελματίες της πράξης.

Η κατανόηση των βασικών λογιστικών και χρηματοοικονομικών εννοιών είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες και φυσικά προαπαιτούμενο για τη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Αντικειμενικός σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να εξηγήσει με απλό τρόπο και διαμέσω πραγματικών παραδειγμάτων, έννοιες οι οποίες συνδέονται με τις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης καθώς και των βασικών χρηματοοικονομικών λειτουργιών και εργαλείων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεσαι στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, διαμέσω της οποίας αποβλέπουμε στην αποτύπωση της παρούσας χρηματοοικονομικής κατάστασης μίας επιχείρησης.

Ειδικότερα, η ανάλυση αυτή επιδιώκει τη μελέτη των βασικών μεταβλητών μίας επιχείρησης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η ικανότητα πραγματοποίησης κερδών, το περιθώριο κέρδους, η παραγωγικότητα κεφαλαίου, η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση αποθεμάτων, πελατών και προμηθευτών, η ικανότητα πληρωμής υποχρεώσεων, η δανειακή επιβάρυνση, η σύνθεση των ενεργητικών στοιχείων και η χρηματοδοτική διάρθρωση.

Η κατανόηση και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων φυσικά ενδιαφέρει τη διοίκηση της επιχείρησης, τους μετόχους, τους δανειστές, τους προμηθευτές, τους νομικούς συμβούλους, το κράτος και γενικά όλους που έχουν ή σκοπεύουν να δημιουργήσουν κάποια σχέση με την επιχείρηση.

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα;

  • Είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατανόησης και Πρακτικής Εφαρμογής Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών Εννοιών για Δικηγόρους.
  • Προσφέρει πολύτιμες γνώσεις που καθιστούν κάθε Δικηγόρο ή Νομικό Σύμβουλο Εταιρίας, Επιχείρησης ή Οργανισμού, ικανό να χειριστεί με επιτυχία πολύπλοκες και απαιτητικές υποθέσεις, που προϋποθέτουν γνώσεις λογιστικής & χρηματοοικονομικής.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που θέλουν να διευρύνουν την ικανότητα παροχής νομικών υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των σύγχρονων επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών αγορών.

Βασικές Λογιστικές Έννοιες
(Στ. Δρίτσας, 17.00 - 19.00)
- Λογιστική Ισότητα
- Λογιστική Τυποποίηση
- Έννοια των δεδουλευμένων και η διαφορά λογιστικών αποτελέσματος και ταμιακής ροής
- Πρακτικά παραδείγματα οικονομικών γεγονότων στη λογιστική ισότητα, το λογιστικό αποτέλεσμα και τις ταμειακές ροές

Βασικές έννοιες Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
(Γ. Αρτίκης, 19.00 - 21.00)
- Αντικειμενικός σκοπός χρηματοοικονομικής διοίκησης
- Αποφάσεις επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων
- Σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης
- Διαχρονική αξία χρήματος
- Πρακτικά παραδείγματα προεξόφλησης και ανατοκισμού

Προγραμματισμός δράσης της επιχείρησης
(Γ. Αρτίκης, 17.00 - 19.00)
- Σημασία της διαδικασίας προγραμματισμού και ελέγχου
- Είδη προγραμμάτων (βραχυχρόνια, μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο)
- Πρακτικά παραδείγματα στην κατάρτιση προϋπολογισμών

Η Λογιστική και η φορολογία
(Ι. Δρυλλεράκης, 19.00 - 21.00)

Κατανόηση Οικονομικών Καταστάσεων
(Στ. Δρίτσας, 16.30 - 18.30)
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
- Ισολογισμός
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Πρακτικό Παράδειγμα κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων

Αξιολόγηση Οικονομικών Καταστάσεων
(Π. Αρτίκης, 18.30 - 21.30)
- Υπολογισμός των βασικών αριθμοδεικτών από τις οικονομικές καταστάσεις
- Χρήση αριθμοδεικτών για την αξιολόγηση της τρέχουσας και ιστορικής πορείας της επιχείρησης σε επίπεδο ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας, περιθωρίου κέρδους και αποτελεσματικότητας στη διαχείριση αποθεμάτων και πιστώσεων
- Πηγές χρηματοοικονομικής πληροφόρησης πέρα από τις οικονομικές καταστάσεις
- Πρακτικά παραδείγματα στη μέτρηση και ανάλυση της χρηματοοικονομικής απόδοσης

