Π. Τσιρίδης

, ΔΝ, Δικηγόρος, Επισκέπτης Καθηγητής Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου


Βιβλία

Ερμηνεία κατʼ άρθρο (άρθρα 1-304)

2η έκδοση νομοθετικά ενημερωμένη με το Ν 4055/2012


Η παρούσα 2η έκδοση του πρώτου τόμου (άρθρα 1-304) του «Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» είναι νομοθετικά ενημερωμένη με το Ν 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 113 αυτού, άρχισε να ισχύει από 2.4.2012. Η ερμηνεία και ανάλυση των οικείων διατάξεων εξακολουθεί να βασίζεται στον...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Π. Τσιρίδης
Σελίδες: 440
Έκδοση: 2009
Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει τις ποινικές διατάξεις του νέου Νόμου 3691/2008 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, με τον οποίο ενσωματώθηκε σ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Διοίκηση - Οικονομία, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Nόμοι, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Οικονομία / Διοίκηση

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητής: Π. Τσιρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επισκέπτης Καθηγητής Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως
Εισηγητής: Π. Τσιρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επισκέπτης Καθηγητής Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως