Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ - ΝΟΜΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Κωδικός Προϊόντος : 17259

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ - ΝΟΜΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Βίντεο (On Demand)
Εισηγητής: Α. Χαροκόπου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Διάρκεια: 4 ώρες
Ημ/νία Διεξαγωγής: Οκτωβρίου 2019
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση για το οριζόντιο μέτρο γενικής εφαρμογής της εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως έχει διαμορφωθεί από το δίκαιο της Ε.Ε., το εθνικό δίκαιο και από τη νομολογία του Δ.Ε.Ε., και του Σ.τ.Ε. καθώς επίσης και για τα θέματα που εμφανίζονται στην πράξη.

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικαστές, δικηγόρους και εν γένει νομικούς. Επιπλέον απευθύνεται σε στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ειδικότερα των αρμόδιων για την περιβαλλοντική άδεια υπηρεσιών της διοίκησης, καθώς και σε μελετητές μηχανικούς. Γενικότερα δε, απευθύνεται και σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με εγκατάσταση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων και με τις σχετικές επενδύσεις.

Βασικά στοιχεία του θεσμού της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Έργα τα οποία υπόκεινται σε αξιολόγηση και ΕΠΟ
• Πληροφορίες (μελέτη) από τον φορέα του έργου
• Έλεγχος της μελέτης από κρατικό ή ανεξάρτητο φορέα
• Δημοσιοποίηση - συμμετοχή του κοινού
• Έκδοση της περιβαλλοντικής άδειας (ΑΕΠΟ)

Γενικό Μέρος
 Κατάταξη έργων - Εξειδίκευση διαδικασίας εκδόσεως ΕΠΟ-μητρώο
• Προδιαγραφές ΜΠΕ και αποφάσεων ΕΠΟ
• Δημοσιοποίηση και γνωμοδότηση του κοινού
• Χρόνος εκδόσεως της ΕΠΟ
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Ειδικά Ζητήματα
• Ενσωμάτωση έγκρισης επέμβασης εντός δασών και δασικών εκτάσεων
• Ενσωμάτωση της διαχειρίσεως των αποβλήτων
• Σχέση ΑΕΠΟ και αδείας λειτουργίας
• Ειδική οικολογική αξιολόγηση (Έργα/δραστηριότητες σε περιοχές NATURA και προστατευόμενες)
• Νομοθεσία (ΠΠΔ) ειδικών έργων: τουριστικά, υδραυλικά έργα, ΑΠΕ, κεραίες κλπ.

Περιπτώσεις της Νομολογίας του Σ.τ.Ε.
• Έννομο συμφέρον ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως
• Προθεσμία ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως
• Παραδεκτό των λόγων ακυρώσεως
• Έκταση ακυρωτικού ελέγχου - Έλεγχος από τον ακυρωτικό Δικαστή του περιεχομένου της ΜΠΕ
• Χρονικό σημείο υποχρεώσεως υποβολής των έργων στην διαδικασία ΕΠΟ
• Άρνηση χορηγήσεως ΕΠΟ 
• Τροποποίηση/ανανέωση ΕΠΟ
• Σχέση χρήσεων γης και περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως

Περιπτώσεις της Νομολογίας του Δ.Ε.Ε.
• Έρευνα των εναλλακτικών λύσεων
• Δεσμευτική ισχύς διοικητικής πράξεως περί μη εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Έννοια της “αποδασώσεως με σκοπό άλλη μορφή χρήσεων γης” – Διάνοιξη διαδρόμου για την κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
• Έννοια των “σχεδίων και προγραμμάτων” και της “δέουσας εκτίμησης”
• Έλλειψη διενέργειας εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων-εκτων υστέρων τακτοποίηση με νομοθετική διάταξη ή εκ των υστέρων διενέργεια εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μονάδα που ήδη λειτουργεί
• Πρόληψη υποβάθμισης των υδάτων
• Συμμετοχή του κοινού και αποτελεσματική δικαστική προστασία
• Έργο διαπλάτυνσης αυτοκινητοδρόμου - Δικαστικά έξοδα

Η Αγγελική Χαροκόπου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ειδικευμένη σε θέματα περιβαλλοντικού και γενικότερα διοικητικού δικαίου. Έχει παρασταθεί σε υποθέσεις επί των οποίων έχουν δημοσιευθεί περίπου τριακόσιες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δίδασκε δίκαιο περιβάλλοντος στο μεταπτυχιακό τμήμα του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος». Έχει συγγράψει μελέτες, άρθρα, σχόλια σε αποφάσεις και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια. Έχει ασχοληθεί με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το έτος 1990, και έχει συμμετοχή στον Τιμητικό Τόμο του Συμβουλίου της Επικρατείας με τη νομολογία του Δικαστηρίου στο θέμα αυτό. Διδάσκει την ακυρωτική διαδικασία στα σεμινάρια ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει στα συλλογικά έργα «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» με το τμήμα «Περιβάλλον - Πολεοδομία - Δάση» εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017, στο «Περιβάλλον-Δημόσιες συμβάσεις» με θέμα τη νομολογία του ΔΕΕ και του ΣτΕ στο θέμα των αποβλήτων εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2016, στο «Greek Law Digest-The Official Guide to Greek Law» με θέματα Tourism, Mining, Waste, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2019, κ.ά. (βλ. λεπτομέρειες στο www.harocopoulawoffice.gr).

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα www.nblearning.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.nblearning.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">