Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Διαδικασία – Προϋποθέσεις – Εφαρμογή στην πράξη

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 39,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17579
Βαθρακοκοίλης Α., Βαλμαντώνης I., Λαγανάς Χ., Πλαγάκος Γ., Σκόντζος Α.
Κατσιρούμπας Π.
  • Έκδοση: 2020
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 456
  • ISBN: 978-960-654-024-0
  • ISBN: 978-960-654-024-0
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%
Το συλλογικό έργο «Η αγωγή στην Πολιτική Δίκη. Διαδικασία - Προϋποθέσεις - Εφαρμογή στην πράξη» εξετάζει και αναλύει πολύπλευρα το ένδικο βοήθημα της αγωγής, το οποίο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο δομείται η πολιτική δίκη. Στο βιβλίο, μέσα από τη συνδυαστική μελέτη της αντιπροσωπευτικότερης βιβλιογραφίας και της πλέον πρόσφατης αρθρογραφίας και νομολογίας δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, αναδεικνύονται σημαντικά, τόσο από πρακτικής όσο και από θεωρητικής πλευράς, ζητήματα που σχετίζονται με τα διαφορετικά είδη της αγωγής, την άσκηση και τις συνέπειές της, την εισαγωγή της προς συζήτηση, τη σώρευση, το διαχρονικό δίκαιο αλλά και την ανταγωγή. Η εποικοδομητική αυτή σύζευξη θεωρίας και πράξης καθιστά το πόνημα αυτό απαραίτητο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.
Πρόλογος Σελ. V
Διάγραμμα ύλης Σελ. VII
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. XIX
Γενική βιβλιογραφία Σελ. XXI
Κεφάλαιο Πρώτο
Το ένδικο βοήθημα της αγωγής
Ι. Έννοια και λειτουργία του ένδικου βοηθήματος της αγωγής
Α. Έννοια και σημασία της αγωγής Σελ. 6
Β. Αγωγή υπό ουσιαστική και δικονομική έννοια Σελ. 10
ΙΙ. Διακρίσεις της αγωγής
Α. Με κριτήριο την ουσιαστική φύση του προβαλλόμενου δικαιώματος Σελ. 17
Β. Με κριτήριο την άρθρωση του δικανικού συλλογισμού Σελ. 17
Γ. Με κριτήριο τη μορφή της ζητούμενης έννομης προστασίας Σελ. 21
Κεφάλαιο Δεύτερο
Τα είδη της αγωγής με κριτήριο την επιζητούμενη δικαστική προστασία
1. Αναγνωριστική αγωγή
Ι. Η αναγνωριστική αγωγή κατά τον ΚΠολΔ - Έννοια και λειτουργία Σελ. 31
ΙΙ. Αυτοτέλεια της αναγνωριστικής αγωγής έναντι των λοιπών μορφών ένδικης προστασίας Σελ. 32
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις του παραδεκτού
Α. Αντικείμενο της αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 35
1. Έννομες σχέσεις ιδιωτικού δικαίου Σελ. 35
2. Ενεστώσες, μέλλουσες και παρελθούσες έννομες σχέσεις Σελ. 46
3. Έννομες σχέσεις δικονομικού δικαίου Σελ. 50
Β. Έννομο συμφέρον Σελ. 57
1. Λειτουργία του εννόμου συμφέροντος επί αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 57
2. Στοιχεία της έννοιας του εννόμου συμφέροντος Σελ. 57
3. Έννομο συμφέρον και παραγραφή της αξίωσης Σελ. 61
4. Νομιμοποιητική λειτουργία του εννόμου συμφέροντος - διάδικοι της αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 64
5. Δικονομική μεταχείριση του εννόμου συμφέροντος Σελ. 65
