Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Σεμινάριο

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Νομικό πλαίσιο – Διαγωνιστική διαδικασία – Εκτέλεση δημόσιας σύμβασης – Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι διαγωνισμοί
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
Φυσική παρουσία LIVE STREAMING
Φυσική παρουσία LIVE STREAMING
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 17876|17877
Ημερ/νία: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 Νοεμβρίου & 2, 7 Δεκεμβρίου 2020 (κάθε Δευτέρα & Τετάρτη 17:00 – 21:00 & 17:00 - 19:00)
Διάρκεια: 40 ώρες
Συντονιστής προγράμματος: Α. Φρατζέσκος, π. Διευθυντής ΕΣΗΔΗΣ, Σύμβουλος σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων
Εισηγητές: Α. Φρατζέσκος, π. Διευθυντής ΕΣΗΔΗΣ, Σύμβουλος σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Καλονόμος, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο ΣτΕ, LL.M. (Heidelberg), Β. Κούρου, Προϊσταμένη Τμήματος Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών υπηρεσιών της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων της ΓΓ Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , Μ. Σειραδάκης, Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), π. Πρόεδρος 7ου Κλιμακίου, LL.M, Μ.Δ.Ε., Π. Χριστοδουλόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΓΓ Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 Δείτε όλους τους εισηγητές

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην Πράξη» είναι Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διάρκειας 40 ωρών σε συνεργασία με έγκριτους νομικούς και πεπειραμένα στελέχη της Διοίκησης

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μία ολιστική και με σαφή προσανατολισμό στην πράξη προσέγγιση των δημοσίων συμβάσεων που παρακολουθεί όλο το φάσμα μίας δημόσιας σύμβασης, ήτοι από το προσυμβατικό στάδιο, όπως αυτό εκκινεί από τη στιγμή της δημοσίευσης προκήρυξης ή της έναρξης μιας διαγωνιστική διαδικασίας με άλλο τρόπο και μέχρι το στάδιο της ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου και εν συνεχεία από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης μέχρι και την εκτέλεσή της και την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την αναθέτουσα αρχή (ή τον αναθέτοντα φορέα) (τόσο από άποψη ουσιαστικού δικαίου όσο και στο πεδίο της έννομης προστασίας).

• Η εμπειρία και η γνώση των εισηγητών του προγράμματος που έχουν θητεύσει ή υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης για τη διαχείριση του αντικειμένου και προέρχονται από την αγορά εγγυώνται την όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή και παρουσίαση όλων των κρίσιμων θεμάτων που συνδέονται με τις δημόσιες συμβάσεις.

• Επιπλέον, βασικό διακριτικό γνώρισμα του Προγράμματος είναι ότι έχει καταστρωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο συμμετέχων σε αυτό να είναι σε θέση μετά την ολοκλήρωσή του εφόσον το επιθυμεί να πιστοποιηθεί στο αντικείμενο «Στέλεχος Διεκπεραίωσης Διαδικασιών για τη Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς».

• Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα καλύπτει σε μια διάρκεια 40 ωρών, σε τέσσερις κύριες ενότητες, θέματα όπως το νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, τους εμπλεκόμενους φορείς, τα όργανα, τις διαδικασίες ανάθεσης και κατάρτισης διακηρύξεων, τη διαγωνιστική διαδικασία, την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τους ηλεκτρονικούς δημόσιους διαγωνισμούς μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

• Μεταξύ άλλων, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα καλύψει ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του Ν. 4412/2016, τα οποία ανακύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως αντιμετωπίστηκαν μέσα από τις αποφάσεις του ΔΕΕ, των εθνικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου είτε μέσα από τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ, όπως αυτές διαμόρφωσαν ή τροποποίησαν την προσέγγιση των εξεταζόμενων θεμάτων.

