Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ (Ν 4605, 4608, 4609 & 4610/2019) – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ (Ν 4605, 4608, 4609 & 4610/2019) – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 17178
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 4 ώρες
Εισηγητές: Κ. Σαμαρτζής, Δικηγόρος, E. Αναγνωστόπουλος, Δικηγόρος, DEA, Νομικός Σύμβουλος ΠΕΔΜΕΔΕ
Παρεμβαίνων: Α. Μπράβος, Δικηγόρος
 Δείτε όλους τους εισηγητές

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να επεξηγήσει τις πολλές και πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων με τους Ν 4605, 4608, 4609 & 4610/2019 και αφορούν σε κρίσιμα θέματα, όπως, ενδεικτικά, στις διαδικασίες και στα κριτήρια ανάθεσης, καθώς και στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, θα αναλυθούν ζητήματα σχετικά με την άσκηση των ενδικοφανών και ενδίκων βοηθημάτων στο πλαίσιο της έννομης προστασίας κατά το στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων. Ξεχωριστή ενότητα θα αποτελέσει η παρουσίαση της νομολογίας αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του Ν 4412/2016, όπως έχει διαμορφωθεί με πρόσφατες αποφάσεις των δικαστηρίων.

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, μηχανικούς, λογιστές, στελέχη επιχειρήσεων, που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (αναθέτουσες αρχές).

 • Νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων

  • Τροποποιήσεις αναφορικά με το ΕΣΗΔΗΣ / ΚΗΜΔΗΣ
  • Έλεγχος νομιμότητας (από Ελεγκτικό Συνέδριο, ΕΑΑΔΗΣΥ)
  • Αλλαγές στον τρόπο συμμετοχής
  • Εγγυητική Συμμετοχής
  • Τροποποιήσεις στις διαδικασίες και στα κριτήρια ανάθεσης
  • Αποδεικτικά μέσα - Δικαιολογητικά κατακύρωσης. Νέες ρυθμίσεις
  • Στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης
  • Ενστάσεις - Προσφυγές - Δικαστική Προστασία

 • Νεότερη Νομολογία (Έννομο συμφέρον, Παρεμπίπτων έλεγχος, Αρμοδιότητες ΑΕΠΠ & ΕΑΑΔΗΣΥ, Υπολογισμός παραβόλου, Ονομαστικοποίηση μετοχών, Λύση σύμβασης κ.λπ.).

Ο Κωνσταντίνος Σαμαρτζής ασκεί δικηγορία από το έτος 1984, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε υποθέσεις Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου, Ιατρικού και Φαρμακευτικού Δικαίου, Διοικητικού Δικαίου, Δημοσίων Συμβάσεων & Δικαίου της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ασκεί μάχιμη δικηγορία και είναι Νομικός Σύμβουλος γνωστών ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, συλλόγων επιχειρήσεων και επιστημονικών φορέων, ενώ παράλληλα είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Νομικό Βήμα από το έτος 2005, μόνιμος συνεργάτης του περιοδικού Διοικητική Δίκη από το έτος 2012 και έκτακτος συνεργάτης των περιοδικών Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου, Ελληνική Δικαιοσύνη και, παλαιότερα, της Δίκης. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων. Έχει διατελέσει τακτικό μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών και συντάκτης πολλών διατάξεων νόμων και κανονιστικών πράξεων.

Ο Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο και στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο (DEA) στην Γαλλία. Εργάστηκε επί μια πενταετία στη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής (Commission) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον υποτομέα των Δημοσίων Συμβάσεων. Ασχολείται αποκλειστικά με τις δημόσιες συμβάσεις και ιδίως με τα δημόσια έργα, με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">