• Εξετάσεις ΕΣΔΙ 2020

    Να έχεις μια δυνατή ομάδα από έμπειρους διδάσκοντες
    για να προετοιμαστείς τέλεια

    Εδώ είναι το θέμα

    Εξετάσεις ΕΣΔΙ 2020

Η νέα ηλεκτρονική εφημερίδα ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ δικαστής & εισαγγελέας σχεδιάστηκε από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ειδικά για όλους όσοι προετοιμάζονται για τις Εξετάσεις ΕΣΔΙ. Στη σελίδα αυτή, ο υποψήφιος που θέλει να γίνει δικαστής ή εισαγγελέας θα βρίσκει απαντήσεις σε λεπτομέρειες που αφορούν στην ύλη όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων και των δυο κατευθύνσεων (Πολιτική – Ποινική Δικαιοσύνη & Εισαγγελείς, Διοικητική Δικαιοσύνη), που, ενδεχομένως, του διαφεύγουν κατά τη μελέτη. Είναι γνωστό ότι στις απαιτητικές εξετάσεις της ΕΣΔΙ σημασία έχει η λεπτομέρεια, η οποία καθορίζει, στην τελική αξιολόγηση μεταξύ ισοδύναμων υποψηφίων, ποιος θα περάσει και ποιος όχι. Τα θέματα που αναρτώνται εδώ είναι πολύ χρήσιμα και για τις προφορικές εξετάσεις των υποψηφίων.

Εξουσία Δικαστηρίου – Απόφαση – Ένδικα Μέσα στη δίκη επί της Ανακοπής κατά ΚΔΔ (αρ. 217 επ)

Κωνσταντίνος Καλονόμος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ , LL.M. (Heidelberg)

Εξουσία δικαστηρίου:

Το Δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη κατά νόμο και ουσία μέσα στα όρια της ανακοπής (ΣτΕ 571/2014), όπως αυτά προσδιορίζονται από το λόγους και το αίτημα αυτής (αρ. 224 παρ. 1). Κατ’ εξαίρεση ελέγχεται αυτεπαγγέλτως (ΔΕφΑ 266/2016, 594/2014, ΔΕφΚομ 160/2016) στο σύνολό της η προσβαλλόμενη πράξη, προκειμένου να διακριβωθεί

α) τυχόν έκδοση από αναρμόδιο όργανο ή/και

β) τυχόν παράβαση δεδικασμένου (αρ. 224 παρ. 2)

Κατά τον έλεγχο του κύρους των προσβαλλόμενων με την ανακοπή πράξεων δεν επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος της νομιμότητας προηγούμενων πράξεων της εκτέλεσης (αρ. 224 παρ. 3, ΣτΕ 571/2014, ΔΕφΑ 1268/2015). Καθιδρύεται σύστημα αυτοτελούς ελέγχου (ΔΕφΑ 74/2010, ΔΠΠειρ 1692/2008), ενώ ούτως ή άλλως δεν θεωρούνται συμπροσβαλλόμενες οι όποιες συναφείς πράξεις (αρ. 217 παρ. 3).

Στην περίπτωση όμως της ανακοπής αποκλειστικά κατά της ταμειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος, κατά τον νόμο και τα πράγματα (ήτοι κατά την ορθότερη άποψη κατά πλήρη έλεγχο ουσίας), του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση, εφόσον δεν προβλέπεται κατ` αυτού ένδικο βοήθημα που επιτρέπει τον έλεγχό του κατά τον νόμο και την ουσία ή δεν υφίσταται σχετικώς δεδικασμένο (αρ. 224 παρ. 3, ΣτΕ 4250/2012, ΔΕφΑ 97/2012, 1796/2010, ΔΠΚερκ 714/2013, ΔΠΑ ΔΠΠειρ 4498/2010, 766/2006, 1227/2003, 7578/2002,  απορ. ΣτΕ 2085/2014, 4432/2011 ΔΠΑ 11027/2007, 765/2006, 1928/2001). Στην περίπτωση αυτή ο νόμιμος τίτλος δεν ακυρώνεται αλλά παραμένει ανενεργός. Εάν ο αρχικός τίτλος υπόκειτο σε προσφυγή ουσίας (που εν δυνάμει θα οδηγούσε σε πλήρη έλεγχο της πράξεως), την οποία αμέλησε να ασκήσει ο οφειλέτης (ή την άσκησε και δεν ευδοκίμησε), ουδόλως δύναται αυτός πλέον να πλήξει την αρχική καταλογιστική πράξη στο πλαίσιο της δίκης της ανακοπής (ΣτΕ 120/2018, 571/2014, ΔΠΘεσ. 9959/2017).

Ισχυρισμοί, που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση, μπορούν να προβάλλονται με την ανακοπή κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης ή οποιασδήποτε πράξης της εκτέλεσης, πρέπει δε να αποδεικνύονται αμέσως (αρ. 224 παρ. 5, ΔΕφΑ 1742/2014, ΔΠΑ 405/2017). Ως τέτοιος ισχυρισμός νοείται και η παραγραφή της απαιτήσεως, ακόμη και εάν αυτός εξαρτάται από τη νομιμότητα προηγούμενης πράξης της εκτέλεσης, η οποία δεν προσβάλλεται, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 224 παρ. 5 του ΚΔΔ, μη εφαρμοζόμενου του άρθρου 224 παρ.3 ΚΔΔ (ΣτΕ 392/2017). Η σχετική παραγραφή πάντως δεν ερευνάται αυτεπαγγέλτως (ΣτΕ 1732/2016).

Απόφαση:

Το Δικαστήριο σε περίπτωση που κρίνει βάσιμη (ενόψει παραβιάσεως νόμου ή ένεκα ουσιαστικών πλημμελειών) την ανακοπή προβαίνει στην ολική ή μερική ακύρωση ή στην τροποποίηση (ΣτΕ 837/2016, ΔΕφΘεσ. 231/2017, ΔΠΡοδ 164/2017) της προσβαλλόμενης πράξεως. Σε διαφορετική περίπτωση η ανακοπή απορρίπτεται (αρ. 225).

Ένδικα μέσα:

Η επί της ανακοπής απόφαση προσβάλλεται εντός 30 ημερών (και εντός 10 ημερών επί ανακοπής κατά προγράμματος πλειστηριασμού) με ανακοπή ερημοδικίας, έφεση (με εφαρμογή ορίων εκκλητού, ΔΕφΑ 144/2018, ΔΕφΑ 4465/2014), αίτηση αναθεώρησης, τριτανακοπή και αίτηση διορθώσεως εφαρμοζομένων αναλόγως των αρ. 81 – 111 (αρ. 226, ΣτΕ 2993/2015, ΔΕφΑ 1015/2014). Δυνατή και η αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά αρ. 206 επ. (ΔΕφΠειρ 49/2017)

Ενημερωθείτε για το Νέο Τμήμα Προετοιμασίας 

Εθνικής Σχολής Δικαστών Κατεύθυνση Διοικητική Δικαιοσύνη – Εξετάσεις 2020

με δυνατότητα για Διά Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

Υποψήφιος Δικαστής
7 Αυγ 2019

Το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με N 4548/2018 ο.τ.

Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, MSc

1. Ορισμός

Είναι το σημαντικότερο συλλογικό (κατά κανόνα)  διαχειριστικό και το κατ’ εξοχήν εκπροσωπευτικό όργανο της ΑΕ , με απεριόριστη και αποκλειστική εκπροσωπευτική εξουσία , είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού αρ. 86 παρ. 1 N 4548/2018  (διαχειριστική εξουσία). Η ΑΕ εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα αποκλειστικά από το ΔΣ (εκπροσωπευτική εξουσία)  που ενεργεί συλλογικά αρ. 77παρ1, 88  (ενδοτικό δίκαιο,  αρ. 87 N 4548/2018. ΜΕφΛαρ 375/2017 ΔΕΕ 2018.341)Στο στάδιο εκκαθάρισης εκπροσωπείται από τους εκκαθαριστές  αρ. 167 παρ. 4 Ν 4548/2018. Το ΔΣ ως συλλογικό όργανο λαμβάνει αποφάσεις με απαρτία-πλειοψηφία των μελών του αρ. 92 Ν 4548/2018.

Εξαιρετικά προβλέπεται  δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής) αρ. 115 Ν 4548/2018  (εκτός, εισηγμένων, μεσαίων και μεγάλων ΑΕ) , ειδικότερα. Σε μικρές  ΑΕ αντί διοικητικού συμβουλίου, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση.

2. Εκλογή μελών ΔΣ

2.1. Η γεν. συν. είναι   κατά κανόνα  αρμόδια (αποκλειστική αρμοδιότητα αρ. 117 Ν 4548/2018) για την εκλογή των μελών του ΔΣ και την ανάκληση αυτών  αρ. 77 παρ 2, αρ. 78 . 4548/2018. Οι σύμβουλοι (μέλη ΔΣ)  που εκλέγονται είναι μέτοχοι ή μη, φυσικά (ενήλικα αρ. 83) πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα (με ορισμό συνυπεύθυνου φυσικού προσώπου αρ. 77παρ4), είναι τουλάχιστον τρεις (3)  και όχι περισσότεροι των δεκαπέντε (15)  ή όσοι προβλέπονται στο καταστατικό εντός του νομίμου  ορίου   αρ.77  παρ. 3,4. Η μεγίστη θητεία τους είναι μέχρι έξι (6) χρόνια και είναι επανεκλέξιμοι αρ. 85,77παρ2.  Προβλέπονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ΔΣ αρ. 81 Ν 4548/2018.  Οι πράξεις της ΑΕ που αφορούν το ΔΣ (εκλογή μελών-παύση αυτών, στοιχεία αυτών) υπόκεινται σε δημοσιότητα αρ. 12,13 Ν 4548/2018 και ισχύουν έναντι των καλόπιστων τρίτων αρ.84 Ν 4548/2018  (μη συστατική δημοσιότητα, ελλείψεις δημοσιότητας δεν αντιτάσσονται έναντι των καλόπιστων τρίτων, οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν στοιχεία των οποίων η δημοσιότητα δεν έχει ολοκληρωθεί  αρ. 16παρ3 Ν3419/2005. Απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου στηριζόμενη σε τροποποίηση του καταστατικού, που δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε δημοσιότητα, είναι επιτρεπτή, παράγει όμως αποτελέσματα από τη συντέλεση της δημοσιότητας αρ. 4παρ5. Ν 4548/2018) .