• H εκπαίδευση περιλαμβάνει σημειώσεις και συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

- δικηγόρους & νομικούς συμβούλους που εμπλέκονται σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες

- νομικά τμήματα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων

- στελέχη της Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που συμμετέ χουν ή θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες του Δημοσίου

- μηχανικούς

- λογιστές

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Γενικά περί δημοσίων συμβάσεων - Το Νομικό πλαίσιο - Εμπλεκόμενοι φορείς και όργανα - Διαδικασίες ανάθεσης - Κατάρτιση διακηρύξεων

• Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 (17:00 – 21:00)
- Νομικό Πλαίσιο
- Εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο (κατώτατα κοινοτικά όρια)
- Διαδικασίες - τεχνικές και εργαλεία ανάθεσης δημοσίων συμβάσων

• Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 (17:00 – 21:00)
- Σχεδιασμός - Προπαρασκευαστικές ενέργειες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
- Υποχρεώσεις δημοσιότητας - προθεσμίες. ΚΗΜΔΗΣ, Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Tenders Electronic Daily (TED) της ΕΕ

• Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 (17:00 – 21:00)
- Χρήση πρότυπων τευχών - υποδειγμάτων διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ
- Λόγοι αποκλεισμού, κριτήρια επιλογής, Δικαιολογητικά συμμετοχής, κριτήρια ανάθεσης

• Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 (17:00 – 21:00)
- ΤΕΥΔ και ΕΕΕΣ (συμπλήρωση - υποβολή)
- Εγγυήσεις
- Εμπλεκόμενα όργανα στη διαγωνιστική διαδικασία. Αρμόδιοι ή/και εμπλεκόμενοι φορείς στις διαδικασίες

• Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 (17:00 – 19:00)
- Επιμέρους ζητήματα κατά το προσυμβατικό στάδιο
- Νομολογιακή αντιμετώπισή μέχρι σήμερα μέσα από τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ, των Διοικητικών Εφετείων και του ΣτΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Περιγραφή διαγωνιστικής διαδικασίας

• Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 (17:00 – 21:00)
- Διακήρυξη
- Υποβολή προσφορών - Αποσφράγιση - αξιολόγηση προσφορών - ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
- Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου - αποσφράγιση - αξιολόγηση - έκδοση απόφασης κατακύρωσης
- Υπογραφή σύμβασης

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 (17:00 – 21:00)
- Ενστάσεις- προδικαστικές προσφυγές
- Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (αναστολή ενώπιον ΔΕφ/ΣτΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Γενικοί κανόνες εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, εφαρμοστέο δίκαιο

• Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 (17:00 – 19:00)
- Εκτέλεση, Διαχείριση, Παρακολούθηση Δημόσιας σύμβασης Προμηθειών/Υπηρεσιών ( Παρακολούθηση, εκτέλεση σύμβασης, Παραδόσεις, Παραλαβές, Πρακτικά, Τροποποίηση σύμβασης, Πληρωμές, Κυρώσεις, Ποινικές ρήτρες, Διοικητικές προσφυγές)

• Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 (17:00 – 21:00)
- Εκτέλεση, Διαχείριση, Παρακολούθηση Δημόσιας σύμβασης Έργου, Μελέτης και Τεχνικής Υπηρεσίας (Διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων έργων, Επιμετρήσεις, λογαριασμοί, πιστοποιήσεις, Τροποποιήσεις κατά την διάρκεια εφαρμογής της σύμβασης, Διαχείριση έργων, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, διαχείριση κόστους, προγραμματισμός ποιότητας έργου, σχέδιο υγείας και ασφάλειας, μητρώο έργου κ.λπ.)

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ

• Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 (17:00 – 21:00)
- Προϋποθέσεις χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ
- Αναζήτηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών
- Εγγραφή αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ
- Έκδοση και χρήση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών (ψηφιακών υπογραφών)
- Δημοσίευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ
- Υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών

• Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 (17:00 – 21:00)
- Επικοινωνία εμπλεκομένων
- Αποσφράγιση-αξιολόγηση ηλεκτρονικών προσφορών, προδικαστικές προσφυγές
- Έκδοση- κοινοποίηση αποφάσεων
- Κατακύρωση, έκδοση απόφασης κατακύρωσης
- Υπογραφή σύμβασης

 

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό διάγραμμα ύλης

Απόστολος Φρατζέσκος,

Ο Απόστολος Φρατζέσκος είναι Μαθηματικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρησιακή Έρευνα και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, τόσο σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα όσο και σε φορείς του Δημοσίου. Επί τριάντα πέντε και πλέον έτη υπηρέτησε στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Την περίοδο 2011-2014 ήταν Πρόεδρος-Συντονιστής της Ομάδας Έργου υπεύθυνης για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ενώ από τον Οκτώβριο του 2014 έως και τον Δεκέμβριο του 2019 διετέλεσε Διευθυντής του ΕΣΗΔΗΣ. Έχει διατελέσει καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και είναι πιστοποιημένος εισηγητής του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ίδιου Οργανισμού, έχοντας στο ενεργητικό του εκατοντάδες ώρες διδασκαλίας σε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο τις δημόσιες συμβάσεις και τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ.