IV. Ζητήματα από την εκδίκαση της αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 68
V. Έννομες συνέπειες από την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και την αναγνωριστική απόφαση Σελ. 71
2. Καταψηφιστική αγωγή
Ι. Έννοια και σημασία Σελ. 76
ΙΙ. Συνέπειες από την επίδοση καταψηφιστικής αγωγής Σελ. 78
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτού της συζήτησης Σελ. 79
IV. Προληπτική δικαστική προστασία
Α. Η πρόωρη ενάσκηση αξιώσεων κατά τον ΚΠολΔ Σελ. 80
Β. Δικονομική μεταχείριση του άρθρου 69 ΚΠολΔ Σελ. 83
Γ. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 85
Δ. Οι κατ’ ιδίαν περιπτώσεις προληπτικής δικαστικής προστασίας Σελ. 86
3. Διαπλαστική αγωγή
Ι. Έννοια και σημασία Σελ. 99
ΙΙ. Διαπλαστικά δικαιώματα, δικαστική και εξώδικη άσκηση Σελ. 100
Α. H άσκηση των διαπλαστικών δικαιωμάτων Σελ. 101
Β. Η διάκριση διαπλαστικής και αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 104
ΙΙΙ. Δικαστική διάπλαση και πρόκληση μέσω ενστάσεων Σελ. 111
ΙV. Δικονομική μεταχείριση της διαπλαστικής αγωγής Σελ. 114
V. Συνέπειες της διαπλαστικής απόφασης Σελ. 116
VI. Προσωρινή δικαστική προστασία διαπλαστικών δικαιωμάτων Σελ. 117
4. Συλλογική αγωγή
Ι. Έννοια και σημασία Σελ. 124
ΙΙ. Νομιμοποίηση των ενώσεων καταναλωτών και νομική φύση της συλλογικής αγωγής Σελ. 126
ΙΙΙ. Αίτημα της συλλογικής αγωγής και αντικείμενο της δίκης Σελ. 130
IV. Ζητήματα παραδεκτού και εκδίκασης της συλλογικής αγωγής
Α. Περιεχόμενο του δικογράφου της αγωγής Σελ. 133
Β. Προθεσμία άσκησης της συλλογικής αγωγής Σελ. 134
Γ. Αρμοδιότητα και διαδικασία εκδίκασης Σελ. 135
V. Έννομες συνέπειες της απόφασης
Α. Δεδικασμένο και ισχύς της απόφασης Σελ. 138
Β. Εκτελεστότητα και αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 144
Γ. Χρόνος επέλευσης των εννόμων συνεπειών της απόφασης Σελ. 146
VI. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 147
VII. H συλλογική αναγνωριστική αγωγή του άρθρου 10 παρ. 16 περ. δ’ Ν 2251/1994 Σελ. 148
Κεφάλαιο Τρίτο
Η άσκηση της αγωγής
I. Άσκηση της αγωγής Σελ. 159
II. Κατάθεση της αγωγής
Α. Εισαγωγή Σελ. 163
Β. Δυνατότητα κατάθεσης δικογράφου με ηλεκτρονικά μέσα Σελ. 165
III. Επίδοση αντιγράφου της αγωγής στον εναγόμενο
A. Εισαγωγή Σελ. 168
Β. Επίδοση αγωγής στο εξωτερικό Σελ. 170
Γ. Αγωγή μη ασκηθείσα Σελ. 179
Δ. Δικονομικού δικαίου συνέπειες από τη μη ασκηθείσα αγωγή Σελ. 185
Ε. Ουσιαστικού δικαίου συνέπειες από τη μη ασκηθείσα αγωγή Σελ. 187
Κεφάλαιο Τέταρτο
Το περιεχόμενο της αγωγής
I. Εισαγωγικά Σελ. 194
II. Τα στοιχεία του δικογράφου γενικώς Σελ. 194
III. Το περιεχόμενο της αγωγής ειδικότερα Σελ. 198
A. Τα υποχρεωτικά στοιχεία της αγωγής Σελ. 199
1. Η ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 199
2. H νομιμοποίηση των διαδίκων Σελ. 204
3. To αντικείμενο της διαφοράς Σελ. 205
4. Το αίτημα Σελ. 207
B. Τα μη υποχρεωτικά στοιχεία της αγωγής Σελ. 209