Ανάλυση Κόστους και Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός
(Γ. Αρτίκης, 17.00 - 19.00)
- Διάκριση κόστους σε σταθερό, μεταβλητό και μικτό
- Ανάλυση κερδοφορίας διαμέσου της χρήσης περιθωρίου συνεισφοράς
- Νεκρό σημείο κύκλου εργασιών
- Πρακτικά παραδείγματα στη σχέση κόστους, όγκου, κερδοφορίας

Αξιολόγηση κεφαλαιουχικών επενδύσεων
(Π. Αρτίκης, 19.00 - 21.00)
- Η σημασία των κεφαλαιουχικών δαπανών για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης
- Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό

Δρ. Γεώργιος Αρτίκης,

O Δρ. Γεώργιος Αρτίκης είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος Πτυχίου από την ΑΣΟΕΕ, Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από την ΑΣΟΕΕ, Διπλώματος (Diploma in Business Administration) από το Πανεπιστήμιο του Salford, Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Bradford και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Bradford. O Δρ. Αρτίκης έχει συγγράψει 6 βιβλία στο χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Έχει δημοσιεύσει πληθώρα επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά με το σύστημα των κριτών και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Έχει τριάντα χρόνια διδακτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και σε σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης. Ο Καθηγητής Αρτίκης έχει πλούσια εμπειρία σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα έχει εργαστεί ως Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στην Διεύθυνση Μελετών της ΑΤΕ, Σύμβουλος στο Υπουργείο Γεωργίας, Γενικός Διευθυντής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Γενικός Διευθυντής στην Συνεταιριστική Εταιρεία Λιπασμάτων.

Δρ. Παναγιώτης Γ. Αρτίκης,

O Δρ. Παναγιώτης Γ. Αρτίκης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος Πτυχίου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ in International Banking and Finance) από το Πανεπιστήμιο του Birmingham και Διδακτορικού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Bradford. Ο Δρ. Π. Αρτίκης έχει διατελέσει για μια δεκαετία υψηλόβαθμο στέλεχος στο χώρο των επενδύσεων σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και ως μέλος επενδυτικής επιτροπής ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης, έχει λάβει πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ειδικότητα «Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου». Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, διαχείρισης και αξιολόγησης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνου και της αποτίμησης αξιογράφων. Ο Δρ. Π. Αρτίκης έχει δημοσιεύσει ερευνητικές του εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Ο Δρ. Π. Αρτίκης διδάσκει τα τελευταία είκοσι χρόνια σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) και σε σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης.

Σταμάτης Δρίτσας,

Ο Σταμάτης Δρίτσας είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής με άνω των είκοσι πέντε ετών επαγγελματική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διασφάλισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου, εταιρικής διακυβέρνησης και υπηρεσιών συναλλαγών. Ο Δρ. Σταμάτης Δρίτσας διδάσκει τα τελευταία δώδεκα χρόνια εφαρμοσμένη λογιστική, ελεγκτική και εταιρική διακυβέρνηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα Ελληνικών Πανεπιστημίων και στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε έγκυρα επαγγελματικά περιοδικά, ενώ στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής του εργασίας έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Πειραιά, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη φορολογία και την ελεγκτική του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη λογιστική και την ελεγκτική από το ίδιο Πανεπιστήμιο, στο οποίο έχει ολοκληρώσει και τη μεταδιδακτορική του έρευνα.

Ιωάννης Δρυλλεράκης,

Ο Ιωάννης Δρυλλεράκης είναι Δικηγόρος Αθηνών παρ΄ Αρείω Πάγω, Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ειδίκευση στο δίκαιο επιχειρήσεων περιλαμβανομένου του δικαίου ανταγωνισμού και φορολογικού). Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών θυγατρικών της Exxon και Shell και μέλος των Δ.Σ. και των Συμβουλίων Διοικήσεών τους. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Πρακτική Εφαρμογή», όπως επίσης συγγραφέας πολλών νομικών βιβλίων και πλειάδας επιστημονικών άρθρων σε νομικά και οικονομικά περιοδικά. Έχει δώσει διαλέξεις σε θέματα αναπτυξιακών νόμων, ανταγωνισμού ως και εμπορικού και φορολογικού δικαίου.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">