ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

Διαστάσεις εταιρικού, φορολογικού, ποινικού δικαίου και υπό τον νέο νόμο για την ΑΕ (Ν 4548/2018)

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand)
Εισηγητές: Κ. Αλεπάκος, Δικηγόρος, LL.M., Κ. Καλλιντέρης, Δικηγόρος, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Ζέπος & Γιαννόπουλος» , Π. Κουρελέας, Δικηγόρος, LLM, Εταίρος, Giannidis Law Firm
 Δείτε όλους τους εισηγητές
Διάρκεια: 8 ώρες
Ημερ/νία: Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τετάρτη 5 & Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 (17:00 – 21:00)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • NEOI & ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • NEOI & ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση και αξιολόγηση των νομικού πλαισίου που διέπει την ευθύνη των μελών διοίκησης ΑΕ τόσο όσον αφορά καθαυτή την εταιρική ευθύνη όσο και τη φορολογική και ποινική λαμβανομένων υπόψη και των αλλαγών που εισήχθησαν με τον νέο Ν 4548/2018 για να διευκολύνει τον συμμετέχοντα στην κατανόηση, εμβάθυνση και ευχερέστερη αντιμετώπιση των θεμάτων ευθύνης μελών ΔΣ της ΑΕ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους/νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με το εμπορικό/εταιρικό δίκαιο και ιδιαίτερα με τις ΑΕ, λογιστές, ορκωτούς ελεγκτές/λογιστές αλλά και σε μετόχους, μέλη ΔΣ, διευθύνοντες, οικονομικούς και λοιπούς συμβούλους επιχειρήσεων που επιθυμούν να κατανοήσουν και να αποκτήσουν ουσιαστική κατάρτιση για τις ευθύνες των μελών της διοίκησης της ΑΕ και για την πρακτική αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

1η ημέρα - Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 (17.00 - 21.00)

Εταιρική Ευθύνη: (Κ. Αλεπάκος)

• Εισαγωγικές παρατηρήσεις (άρθρ. 102-108 Ν 4548/2018)

• Ευθύνη μελών ΔΣ έναντι της ΑΕ
• Σχέση μελών ΔΣ με την ΑΕ
• Υποχρεώσεις μελών του ΔΣ
• Νομική φύση της ευθύνης
• Ατομική ή συλλογική ευθύνη μελών του ΔΣ
• Περιπτώσεις θεμελίωσης ευθύνης - Νέο μέτρο ευθύνης: παράβαση καθήκοντος κατά τη διαχείριση των υποθέσεων της ΑΕ
• Λόγοι αποκλεισμού της ευθύνης - Βάρος απόδειξης
→ Κριτήριο επιμέλειας συνετού επιχειρηματία
→  Σύννομη απόφαση ΓΣ
→  Ο κανόνας του “business judgment rule” ή του «ανέλεγκτου της επιχειρηματικής κρίσης»
→  Εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητης επιτροπής που λειτουργεί στην AE σύμφωνα με τον νόμο
• Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 102-108 στα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του ΔΣ ή η πράξη διορισμού τους είναι ελαττωματική
• Παραίτηση ή συμβιβασμός της ΑΕ από τις αξιώσεις της προς αποζημίωση
• Παραγραφή των εταιρικών αξιώσεων προς αποζημίωση
• Έγκριση συνολικής διαχείρισης (άρθρ. 108)
• Άσκηση της εταιρικής αγωγής: Προϋποθέσεις και διαδικασία (άρθρ. 103 - 106 Ν 4548/2018)

• Ευθύνη μελών ΔΣ έναντι των μετόχων της ΑE
• Άμεση - Έμμεση (αντανακλαστική) ζημία μετόχων
 Περιπτωσιολογία

• Ευθύνη μελών ΔΣ έναντι του Δημοσίου και εταιρικών δανειστών
• Ιδιότυπη άρση της αυτοτέλειας του ν.π. της ΑΕ, όσον αφορά τους διοικούντες της, για υποχρεώσεις της έναντι του Δημοσίου
• Ευθύνη διοικούντων έναντι εταιρικών δανειστών


2η ημέρα -Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 (17.00 - 21.00)

Ευθύνη για Φορολογικές Παραβάσεις και Χρέη προς το Δημόσιο: (Κ. Καλλιντέρης)

• Ποινική ευθύνη μελών διοίκησης
• Νομοθετικό πλαίσιο
• Η έννοια της φοροδιαφυγής. Προϋποθέσεις έγερσης ποινικής ευθύνης (φόροι που περιλαμβάνονται, ποσοτικά όρια)
• Πρόσωπα που θεωρούνται ποινικά υπεύθυνα
• Κίνηση ποινικής διαδικασίας. Παραγραφή αδικήματος
• Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο
• Αναφορά στο αδίκημα της φοροδιαφυγής ως βασικού αδικήματος για την τέλεση του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