2.2. Η ιδιότητα του μέλους ΔΣ (συμβούλου) δημιουργείται με την εκλογή αυτού από τη γεν. συν. (ή τον διορισμό του) που το καθιστά μέλος συλλογικού οργάνου (υπερκείμενη σχέση, οργανική εξουσία αρ. 67, 68, 70, 71 ΑΚ). Εκτός από την υπερκείμενη οργανική σχέση υπάρχει και υποκείμενη ατομική συμβατική σχέση των συμβούλων με την ΑΕ (συμβατική σχέση μεταξύ ΔΣ ως συλλογικού σώματος και ΑΕ δεν υπάρχει) που δημιουργείται με την αποδοχή της εκλογής και είναι, εν αμφιβολία, σχέση εντολής  ( με αμοιβή ή άλλες παροχές αρ. 109παρ1,3,  110-112, 113,114 Ν 4548/2018, αρ. 713 επ. ΑΚ. « Η σύμβαση εντολής μπορεί να είναι έμμισθη ΑΠ 1245/2005 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1363/99 ΕΕΝ 2001.189».),  επίσης μπορεί να είναι άλλη ειδική σχέση  όπως παροχή  ανεξάρτητων υπηρεσιών (με αμοιβή αρ. 650 ΑΚ, 109παρ3 ν. 4548/2018),σύμβαση  έργου, σχέση  εξαρτημένης εργασίας  αρ. 648 ΑΚ (συμμετοχή εργαζομένων στη διοίκηση ΑΕ).

2.3. Το ΔΣ αφού συγκροτηθεί σε σώμα εκλέγει σύμφωνα με το καταστατικό από τα μέλη του, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και μπορεί να χορηγήσει σε μέλη του ή μη (υποκατάστατους) σύμφωνα με το καταστατικό εξουσίες και αρμοδιότητες οργάνου (εξουσίες διαχείρισης-εκπροσώπησης οργάνου ασκούμενες ατομικά με μία ή πολλές υπογραφές) όπως του οικονομικού συμβούλου, του τεχνικού συμβούλου, του εντεταλμένου συμβούλου (διάκριση των μελών ΔΣ  σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα  μέλη αρ.87παρ5) αλλά και εξουσίες οργάνου σε  τρίτους  μη μέλη δσ όπως σε διευθυντές, εσωτερικούς ελεγκτές (υποκατάστατους). Η απόφαση αυτή υπόκειται σε δημοσιότητα (μη συστατική) αρ. 87  παρ.1,2,3 ,89, αρ. 12,13 ν. 4548/2018.

3. Πράξεις διαχείρισης-εκπροσώπησης ΔΣ - η θεωρία της Prokura

         Οι πράξεις διαχείρισης-εκπροσώπησης της ΑΕ επιχειρούνται,  εφόσον το προβλέπει το καταστατικό  (αρ. 77 παρ. 1, συνδ. αρ. 87 παρ. 1,2,4, 88 ν. 4548/2018) :   α) από τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ που ενεργούν ως ατομικά όργανα αρ. 87παρ1, αρ  67-71 ΑΚ (π.χ. πρόεδρος, αντιπρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος, εντεταλμένος σύμβουλος), β) από τρίτους υποκατάστατους που ενεργούν ατομικά ως  όργανα εξ οργάνου αρ. 87παρ1,2 Ν 4548/2018 αρ. 67-71 ΑΚ (π.χ. διευθυντής ΑΕ, εσωτερικός ελεγκτής αρ. 87παρ1,  μη μέλη του ΔΣ  ΑΠ 68/2014 ΠΟΙΝ. ΝΟΜΟΣ «Ο υποκατάστατος εκπροσωπεί την ΑΕ ως όργανο. Δεν απαιτείται  ειδική πληρεξουσιότητα για την υποβολή έγκλησης. Αντίθετα απαιτείται για τον τρίτο πληρεξούσιο» και ΑΠ 926/2014 ΠΟΙΝ. ΝΟΜΟΣ ) , γ)  από την εκτελεστική επιτροπή αρ. 87παρ4 ν.4548/2018  και δ)  από ειδικούς κατά περίπτωση  πληρεξούσιους  των οργάνων και των υποκατάστατων  σύμφωνα με αρ. 211, 216, 217, 713 επ. ΑΚ  (δεν ενεργούν ως όργανα αλλά ως εντολοδόχοι με εξουσία από σύμβαση).

Οι πράξεις της ΑΕ που αφορούν τον διορισμό, εξουσίες-αρμοδιότητες, ανάκληση των ανωτέρω οργάνων και υποκατάστατων υπόκεινται σε δημοσιότητα (μη συστατική) αρ. 12,13 ν. 4548/2018.

Η διαχειριστική εξουσία του ΔΣ είναι περιορισμένη ή περιορίσιμη από το καταστατικό (σκοπό εταιρείας) και τις αποφάσεις της γεν συν. Αντίθετα η εκπροσωπευτική εξουσία είναι αποκλειστική και απεριόριστη.

Ειδικότερα. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρίας, σύμφωνα με τα προηγούμενα, φέρει η ίδια η εταιρία. Δεν  συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα. (αρ. 86 παρ. 2,3 Ν 4548/2018  θεωρία της Prokura).-

Ενημερωθείτε για το Νέο Τμήμα Προετοιμασίας Εθνικής Σχολής Δικαστών Κατεύθυνση Πολιτική- Ποινική Δικαιοσύνη & Εισαγγελείς με δυνατότητα

Διά Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

Υποψήφιος Δικαστής
6 Αυγ 2019

Οι ακυρότητες με τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Δημήτριος Βαρελάς, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

1.     Σχετική Ακυρότητα

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 172 παρ. 1, σχετική ακυρότητα επέρχεται σε κάθε περίπτωση που ο νόμος απαγγέλλει ακυρότητα που δεν υπάγεται στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου (του 171 που προβλέπει τις απόλυτες ακυρότητες). (Προσοχή η προηγούμενη διατύπωση ήταν «η ακυρότητα μιας πράξης ή ενός εγγράφου της ποινικής διαδικασίας επέρχεται μόνο όταν αυτό ορίζεται ρητά στο νόμο» απαλείφθηκε η φράση «πράξης ή ενός εγγράφου» και έγινε γενικότερη διατύπωση).

Από την παραπάνω διάταξη προκύπτουν ότι σχετική ακυρότητα έχουμε:

α) μόνο αν το ορίζει ρητά ο νόμος

β) και δεν υπάγεται στις περιπτώσεις της απόλυτης ακυρότητας.

Ο νόμος ορίζει ρητά την ακυρότητα σε πλήθος διατάξεων όπως λ.χ. ενδεικτικά στα άρθρα 138, 166 παρ. 3, 210, 212,321, κλπ.

Η σχετική ακυρότητα, κατ' αντιδιαστολή με την απόλυτη του άρθρου 171, λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο μόνο αν προταθεί από τον εισαγγελέα ή τους διαδίκους.

 

α. Χρόνος πρότασης της ακυρότητας

Αν η σχετική ακυρότητα αναφέρεται σε πράξη της προδικασίας, πρέπει να προταθεί έως το τέλος της. Το τέλος της προδικασίας επέρχεται με την τελεσίδικη παραπομπή του κατηγορούμενου στο ακροατήριο, δηλαδή μόλις εκδοθεί το βούλευμα από το συμβούλιο εφετών κατόπιν ασκήσεως Εφέσεως κατά του πρωτοδίκου παραπεμπτικού βουλεύματος.

Αν η σχετική ακυρότητα αναφέρεται σε πράξη της κύριας διαδικασίας, πρέπει να προταθεί ωσότου εκδοθεί για την κατηγορία οριστική απόφαση σε τελευταίο βαθμό (174 παρ. 1).

Ακυρότητα που δεν προτάθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα καλύπτεται (175 παρ. 1).

Τη σχετική ακυρότητα δεν μπορεί να την προτείνει ο διάδικος ή ο εισαγγελέας όταν αυτή προήλθε από δική τους ενέργεια ή την απεδέχθησαν ρητά (175 παρ. 3).

Παραδείγματα:

α) ακυρότητες σχετικές με την εξέταση των μαρτύρων, του διο­ρισμού των πραγματογνωμόνων από τον ανακριτή, κατά το στάδιο της προδικασίας, καλύπτονται μόλις γίνει αμετάκλητο το παραπεμπτικό βού­λευμα

β) την εξέταση ασυμβίβα­στου μάρτυρα (210), κατά την προδικασία καλύπτεται, αν δεν προταθεί μέ­χρι την αμετάκλητη παραπομπή.

 

β. Ακυρότητα κλήσης - κλητηρίου θεσπίσματος

Ειδικότερα η ακυρότητα

- της κλήσης ή του κλητηρίου θεσπίσματος του κατηγορούμε­νου και του αστικώς υπεύθυνου

- του καταλόγου των μαρτύρων

- της επίδοσης των παραπάνω εγγράφων

- της προθεσμίας που αφορά τις κλητεύσεις των διαδίκων, μαρ­τύρων, πραγματογνωμόνων του άρθρου 166

καλύπτεται, αν εκείνος που κλητεύθηκε στη δίκη εμφανιστεί και δεν προβάλλει αντιρρήσεις για την πρόοδό της. Το δικαστήριο όμως μπο­ρεί να αναβάλλει τη συζήτηση, αν κρίνει ότι από την ακυρότητα, μολονότι δεν προτάθηκε, είναι δυνατό να προξενηθεί βλάβη στην υπεράσπιση του κατηγορούμενου ή του αστικώς υπεύθυνου (175 παρ. 2).

Παραδείγματα:

αν κάποιος κλητεύτηκε προ 12 ημερών αντί 15 που προβλέ­πει το άρθρο 166 παρ. 1 και εμφανιστεί χωρίς να προβάλλει αντίρρηση για την πρόοδο της δίκης, τότε η ακυρότητα καλύφθηκε και δεν μπορεί να προταθεί μεταγενέστερα.

