Βίντεο (On Demand)

ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΔΔΑ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 14863
Ημ/νία Διεξαγωγής: Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014
Διάρκεια: 4 ώρες
Εισηγητής: Ν. Φραγκάκης, Δικηγόρος
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν τα γενικά ζητήματα και τα διαδικαστικά βήματα για την άσκηση ατομικής προσφυγής στο ΕΔΔΑ καθώς και το ειδικότερο ζήτημα της υπερβολικής διάρκειας των δικών στην Ελλάδα και τα νέα ένδικα μέσα (αίτηση δίκαιης ικανοποίησης και αίτηση επιτάχυνσης) που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε μαχόμενους δικηγόρους που επιθυμούν να έχουν μια σαφή εικόνα και να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη επιστημονική και πρακτική άποψη σχετικά με την άσκηση ατομικής προσφυγής ενώπιον του ΕΔΔΑ αλλά και τα νέα ένδικα μέσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερβολικής διάρκειας των δικών.

Το ζήτημα της υπερβολικής διάρκειας των δικών στην Ελλάδα
- Διοικητικές δίκες
- Αστικές δίκες
- Ποινικές δίκες 

Η υπερβολική διάρκεια από τη σκοπιά της ΕΣΔΑ και η ατομική προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ
- Παραβίαση του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ
- Παραβίαση του άρθρου 13 ΕΣΔΑ 

Η νομολογία του ΕΔΔΑ κατά της Ελλάδας σε υποθέσεις υπερβολικής διάρκειας δίκης. Το συστημικό πρόβλημα
- Διοικητικές δίκες (υπόθεση Βασίλειος Αθανασίου κ.λπ. κατά Ελλάδας)
- Αστικές δίκες (υπόθεση Γλύκατζη κατά Ελλάδας)
- Ποινικές δίκες (υπόθεση Μιχελιουδάκης κατά Ελλάδας)

Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερβολικής διάρκειας των δικών
- Νομοθετική προϊστορία
- Αίτηση δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα διοικητικά δικαστήρια και αίτηση επιτάχυνσης: Ο Ν 4055/2012 (άρθρα 53-60)
- Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο: Ο Ν 4239/2014
- Η μέχρι σήμερα νομολογία 
- Η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Τεχνική Ολυμπιακή ΑΕ κατά Ελλάδας

Πορίσματα για τον εφεξής χειρισμό της υπέρβασης της εύλογης διάρκειας των δικών

Ο Νίκος Φραγκάκης από το 1971 ασκεί ενεργό δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ακυρωτικών-αναιρετικών και ουσίας. Έχει παραστεί επανειλημμένως ενώπιον του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ. Έχει επίσης ασκήσει καθήκοντα μοναδικού διαιτητή σε διεθνείς διαφορές, στα πλαίσια του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Υπήρξε εισηγητής σε σεμινάρια επιμόρφωσης δικαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Έχει διατελέσει: Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (1997-2008), Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1998-2005) και μέλος της (2006-2008), Αν. μέλος του ΔΣ, για λογαριασμό της Ελλάδας, του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου κατά του Ρατσισμού της ΕΕ (EUMC) και του προσωρινού ΔΣ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Βιέννη, 2005-2007), Σύμβoυλoς ad hoc για θέματα κoιvoτικoύ δικαίoυ τoυ Υπoυργoύ Παιδείας (1994-1995), Νομικός Σύμβουλος και Πρoϊστάμεvoς της Νoμικής Υπηρεσίας της Μόvιμης Αvτιπρoσωπείας της Ελλάδας στις Ε.Κ. (Βρυξέλλες, 1986-1989), ενώ είναι Πρόεδρος (από το 2003) και Διευθυvτής (1991-2010) τoυ Ελληvικoύ Κέvτρoυ Ευρωπαϊκώv Μελετώv και Ερευvώv (EKEME), Μέλoς του ΔΣ της Ελληνικής ΄Ενωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (από το 2007), Επιστημovικός συvεργάτης τoυ Ελληvικoύ Ivστιτoύτoυ Διεθvoύς & Αλλoδαπoύ Δικαίoυ (από τo 1978), Μέλος της Ελληvικής Εταιρίας Διεθvoύς Δικαίoυ και Διεθvώv Σχέσεωv (μέλος του ΔΣ 1983-1987), Μέλος της ΄Εvωσης Ευρωπαίωv Δικηγόρωv (από το 1997), επιμελητής της ύλης του «Νομικού Βήματος», συνιδρυτής και μέλoς της Συvτακτικής Επιτρoπής της «Επιθεώρησης τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv» (1980-1984, 1987-1996). Έχει συγγράψει πολλές αυτoτελείς μελέτες, άρθρα και σχόλια για θέματα voμικά (κυρίως ευρωπαϊκoύ δικαίoυ) πoυ έχoυv δημoσιευτεί σε επιστημovικά περιoδικά και συλλoγικoύς τόμoυς στηv Ελλάδα και τo εξωτερικό.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα www.nblearning.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.nblearning.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα www.nblearning.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.nblearning.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 6 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">