Παρουσίαση

Προφίλ

Η Νομική Βιβλιοθήκη κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της Διά Βίου Μάθησης, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με κύρια αντικείμενα το Δίκαιο, την Οικονομία, τη Φορολογία, τη Λογιστική καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση, Αγγλική Νομική και Οικονομική ορολογία και άλλα. Η Νομική Βιβλιοθήκη, διοργανώνει από το έτος 2000 πληθώρα επαγγελματικών σεμιναρίων, συνεδρίων και κύκλων επαγγελματικής μετεκπαίδευσης. Συνεργάζεται με καταξιωμένους διδάσκοντες και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού προσφέροντας υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση πάνω σε νέους και δυναμικά ανερχόμενους κλάδους του δικαίου και της οικονομίας. Τα προγράμματά της απευθύνονται σε Δικηγόρους, Δικαστές, Συμβολαιογράφους, Φοιτητές, Ασκούμενους Δικηγόρους, Υποψήφιους της Σχολής Δικαστών και των βασικότερων νομικών διαγωνισμών, Λογιστές και Επιχειρήσεις.

Η ολοένα και πιο επιτακτική ανάγκη για πιστοποίηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, οδήγησαν αρχικά στην ίδρυση του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, το οποίο λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2014 με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, εποπτευόμενου οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Πρόσφατα έλαβε την πιστοποίηση ISO 29990:2010 για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχει. Το ISO 29990:2010 είναι ένα πρότυπο που έχει ως στόχο την πιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχονται. Η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε από τον έγκυρο οργανισμό πιστοποίησης DQS Hellas.

Στη Νομική Βιβλιοθήκη Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ δεσμευόμαστε για τα κάτωθι:

 • Να παρέχουμε στους εκπαιδευόμενούς μας, υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, που θα ικανοποιούν πλήρως και θα καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις τους, πάνω σε νέους και δυναμικά ανερχόμενους κλάδους του δικαίου και της οικονομίας
 • Για συμμόρφωση στις απαιτήσεις των εκπαιδευόμενων/sponsors εκπαιδευόμενων και για την αναζήτηση της διαρκούς βελτίωσης και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας μας.
 • Για το υψηλό επίπεδο των διδασκόντων και την άρτια οργάνωση στους χώρους εκπαίδευσης είτε πραγματοποιείται μέσω φυσικής παρουσίας είτε εξ αποστάσεως.
 • Για το συνεχή σχεδιασμό και υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών
 • Για τη διεξαγωγή σεμιναρίων, μαθημάτων και διαλέξεων σε ειδικά σχεδιασμένες αίθουσες, εξοπλισμένες με τις πιο σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές, οι οποίες βρίσκονται στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις.
 • Για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και προβλήματα των εκπαιδευόμενων / συνεργατών μας.
 • Στη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Υπηρεσιών της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και των λειτουργιών της Εταιρείας.
 • Υλοποίηση, ικανοποίηση ιδιαίτερων-ειδικών αναγκών/προσδοκιών των εκπαιδευόμενων και των sponsors
 • Συμμόρφωση με νομοκανονιστικές απαιτήσεις

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρεία λειτουργεί με τις ακόλουθες αρχές:

 • Κάθε εργαζόμενος/συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και πλήρως ενημερωμένος για το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας και τους στόχους / δείκτες που έχουν τεθεί.
 • Θέτουμε ως Εταιρεία στόχους, παρέχουμε τους απαιτούμενους πόρους για την επίτευξή τους και τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που κάνουμε αναλύονται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τους πελάτες μας
 • Παρέχουμε κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό της Εταιρείας μας καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλη υποδομή για να εκτελεί σωστά τις εργασίες που του ανατίθενται
 • Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχειριστικού Συστήματος ο οποίος έχει οργανωτική ανεξαρτησία και δικαιοδοσία να εξασφαλίζει ότι το ΣΔΠ εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να προβαίνει στις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες.
 • Οι προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, να τηρούν τις δεσμεύσεις της Εταιρείας προς τους πελάτες της και τα ενδιαφερόμενα μέρη της.
 • Όλο το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες (όταν αυτό απαιτείται) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων τους.
 • Οι στρατηγικοί στόχοι της Εταιρείας, ορίζονται ως εξής:

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ως εκπαιδευτικός βραχίονας της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, προσφέρει ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με κύρια αντικείμενα το Δίκαιο, την Οικονομία, τη Φορολογία, τη Λογιστική καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως Διαπραγματεύσεις, Διαμεσολάβηση, Αγγλική Νομική και Οικονομική ορολογία και άλλα. Απευθύνεται σε Φοιτητές, Ασκούμενους, Υποψήφιους της Σχολής Δικαστών, Δικηγόρους, Δικαστές, Συμβολαιογράφους, Λογιστές και Επιχειρήσεις.