 

2. Έλλειψη Ακρόασης

(αφορά εισαγγελέα και τον υποστηρίζοντα την κατηγορία)

Η ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο επέρχεται και στην περίπτωση που ο εισαγγε­λέας ή ο παριστάμενος για  την υποστήριξη της κατηγορίας ζήτησαν να ασκήσουν δικαίωμα που ρητά τους παρέχεται από τον νό­μο, και το δικαστήριο τους το αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για τη σχετική αίτηση (172 παρ. 2 ). (Προσοχή για πρώτη φορά θεσπίζεται ακυρότητα για έλλειψη ακρόασης του υποστηρίζοντος την κατηγορία.)

Έλλειψη ακρόασης υπάρχει :

α) μόνο στην ακροαματική διαδικασία

β) όταν αφορά δικαίωμα του εισαγγελέα ή του παριστάμενου για  την υποστήριξη της κατηγορίας

γ) η παραβίαση του δικαιώματος να έγινε από το δικαστήριο (κι όχι από τον πρόεδρο).

Για να θεμελιωθεί έλλειψη ακρόασης θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον θιγόμενο (εισαγγελέα, παριστάμενο για  την υποστήριξη της κατηγορίας), η οποία καταχωρείται στα πρακτικά. Καταρχήν το αίτημα υποβάλλεται στον πρόεδρο του δικαστηρίου και, σε περίπτωση μη ικανοποιήσεως του, γίνε­ται προσφυγή στο δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 335 παρ. 2. Αν το δικαστήριο αρνήθηκε την άσκηση του δικαιώματος, ή παρέ­λειψε να αποφανθεί γι' αυτό, τότε μόνο δημιουργείται έλλειψη ακρόασης, η οποία συνιστά και λόγο αναίρεσης κατά της απόφασης (510 παρ. 1 Β).

Παραδείγματα: έλλειψη ακρόασης συνιστά:

α) η μη ανάγνωση εγγράφων στο ακροατήριο από τον πρόεδρο, αν και ζητήθηκε από τον εισαγγελέα ή τον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

β) η απόρριψη χωρίς αιτιολογία ή παράλειψη να αποφανθεί το δικαστήριο για αίτημα περί αναβολής της δίκης από τον παριστάμενο για  την υποστήριξη της κατηγορίας.

Με το νέο ΚΠΔ αντίστοιχη έλλειψη ακρόασης του κατηγορούμενου υπήχθη στην απόλυτη ακυρότητα.(171 παρ.2 βλ. κατωτέρω).

 

3. Απόλυτη ακυρότητα

Απόλυτη ακυρότητα που λαμβάνεται υπόψη και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον Άρειο Πάγο προκαλείται αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν (171):

α) τη σύνθεση του δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών και του παρόντος κώδικα για ακυρότητα εξαιτίας κακής σύνθεσής του,

β) την κίνηση της ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα και την υποχρεωτική συμμετοχή του στη διαδικασία στο ακροατήριο και σε πράξεις της προδικασίας που ορίζονται στον νόμο,

γ) την αναστολή της ποινικής δίωξης σε όσες περιπτώσεις την επιβάλλει υποχρεωτικά ο νόμος,

δ) την εμφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουμένου ή του προσώπου στο οποίο αποδίδεται η πράξη κατά την προκαταρκτική εξέταση και την άσκηση των δικαιωμάτων που τους παρέχονται από τον νόμο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Δικαιώματα και τον Χάρτη Θεμελιωδών Ελευθεριών της Ε.Ε. (171 παρ.1)

Επίσης απόλυτη ακυρότητα θεμελιώνεται και:

1. Έλλειψη ακρόασης του κατηγορούμενου. Αν ο κατηγορούμενος ζήτησε να ασκήσει δικαίωμα που του παρέχεται από τον νόμο και το δικαστήριο του το αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για τη σχετική αίτηση. (171 παρ.2). Για να θεμελιωθεί έλλειψη ακρόασης θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον κατηγορούμενο, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά. Καταρχήν το αίτημα υποβάλλεται στον πρόεδρο του δικαστηρίου και, σε περίπτωση μη ικανοποιήσεως του, γίνε­ται προσφυγή στο δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 335 παρ. 2. (Προσοχή η διάταξη αυτή υπό τον προϊσχύσαντα ΚΠΔ θεμελίωνε σχετική ακυρότητα)

          2. Στην περίπτωση παράνομης παράστασης του υποστηρίζοντος την κατηγορία στο ακροατή­ριο. (171 παρ.3). Η παράνομη παράσταση του υποστηρίζοντος την κατηγορία στο ακροατή­ριο έχει σχέση μόνο με την ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση του παθόντος κατά τα άρθρα 63 και 64. Παράδειγμα: παράνομη παράστα­ση του υποστηρίζοντος την κατηγορία υπάρχει όταν αυτός ήταν ανίκα­νος προς το παρίστασθαι στο δικαστήριο, ή δεν είχε την ικανότητα εκπρο­σώπησης, ή δεν ήταν ο άμεσα παθών από το έγκλημα κ.λπ.

Η απόλυτη ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη και αυτεπάγγελτα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Από τις απόλυτες ακυρότητες, όσες αναφέρονται σε πράξεις της προδικασίας μπορούν να προτείνονται ωσότου γίνεται αμετάκλητη η παραπομπή στο ακροατήριο, δηλαδή και στον Άρειο Πάγο (174 παρ. 1). Τούτο σημαίνει πως μετά την αμετάκλητη παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο κάθε απόλυτη ακυρότητα που αναφέρεται στην προδικασία έχει καλυφθεί (175 παρ. 1).

Όσες απόλυτες ακυρότητες λαμβάνουν χώρα κατά την κύρια διαδικασία μπορούν να προταθούν μέχρι και τον Άρειο Πάγο σαν λόγοι αναίρεσης.

 

4. Συνέπειες της ακυρότητας

Η ακυρότητα μιας πράξης καθιστά άκυρες και τις εξαρτημένες από αυτήν μεταγενέστερες πράξεις της ποινικής διαδικασίας. Ο δικαστής μπορεί να κηρύξει άκυρες και πράξεις σύγχρονες ή προγενέστερες, μόνο όταν είναι συναφείς με εκείνη που ακυρώθηκε (176 παρ.2).

Αρμόδιο όργανο. Αρμόδιο να κηρύξει την ακυρότητα των πρά­ξεων της προδικασίας είναι το δικαστικό συμβούλιο, ενώ των πράξεων της κύριας διαδικασίας, το δικαστήριο που αναλαμβάνει την εκδίκαση της κα­τηγορίας (176 παρ. 1). Αν κατά του βουλεύματος ή της απόφασης ασκήθηκε ένδικο μέσο, η αρμοδιότητα για την κήρυξη της ακυρότητας ανήκει στο συμβούλιο ή το δικαστήριο που αποφασίζει για το ένδικο μέσο.

Με την κήρυξη των ακυροτήτων διατάσσεται η επανάληψη των άκυρων πράξεων αν κριθεί αναγκαίο και εφικτό (176 παρ. 3).

 

5. Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων για τα δικαστικά  τέλη και τα ένσημα (173)

Με την επιφύλαξη αντίθετης ρύθμισης, αν δικαστής ή οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος που εκτελεί καθήκοντα στην ποινική διαδικασία, συντάξει ή δεχθεί έγγραφο, το οποίο δεν έχει ή έχει ελλιπές το τέλος ή το ένσημο που επιβάλλεται από τον νόμο, η ποινική διαδικασία δεν είναι άκυρη, ούτε η παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας που ασκήθηκε με αυτήν.

Ενημερωθείτε για το Νέο Τμήμα Προετοιμασίας Εθνικής Σχολής Δικαστών Κατεύθυνση Πολιτική- Ποινική Δικαιοσύνη & Εισαγγελείς με δυνατότητα

Διά Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

Υποψήφιος Δικαστής
6 Αυγ 2019

Ναυτική Πίστη

Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, MSc

1.- Nαυτική πίστη


Είναι θεσμός του ΚΙΝΔ για την εξασφάλιση των δανειστών και την προσέλκυση κεφαλαίων.
Οι ειδικότερες μορφές της ναυτικής πίστης είναι:
Η καταπιστευτική μεταβίβαση κυριότητας πλοίου (αρ. 190 επ. ΚΙΝΔ).
Η υποθήκη επί πλοίου (αρ. 195 επ. ΚΙΝΔ).
Τα ναυτικά προνόμια (αρ.205 επ. ΚΙΝΔ).


2.- Υποθήκευση πλοίου


Το πλοίο είναι κινητό πράγμα όμως δεν ενεχυριάζεται αλλά υποθηκεύεται με τίτλο μόνο από ιδιωτική βούληση (αρ. 195 ΚΙΝΔ). Μορφές υποθήκης: η απλή υποθήκη και η προτιμώμενη.


3. Προτιμώμενη υποθήκη


Σύμφωνα με το αρ. 1 του Ν 3899/1958 προβλέπεται σύσταση προτιμώμενης υποθήκη σε πλοίο άνω των 500 κόρων με σύμβαση. Αν δεν καταβληθεί η ασφαλισμένη απαίτηση και γίνει ληξιπρόθεσμη ο δανειστής δικαιούται να αναλάβει τη διαχείριση του πλοίου ή να το εκποιήσει χωρίς πλειστηριασμό με ελεύθερη πώληση.


4. Προσημείωση υποθήκης σε πλοίο


Στα πλοία τίτλος υποθήκης παρέχεται ΜΟΝΟ με ιδιωτική βούληση αρ. 195 ΚΙΝΔ και όχι με δικαστική απόφαση ή ΔΠ (προσημείωση). Συνεπώς δεν επιτρέπεται προσημείωση υποθήκης σε πλοίο.


Ενημερωθείτε για το Νέο Τμήμα Προετοιμασίας Εθνικής Σχολής Δικαστών Κατεύθυνση Πολιτική-Ποινική Δικαιοσύνη & Εισαγγελείς με δυνατότητα

Διά Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

Υποψήφιος Δικαστής
2 Αυγ 2019

Κατηγορούμενος: βασικά δικαιώματα στην προδικασία κατά τον νέο ΚΠΔ

Δημήτριος Βαρελάς, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Ο κατηγορούμενος έχει τόσο στην προδικασία, όσο και στην κύ­ρια διαδικασία ορισμένα δικαιώματα. Στην προδικασία τα δικαιώματά του ρυθμίζονται στα άρθρα 89-108.

Τεκμήριο αθωότητας (71) Οι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους σύμφωνα με τον νόμο.