• Αλληλέγγυα ευθύνη μελών διοίκησης
• Η έννοια της αλληλέγγυας ευθύνης
• Προϋποθέσεις έγερσης της αλληλέγγυας ευθύνης
• Φόροι που καλύπτονται από την ευθύνη
• Πρόσωπα που θεωρούνται αλληλέγγυα υπεύθυνα
• Η δικονομική άμυνα του διοικητή
• Άρνηση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

• Προληπτικά Μέτρα Διασφάλισης
• Προϋποθέσεις λήψης των μέτρων σε βάρος των μελών διοίκησης (φόροι που περιλαμβάνονται, ποσοτικά όρια)
• Πρόσωπα που θεωρούνται υπαγόμενα στα μέτρα
• Η δικονομική άμυνα του βαρυνόμενου

Ποινική Ευθύνη: (Π. Κουρελέας)

• Απιστία - Διαχείριση περιουσίας νομικού προσώπου
• Αποφάσεις:
→  Διευθύνοντος Συμβούλου
→  Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά/ μη εκτελεστικά μέλη)
→  Γενικής Συνέλευσης
• Έννοια ζημίας

• Παράσταση πολιτικής αγωγής νομικού προσώπου
(ουσιαστικές - δικονομικές όψεις)

• Ευθύνη απορρέουσα από την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης
• Πρόσωπα που θεωρούνται ποινικά υπεύθυνα
• Περιορισμός του κύκλου των υπευθύνων προσώπων (είναι δυνατός;)
• Ειδικές περιπτώσεις
→ Ποινικές διατάξεις Ν. 4548/2018 (Αναμόρφωση Δικαίου ΑΕ)
→ Περιβαλλοντικά εγκλήματα
→ Εργατικά ατυχήματα
→ Εργατική νομοθεσία (εργοδοτικές/ασφαλιστικές εισφορές, μη καταβολή δεδουλευμένων - N 4554/2018 περί υποχρεώσεων αναθέτοντος έργου - εργολάβου - υπεργολάβου)
→ Ανταγωνισμός
→ Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Ο Κωνσταντίνος Α. Αλεπάκος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακά στο Εμπορικό - Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και νομικός σύμβουλος μεγάλων εταιρειών και επιχειρήσεων. Είναι Ειδικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων, Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του νομικού περιοδικού «ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ», Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για την κατάρτιση και εφαρμογή Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Νόμων, έχει επανειλημμένα συμμετάσχει ως εισηγητής σε Συνέδρια, Επιστημονικές Ημερίδες και Σεμινάρια για θέματα Εμπορικού, Τραπεζικού, Χρηματιστηριακού Δικαίου και Δικαίου των Επιχειρήσεων και ως μέλος της επιτροπής Εξετάσεων Υποψηφίων Δικηγόρων στο Εμπορικό Δίκαιο για την απόκτηση άδειας Δικηγορικού Λειτουργήματος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Έχει συγγράψει πολλά άρθρα, μελέτες και σχόλια που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα νομικά περιοδικά, μονογραφία με τίτλο «Ο παραμερισμός της νομικής προσωπικότητας στην Ανώνυμη Εταιρεία» και έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας στο συλλογικό έργο «Το Δίκαιο της ΑΕ» με επιμέλεια του καθηγητή Ε. Περάκη.

O Κωνσταντίνος Καλλιντέρης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Ζέπος & Γιαννόπουλος και επικεφαλής του τμήματος φορολογίας φυσικών προσώπων (Private Clients). Έχει μακρά συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία. Είναι μέλος του ΔΣΑ από το 1995. Έχει εκδώσει το βιβλίο «Η ευθύνη διοικητών νομικών προσώπων για φορολογικές παραβάσεις και χρέη προς το δημόσιο» (δεύτερη έκδοση 2018) και έχει δημοσιεύσει σειρά μελετών στο νομικό τύπο.

Ο Παναγιώτης Κουρελέας σπούδασε νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (LL.B) και στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου «Γερμανία» (LL.M – Ποινική Δικονομία). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2004. Eίναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας “Ιωάννης Γιαννίδης Δικηγορική Εταιρεία –Giannidis Law Firm». Είναι μέλος της Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και από τον Ιούνιο του 2016 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Ασχολείται αποκλειστικά με ποινικές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και εταιρικού ποινικού δικαίου.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»

Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Η παρακολούθηση γίνεται

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

 • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
 • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">