Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες

Η ΑΜΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 37,00 € Ειδική Τιμή 31,45 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17724
Καραγκούνη Β.
Χρυσανθάκης Χ.

Αντικείμενο του έργου «Η Άμυνα κατά των Πρωτοκόλλων του Δημοσίου» αποτελούν τα ένδικα βοηθήματα που συνθέτουν την άμυνα κατά των βασικότερων πρωτοκόλλων που εκδίδονται εκ μέρους του Δημοσίου για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Για καθένα από τα πρωτόκολλα αυτά παρουσιάζεται η οικεία νομοθεσία και αναλύονται ζητήματα, όπως η φύση της διαφοράς, η δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα, η νομιμοποίηση, το προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα, η προθεσμία άσκησής του, το αντικείμενο της δίκης και το δεδικασμένο που απορρέει από αυτήν, η δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης, κ.ά.

Περιεχόμενα
Ευχαριστίες Σελ. VΙI
Προλογικό σημείωμα Σελ. ΙΧ
Εισαγωγή Σελ. 1
Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημόσιο κτήμα
I. Νομικό πλαίσιο Σελ. 7
ΙΙ. Νομική φύση του πρωτοκόλλου και της διαφοράς - Δικαιοδοσία δικαστηρίων Σελ. 9
III. Ένδικο βοήθημα - Αρμόδιο δικαστήριο - Προθεσμία Σελ. 16
IV. Αντικείμενο της δίκης - Δεδικασμένο Σελ. 17
V. Νομιμοποίηση Σελ. 18
i. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 18
ii. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 19
VI. Λόγοι ανακοπής Σελ. 21
i. Ελαττώματα σχετικά με την τυπική νομιμότητα του πρωτοκόλλου Σελ. 21
α. Αναρμοδιότητα Σελ. 21
β. Προηγούμενη ακρόαση Σελ. 21
ii. Η μη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την έκδοση του πρωτοκόλλου Σελ. 25
α. Η κυριότητα του Δημοσίου στο ακίνητο Σελ. 26
β. Η αναμφισβήτητη νομή ή κατοχή του ακινήτου από το Δημόσιο Σελ. 38
γ. Η αυθαίρετη κατάληψη του ακινήτου από τον καθ’ ου το πρωτόκολλο Σελ. 40
δ. Η αιτιολογία Σελ. 41
VII. Διαδικασία Σελ. 44
i. Γενικά για τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 44
ii. Άσκηση ένδικου βοηθήματος Σελ. 46
iii. Κοινοποίηση Σελ. 48
iv. Διαδικασία στο ακροατήριο Σελ. 50
v. Περιεχόμενο δικογράφου Σελ. 51
vi. Απόδειξη Σελ. 52
vii. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 54
viii. Παρέμβαση Σελ. 55
ix. Ανακοίνωση - Προσεπίκληση Σελ. 57
x. Απόφαση Σελ. 58
VIII. Αναστολή εκτέλεσης Σελ. 59
IX. Ένδικα μέσα Σελ. 60
X. Εκτέλεση Σελ. 63
Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημόσια δασική εν γένει έκταση
I. Νομικό πλαίσιο Σελ. 65
II. Νομική φύση του πρωτοκόλλου και της διαφοράς - Δικαιοδοσία δικαστηρίων Σελ. 67
III. Ένδικο βοήθημα - Αρμόδιο δικαστήριο - Προθεσμία Σελ. 67
IV. Αντικείμενο της δίκης - Δεδικασμένο Σελ. 68
V. Νομιμοποίηση Σελ. 69
i. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 69
ii. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 70
VI. Λόγοι ανακοπής Σελ. 71
i. Ελαττώματα σχετικά με την τυπική νομιμότητα του πρωτοκόλλου Σελ. 71
α. Αναρμοδιότητα Σελ. 71
β. Προηγούμενη ακρόαση Σελ. 72
ii. Η μη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την έκδοση του πρωτοκόλλου Σελ. 72
α. Ο χαρακτήρας της έκτασης Σελ. 72
β. Η κυριότητα του ακινήτου από το δημόσιο ή τα λοιπά νομικά πρόσωπα Σελ. 78
γ. Η αυθαίρετη κατάληψη από τον καθ’ ου το πρωτόκολλο Σελ. 84
δ. Η αιτιολογία Σελ. 86
VII. Διαδικασία Σελ. 87
VIII. Αναστολή εκτέλεσης Σελ. 88
IX. Ένδικα μέσα Σελ. 88
Χ. Εκτέλεση Σελ. 88
Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος
I. Νομικό πλαίσιο Σελ. 91
II. Νομική φύση του πρωτοκόλλου και της διαφοράς - Δικαιοδοσία δικαστηρίων Σελ. 94
ΙΙΙ. Ένδικο βοήθημα - Αρμόδιο δικαστήριο - Προθεσμία Σελ. 94
IV. Αντικείμενο της δίκης - Δεδικασμένο Σελ. 95
V. Νομιμοποίηση Σελ. 96
i. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 96
ii. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 97
VI. Λόγοι ανακοπής Σελ. 98
i. Ελαττώματα σχετικά με την τυπική νομιμότητα του πρωτοκόλλου Σελ. 98
α. Αναρμοδιότητα Σελ. 98
β. Προηγούμενη ακρόαση Σελ. 98
ii. Η μη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την έκδοση του πρωτοκόλλου Σελ. 99