Τα βασικά δικαιώματα του κατηγορούμενου στην προδικασία είναι:

α) να παρίσταται σε κάθε εξέταση του με συνήγορο και να μην εμποδίζεται η επικοινωνία του με τον συνήγορο (89 §§1, 2). Ο διορισμός συνηγόρου του κατηγορουμένου ή (άλλου διαδίκου) γίνεται:  I) με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση εξέτασής του ως υπόπτου ή κατά την απολογία του κατηγορουμένου ή στην κατάθεσή του ως μάρτυρα ή ΙΙ) με έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ. β΄ και γ΄ ή ΙΙΙ) με την έκθεση ή τη δήλωση άσκησης ενδίκου μέσου. Ο διορισμός παρέχει στον συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί τον εντολέα του σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισμένες μόνο από τις πράξεις αυτές. Η γενική πληρεξουσιότητα περιλαμβάνει την άσκηση ενδίκων μέσων, εφόσον αυτό μνημονεύεται ρητά.

(Παραίτηση από το δικαίωμα διορισμού δικηγόρου.(90) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που απαιτούν την υποχρεωτική παράσταση συνηγόρου, ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα να παραιτηθούν από τον διορισμό συνηγόρου, αφού προηγουμένως λάβουν προφορικά ή εγγράφως σαφή και επαρκή ενημέρωση σε απλή και κατανοητή γλώσσα σχετικά με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου δικαιώματος και τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραίτησης από αυτό. Η παραίτηση γίνεται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου και πρέπει να είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης του προσώπου και να μην περιέχει όρο ή αίρεση. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος μπορεί να ανακαλέσει την παραίτηση μεταγενέστερα, σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας.

Δικαίωμα παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας.(91) Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα δωρεάν νομικής βοήθειας, το οποίο περιλαμβάνει παροχή νομικών συμβουλών και νομική αρωγή και εκπροσώπησή τους ενώπιον του δικαστηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε σχετικές διατάξεις.)

β) να λαμβάνει γνώση των εγγράφων της ανάκρισης αυτοπροσώπως ή διά του συνηγόρου του (100). Ο ανακριτής, μόλις μετά την κλήτευσή του εμφανισθεί ή οδηγηθεί σε αυτόν ο κατηγορούμενος για να απολογηθεί, του ανακοινώνει το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της ανάκρισης. Επιτρέπεται επίσης στον κατηγορούμενο να μελετήσει ο ίδιος ή ο συνήγορός του το κατηγορητήριο και τα έγγραφα της ανάκρισης. Με γραπτή αίτηση του κατηγορουμένου και με δαπάνη του χορηγούνται σε αυτόν αντίγραφα του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της ανάκρισης.  Την ίδια υποχρέωση έχει ο ανακριτής, και τα ίδια δικαιώματα ο κατηγορούμενος, όταν κληθεί ξανά σε συμπληρωματική απολογία. Πάντως μετά το τέλος της ανάκρισης και προτού διαβιβαστεί η δικογραφία στον εισαγγελέα (άρθρο 308 παρ. 1), καλείται πάντοτε ο κατηγορούμενος να μελετήσει όλη τη δικογραφία. Αν όμως η ανάκριση εξακολούθησε περισσότερο από μήνα μετά την πρώτη ή κάθε μεταγενέστερη απολογία, δικαιούται ο κατηγορούμενος να ασκεί τα δικαιώματά του μια φορά το μήνα, και κάθε φορά ο ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση κάτω από την απολογία του κατηγορουμένου.

γ) να ζητάει και να λαμβάνει 48ωρη προθεσμία για την προετοιμασία της απολογίας του (103), χωρεί παράταση κατόπιν αιτήσεώς του.

δ) έχει δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης (104). Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης.  Η άσκηση του δικαιώματος μη αυτοενοχοποίησης δεν εμποδίζει τη νόμιμη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, που υπάρχουν ανεξάρτητα από τη βούληση των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Η άσκηση του δικαιώματος σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος των υπόπτων και των κατηγορουμένων.

ε) να έχει διερμηνεία και μετάφραση (101). Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος, που δεν ομιλεί ή δεν κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα, έχει το δικαίωμα σε διερμηνεία καθώς και σε γραπτή μετάφραση όλων των ουσιωδών εγγράφων της διαδικασίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 233 και 237.

στ) να ενημερωθεί πρόσωπο της επιλογής του σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του (97). Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τη στέρηση της ελευθερίας του ένα τουλάχιστον πρόσωπο της επιλογής του. Αν ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος ενημερώνεται ο ασκών τη γονική μέριμνα, εκτός αν αυτό αντιβαίνει στο συμφέρον του ανηλίκου, οπότε ενημερώνεται κάποιο άλλο ενδεδειγμένο ενήλικο πρόσωπο ή η αρμόδια για την προστασία των ανηλίκων αρχή.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για να αποτραπεί άμεσος κίνδυνος είτε για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα κάποιου προσώπου είτε για την αποδεικτική διερεύνηση του εγκλήματος, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να μην επιτρέπουν προσωρινά την ενημέρωση τρίτου προσώπου για τη στέρηση της ελευθερίας του κατηγορουμένου. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται αν ένα άλλο τρίτο πρόσωπο, που έχει υποδειχθεί από τον κατηγορούμενο, μπορεί να ενημερωθεί σχετικά. Αν ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος, η αρμόδια για την προστασία των ανηλίκων αρχή ενημερώνεται στην περίπτωση αυτή.  Ο κατηγορούμενος που είναι αλλοδαπός και στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οι προξενικές αρχές του κράτους του οποίου είναι υπήκοος.

ζ) να επικοινωνεί με τρίτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας του (98). Ο κατηγορούμενος που στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωμα επικοινωνίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με ένα τουλάχιστον τρίτο πρόσωπο που έχει υποδείξει ο ίδιος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για να αποτραπεί ο άμεσος κίνδυνος της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να περιορίζουν ή να αναβάλλουν την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται πρώτα αν ο κατηγορούμενος μπορεί να επικοινωνήσει με ένα άλλο πρόσωπο που αυτός υποδεικνύει.  Ο κατηγορούμενος που είναι αλλοδαπός και στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωμα να επικοινωνεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τις προξενικές αρχές του κράτους του οποίου είναι υπήκοος. Έχει επίσης δικαίωμα επίσκεψης από τις προξενικές του αρχές, δικαίωμα συνομιλίας και αλληλογραφίας μαζί τους και δικαίωμα να κανονίζεται η νομική του εκπροσώπηση από αυτές, εφόσον οι εν λόγω αρχές δεν έχουν αντίρρηση.

η) να του εξηγούνται κατά σαφή τρόπο τα δικαιώματα του (95). Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ενημερώνεται αμέσως όσον αφορά τουλάχιστον στα ακόλουθα δικαιώματα: α) το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο, β) το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νομικών συμβουλών, γ) το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την κατηγορία, δ) το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης και ε) το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης.  Η ενημέρωση παρέχεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα, προφορικώς ή εγγράφως, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αναγκών των υπόπτων ή κατηγορουμένων που είναι ευάλωτα πρόσωπα. Αντικείμενο της ενημέρωσης οφείλει να αποτελεί και η αναφορά των συνεπειών παραίτησης από την άσκηση των δικαιωμάτων. Για την ενημέρωση και την απάντηση του υπόπτου ή του κατηγορουμένου συντάσσεται έκθεση, η οποία και υπογράφεται.

Χορήγηση εγγράφου περί των δικαιωμάτων(96). Στον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο, ο οποίος συλλαμβάνεται ή κρατείται, παρέχεται αμέσως έγγραφο στο οποίο καταγράφονται τα δικαιώματά του και του επιτρέπεται να το διατηρεί στην κατοχή του καθ’ όλη τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας του. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα δικαιώματα: α) το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο, β) το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νομικών συμβουλών, γ) το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την κατηγορία, δ) το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης, ε) το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης, στ) το δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας, ζ) το δικαίωμα ενημέρωσης των προξενικών αρχών και ενός επιπλέον προσώπου της επιλογής του, η) το δικαίωμα σε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, θ) τον ανώτατο αριθμό ωρών ή ημερών κατά τις οποίες ο κατηγορούμενος δύναται να στερηθεί της ελευθερίας του προτού προσαχθεί ενώπιον δικαστικής αρχής και ι) πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσβολής του νόμιμου χαρακτήρα της σύλληψης ή της κράτησης.  Το ως άνω έγγραφο συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο στην κατάλληλη γλώσσα, ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ενημερώνεται για τα δικαιώματά του προφορικά σε γλώσσα που κατανοεί. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει στη συνέχεια να χορηγείται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε γλώσσα που ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος κατανοεί.

θ) να ζητά τη διεξαγωγή αποδείξεων (102). Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητά με αυτοτελή αιτιολογημένη αίτησή του στον ανακριτή τη διεξαγωγή αποδείξεων προς αντίκρουση της κατηγορίας.

Δικαιώματα στην αυτεπάγγελτη προανάκριση(105). Όταν ενεργείται προανάκριση σύμφωνα με το άρθρο 245 παρ. 2, η εξέταση γίνεται όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 273 και 274 και εκείνος που εξετάζεται έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 91, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103 και 104.

Ο εξεταζόμενος έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση προτού εξεταστεί από την αστυνομία ή άλλη αρχή επιβολής του νόμου ή δικαστική αρχή. Η διάταξη του άρθρου 99 παρ. 4 εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση.  Η κατά παράβαση του παρόντος άρθρου εξέταση είναι άκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Κατά τα άλλα εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 244.

Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην προανάκριση. (106) Όταν ενεργείται προανάκριση κατά το άρθρο 245 παρ. 1, ο κατηγορούμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα των άρθρων 89 έως 104 με εξαίρεση το δικαίωμα του άρθρου 99 παρ. 3, μπορεί δε να υποβάλει εγγράφως την απολογία του εκπροσωπούμενος από συνήγορο που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την προανάκριση. Ο κατηγορούμενος εκπροσωπούμενος διά του συνηγόρου του υποχρεούται να δηλώσει τη διεύθυνση κατοικίας του, εφαρμοζομένων αναλόγως των παρ. 1 και 4 του άρθρου 156.