Κωνσταντίνος Ι. Καλονόμος,

Ο Κωνσταντίνος Ι. Καλονόμος είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το ΣτΕ. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθως έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης με αντικείμενο το Διοικητικό Δίκαιο, καθώς και δίπλωμα επαγγελματικής καταρτίσεως στο Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συστηματική δικαστηριακή εμπειρία πολλών ετών ενώπιον όλων των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, ενώ έχει διατελέσει εισηγητής σε πλήθος επιμορφωτικών, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαλέξεων στο γνωστικό αντικείμενο ιδίως της διοικητικής δικονομίας. Συναφείς επιστημονικές μελέτες του έχουν δημοσιευτεί πολλάκις στον νομικό περιοδικό Τύπο. Περαιτέρω έχει συγγράψει το έργο «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας» (Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Δεκέμβριος 2017) και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή των συλλογικών έργων «Υποδείγματα Διοικητικού, Τόμοι Ι-ΙΙ» (Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2018) και «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας – Ερμηνεία κατ’ άρθρο» (Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2019). Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.

Βασιλική Κούρου,

Η Βασιλική Κούρου είναι Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc, με 20ετή εμπειρία στην διαχείριση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που είναι διαχειριστής του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, του ΜηΜΕΔ και του ΚΗΣΚ. Την περίοδο 2016-2017 ήταν Μέλος της Ομάδα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργου για την υλοποίηση της επέκτασης – παραμετροποίησης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την υποστήριξη των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Είναι πιστοποιημένη εισηγήτρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), έχοντας στο ενεργητικό της πολλές ώρες διδασκαλίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών και τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Μιχάλης Σειραδάκης,

Ο Μιχάλης Σειραδάκης είναι Πρόεδρος του 7ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το έτος 2004 και κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, ο πρώτος από το τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση «Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο» και ο δεύτερος από το King’s College of London με κατεύθυνση «International Business Law», ενώ από τον Ιούλιο του 2018 είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής με θέμα της διδακτορικής του διατριβής: «Η συμμετοχική παρουσία τρίτων στους δημόσιους διαγωνισμούς. Ένωση Προσώπων & Κοινοπραξία, Δάνεια Εμπειρία & Υπεργολαβία». Από το έτος 2008 μέχρι και το 2017 υπήρξε συνιδρυτής και συνεργάτης του MSCK Law Office. Από το έτος 2013 είναι πιστοποιημένος εισηγητής στο πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ.-Λ.Α.Ε.Κ. και διεξήγαγε σειρά σεμιναρίων στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων.

Παναγιώτης Χριστοδουλόπουλος,

Ο Παναγιώτης Χριστοδουλόπουλος είναι Πολιτικός Μηχανικός, με 37ετή εμπειρία στην διαχείριση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Έχει διατελέσει πλέον των 20 ετών Προϊστάμενος Διευθύνσεων Κατασκευών και Μελετών. Από το 2017 είναι Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που είναι διαχειριστής του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, του ΜηΜΕΔ και του ΚΗΣΚ. Είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε ομάδες εργασίας, ομιλητής σε θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών και έχει διατελέσει για πολλές θητείες Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου καθώς και μέλος συλλογικών οργάνων άλλων Υπουργείων.
Φυσική Παρουσία

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Βίντεο (Live Streaming)

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24 % του ΟΑΕΔ

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ΟΑΕΔ ισχύουν έως και Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Απόστολος Φρατζέσκος Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ: 74087

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Βασιλική Κούρου Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ: 74267

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Μιχάλης Σειραδάκης Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ: 46204

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετέχουν στην εξέταση για το, Διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17024, Σχήμα Πιστοποίησης της TÜV AUSTRIA HELLAS «Στέλεχος Διεκπεραίωσης Διαδικασιών για τη Συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς».

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">