Γ. Επιμέρους προβληματισμοί Σελ. 211
IV. Οι συνέπειες των ελλείψεων
A. Γενικά Σελ. 220
Β. Τα είδη της αοριστίας Σελ. 221
1. Η νομική αοριστία Σελ. 222
2. Η πραγματική αοριστία Σελ. 223
Γ. Η απόρριψη της αγωγής και οι δυνατότητες θεραπείας της αοριστίας Σελ. 225
Δ. Επίλογος Σελ. 230
Κεφάλαιο Πέμπτο
Η σώρευση αγωγών
I. Διακρίσεις Σελ. 237
II. Αντικειμενική σώρευση
Α. Έννοια και σκοπός Σελ. 238
Β. Θετικές προϋποθέσεις αντικειμενικής σωρεύσεως Σελ. 240
Γ. Αρνητικές προϋποθέσεις αντικειμενικής σωρεύσεως Σελ. 246
Δ. Χωρισμός των υποθέσεων Σελ. 250
ΙΙΙ. Επικουρική σώρευση αγωγών
Α. Επικουρική σώρευση ιστορικών βάσεων ή αιτήσεων Σελ. 253
Β. Προϋποθέσεις επικουρικής σώρευσης Σελ. 256
Γ. Σειρά έρευνας των σωρευόμενων βάσεων και αιτήσεων Σελ. 261
Δ. Επικουρική εναγωγή προσώπων Σελ. 263
IV. Διαζευκτική σώρευση Σελ. 269
Κεφάλαιο Έκτο
Ποιες αγωγές εγγράφονται στα βιβλία διεκδικήσεων
I. Εγγραφή αγωγών στα βιβλία διεκδικήσεων
Α. Καταχώρηση εγγραφής και κυρώσεις Σελ. 276
Β. Κατηγορία εγγραπτέων αγωγών Σελ. 279
Γ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 284
II. Διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων
Α. Προϋποθέσεις διαγραφής Σελ. 286
Β. Διαδικασία διαγραφής Σελ. 288
Κεφάλαιο Έβδομο
Οι συνέπειες από την άσκηση της αγωγής
Ι. Είδη συνεπειών και χρονικό σημείο επέλευσής τους Σελ. 296
II. Δικονομικές συνέπειες της αγωγής Σελ. 298
A. Εκκρεμοδικία Σελ. 298
1. Γενικά Σελ. 298
2. Προϋποθέσεις της εκκρεμοδικίας Σελ. 299
α) Παράλληλη διεξαγωγή περισσότερων δικών ενώπιον εγχώριων δικαστηρίων Σελ. 299
β) Ταυτότητα διαφοράς Σελ. 302
βα) Ταυτότητα ιστορικής και νομικής αιτίας Σελ. 302
ββ) Ταυτότητα αιτήματος Σελ. 304
γ) Ταυτότητα διαδίκων Σελ. 305
3. Διεθνής Εκκρεμοδικία Σελ. 307
α) Εκκρεμοδικία από αγωγή ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου Σελ. 307
β) Εκκρεμοδικία κατά τον Κανονισμό 1215/2012 Σελ. 308
γ) Εκκρεμοδικία ενώπιον διαιτητικού δικαστηρίου Σελ. 308
4. Συνέπειες της εκκρεμοδικίας Σελ. 308
5. Διάρκεια της εκκρεμοδικίας Σελ. 310
6. Η προβολή του ισχυρισμού περί εκκρεμοδικίας Σελ. 312
7. Δικαστικά έξοδα Σελ. 313
B. Το αμετάβλητο της δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας του δικαστηρίου Σελ. 313
Γ. Η προτίμηση ανάμεσα σε περισσότερα αρμόδια δικαστήρια Σελ. 316
ΙΙΙ. Ουσιαστικές συνέπειες της αγωγής Σελ. 317
Α. Διακοπή της παραγραφής Σελ. 318
Β. Τοκογονία Σελ. 319
Κεφάλαιο Όγδοο
Προϋποθέσεις για την εισαγωγή της αγωγής προς συζήτηση
Ι. Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή της αγωγής προς συζήτηση Σελ. 323
ΙΙ. Η εγγραφή της αγωγής στο πινάκιο
Α. Νομική φύση πινακίου και εγγραφής σε αυτό Σελ. 324
Β. Η εγγραφή της αγωγής στο πινάκιο Σελ. 325
Γ. Συνέπειες από την εγγραφή της αγωγής στο πινάκιο Σελ. 328
Δ. Σφάλματα, ελλείψεις και συμπλήρωση του πινακίου Σελ. 331
Ε. Συνέπειες από τη μη εγγραφή της αγωγής στο πινάκιο Σελ. 332
ΙΙΙ. Κλήτευση του διαδίκου
Α. Υποχρέωση κλήτευσης Σελ. 335
