Σπ. Ανδρίτσος

, Δικηγόρος, ΜΔ, LLM, Υπ. ΔΝ


Βιβλία

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ


Η επικαιροποιημένη 5η έκδοση του δίτομου συλλογικού έργου «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο» προσεγγίζει ερμηνευτικά κατά τρόπο ευσύνοπτο και πλήρη τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτά ισχύουν μετά και τους Ν 4465/2017, 4472/2017, 4475/2017 (και τις ΥΑ 41756/2017, ΥΑ ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ειδική προσφορά. Μειωμένη τιμή
Αντικείμενο του συλλογικού έργου Ένδικα Μέσα και Βοηθήματα κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση όλων των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που προβλέπονται στον ΚΠολΔ. Το έργο Ένδικα Μέσα και Βοηθήματα κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περιλαμβάνει: Ανακοπή ερημοδικίας,...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Αντικείμενο του συλλογικού έργου Ενστάσεις κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των βασικότερων –κατά κυριολεξία ή κατʼ ευφημισμό- δικονομικών ενστάσεων που προβλέπονται στον ΚΠολΔ. Το έργο  Ενστάσεις κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενστ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητής: Σπ. Ανδρίτσος, Δικηγόρος, ΜΔ, LLM, Υπ. ΔΝ
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως