Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – Η ΑΕΠΠ & Ο ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – Η ΑΕΠΠ & Ο ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 17485
Ημερ/νία: Οn demand
Διάρκεια: 9 ώρες
Εισηγητές: Μ. Σειραδάκης, Πρόεδρος 7ου Κλιμακίου Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), LL.M, Μ.Δ.Ε., Ε. Χριστοφιλόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, LL.M.
 Δείτε όλους τους εισηγητές

Το περιοδικό «Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου» (ΘΠΔΔ) εγκαινιάζει μια σειρά Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σεμιναρίων με σκοπό την κατάρτιση του νομικού κόσμου σε επίκαιρα θέματα πρακτικής σημασίας και εφαρμογής στο πεδίο του Συνταγματικού, του Διοικητικού (ουσιαστικού και δικονομικού) και του Ευρωπαϊκού δικαίου από ακαδημαϊκούς, κορυφαίους νομικούς και έγκριτους επαγγελματίες της πράξης.

Το διήμερο αυτό Σεμινάριο θα κάνει μια συνολική επισκόπηση όλων των κρίσιμων ζητημάτων των δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (επίκαιρα και πρακτικά ζητήματα κατά το προσυμβατικό στάδιο ανάθεσης και τον Προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο). Κατά την πρώτη ημέρα του Σεμιναρίου θα καλυφθούν ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του Ν 4412/2016 που ανακύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών στα πλαίσια του προσυμβατικού σταδίου, ήτοι από τη στιγμή της δημοσίευσης προκήρυξης ή της έναρξης μιας διαγωνιστικής διαδικασίας με άλλο τρόπο και μέχρι το στάδιο της ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου. Τα ειδικότερα αυτά θέματα θα παρουσιαστούν μέσα από τη νομολογιακή τους προσέγγιση είτε μέσα από τις αποφάσεις του ΔΕΕ, των εθνικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου είτε μέσα από τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ, όπως αυτές διαμόρφωσαν ή τροποποίησαν την προσέγγιση των εξεταζόμενων θεμάτων. Την δεύτερη ημέρα του Σεμιναρίου θα γίνει πλήρης και σφαιρική παρουσίαση των ρυθμίσεων του προσυμβατικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεδομένου ότι πρόκειται για ζήτημα με τεράστια πρακτική σημασία για τους αναθέτοντες φορείς και τους αναδόχους, η ανάλυση προσεγγίζει από ουσιαστική και δικονομική σκοπιά την παρούσα θεματική. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε κρίσιμα και, κυρίως, αμφισβητούμενα ζητήματα, όπως αυτά έχουν αποτελέσει αντικείμενο θεωρητικής ανάλυσης και νομολογιακής αντιμετώπισης.

Το Σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε δικηγόρους (νομικά τμήματα εταιριών και επιχειρήσεων), οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τον Ν 4412/2016, αλλά και στα νομικά τμήματα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, οι οποίοι διεξάγουν διαγωνισμούς, με προϋπολογισμό άνω των 60.000,00 € με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και σε δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων διαγωνισμών εν γένει, που θέλουν να γνωρίζουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους κατά τη διαδικασία ανάθεσης μιας σύμβασης. Το Σεμινάριο, όμως, απευθύνεται και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει ή να διευρύνει τις γνώσεις του αναφορικά με το προσυμβατικό στάδιο ανάθεσης μιας σύμβασης και τη διαδικασία στην ΑΕΠΠ, καθώς και τον έλεγχο που διενεργεί ειδικότερα το Ελεγκτικό Συνέδριο στις προς σύναψη συμβάσεις.