α. Η κυριότητα, νομή και κατοχή του ακινήτου από το Δημόσιο Σελ. 100
β. Η ανυπαρξία έννομης σχέσης αυτού που κάνει χρήση του ακινήτου με το Δημόσιο Σελ. 100
γ. Η αυθαίρετη κατοχή και χρήση από τον καθ’ ου το πρωτόκολλο Σελ. 103
δ. Η αιτιολογία Σελ. 107
VII. Διαδικασία Σελ. 108
VIII. Αναστολή εκτέλεσης Σελ. 109
IX. Ένδικα μέσα Σελ. 110
Χ. Εκτέλεση Σελ. 110
Αίτηση κατά πρωτοκόλλου κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου
I. Νομικό πλαίσιο Σελ. 113
ΙΙ. Νομική φύση του πρωτοκόλλου και της διαφοράς - Δικαιοδοσία δικαστηρίων Σελ. 115
IΙI. Ένδικο βοήθημα - Αρμόδιο δικαστήριο - Προθεσμία Σελ. 118
IV. Αντικείμενο της δίκης - Δεδικασμένο Σελ. 119
V. Νομιμοποίηση Σελ. 120
i. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 120
ii. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 121
VΙ. Λόγοι αίτησης Σελ. 121
i. Ελαττώματα σχετικά με την τυπική νομιμότητα του πρωτοκόλλου Σελ. 121
α. Αναρμοδιότητα Σελ. 121
β. Μη νόμιμη σύνθεση του οργάνου Σελ. 121
γ. Έλλειψη προηγούμενης ειδικής παραγγελίας του Υπουργού Οικονομικών Σελ. 122
δ. Μη λήψη της προηγούμενης γνώμης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων Σελ. 122
ε. Προηγούμενη ακρόαση Σελ. 123
ii. Η μη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την έκδοση του πρωτοκόλλου Σελ. 123
α. Η εγκατάλειψη από τον κύριο Σελ. 124
β. Η νομότυπη κατάληψη από το Δημόσιο Σελ. 127
γ. Η πάροδος δεκαετίας από την κατάληψη Σελ. 128
δ. Η αιτιολογία Σελ. 129
VII. Διαδικασία Σελ. 129
VIII. Αναστολή εκτέλεσης Σελ. 130
ΙX. Ένδικα μέσα Σελ. 130
Χ. Εκτέλεση Σελ. 131
Αίτηση ακυρώσεως κατά πρωτοκόλλου καταβολής ειδικής αποζημίωσης για οικοδόμηση δασικών εν γένει εκτάσεων
I. Νομικό πλαίσιο Σελ. 133
ΙΙ. Νομική φύση του πρωτοκόλλου και της διαφοράς - Δικαιοδοσία δικαστηρίων Σελ. 137
ΙII. Ένδικο βοήθημα - Αρμόδιο δικαστήριο - Προθεσμία Σελ. 138
IV. Αντικείμενο της δίκης - Δεδικασμένο Σελ. 139
V. Νομιμοποίηση Σελ. 140
i. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 140
ii. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 141
VΙ. Λόγοι ακυρώσεως Σελ. 142
i. Αναρμοδιότητα Σελ. 142
ii. Παράβαση ουσιώδους τύπου Σελ. 142
iii. Παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου Σελ. 145
α. Έλλειψη - Πλημμέλεια αιτιολογίας Σελ. 145
β. Απαράδεκτοι λόγοι που καλύπτονται από την απόφαση επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά της πράξης κατεδάφισης Σελ. 146
γ. Οικειοθελής παράδοση για κατεδάφιση Σελ. 149
δ. Προθεσμία έκδοσης του πρωτοκόλλου Σελ. 150
ε. Υπολογισμός της αποζημίωσης Σελ. 150
στ. Αναλογικότητα Σελ. 151
ζ. Ζητήματα συνταγματικότητας Σελ. 151
η. Λοιποί λόγοι Σελ. 152
iv. Κατάχρηση εξουσίας Σελ. 153
VII. Διαδικασία Σελ. 153
i. Άσκηση ένδικου βοηθήματος Σελ. 154
ii. Κοινοποίηση Σελ. 156
iii. Απόψεις της διοίκησης Σελ. 158
iv. Πρόσθετοι λόγοι, υπομνήματα Σελ. 159
v. Συζήτηση στο ακροατήριο Σελ. 160
vi. Παρέμβαση Σελ. 163
vii. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων του ΚΠολΔ Σελ. 164
VIII. Αναστολή εκτέλεσης Σελ. 164
i. Λόγοι αναστολής Σελ. 165
ii. Προσωρινή διαταγή Σελ. 166
IX. Ένδικα μέσα Σελ. 167
Χ. Εκτέλεση Σελ. 168
Άμυνα κατά λοιπών πρωτοκόλλων που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις
Ι. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης και πράξης απομάκρυνσης αυθαιρέτων από αιγιαλό Σελ. 171
ΙI. Άμυνα κατά διαταγής αποβολής από απαλλοτριωμένο ακίνητο Σελ. 176
ΙΙΙ. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του Yπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων Σελ. 182
ΙV. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του Yπουργού Πολιτισμού Σελ. 183
V. Ανακοπή κατα πρωτοκόλλου αποζημίωσης χρήσης ανταλλάξιμου κτήματος Σελ. 185
VI. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου βεβαιωθείσας βλάβης σε δημόσιο έργο Σελ. 187
VII. Άμυνα κατά πρωτοκόλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σελ. 190
Επίλογος Σελ. 195
Aλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 199
Back to Top