Σεμινάριο

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4646/2019

Η νέα φορολογική νομοθεσία στην πράξη

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4646/2019
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand)
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
 • ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 17505|17506
Ημερ/νία: Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τρίτη 25 & Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 (17.00 - 21.00)
Διάρκεια: 8 ώρες
Εισηγητής: Α. Νασόπουλος, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Το Σεμινάριο πραγματεύεται τις πολλές και σημαντικές τροποποιήσεις στον ΚΦΕ (Ν 4172/2013), από τον πρόσφατο Ν 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201) για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας. Ο συμμετέχων θα αποκτήσει την απαιτούμενη εξοικείωση με τις πρόσφατες αλλαγές και κυρίως θα εκπαιδευτεί στην πρακτική εφαρμογή τους.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές-φοροτεχνικούς και βοηθούς αυτών, ανώτερα και κατώτερα στελέχη, καθώς και στελέχη οικονομικών διευθύνσεων οντοτήτων, ορκωτούς ελεγκτές, δικηγόρους και γενικά σε όλα τα στελέχη που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με φορολογικά ζητήματα και να είναι ενήμεροι για τις τροποποιήσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

 • Αλλαγή άρθρου 4 ΚΦΕ για τη φορολογική κατοικία
 • Προσθήκη άρθρου 5 Α στον ΚΦΕ για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων που προκύπτει στην αλλοδαπή και που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
 • Αλλαγή άρθρου 8 ΚΦΕ για τη ρύθμιση των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών
 • Αλλαγή άρθρου 13 ΚΦΕ για τις παροχές σε είδος
 • Αλλαγή άρθρου 14 ΚΦΕ σχετικά με απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Αλλαγή του άρθρου 15 ΚΦΕ σχετικά με το φορολογικό συντελεστή
 • Αλλαγή του άρθρου 15 ΚΦΕ σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής Τροποποίηση των άρθρων 15 και 40 ΚΦΕ σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
 • Αλλαγή άρθρων 15 και 64 ΚΦΕ σχετικά με καταβολές προς τους εργαζομένους για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου
 • Αλλαγή άρθρου 16 ΚΦΕ σχετικά με τη μείωση φόρου εισοδήματος
 • Προσθήκη άρθρου 39 Β ΚΦΕ σχετικά με την έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων
 • Αλλαγή άρθρου 72 ν. 4172/2013 για την αναστολή του φόρου υπεραξίας Προσθήκη νέου άρθρου 42 Α ΚΦΕ και τροποποίηση άρθρου 43 ΚΦΕ σχετικά με τη φορολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου υπό όρους
 • Αλλαγή άρθρου 43 Α σχετικά με την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%
 • Τροποποίηση άρθρων 37, 43Α, 47, 61, 64 και 67 ΚΦΕ σχετικά με την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων ομολόγων και ομολογιών
 • Αλλαγή άρθρου 21 ΚΦΕ για το χαρακτηρισμό ως εισοδήματος της ωφέλειας από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από είσπραξη χρέους
 • Αλλαγή άρθρου 22 για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Προσθήκη νέου άρθρου 22Β στον ΚΦΕ σχετικά με την χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης στις επιχειρήσεις για την αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών ΜΜΜ
 • Αλλαγή άρθρου 23 ΚΦΕ για μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
 • Αλλαγή άρθρου 24 ΚΦΕ για φορολογικές αποσβέσεις στα μη ρυπογόνα μέσα μεταφοράς
 • Αλλαγή άρθρου 26 ΚΦΕ για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους
 • Αλλαγή άρθρου 47 ΚΦΕ σχετικά με την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων
 • Προσθήκη άρθρου 48 Α ΚΦΕ για την απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής
 • Αλλαγή άρθρου 58 ΚΦΕ για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Αλλαγή άρθρου 63 ΚΦΕ για αποσαφήνιση της ισχύουσας εξαίρεσης από την παρακράτηση φόρου από τόκους και δικαιώματα μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων υπό όρους
 • Τροποποίηση άρθρων 40 και 64 ΚΦΕ σχετικά με τη φορολογία μερισμάτων
 • Αλλαγή άρθρου 65 ΚΦΕ σχετικά με τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Αλλαγή άρθρου 71 ΚΦΕ σχετικά με την βεβαίωση ποσού ίσου με το 95% του φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα και την μείωση της προκαταβολής φόρου του φορολογικού έτους 2018
 • Αλλαγή άρθρων 71 Β και 71 Γ ΚΦΕ για την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών και Ε.Π.Ε.

Αντώνης Α. Νασόπουλος,

Ο Αντώνιος Α. Νασόπουλος είναι Λογιστής - Φοροτεχνικός και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας - Φορολογικός Σύμβουλος και Ειδικός Εισηγητής Φορολογίας με μεγάλη διδακτική εμπειρία. Είναι επαγγελματίας Λογιστής - Φοροτεχνικός και Εσωτερικός Ελεγκτής Επιχειρήσεων τα τελευταία δέκα οκτώ χρόνια. Διατηρεί Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο στον Πειραιά. Από το 2003 είναι μέλος του Ο.Ε.Ε. και κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Φοροτέχνη - Λογιστή Α’ τάξεως. Έχει δωδεκαετή διδακτική εμπειρία, διδάσκοντας μαθήματα Φορολογικού - Λογιστικού περιεχομένου, σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς ομίλους, αλλά και σε εξειδικευμένα σεμινάρια Φορολογίας Εισοδήματος, σε φορείς της Φορολογικής διοίκησης και σε ΚΔΒΜ. Είναι Εισηγητής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Master» στο ΕΚΠΑ και IΕΣΟΕΛ με κατεύθυνση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» στα γνωστικά αντικείμενα , Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων και Φορολογικού Σχεδιασμού Επιχειρήσεων, Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα ΕΛΠ. Μέρος της Ακαδημαϊκής του δραστηριότητας αποτελεί η συγγραφή φορολογικών βιβλίων, με πιο πρόσφατα τα εξής:
• Φορολογικός και Ασφαλιστικός Οδηγός Δικηγόρων & Δικηγορικών Εταιρειών, εκδόσεις πρόσθεσης, Αθήνα 2019 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) /Ανάλυση - Ερμηνεία Ν. 4072/2012 - Άρθρα 43 - 120
• Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 /Ανάλυση - Ερμηνεία Ν 4172/2013,
• Λογιστικά Αρχεία και παραστατικά πωλήσεων / Ν. 4308/2013. Άρθρα για φορολογικά θέματα και μελέτες του επί φορολογικών ζητημάτων δημοσιεύονται σε φορολογικούς ιστότοπους.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Το σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ΟΑΕΔ ισχύουν έως και Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για το Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% για το 2020.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Αντώνης Α. Νασόπουλος
Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  46564

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Α.Φ.Μ 094443580
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">