Β. Προθεσμία κλήτευσης Σελ. 335
Γ. Υπολογισμός προθεσμίας Σελ. 336
Δ. Συνέπειες μη κλήτευσης Σελ. 337
ΙV. Διαδικασία διαμεσολάβησης Σελ. 339
V. Πρόσθετες διατυπώσεις για τη συζήτηση Σελ. 341
Κεφάλαιο Ένατο
Η Ανταγωγή
I. Η έννοια της ανταγωγής Σελ. 346
II. Ο δικαιολογητικός λόγος άσκησης της ανταγωγής Σελ. 347
III. Οι διατάξεις για την ανταγωγή Σελ. 348
IV. Η νομική φύση της ανταγωγής Σελ. 349
V. Οι προϋποθέσεις άσκησης της ανταγωγής Σελ. 350
A. Η ύπαρξη εκκρεμοδικίας Σελ. 350
B. Η ταυτότητα των διαδίκων Σελ. 352
Γ. Η ταυτότητα της διαδικασίας Σελ. 355
Δ. Η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα του δικαστηρίου Σελ. 358
1. Ειδικότερα η ύπαρξη δικαιοδοσίας Σελ. 361
Ε. Να μην απαγορεύεται από τον νόμο Σελ. 362
VI. Περιεχόμενο της ανταγωγής Σελ. 362
VΙI. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της συζήτησης της ανταγωγής Σελ. 364
VΙII. Τρόπος άσκησης της ανταγωγής Σελ. 365
A. Η άσκηση της ανταγωγής στην τακτική διαδικασία Σελ. 366
B. Η άσκηση της ανταγωγής στις ειδικές διαδικασίες Σελ. 367
Γ. Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 368
IΧ. Οι δικονομικές και ουσιαστικές συνέπειες της ανταγωγής Σελ. 369
X. Η επικουρική ανταγωγή Σελ. 370
XI. Απόφαση επί της ανταγωγής Σελ. 371
XII. Ανταγωγή και δευτεροβάθμια δίκη Σελ. 372
Κεφάλαιο Δέκατο
Η συζήτηση της αγωγής μετά τον Ν 4335/2015
I. Έννοια της συζήτησης Σελ. 378
ΙΙ. Η εκφώνηση της υπόθεσης Σελ. 379
ΙΙΙ. Προφορικότητα της συζήτησης και «τυπική» συζήτηση
A. Η συζήτηση της αγωγής στις ειδικές διαδικασίες Σελ. 380
B. Η συζήτηση της αγωγής κατά την τακτική διαδικασία Σελ. 381
ΙV. H κατάθεση των προτάσεων Σελ. 382
A. Η κατάθεση των προτάσεων και της προσθήκης κατά τη συζήτηση της αγωγής με τις ειδικές διαδικασίες Σελ. 382
B. Η κατάθεση των προτάσεων και της προσθήκης κατά τη συζήτηση της αγωγής με την τακτική διαδικασία Σελ. 383
V. H εφαρμογή της προσήκουσας διαδικασίας
VI. H αναβολή της συζήτησης
A. Η αναβολή της συζήτησης της αγωγής στις ειδικές διαδικασίες Σελ. 385
B. Η αναβολή της συζήτησης της αγωγής στην τακτική διαδικασία Σελ. 387
VIΙ. Η ερημοδικία διαδίκου
A. Η ερημοδικία στις ειδικές διαδικασίες Σελ. 388
B. Η ερημοδικία στην τακτική διαδικασία Σελ. 389
Γ. Λοιπές περιπτώσεις ερημοδικίας Σελ. 390
VΙΙΙ. Η ματαίωση της συζήτησης της αγωγής Σελ. 391
ΙΧ. Η επανάληψη της συζήτησης Σελ. 392
Κεφάλαιο Ενδέκατο
Ζητήματα διαχρονικού δικαίου
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 398
II. Άσκηση της αγωγής Σελ. 400
III. Αρμοδιότητα Σελ. 401
IV. Προθεσμίες Σελ. 405
V. Νέα τακτική διαδικασία μετά το Ν 4335/2015 Σελ. 406
A. Άρθρα 237 και 238 ΚΠολΔ Σελ. 406
B. Συνεκδίκαση αγωγών Σελ. 407
Γ. Ανταγωγή, παρεμβάσεις, προσεπίκληση, ανακοίνωση της δίκης Σελ. 410
Δ. Παρεμπίπτουσες αγωγές Σελ. 413
VI. Ειδικές Διαδικασίες Σελ. 415
VII. Μικροδιαφορές Σελ. 416
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 427
Back to Top