Άλλα δικαιώματα του κατηγορουμένου κατά την προδικασία εί­ναι η εμφάνιση του στο συμβούλιο για να παράσχει διασαφήσεις, η άσκη­ση ενδίκων μέσων (έφεση και αίτηση αναίρεσης) κατά των βουλευμάτων κ.λπ.

Σε ποιες πράξεις παρίστανται οι διάδικοι (92).  Οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται με συνήγορο σε κάθε ανακριτική πράξη, με εξαίρεση την εξέταση των μαρτύρων και των κατηγορουμένων, εκτός αν πρόκειται για την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 220. Γι’ αυτό τον σκοπό καλούνται έγκαιρα οι διάδικοι να παρευρεθούν οι ίδιοι ή να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους.

Αν ο κατηγορούμενος κρατείται, θα πρέπει να προσαχθεί, εκτός αν η προσαγωγή του δημιουργεί δυσχέρειες, οπότε αντιπροσωπεύεται από τον συνήγορό του.

Αδυναμία παράστασης (93). Αν η παρουσία των διαδίκων δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο δυνατή, η πράξη μπορεί να αναβληθεί για άλλο χρόνο, αν δεν βλάπτεται η ανάκριση.

Ερωτήσεις και παρατηρήσεις (94). Οι διάδικοι που παρίστανται και οι συνήγοροί τους δικαιούνται να απευθύνουν ερωτήσεις και να υποβάλλουν παρατηρήσεις, που καταχωρίζονται με αίτησή τους στην έκθεση.

Ενημερωθείτε για το Νέο Τμήμα Προετοιμασίας Εθνικής Σχολής Δικαστών Κατεύθυνση Πολιτική- Ποινική Δικαιοσύνη & Εισαγγελείς με δυνατότητα

Διά Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

Υποψήφιος Δικαστής
1 Αυγ 2019

Παραγραφή αξιώσεων ζημιωθέντων κατά ασφαλιστή

Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, MSc

Η παραγραφή των αξιώσεων των ζημιωθέντων κατά του ασφαλιστή  έχει ως εξής: α) Στις ασφαλίσεις ζημιών ειδικά από οχήματα, μετά πέντε χρόνια από τη γέννηση της αξίωσης αρ. 7 Ν 3557/2007 (τροποποίηση αρ. 10 παρ. 2 ΠΔ 237/1986 που προέβλεπε διετία).

β) Στις ασφαλίσεις άλλων ζημιών, μετά τέσσερα χρόνια από το τέλος του έτους γέννησης αυτών αρ. 10 Ν 2496/1997 (ισχύει και για τις αξιώσεις του ασφαλιστή για τα ασφάλιστρα).

γ) Στις ασφαλίσεις προσώπων, μετά πέντε χρόνια από το τέλος του έτους γέννησης αυτών αρ. 10 Ν 2496/1997 (ισχύει και για τις αξιώσεις του ασφαλιστή για τα ασφάλιστρα).

δ) Στις θαλάσσιες ασφαλίσεις, μετά διετία από το τέλος του έτους γέννησης αυτών αρ. 290 περ. 2 ΚΙΝΔ.

Ενημερωθείτε για το Νέο Τμήμα Προετοιμασίας Εθνικής Σχολής Δικαστών Κατεύθυνση Πολιτική- Ποινική Δικαιοσύνη & Εισαγγελείς με δυνατότητα

Διά Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

Υποψήφιος Δικαστής
29 Ιουλ 2019

Ο υποστηρίζων την κατηγορία διάδικος («Πολιτικώς Ενάγων»)

Δημήτριος Βαρελάς, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Ενεργητική νομιμοποίηση. (63) «Πολιτικώς ενάγων» είναι ο διάδικος που δικαιούται κατά τον αστικό κώδικα σε αποζημίωση ή αποκατάσταση από το έγκλημα ή σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, ακόμη και όταν από διάταξη νόμου η υποχρέωση για την αποκατάσταση της ζημίας ή την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης περιορίζεται αποκλειστικά σε τρίτο πρόσωπο. Μπορεί να παραστεί στο ποινικό δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Τέλος για την υποστήριξη της κατηγορίας. (63) Ως τέλος παράστασης, με ποινή το απαράδεκτο αυτής, ορίζεται το ποσό των σαράντα (40) ευρώ που καταβάλλεται εφάπαξ με παράβολο υπέρ του δημοσίου είτε κατά την προδικασία είτε κατά την κύρια διαδικασία και καλύπτει την παράσταση μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης. Το ύψος του ανωτέρω τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου οι δικαιούχοι νομικής βοήθειας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του N 3226/2004.

Νομιμοποίηση κληρονόμων (64). Αν αποβιώσει ο κατά το άρθρο 63 ΚΠΔ δικαιούμενος, οι κληρονόμοι του συνεχίζουν τη δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας που έχει γίνει προ του θανάτου του.

Παράσταση και μετά την απόσβεση του δικαιώματος. (65) Η μετά τη δήλωση παράστασης απόσβεση με οποιονδήποτε τρόπο της αστικής αξίωσης, δεν επιφέρει κατάργηση του δικαιώματος παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας

Παθητική νομιμοποίηση. (66) Η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ασκείται εναντίον του κατηγορουμένου.

Παραίτηση από την υποστήριξη της κατηγορίας. (68) Κατά τη διάρκεια της δίκης και πριν από την έκδοση της απόφασης, αυτός που δήλωσε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας, μπορεί να παραιτηθεί από αυτήν με δήλωσή του σύμφωνα με τις διατυπώσεις των άρθρων 83 και 84

Ο υποστηρίζων την κατηγορία εισέρχεται στην ποινική δίκη:

Α. Κατά την προδικασία

Με δήλωση. Όποιος έχει το δικαίωμα να υποστηρίξει την κατηγορία στο ποινικό δικαστήριο (άρθρο 63), μπορεί να δηλώσει ότι παρίσταται για την υποστήριξή της στην ποινική διαδικασία. (82 παρ 1). Η δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας γίνεται είτε στην έγκληση είτε με άλλο έγγραφο, έως την περάτωση της ανάκρισης (άρθρο 308) προς τον αρμόδιο εισαγγελέα, είτε αυτοπροσώπως είτε από πληρεξούσιο που έχει έγγραφη πληρεξουσιότητα, ειδική ή γενική, η οποία έχει δοθεί κατά το άρθρο 42 παρ. 2 εδ. β΄ και γ΄. Κατά την κατάθεση της δήλωσης συντάσσεται έκθεση, στην οποία προσαρτάται και το έγγραφο της πληρεξουσιότητας. Η δήλωση μπορεί να γίνει και σε αυτόν που ενεργεί την προκαταρκτική εξέταση ή την ανάκριση, ακόμα και κατά τον χρόνο που ο δικαιούμενος εξετάζεται ως μάρτυρας.(83 παρ.1)

Οι ανήλικοι και οι άλλοι ανίκανοι παρίστανται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα.

Η δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας δεν αναπληρώνει την έγκληση στις περιπτώσεις που αυτή είναι απαραίτητη για την ποινική δίωξη (άρθρο 53) ούτε η έγκληση από μόνη της εξομοιώνεται με δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας.  Αυτός που δηλώνει ότι παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας, αποκτά την ιδιότητα του διαδίκου αμέσως μετά τη δήλωσή του κατά τις διατυπώσεις του επόμενου άρθρου.

Περιεχόμενο της δήλωσης (84) Η δήλωση είναι απαράδεκτη, αν δεν περιέχει συνοπτική έκθεση της υπόθεσης για την οποία παρίσταται κάποιος προς υποστήριξη της κατηγορίας και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η αστική του αξίωση. Ο υποστηρίζων την κατηγορία μπορεί να διορίσει αντίκλητο, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι επιδόσεις και κοινοποιήσεις που τον αφορούν. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του υποστηρίζοντος την κατηγορία, που έχει διορισθεί νόμιμα και έχει γνωστοποιηθεί στην προδικασία ή στο ακροατήριο, είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος

Αντιρρήσεις κατά της παράστασης. (85) Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά της δήλωσης για υποστήριξη της κατηγορίας και πάντως πριν από την έκδοση του οριστικού βουλεύματος.

Το έγγραφο με τις αντιρρήσεις του υπόπτου ή του κατηγορουμένου πρέπει να περιέχει τους λόγους που τις στηρίζουν, παραδίδεται στον γραμματέα της εισαγγελίας και συντάσσεται έκθεση. Για τις αντιρρήσεις αποφασίζει το συμβούλιο αμετάκλητα. Αν η προβολή τους έγινε μετά την υποβολή της πρότασης του εισαγγελέα για την ουσία της υπόθεσης, το συμβούλιο αποφασίζει με το βούλευμα που εκδίδει γι’ αυτήν. Οι αντιρρήσεις δεν εμποδίζουν την εξέλιξη της ανάκρισης.  (86)

Αυτεπάγγελτη αποβολή. (87) Η δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της προδικασίας να κηρυχθεί απαράδεκτη από το συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως

Αποτελέσματα την αποβολής. (88)  Ο υποστηρίζων την κατηγορία, του οποίου η παράσταση έχει κηρυχθεί απαράδεκτη στην προδικασία, δεν κωλύεται να εισαγάγει τη δήλωσή του στο ποινικό δικαστήριο που δικάζει την κατηγορία.  Αν ο υποστηρίζων την κατηγορία αποβληθεί, παραμένουν ισχυρές όλες οι πράξεις της διαδικασίας που έγιναν πριν από την αποβολή του και στις οποίες τυχόν παρευρισκόταν.

 

Β. Κατά την κύρια διαδικασία

Με δήλωση χωρίς έγγραφη προδικασία (67). Αν η πολιτική αγωγή δεν ασκήθηκε κατά την προδικασία υπάρχει η δυνατότητα άσκησης αυτής κατά την κύρια διαδικασία. Στο ακροατήριο η σχετική δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας καταχωρίζεται στα πρακτικά.

