Η ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

  • Εννοιολογικό πλαίσιο
  • Λογιστική & φορολογική βάση
  • Κανονιστικό πλαίσιο βάσει ΕΛΠ
  • Φορολογία Εισοδήματος & Αναβαλλόμενη Φορολογία
  • Εφαρμογές - Παραδείγματα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15787
Βλησμάς Ορ., Σγουρινάκης Ν.
ΣΕΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το παρόν σύγγραμμα πραγματεύεται το αντικείμενο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας όπως αυτή εξειδικεύεται στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ,
Ν 4308/2014), ως αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή ως αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, σε συνδυασμό και με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, Ν 4172/2013).

Η ύλη του βιβλίου αναπτύσσεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μία κριτική ανάλυση της λογιστικής και φορολογικής σκέψης για τον προσδιορισμό του οικονομικού αποτελέσματος μιας λογιστικής οντότητας. Η διαφοροποίηση μεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής προσέγγισης προσδιορισμού του οικονομικού αποτελέσματος αποτελεί τη βάση από την οποία αναδύεται το λογιστικό πρόβλημα της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται  το εννοιολογικό πλαίσιο της αναβαλλόμενης φορολογίας όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 12:Φόροι Εισοδήματος. Επιχειρείται και επιτυγχάνεται, με παραδείγματα και λογιστικές εγγραφές, η ανάδειξη της σχέσης που έχει το εννοιολογικό πλαίσιο της αναβαλλόμενης φορολογίας με την λογιστική και την φορολογική βάση. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία δυναμική αντιπαραβολή των ΕΛΠ (Ν 4308/2014) και του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), για τον εντοπισμό και την ερμηνεία διαφορών μεταξύ λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος που δύνανται να αναδείξουν περιπτώσεις αναβαλλόμενης φορολογίας. 