Εισηγητής: Μ. Σειραδάκης

Ι) ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 • Προϋποθέσεις παραδεκτού για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. - Επιρροή της πρόσφατης νομολογίας στις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4605/2019 (ενδεικτικά άρθρα 105 και 316)
 • Η τροποποίηση του άρθρου 365 του Ν 4412/2016 με τον Ν 4605/2019
 • Η εξαιρετική διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης (άρθρα32 και 269 του Ν 4412/2016) – Η εισαγωγή των άρθρων 32Α και 269Α αντίστοιχα, με τον Ν 4605/2019
 • Πλημμέλειες της εγγύησης συμμετοχής μέσα από την περιπτωσιολογία αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π.
 • Τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν 4412/2016 και η τροποποίηση στην υποβολή τους κατά τους Ν 4605/2019 και 4608/2019
 • Το προσυμβατικό στάδιο ως μια δυναμική και εξελικτική διαδικασία. Ο διαρκής διάλογος αναθέτουσας αρχής και υποψηφίων οικονομικών φορέων
 • Η επικύρωση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας με μία και μόνη απόφαση, μετά και τις τροποποιήσεις με τους Ν 4497/2017 και 4608/2019
 • Προϋποθέσεις για την απόφαση για την κήρυξη άγονης της διαδικασίας ανάθεσης
 • Στήριξη στις ικανότητες τρίτου φορέα με τη μορφή της «δάνειας εμπειρίας»
 • Υπεργολαβία
 • Συμμετοχή οικονομικών φορέων ως κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων

Εισηγητής: Ε. Χριστοφιλόπουλος

ΙΙ) Ο ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕλΣυν

 • Νομοθετική κατοχύρωση
 • Προϋποθέσεις υπαγωγής σύμβασης στον έλεγχο του ΕλΣυν
 • Υποκείμενο Ελέγχου
 • Αντικείμενο ελέγχου
 • Ειδικές περιπτώσεις συμβάσεων
 • Προγραμματικές συμβάσεις
 • Συμπληρωματικές συμβάσεις
 • Χρόνος διενέργειας ελέγχου
 • Έκταση και φύση του ελέγχου
 • Φύση των πράξεων του ελέγχου
 • Συνέπειες μη υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο
 • Διαδικασία ελέγχου - Δικονομία
 • Αίτηση ανάκλησης
 • Προσβαλλόμενες πράξεις
 • Προθεσμία - Τρόπος άσκησης
 • Λόγοι ανάκλησης
 • Αίτηση αναθεώρησης
 • Προσβαλλόμενες αποφάσεις
 • Προθεσμία - Τρόπος άσκησης
 • Λόγοι αναθεώρησης
 • Ειδικά Ζητήματα
 • Άρση αμφισβήτησης για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου
 • Άρση αμφιβολίας για την έννοια διάταξης σε εκκρεμείς υποθέσεις

Μιχάλης Π. Σειραδάκης,

Ο Μιχάλης Σειραδάκης είναι Πρόεδρος του 7ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το έτος 2004 και κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, ο πρώτος από το τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση «Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο» και ο δεύτερος από το King’s College of London με κατεύθυνση «International Business Law», ενώ από τον Ιούλιο του 2018 είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής με θέμα της διδακτορικής του διατριβής: «Η συμμετοχική παρουσία τρίτων στους δημόσιους διαγωνισμούς. Ένωση Προσώπων & Κοινοπραξία, Δάνεια Εμπειρία & Υπεργολαβία». Από το έτος 2008 μέχρι και το 2017 υπήρξε συνιδρυτής και συνεργάτης του MSCK Law Office. Από το έτος 2013 είναι πιστοποιημένος εισηγητής στο πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ.-Λ.Α.Ε.Κ. και διεξήγαγε σειρά σεμιναρίων στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων

Ευγένιος Χριστοφιλόπουλος,

Ο Ευγένιος Χριστοφιλόπουλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω ειδικευμένος στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων (έργα, προμήθειες και υπηρεσίες) και στο δημοσιονομικό δίκαιο. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος LL.M. από το University of Manchester και υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συνεργασθεί και συνεργάζεται με πληθώρα αναθετουσών αρχών και αναδόχων παρέχοντας τις υπηρεσίες του τόσο κατά το στάδιο ανάθεσης, όσο και το στάδιο εκτέλεσης των οικείων δημοσίων συμβάσεων. Είναι εισηγητής Δημοσιονομικού δικαίου στο νομικό φροντιστήριο που οργανώνει η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ για τους υποψηφίους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης). Έχει τακτική και εκτενή αρθρογραφία για θέματα δικαίου δημοσίων συμβάσεων και δημοσιονομικού δικαίου.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Στους συμμετέχοντες προσφέρεται 1 μήνας ΔΩΡΕΑΝ ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιοδικό ΘΠΔΔ, με ισχύ μετά την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">