 Χρόνος υποβολής δήλωσης. Η παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας στο ποινικό δικαστήριο επιτρέπεται χωρίς έγγραφη προδικασία, το αργότερο ώσπου να αρχίσει για πρώτη φορά η αποδεικτική διαδικασία στο ακροατήριο.  Ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας μπορεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να αποβληθεί από την ποινική διαδικασία, αν, παρόλο που εμφανίστηκε έγκαιρα, αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης

Δικαιώματα του παρισταμένου για την υποστήριξη της κατηγορίας. (107) Ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 92 και 100. Το δικαίωμα του άρθρου 100 μπορεί να το ασκήσει από την στιγμή που ο ύποπτος θα κληθεί σε παροχή εξηγήσεων ή ο κατηγορούμενος θα κληθεί σε απολογία ή θα εκδοθεί εναντίον του ένταλμα σύλληψης ή βίαιης προσαγωγής.

Ο υποστηρίζων την κατηγορία δεν μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στην ποινική διαδικασία με περισσότερους από δύο συνηγόρους στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο. Ο διορισμός του συνηγόρου γίνεται όπως και του κατηγορούμενου (89).

 

Ενημερωθείτε για το Νέο Τμήμα Προετοιμασίας Εθνικής Σχολής Δικαστών Κατεύθυνση Πολιτική- Ποινική Δικαιοσύνη & Εισαγγελείς με δυνατότητα

Διά Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

Υποψήφιος Δικαστής
29 Ιουλ 2019

Περιπτώσεις κτήσης κυριότητας κινητού από καλόπιστο τρίτο επί εκποίησης από μη κληρονόμο (νομέα της κληρονομιάς)

Επιμέλεια: Κίμων Σαϊτάκης

Δικηγόρος Δ.Ν., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Αθηνών

 

Παράδειγμα: Ο Α, ο οποίος φέρεται ως μοναδικός εκ διαθήκης κληρονόμος του Κ, πωλεί και μεταβιβάζει κινητό πράγμα που βρέθηκε σε ακίνητο της κληρονομίας στον Β. Εκ των υστέρων αποκαλύπτεται ότι η διαθήκη ήταν πλαστή ή άκυρη λόγω ανικανότητας του διαθέτη (ΑΚ 1719).

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Ανήκει το κινητό στην κληρονομιά;Είναι κλοπιμαίο ή απολωλός ως προς τον κληρονομούμενο;Έχει εκδοθεί κληρονομητήριο;ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (Αποκτά κυριότητα ο τρίτος;)
1 ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ (Λόγω εφαρμογής ΑΚ 1038: ως προς τον αληθινό κληρονόμο το κινητό είναι απολωλός, αφού αυτός έχει αποκτήσει πλασματικά νομή κατ’ ΑΚ 983)
2 ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ (ΑΚ 1963,822)
3 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ
(αδιάφορο, εφόσον το πράγμα δεν ανήκει στην κληρονομία)
ΟΧΙ (ακόμη και αν υπάρχει κλ/ριο, αυτό δεν καλύπτει έλλειψη κυριότητας κληρονομουμένου – ούτε ΑΚ 1036, διότι ΑΚ 1038)
4 ΟΧΙ ΟΧΙ
(π.χ. χρησιδάνειο προς τον κληρονομούμενο)  
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(αδιάφορο, αδιάφορο, εφόσον το πράγμα δεν ανήκει στην κληρονομία) 
ΝΑΙ (ΑΚ 1036 – όχι με ΑΚ 1963 διότι το κλ/ριο δεν καλύπτει έλλειψη κυριότητας κληρονομουμένου)*

 

* Δυνατότητες πραγματικού κυρίου:

1)      Αν η μεταβίβαση στον καλόπιστο τρίτο έγινε με επαχθή αιτία → Κατά του νομέα της κληρονομιάς για το αντάλλαγμα (ΑΚ 904, 908)

2)      Αν έγινε με χαριστική αιτία → ΑΚ 913 κατά του καλόπιστου τρίτου

 

Ενημερωθείτε για το Νέο Τμήμα Προετοιμασίας Εθνικής Σχολής Δικαστών Κατεύθυνση Πολιτική- Ποινική Δικαιοσύνη & Εισαγγελείς με δυνατότητα

Διά Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

Υποψήφιος Δικαστής
26 Ιουλ 2019

Η κατάργηση του δώρου Χριστουγέννων - Πάσχα και του επιδόματος θερινής αδείας-Συμβατότητα με το Σύνταγμα

Εύη Γαλάνη, Δικηγόρος, ΜΔΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις από ΣτΕ Ολ 1307-1316/2019 αποφάσεις του έκρινε ότι η κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και του επιδόματος θερινής άδειας είναι συνταγματική.  Ειδικότερα σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κρίθηκε ότι σε περιπτώσεις παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, ο κοινός νομοθέτης δύναται να θεσπίσει μέτρα περιστολής των δημόσιων δαπανών που συνεπάγονται σοβαρή οικονομική επιβάρυνση μεγάλων κατηγοριών του πληθυσμού και, ιδίως, όσων λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη από το δημόσιο ταμείο, λόγω της άμεσης εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των επιβαλλόμενων σε βάρος τους μέτρων για τον περιορισμό του δημόσιου ελλείμματος. Η δυνατότητα, όμως, αυτή δεν μπορεί να είναι απεριόριστη, αλλά έχει ως όριο τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας στην κατανομή των δημόσιων βαρών και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι οποίες επιτάσσουν το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής να κατανέμεται μεταξύ όλων των κατηγοριών απασχολουμένων τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως, επίσης, και των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, δεδομένου, μάλιστα, ότι η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών είναι προς όφελος όλων.

Ο νομοθέτης, εκτιμώντας τις εκάστοτε επικρατούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, δύναται, καταρχήν, να προβαίνει σε αναμόρφωση του μισθολογίου των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, εισάγοντας νέες ρυθμίσεις, η συνταγματικότητα των οποίων υπόκειται σε οριακό έλεγχο εκ μέρους του δικαστή.

 Η αντίληψη αυτή περί των περιθωρίων εκτίμησης που απολαμβάνει ο εθνικός νομοθέτης σε ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής υιοθετείται και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.), το οποίο παγίως δέχεται ότι στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. εμπίπτουν μεν οι δεδουλευμένες αποδοχές του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου και η προσδοκία για τη μελλοντική καταβολή τους, εφόσον υφίσταται επαρκής νομική βάση στο εθνικό δίκαιο για την ικανοποίηση των σχετικών αξιώσεων, πλην, με τις διατάξεις αυτές δεν κατοχυρώνεται δικαίωμα σε διαρκή απόληψη αποδοχών και συντάξεων συγκεκριμένου ύψους (ΕΔΔΑ, απόφαση της 19.4.2007, Eskelinen κατά Φινλανδίας, απόφαση της 20.3.2012, Panfile κατά Ρουμανίας, ΣτΕ Ολομ. 481/2018, 3404-3406/2014, 3177/2014, 668/2012, σκ. 34, βλ. και Ολομ. 431/2018, 2192-2196/2014 κ.ά.), εκτός αν συντρέχει περίπτωση διακινδύνευσης της αξιοπρεπούς διαβίωσης του ενδιαφερομένου (ΣτΕ Ολομ. 481/2018, 668/2012, σκ. 35).

Από καμία συνταγματική διάταξη ή αρχή δεν κωλύεται, καταρχήν, ο νομοθέτης, εκτιμώντας τις εκάστοτε συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, να προβαίνει σε αναμόρφωση του μισθολογίου των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, εισάγοντας νέες ρυθμίσεις, οι οποίες υπόκεινται σε οριακό, μόνο, δικαστικό έλεγχο. Δύναται, επομένως, ο νομοθέτης, για λόγους που αυτός εκτιμά και η κατ' ουσίαν αξιολόγηση των οποίων δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, να θεσπίσει μέτρα περιστολής των δημόσιων δαπανών που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση μεγάλων κατηγοριών του πληθυσμού και, ιδίως, όσων λαμβάνουν μισθό, σύνταξη ή άλλες παροχές από το δημόσιο ταμείο, λόγω της ανάγκης άμεσης απόδοσης και αποτελεσματικότητας των επιβαλλόμενων μέτρων για τον περιορισμό του δημόσιου ελλείμματος. Στις περιπτώσεις δε αυτές, το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης δεν προσδιορίζεται με βάση τις προηγούμενες αποδοχές των προσώπων αυτών, αλλά με βάση τις γενικότερα επικρατούσες συνθήκες και σε συνάρτηση με το επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού της Χώρας εν γένει.

Εν προκειμένω, με την επίμαχη διάταξη του N 4093/2012 ο νομοθέτης προέβη στην πλήρη κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας για τους λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους στρατιωτικούς, ως άμεσο μέτρο για την αντιμετώπιση της, κατά την εκτίμησή του, συνεχιζόμενης οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης. Το μέτρο δε αυτό αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου, ολοκληρωμένου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής («Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016») και προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας, το οποίο αποσκοπεί τόσο στην κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών της Χώρας και την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα αυξημένων ελλειμμάτων, όσο και στη βελτίωση της μελλοντικής δημοσιονομικής κατάστασής της (βλ. σχετικές αναφορές στο εγκριθέν με το N 4046/2012 Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής καθώς και στην αιτιολογική έκθεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016), δηλαδή στην εξυπηρέτηση σκοπών, που συνιστούν σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, δυνάμενους να δικαιολογήσουν, κατ’ αρχήν, τη λήψη μέτρων περιστολής μισθολογικών δαπανών του Δημοσίου (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 3372, 3373/2015, 3404-3406/2014, 3177/2014, 1286/2012, σκ. 16, 668/2012, σκ. 35), δεδομένου ότι συνδέεται με την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Οι υποχρεώσεις αυτές προβλέπονται στις αποφάσεις 2010/320, 2011/734 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχθηκε ότι: «... εκδόθηκαν αφού διαπιστώθηκε ότι η επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας απειλούσε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα τόσο της ιδίας όσο και της ζώνης του ευρώ εν γένει» και ότι «...στο πλαίσιο αυτό τα δημοσιονομικά μέτρα που προβλέπουν οι επίμαχες αποφάσεις συζητήθηκαν διεξοδικά με την Ελληνική Κυβέρνηση και συμφωνήθηκαν από κοινού από την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ... Συνεπώς, υπό το πρίσμα των ανωτέρω δεν ήταν προδήλως αδικαιολόγητο να προβλεφθεί η λήψη μέτρων εξοικονόμησης δαπανών» (βλ. απόφαση Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ Τ-531/14, Λεϊμονιά Σωτηροπούλου κατά Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκ. 84, 85, 86).