Αντικείμενο του τέταρτου κεφαλαίου αποτελεί η ανάλυση του κανονιστικού πλαισίου που ορίζουν τα ΕΛΠ για την τήρηση λογιστικών βιβλίων και αρχείων, τον αναβαλλόμενο φόρο και την παρακολούθηση των διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης της λογιστικής οντότητας. Το πέμπτο κεφάλαιο  πραγματεύεται ειδικά θέματα αναβαλλόμενης φορολογίας, όπως αυτά που άπτονται: (α) των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, (β) της χρηματοδοτικής μίσθωσης και (γ) των διαφορών από συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το έργο συνοδεύεται από συνοπτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Μέσω των αναλυτικών εφαρμογών και της παρουσίασης ενός πλήθους περιπτώσεων λογιστικών εγγραφών, σχετικών με τους αναβαλλόμενους φόρους, καθίσταται ικανός κάθε ενδιαφερόμενος λογιστής, φοροτεχνικός, ορκωτός ελεγκτής, οικονομολόγος, αλλά και νομικός να αντιληφθεί και να αντιμετωπίσει τα θέματα της αναβαλλόμενης φορολογίας, σε σχέση με την επιστημονική αναζήτηση ή την επαγγελματική καθημερινότητά του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 
Η Λογιστική και η Φορολογική Σκέψη για τον Προσδιορισμό του Οικονομικού Αποτελέσματος  
1. Η Λογιστική Προσέγγιση για τον Προσδιορισμό του Οικονομικού Αποτελέσματος Σελ. 15
1.1. Η Προσέγγιση της Διατήρησης του Κεφαλαίου Σελ. 17
1.2. Η Προσέγγιση των Συναλλαγών Σελ. 18
1.3. Η Τροποποιημένη Προσέγγιση των Συναλλαγών Σελ. 20
1.3.1. Ορισμός της Έννοιας του Εσόδου και του Εξόδου Σελ. 20
1.3.2. Χρόνος Αναγνώρισης Εσόδου και Εξόδου Σελ. 23
1.3.3. Επιμέτρηση Εσόδου και Εξόδου Σελ. 25
1.4. Η Δομή και το Περιεχόμενο των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων Σελ. 25
1.4.1. Οντότητες και Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Σελ. 26
1.4.2. Στοιχεία των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων Σελ. 28
1.4.3. Εφαρμογή Σελ. 30
2. Η Φορολογική Προσέγγιση για τον Προσδιορισμό του Οικονομικού Αποτελέσματος Σελ. 34
3. Το Λογιστικό Πρόβλημα Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
Το Εννοιολογικό Πλαίσιο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12  
1. Εισαγωγή στη Λογιστική και Φορολογική Βάση Σελ. 39
2. Ο Φόρος ως Υποχρέωση και ως Έξοδο: Προσωρινές και Μόνιμες Διαφορές Σελ. 42
3. Παράδειγμα Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης Σελ. 46
4. Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση και Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση Σελ. 49
5. Ειδικότερες Προϋποθέσεις Αναγνώρισης Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης και Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης Σελ. 51
6. Επιμέτρηση και Συμψηφισμός Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης και Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης Σελ. 52
7. Αναγκαίες Γνωστοποιήσεις Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
Ο Αναβαλλόμενος Φόρος όπως αναδύεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014) και τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013)  
1. Ενσώματα και Άυλα Πάγια Στοιχεία  
1.1. Απόσβεση Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Στοιχείων Σελ. 57
1.2. Απομείωση Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Στοιχείων Σελ. 72
2. Η Χρησιμότητα της Ανάλυσης της Παρούσας Αξίας Σελ. 80
2.1. Η Μαθηματική Έκφραση της Παρούσας Αξίας Σελ. 81
2.2. Το Πραγματικό Επιτόκιο Σελ. 83
3. Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Σελ. 84
4. Αποθέματα και Υπηρεσίες Σελ. 85
5. Προκαταβολές Δαπανών και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία Σελ. 86
6. Υποχρεώσεις Σελ. 86
6.1. Σύνδεση Σχεδίου Λογαριασμών Υποχρεώσεων με Ισολογισμό Σελ. 88
6.2. Επιμέτρηση των Υποχρεώσεων και η Αξία Εμφάνισής τους στον Ισολογισμό Σελ. 90
7. Προβλέψεις Σελ. 91
8. Επιμέτρηση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων στην Εύλογη Αξία Σελ. 102
9. Εκπιπτόμενες και μη Εκπιπτόμενες Δαπάνες Σελ. 109
10. Μεταφορά Ζημιών Σελ. 111
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
Το Κανονιστικό Πλαίσιο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας στο πλαίσιο των ΕΛΠ  
1. Υποχρεώσεις Λογιστικών Οντοτήτων για Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων και Αρχείων  
1.1. Λογιστικό Σύστημα και Βασικά Λογιστικά Αρχεία Σελ. 115
1.2. Τα Λογιστικά Στοιχεία (Παραστατικά, Δικαιολογητικά) Σελ. 117
1.3. Χρόνος Ενημέρωσης Λογιστικών Αρχείων (Βιβλίων) Σελ. 117
1.4. Διαφύλαξη Λογιστικών Αρχείων Σελ. 118
1.5. Τα Πρόσθετα Λογιστικά Αρχεία (Βιβλία) Σελ. 119
2. Υποχρεώσεις των Λογιστικών Οντοτήτων για Λογιστική Παρακολούθηση του Αναβαλλόμενου Φόρου και των Διαφορών μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης Σελ. 119
3. Κριτική Ανάλυση των Πληροφοριακών Απαιτήσεων για την Εφαρμογή της Παρακολούθησης και της Λογιστικοποίησης της Διαφοράς μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης Σελ. 127
4. Γενικά περί Λογαριασμών Σχετικών με Φόρους στο Πλαίσιο των ΕΛΠ Σελ. 131
4.1. Ο Λογαριασμός "39. Αναβαλλόμενοι Φόροι Ενεργητικού" Σελ. 132
4.2. Ο Λογαριασμός "54. Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη" Σελ. 133
4.3. Ο Λογαριασμός "59. Αναβαλλόμενοι Φόροι Παθητικού" Σελ. 134
4.4. Οι Φόροι ως Έξοδα Σελ. 135
4.5. Φόροι ως Έσοδα Σελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
Ειδικά Θέματα Αναβαλλόμενης Φορολογίας στο Πλαίσιο των ΕΛΠ  
1. Αναβαλλόμενη Φορολογία και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Σελ. 137
1.1. Η Ενοποίηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με τη Μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης και η Αναβαλλόμενη Φορολογία Σελ. 138
1.2. Η Ενοποίηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με τη Μέθοδο της Καθαρής Θέσης και η Αναβαλλόμενη Φορολογία Σελ. 144
2. Αναβαλλόμενη Φορολογία και Χρηματοδοτική Μίσθωση Σελ. 150
3. Αναβαλλόμενη Φορολογία και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Σελ. 161
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
Απόσπασμα Ν 4308/2014 "Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ ΑΑ 251/24.11.2014)  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους  
Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής Σελ. 165
Άρθρο 2 - Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων Σελ. 167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Λογιστικά Αρχεία Σελ. 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Παραστατικά Πωλήσεων Σελ. 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Αρχές Σύνταξης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Σελ. 169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Κανόνες Επιμέτρησης  
Άρθρο 23 - Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι Σελ. 169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Προσάρτημα (Σημειώσεις) και Απαλλαγές Σελ. 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Σελ. 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - Πρώτη Εφαρμογή και Μεταβατικές Διατάξεις Σελ. 171
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
Θέματα Επιμέτρησης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων στο πλαίσιο Εφαρμογής των ΕΛΠ  
1. Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων Σελ. 175
1.1. Χρόνος Διεξαγωγής Ελέγχου Απομείωσης Σελ. 176
1.2. Στάδια Ελέγχου Απομείωσης Σελ. 176
1.3. Αναστροφή Ζημίας Απομείωσης Σελ. 178
2. Επιμέτρηση Περιουσιακών Στοιχείων στην Εύλογη Αξία Σελ. 180
2.1. Θετική Αξία Αναπροσαρμογής Σελ. 181
2.2. Αρνητική Αξία Αναπροσαρμογής Σελ. 182
2.3. Χρόνος και Τρόπος Επανεκτίμησης Εύλογης Αξίας Σελ. 184
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  
ΠΟΛ. σχετικές με το Ν 4172/2013 Σελ. 187
   
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 195
Back to Top