Η διδασκαλία παρέχεται από καταξιωμένους επιστήμονες με άρτια γνώση του αντικειμένου τους και βασίζεται στις αρχές της μάθησης σε εξατομικευμένο επίπεδο, της συμβουλευτικής επικοινωνίας, της συνεργατικότητας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευόμενων και διδασκόντων. Το επιμελημένο και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, που διανέμεται στους εκπαιδευόμενους, συμπληρώνει και εξασφαλίζει την εμπέδωση της παρεχόμενης γνώσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης υπογεγραμμένη από τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς φορείς ή Παν/μια, υπό την επίβλεψη ή αιγίδα των οποίων διεξάγεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα..

H ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, διαθέτει εξαιρετικές εγκαταστάσεις, ιδανικές για τη διεξαγωγή Σεμιναρίων, Μαθημάτων και Διαλέξεων. Οι ειδικά σχεδιασμένες αίθουσες, εξοπλισμένες με τις πιο σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές, βρίσκονται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (σε απόσταση 300 μέτρων από το σταθμό Πανεπιστήμιο του Μετρό, εύκολα προσβάσιμες από τα μέσα μαζικής μεταφοράς με παρακείμενους χώρους στάθμευσης ΙΧΕ).

Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, από τις ημερίδες μέχρι τα προγράμματα μακροχρόνιας επαγγελματικής μετεκπαίδευσης, αξιολογούνται γραπτώς από τους εκπαιδευόμενους από το έτος 2000, με στόχο τη διαρκή βελτίωση και αναβάθμισή τους.

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ συνεργάζεται με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Αθηνών ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ, με σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, διοργάνωση εκδηλώσεων και παροχή υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς και υποψήφιους της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

Η διδασκαλία παρέχεται από καταξιωμένους επιστήμονες με άρτια γνώση του αντικειμένου τους και βασίζεται στις αρχές της μάθησης σε εξατομικευμένο επίπεδο, της συμβουλευτικής επικοινωνίας, της συνεργατικότητας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευόμενων και διδασκόντων. Το επιμελημένο και σύγχρονο έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό, που διανέμεται στους εκπαιδευόμενους, συμπληρώνει και εξασφαλίζει την εμπέδωση της παρεχόμενης γνώσης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΦΥΣΙΚH ΠΑΡΟΥΣIΑ (ΔΙA ΖΩΣΗΣ)

ΦΥΣΙΚH ΠΑΡΟΥΣIΑ

Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με φυσική παρουσία οργανώνεται στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε προγράμματος και τον αριθμό των συμμετεχόντων, επιλέγεται η καταλληλότερη από τις 9 συνολικά υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 12-200 ατόμων.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Στην ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χάρη στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και τη συνεργασία με τις καλύτερες εκπαιδευτικές πλατφόρμες (LMS) του κόσμου, αποτελεί μια απολαυστική εμπειρία ζωντανής παρακολούθησης και αμεσότητας του εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενου, ο οποίος απολαμβάνει μοναδική ποιότητα ήχου και εικόνας (high definition) με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL.

Το υλικό και οι σημειώσεις των εισηγητών που διανέμονται στους διά ζώσης συμμετέχοντες προσφέρονται και στους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή (flipping book) και παραμένουν στη διάθεσή τους στην πλατφόρμα www.nblearning.org
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται:

LIVE STREAMING

LIVE STREAMING
 • Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του
 • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τον εκπαιδευόμενο γραπτά ή προφορικά
 • Ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.

ON DEMAND

Mέσω Βιντεοσκοπημένης λήψης

Mέσω Βιντεοσκοπημένης λήψης (οn demand) ποιότητας High Definition (HD), η οποία περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διενέργεια του προγράμματος, τις διαφάνειες και λοιπές σημειώσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκειά του και το έντυπο υλικό που διανεμήθηκε στους διά ζώσης συμμετέχοντες.

Κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα πολλαπλής παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχει επιλέξει μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org. Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας έχουν επιπλέον δωρεάν πρόσβαση μέσω αυτής σε πληθώρα επιστημονικών ημερίδων & εκδηλώσεων που προσφέρει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης ερωτήσεων (multiple choice) για αυτοαξιολόγηση του βαθμού κατανόησης της ύλης, ενώ οργανώνονται και νέες μέθοδοι παρουσίασης των on demand σεμιναρίων, με ευχάριστα γραφικά (ευανάγνωστα κείμενα, avatar κ.τ.λ.).

