Π. Σακκόπουλος

, ΔΜΣ, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΔΠΘ


Βιβλία

Πρόλογος: Α. Χελιδόνης
Συγγραφέας: Π. Σακκόπουλος
Σελίδες: 200
Έκδοση: 2018
 Οι αδικοπραξίες αποτελούν μια εκ των σημαντικότερων πηγών δημιουργίας ενοχών από το νόμο. Βασική διάταξη για την εξωδικαιοπρακτική ευθύνη αποτελεί η ΑΚ 914. Μια εκ των προϋποθέσεων αυτής είναι το παράνομο. Στο παρόν έργο «Η έννοια του παράνομου στην ΑΚ 914» επιχειρείται μια σφαιρική και συνοπτική ε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