 

 Το επίδικο μέτρο της κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας, το οποίο, λόγω της φύσης του, συμβάλλει άμεσα στην περιστολή των δημόσιων δαπανών, τεκμηριώνεται επαρκώς με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παρίσταται δε απρόσφορο, και μάλιστα προδήλως, για την επίτευξη των επιδιωκόμενων ως άνω σκοπών, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ήταν αναγκαίο, δεδομένου ότι με αυτό το μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται γενικά σε όλους τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των διογκωμένων δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία υπαγορεύεται από επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση του υπερβολικού δημοσίου ελλείμματος (πρβλ. αποφάσεις ΔΕΕ C-49/18, Carlos Escribano Vindel, σκ. 67 και C-64/16, Associaçâo Sindical dos Juizes Portugueses, σκ. 49 και 52). Εξάλλου, κατά τη λήψη του επίμαχου μέτρου της κατάργησης των εν λόγω επιδομάτων εορτών και αδείας, ο νομοθέτης είχε πλήρη επίγνωση όχι μόνο του εν γένει επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού της Χώρας, αλλά και ειδικά του επιπέδου διαβίωσης των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, και όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα και διαθέσιμα στις υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τον κρίσιμο χρόνο θέσπισης του Ν 4093/2012 (12.11.2012), στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), δηλαδή της κατά τα άρθρα 1 παρ. 2 και 10 του Ν 3832/2010 (Α´38), όπως ισχύει, ανεξάρτητης αρχής, η οποία αποτελεί την εθνική στατιστική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009 (L 87/164), και υπάγεται στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων, το 2011 το όριο κινδύνου φτώχειας ανά άτομο μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (ΕΚΑΣ και  λοιπά κοινωνικά επιδόματα) είχε διαμορφωθεί στα 6.591 ευρώ (βλ. έκδοση ΕΛΣΤΑΤ, Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα, 2.11.2012), τη στιγμή που το μέσο ετήσιο ισοδύναμο ατομικό εισόδημα ανήρχετο στα 12.637,08 ευρώ (βλ. το από 2.11.2012 Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ με τίτλο «Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2011»). Παράλληλα, με τον Ν 4014/2011 θεσπίστηκε, όπως εκτέθηκε σε προηγούμενη σκέψη, νέο, ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, με τον βασικό μισθό υπαλλήλου κατηγορίας ΥΕ με βαθμό ΣΤ να διαμορφώνεται στα 780 ευρώ, τον βασικό μισθό υπαλλήλου.

Κατά συνέπεια, οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, ακόμη και μετά την κατάργηση των επίμαχων επιδομάτων, εξασφάλιζαν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας όσο και με όσους απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο.

Εξάλλου, η εκτίμηση του νομοθέτη ως προς τα ληπτέα μέτρα για την αντιμετώπιση της διαπιστωθείσης από αυτόν κρίσιμης κατάστασης υπόκειται, κατά τα ανωτέρω, σε οριακό δικαστικό έλεγχο.

Ενόψει αυτών, η διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012, με την οποία, κατ’ εκτίμηση του δημοσιονομικού κόστους (ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης ποσού 469.600.000 ευρώ, βλ. έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ανωτέρω, σκ. 13) καταργήθηκαν τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, δεν παραβιάζει τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος και της προστασίας των δικαιωμάτων των αναιρεσίβλητων δικαστικών υπαλλήλων και συνεπώς αυτή δεν αντίκειται στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. Τέλος, η επίδικη διάταξη δεν αντίκειται στα  άρθρα 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος, δεδομένου ότι πρόκειται για μέτρο που αφορά όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ διαφορετικό είναι το ζήτημα της χορήγησης των επιδομάτων εορτών και αδείας στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι αποτελούν διαφορετική κατηγορία, σε βάρος της οποίας έχουν επιβληθεί άλλα οικονομικής φύσεως μέτρα.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω με τις παραπεμπτικές στην Ολομέλεια αποφάσεις ΣτΕ 2626 έως και 2635/2018 του Στ΄ Τμήματος κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Ν 4093/2012 με τις οποίες καταργήθηκαν τα τρία δώρα-επιδόματα (Δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας, Δώρο Χριστουγέννων) που ελάμβαναν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ένστολοι (στρατιωτικοί κ.ά.) μέχρι τις 31.12.2012. Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επικαλέσθηκε το αναιρεσείον Δημόσιο προς δικαιολόγηση της επίμαχης περικοπής του Ν 4093/2012, οι οποίοι συνίστανται στην επίτευξη των στόχων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, στην εκπλήρωση, δηλαδή, των προϋποθέσεων που τίθενται, υπό μορφή προαπαιτουμένων, για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της Χώρας, δεν αρκούν, κατά τα ήδη εκτεθέντα, για να καταστήσουν συνταγματικά ανεκτές τις συγκεκριμένες περικοπές. Και τούτο, ανεξαρτήτως του ότι το επίμαχο καταργητικό μέτρο ψηφίσθηκε όταν είχε πλέον παρέλθει διετία από τον πρώτο αιφνιδιασμό της οικονομικής κρίσης και αφού εν τω μεταξύ είχαν σχεδιασθεί και ληφθεί τα βασικά μέτρα για την αντιμετώπισή της (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 2287, 2288/2015, πρβλ. και Ολομ. 2192 – 2196/2014). Περαιτέρω, οι περικοπές αυτές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ειδικότερα ούτε εκ του λόγου ότι αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που περιέχει δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, διότι, σύμφωνα και με τα ανωτέρω γενόμενα δεκτά, η προϋπόθεση αυτή αποτελεί αναγκαίο όχι όμως και επαρκή όρο για τη συνταγματικότητα των εν λόγων περικοπών. Εξάλλου, η συνταγματικότητα του καταργητικού αυτού μέτρου δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε στη μεγαλύτερη της αναμενομένης ύφεση της ελληνικής οικονομίας, η οποία κατέστησε μεν επιβεβλημένη τη λήψη νέων μέτρων, όχι όμως και αναγκαίως την εκ νέου περιστολή του μισθολογικού κόστους του Δημοσίου, ούτε στην αυξημένη αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων, η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την κατ επανάληψη επιβάρυνση των ίδιων προσώπων (βλ. ειδικώς ΣτΕ Ολ. 2192-2196/2014). Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, το Τμήμα άγεται κατά πλειοψηφία στην κρίση ότι η διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν 4093/2012, με την οποία καταργήθηκαν από 1.1.2013 τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας για λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου και στρατιωτικούς, κατά το μέρος που η κατάργηση αυτή αφορά ειδικώς τους δικαστικούς υπαλλήλους, όπως οι ενάγοντες, αντίκειται στα άρθρα 25 παρ.1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος και τις απορρέουσες από αυτά αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη.».

Ενημερωθείτε για το Νέο Τμήμα Προετοιμασίας Εθνικής Σχολής Δικαστών Κατεύθυνση Διοικητική Δικαιοσύνη με δυνατότητα

Διά Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

Υποψήφιος Δικαστής
26 Ιουλ 2019

Η Ποινική Διαταγή (409-416 ΚΠΔ)

Δημήτριος Βαρελάς, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

          Η ποινική διαταγή είναι ένας καινούργιος θεσμός που προβλέπεται στον νέο ΚΠΔ. Στον προϊσχύσαντα ΚΠΔ υπήρχε μία παραπλήσια μορφή της διαδικασίας αυτής, στα άρθρα 414 έως 416 για τα πταίσματα και στο άρθρο 427 για τα πλημμελήματα, η εφαρμογή της οποίας, ωστόσο, στην πράξη δεν ήταν επιτυχής.

          Διαφορά με ποινική συνδιαλλαγή και ποινική διαπραγμάτευση. Η διαδικασία έκδοσης ποινικής διαταγής διαφοροποιείται σαφώς από τις διαδικασίες της ποινικής συνδιαλλαγής (301,302 ΠΚ) ή της ποινικής διαπραγμάτευσης (303 ΚΠΔ), αφού σε αυτήν δεν υφίσταται συγκατάθεση του κατηγορουμένου για την ενεργοποίησή της ούτε προκαταβολική αποδοχή της έκβασής της, αλλά έκδοση απόφασης ερήμην του, την οποία ο κατηγορούμενος δικαιούται να μην την αποδεχθεί και να την προσβάλλει εκ των υστέρων, οδηγώντας την υπόθεση στο ακροατήριο και στην εκδίκασή της με βάση τις διατάξεις της τακτικής διαδικασίας.(Αιτιολ. έκθεση ΚΠΔ)

          Που εφαρμόζεται (409 ΚΠΔ):  Η ποινική διαταγή εκδίδεται μόνο στα ελαφρά πλημμελήματα αρμοδιότητας Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, για τα οποία απειλείται ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή ή και οι δύο ποινές.

Προϋποθέσεις έκδοσης της ποινικής διαταγής (409 ΚΠΔ): Αν ο εισαγγελέας που ασκεί την ποινική δίωξη κρίνει ότι το υφιστάμενο αποδεικτικό υλικό δεν καθιστά αναγκαία τη διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας για την περαιτέρω διακρίβωση των περιστατικών που θεμελιώνουν την ενοχή του κατηγορουμένου, υποβάλλει αίτηση για την έκδοση ποινικής διαταγής συντάσσοντας κατηγορητήριο.

Αρμοδιότητα έκδοσης της ποινικής διαταγής. (410 ΚΠΔ) Η αίτηση του εισαγγελέα υποβάλλεται στον δικαστή και, αν ο τελευταίος θεωρεί ότι τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι επαρκή  για την ενοχή του κατηγορουμένου, (δηλαδή ο δικαστής εκτιμάει ότι το αποδεικτικό υλικό εγγίζει τη βεβαιότητα πιθανολόγησης της ενοχής του κατηγορουμένου), εκδίδει χωρίς προηγούμενη ακρόαση του κατηγορουμένου σε δημόσια συνεδρίαση ποινική διαταγή, με την οποία επιβάλλει σε αυτόν χρηματική ποινή μειωμένη τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα (2/3) σε σχέση με το οριζόμενο στον νόμο πλαίσιο ποινής ή ποινή φυλάκισης μέχρι τριών μηνών με υφ’ όρο αναστολή αυτής.