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μελέτης και υλοποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών τρίτων (ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ) καθώς και σχεδιασμό εξ αποστάσεως σεμιναρίων με τη μορφή E-LEARNING. Τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα φιλοξενούνται είτε στην ειδικά σχεδιασμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, είτε ως αυτόνομη πλατφόρμα του πελάτη. Μέσω της Ε- LEARNING εκπαίδευσης οι εταιρίες επιτυγχάνουν τη συνεχή ασφαλή ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζόμενων και των πελατών τους, χωρίς να είναι αναγκαία η οργάνωση διά ζώσης ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η λειτουργία της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ για λογαριασμό τρίτων μειώνει σημαντικά το κόστος εκπαίδευσης, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • Δυνατότητα live αναμετάδοσης σειράς σεμιναρίων ή μεμονωμένων μαθημάτων (live streaming congress)
 • Δυνατότητα παρουσίασης on demand σεμιναρίων με ευχάριστα γραφικά και HD ποιότητα (μουσική επένδυση, avatar, ευανάγνωστα κείμενα, χρονισμός slides με video κ.τ.λ.)
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης 3D Τεχνολογίας
 • Πιστοποίηση - Βεβαίωση σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα (SCORM, AICC, Tin Can API, ψηφιακά τεστ, multiple choice ερωτήσεις, διαδραστικά παραδείγματα και άλλα, με στόχο τη βέλτιστη κατανόησης της ύλης
 • Δυνατότητα συλλογής και διαχείρισης στατιστικών πληροφοριών για κάθε εκπαιδευόμενο, με σκοπό την αξιολόγηση είτε του χρήστη είτε του εκπαιδευτικού προγράμματος (auditing & reporting)
 • Παροχή του εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή flipping book, με δυνατότητα αναζήτησης, εκτύπωσης και download
 • Συνεργασίες παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πριν υποβάλετε αίτηση συμμετοχής, παρακαλούμε όπως αναγνώσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους & προϋποθέσεις της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ.  Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής και τη γνωστοποίηση των στοιχείων σας για τη σχετική έκδοση του φορολογικού παραστατικού, τεκμαίρεται ότι ως συμμετέχων/ουσα στο/α εκπαιδευτικό/α πρόγραμμα/προγράμματα αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

Οι παρακάτω όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν, πάντοτε με στόχο την καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, γι’ αυτό και σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά αυτή την ενότητα, ώστε να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές.

Η ομάδα της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ θα είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τους παρακάτω όρους.

 1. Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές ή τροποποιήσεις στη δομή και στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, εάν κριθούν αναγκαίες για την αρτιότερη κατάρτιση των συμμετεχόντων.
 2. Ως εκπαιδευτικός βραχίονας ενός εκδοτικού οίκου, η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ στέκεται με απόλυτο σεβασμό απέναντι στα πνευματικά δικαιώματα των εισηγητών και καθηγητών στα εκάστοτε εκπαιδευτικά προγράμματα. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή και/ή αναπαραγωγή του υλικού και του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με οποιαδήποτε μηχανικά, οπτικά, ακουστικά ή άλλα μέσα, προοριζόμενη για οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή άλλο σκοπό πλην αυτόν της εκπαίδευσης του συμμετέχοντα είτε παρακολουθεί με φυσική παρουσία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είτε εξ αποστάσεως μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας  www.nblearning.org.
 3. H ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, από αιτία που έχει σχέση με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την ύλη του προγράμματος, καθώς και τις πληροφορίες που δίδονται μέσω του παρεχόμενου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού του εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς τα αναφερόμενα σε αυτά έχουν επιμορφωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν παροχή νομικών συμβουλών. 
 4. Αν και η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.nb.org και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org για τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες αυτών ή των εξωτερικών servers που τους φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από εξωτερικούς ιούς ή άλλα κακόβουλα λογισμικά, δεν φέρει δε καμία ευθύνη για την προκύπτουσα αδυναμία πρόσβασης σε αυτά ή για οποιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση ή άλλη) που προκύπτει από τις προγραμματισμένες ή μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας αυτών. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να επέλθουν από την χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες. Οι χρήστες αυτών έχουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα με δική τους ευθύνη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήματα, hardware, λογισμικό, δεδομένα ή αρχεία τους.
 5. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την παροχή από τη ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ και αντίστοιχα τη λήψη από τον συμμετέχοντα της συμφωνούμενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας, είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Τα μέρη συμφωνούν ότι πριν την προσφυγή στα δικαστήρια θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια φιλικής διευθέτησης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης.

Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής και τη γνωστοποίηση των στοιχείων σας για τη σχετική έκδοση του φορολογικού παραστατικού, τεκμαίρεται ότι ως συμμετέχων/ουσα στο/α εκπαιδευτικό/α πρόγραμμα/προγράμματα αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις.

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">