Πότε δεν εκδίδεται η ποινική διαταγή. (410 ΚΠΔ). Αν τα στοιχεία που υποβάλλονται στην κρίση του δικαστή δεν είναι επαρκή για την ενοχή του κατηγορουμένου, παραπέμπει την υπόθεση στην τακτική διαδικασία.

Περιεχόμενο ποινικής διαταγής (411 ΚΠΔ). Η ποινική διαταγή περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 140 περ. α΄ έως γ΄, (140 α) τον τόπο, τον χρόνο της συνεδρίασης και τις διακοπές της, καθώς και την ώρα που ορίστηκε για κάθε επανάληψη, β) τα ονοματεπώνυμα των δικαστών, του εισαγγελέα και του γραμματέα, γ)  το ονοματεπώνυμο και ό,τι άλλο συντελεί στην εξακρίβωση της ταυτότητας των διαδίκων, των εκπροσώπων τους και των συνηγόρων), ακριβή καθορισμό της πράξης για την οποία εκδόθηκε με μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που την προβλέπει και την ποινή που επιβλήθηκε.

Εκτέλεση ποινικής διαταγής (416 ΚΠΔ).  Αν δεν προβληθούν εμπρόθεσμα αντιρρήσεις, η διαταγή που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 410 εκτελείται. Έφεση και αναίρεση εναντίον της δεν επιτρέπονται.

 Αντιρρήσεις κατά της ποινικής διαταγής. (412 ΚΠΔ). Η άμυνα του κατηγορούμενου κατά της ποινικής διαταγής που εκδόθηκε σε βάρος τους είναι η υποβολή του ενδίκου βοηθήματος των αντιρρήσεων. Οι αντιρρήσεις αφορούν, κατά κύριο λόγο, την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, με βάση το οποίο εκδόθηκε η ποινική διαταγή.

Προθεσμία και τρόπος άσκησης αντιρρήσεων (412 ΚΠΔ). Κατά της ποινικής διαταγής εκείνος που καταδικάστηκε μπορεί να υποβάλλει, μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την επίδοσή της, αντιρρήσεις με έκθεση που συντάσσει ο γραμματέας του δικαστηρίου που εξέδωσε τη διαταγή ή ο γραμματέας του ειρηνοδικείου του τόπου διαμονής του.

 Συζήτηση στο ακροατήριο. (413 ΚΠΔ). Αν οι αντιρρήσεις προβληθούν εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 412, η απόφαση που εκδόθηκε ανατρέπεται και η υπόθεση εισάγεται για να συζητηθεί με την κοινή διαδικασία ύστερα από προηγούμενη κλήτευση του κατηγορουμένου (άρθρο 166,  το οποίο ορίζει ότι: η προθεσμία εμφάνισης των διαδίκων, των μαρτύρων και πραγματογνωμόνων στο ακροατήριο ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες. Αν αυτός που κλητεύεται διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστης διαμονής, η προθεσμία αυτή είναι τριάντα ημερών, αν η διαμονή του βρίσκεται σε χώρα της Ευρώπης ή της Μεσογείου και εξήντα ημερών σε κάθε άλλη περίπτωση.  Η προθεσμία αρχίζει την επομένη της επίδοσης και λήγει την προηγούμενη της ημέρας της δικασίμου.)

Μη δέσμευση από την απαγόρευση χειροτέρευσης (415 ΚΠΔ) Στην ποινική διαταγή εισάγεται μία εξαίρεση της αρχής της μη χειροτέρευσης(470) που ισχύει στα ένδικα μέσα και ένδικα βοηθήματα (463), αφού το δικαστήριο, που δικάζει τις αντιρρήσεις σε πρώτο βαθμό, δεν δεσμεύεται από τη διάταξη του άρθρου 470 του ΚΠΔ. Συνεπώς το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, μετά την υποβολή αντιρρήσεων κατά της ποινικής διαταγής, εκδικάζοντας την υπόθεση, μπορεί να επιβάλει στον ένοχο της πράξης ποινικές κυρώσεις μεγαλύτερες από εκείνες που του είχαν επιβληθεί με την ποινική διαταγή.

 Ένδικα μέσα. (414 ΚΠΔ). Κατά της απόφασης επί των αντιρρήσεων επιτρέπεται η άσκηση των ενδίκων μέσων που προβλέπονται από τον κώδικα (489επ., 504επ. ΚΠΔ).

 

Ενημερωθείτε για το Νέο Τμήμα Προετοιμασίας Εθνικής Σχολής Δικαστών Κατεύθυνση Πολιτική- Ποινική Δικαιοσύνη & Εισαγγελείς με δυνατότητα

Διά Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

Υποψήφιος Δικαστής
25 Ιουλ 2019

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Κώστας Kουτσουλέλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

            Ως προς το θέμα της διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων για την εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων δεν ορίζουν κάτι σχετικό οι διατάξεις των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Ωστόσο γίνεται δεκτό ότι εφαρμόζονται και εδώ τα άρθρα 3 και 4 ΚΠολΔ (Γεσίου-Φαλτσή Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτελέσεως, 2006, παρ. 74 ΙΙ – Δ.Κράνης σε Κεραμέα/Κονσύλη/Νίκα 2000, 1329 – Χ.Απαλλαγάκη, ΚΠολΔ Ερμηνεία κατ’ άρθρο 2013, 1556, κ.ά.) και ειδικότερα: Τα ελληνικά δικαστήρια μπορούν να εκδικάζουν διεθνείς ιδιωτικές διαφορές, δηλαδή, διαφορές με στοιχείο αλλοδαπότητας με την προϋπόθεση, όμως, να υφίσταται τοπική αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου, ανεξάρτητα από το αν κάποιος διάδικος είναι ημεδαπός ή αλλοδαπός. Εξαιρετικά και μόνον στις γαμικές διαφορές (άρθρ. 592 παρ. 1 και 601 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ) και στις διαφορές που αναφέρονται στις σχέσεις γονέων και τέκνων (άρθρ. 592 παρ. 2 και 601 παρ. 2 και 3 ΚΠολΔ) για τον προσδιορισμό της διεθνούς δικαιοδοσίας, δεν λαμβάνεται υπόψη η τοπική αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου, αλλά αρκεί ένας από τους συζύγους να είναι Έλληνας.

            Επομένως, σε κάθε περίπτωση που συντρέχει κάποια δωσιδικία των άρθρων 22 επ., ΚΠολΔ, τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για την εκδίκαση διεθνών ιδιωτικών διαφορών, εκτός από την περίπτωση που συντρέχει περίπτωση ετεροδικίας (άρθρ. 3 παρ. 2 ΚΠολΔ), η οποία όμως πρέπει να προταθεί με τις προτάσεις (άρθρ. 4, 237 παρ. 1 και 591 παρ. 1γ’ ΚΠολΔ).

            Τέλος, η διεθνής δικαιοδοσία δεν ερευνάται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, εκτός αν ο εναγόμενος (καθού) απουσιάζει ή η υπόθεση αφορά ακίνητο που βρίσκεται στην αλλοδαπή (άρθρ. 4 ΚΠολΔ).

            Πάντως η δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων μπορεί να θεμελιωθεί και με το άρθρο 683 παρ. 4 ΚΠολΔ, άλλως με βάση τον τόπο στον οποίο θα γίνει εκτέλεση (ΜΠρΑθ 18185/1992 Αρμ. 49, 60) ή ακόμα με εκείνο στον οποίο προβλέπεται η εκπλήρωση της παροχής κατά τα άρθρα 320 και 321 ΑΚ, ανάλογα το είδος απαίτησης (κομίσιμη, άρσιμη, κλπ) (Γεσίου-Φαλτσή Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτελέσεως, 2006, παρ. 74 ΙΙ).

            Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων στρέφεται κατά αλλοδαπού δημοσίου, δεδομένου ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 689 ΚΠολΔ, που ισχύει από 01.01.2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 άρθρο πέμπτο παρ. 2 του Ν. 4335/2015, η άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης απαιτείται, με την ποινή της ακυρότητας της διαδικασίας, μόνον για την εκτέλεση της εκδοθησόμενης απόφασης (άρθρ. 700 ΚΠολΔ). Η αρμοδιότητα αυτή του Υπουργού περιορίζεται αυστηρά στην εκτίμηση της σκοπιμότητας για τη χορήγηση της άδειας ως προς τη μη διατάραξη των σχέσεων της Ελλάδας με το αλλοδαπό Κράτος και δεν αποτελεί άσκηση δικαιοδοτικής αρμοδιότητας και ούτε συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την άσκηση της δικαστικής εξουσίας (ΟλΣτΕ 3669/2006 Δ 2007, 904).

Ενημερωθείτε για το Νέο Τμήμα Προετοιμασίας Εθνικής Σχολής Δικαστών Κατεύθυνση Πολιτική- Ποινική Δικαιοσύνη & Εισαγγελείς με δυνατότητα

Διά Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

Υποψήφιος Δικαστής
24 Ιουλ 2019

Αποφάσεις γενικών συνελεύσεων ΑΕ με κατάρτιση και προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση (αρ. 136 ν. 4548/2018 ο.τ).

Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, MSc

Με νόμιμες αποφάσεις γενικών συνελεύσεων ΑΕ ισοδυναμούν οι αποφάσεις που λαμβάνονται με κατάρτιση και προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση («διά περιφοράς»). Στις ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους (προσυπογραφή) ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Το πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης σύμφωνα με αρ. 136 και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρία αρ 136. Στην περίπτωση προσυπογραφής πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136, η απόφαση είναι ανυπόστατη, αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής σύμφωνα με αρ. 140παρ2 ν. 4548/2018 ο.τ (Εφθεσ. 549/2016 ΝΟΜΟΣ « ανυπόστατη απόφαση γ. σ αν το διά περιφοράς πρακτικό αρ. 32παρ3 κν 2190 δεν υπογράφηκε νόμιμα από όλους τους μετόχους ).

Ενημερωθείτε για το Νέο Τμήμα Προετοιμασίας Εθνικής Σχολής Δικαστών Κατεύθυνση Πολιτική- Ποινική Δικαιοσύνη & Εισαγγελείς με δυνατότητα

Διά Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως Παρακολούθηση

Υποψήφιος Δικαστής
19 Ιουλ 2019
Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">