Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


Αρχές Αντικείμενο Διαδικασία Βάρος

Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε έκπτωση 25%

* Απαιτούμενα πεδία

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
Κωδικός Προϊόντος: 17141
Γιαννακάκης Π.

Το έργο «Η Απόδειξη ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων» έχει ως κύριο αντικείμενο το δίκαιο της απόδειξης. Ειδικότερα αναλύονται οι αρχές, το αντικείμενο, η διαδικασία και το βάρος αποδείξεως. Το διακύβευμα του δικαίου της απόδειξης γίνεται ιδιαιτέρως αισθητό στη διοικητική δικονομία, όπου μπορεί να λειτουργήσει, είτε ως οχυρό που εμποδίζει την αμφισβήτηση της δημόσιας δράσης, είτε ως ουσιαστικό βοήθημα του αντιδίκου της Διοίκησης κατά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του. Το καθεστώς της απόδειξης συνιστά, με την κατανομή του βάρους και τα διαθέσιμα μέσα, το πραγματικό μέτρο αξιολόγησης της έννομης τάξης, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των θεσμών του κράτους δικαίου.

Τα παραπάνω τονίζονται στη μελέτη του κ. Παύλου Γιαννακάκη, που είναι αφιερωμένη στην απόδειξη ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Το επιστημονικό ενδιαφέρον και η πρακτική χρησιμότητα του πονήματος προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της διοικητικής δικονομίας που έχει τη δική της λογική, προέκταση της αυτονομίας του ίδιου του διοικητικού δικαίου, κάτι που δικαιολογεί την αναζήτηση λύσεων διαφορετικών από αυτές της δίκης μεταξύ ιδιωτών.

Το έργο του κ. Γιαννακάκηκαθιστά σαφές ότι το δίκαιο της απόδειξης αποτελεί αναμφίβολα τον σκληρό πυρήνα της διοικητικής δικονομίας, αφού έχει καθοριστική σημασία για την επωφελή άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας και την πραγματική απονομή της δικαιοσύνης. Αναλύονται οι βασικές αρχές του δικαίου της απόδειξης, όπως αυτές συνδέονται με τις θεμελιώδεις αρχές της διοικητικής δίκης, οι οποίες καθορίζουν και τη διαμόρφωση της αποδεικτικής διαδικασίας και των μέσων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιό της. Επιπλέον σε ξεχωριστά κεφάλαια μελετώνται τα αυτεπαγγέλτως λαμβανόμενα υπόψη γεγονότα, το αξίωμα «ο δικαστής γνωρίζει το νόμο», τα πασίδηλα, τα διδάγματα της κοινής πείρας, η υποχρέωση προαπόδειξης, η συμπληρωματική απόδειξη, η συντηρητική απόδειξη, ο ρόλος του εισηγητή στο πεδίο της απόδειξης καθώς επίσης και η κατανομή του βάρους απόδειξης. Το έργο καθίσταται χρηστικό για κάθε νομικό και δικηγόρο της πράξης. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XVII
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Το αντικείμενο της μελέτης Σελ. 1
Β. Η απόδειξη στη διοικητική δίκη Σελ. 3
1. Ο προσδιορισμός της έννοιας και της σημασίας της δικονομικής απόδειξης μέσω της αναγωγής στο δικανικό συλλογισμό Σελ. 3
2. Τα τρία συστήματα απόδειξης στη διοικητική δίκη και ειδικότερες διακρίσεις της Σελ. 4
3. Ο διττός σκοπός της απόδειξης στη διοικητική δίκη - Η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας και η εξυπηρέτηση του δικαιώματος απόδειξης Σελ. 5
α) Ο Ιανός του σκοπού της διοικητικής δίκης Σελ. 5
β) Η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας με όριο την εύλογη διάρκεια της δίκης Σελ. 7
γ) Το δικαίωμα απόδειξης Σελ. 9
i. Η υπερνομοθετική κατοχύρωση και το περιεχόμενο του δικαιώματος Σελ. 9
ii. Ειδικότερα: Το δικαίωμα απόδειξης στο πεδίο των διοικητικών κυρώσεων υπό το πρίσμα του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ - Η «συρρίκνωση» της ευρείας ευχέρειας του διοικητικού δικαστή για διάταξη συμπληρωματικών αποδείξεων Σελ. 13
iii. Εξασφαλιστικές διατάξεις και περιορισμοί Σελ. 16
Γ. Παρέκβαση: Η απόδειξη στη διοικητική διαδικασία Σελ. 19
II. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α. H αρχή της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας εντός ευλόγου χρόνου Σελ. 25
Β. Η αρχή της πρωτοβουλίας του δικαστηρίου στη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού εντός των ορίων της διαθετικής αρχής και υπό την ταυτόχρονη ισχύ του υποκειμενικού βάρους απόδειξης Σελ. 27
Γ. Η αρχή της έγγραφης προαπόδειξης Σελ. 30
Δ. Η αρχή της ισότητας των διαδίκων και της εκατέρωθεν ακρόασης Σελ. 32
Ε. Η αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων στο πλαίσιο ενός αυστηρού συστήματος απόδειξης Σελ. 36
Στ. Η αρχή της κοινότητας των αποδεικτικών μέσων Σελ. 39
ΙΙΙ. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α. Το περιεχόμενο της έννοιας του αντικειμένου της απόδειξης στη διοικητική δίκη Σελ. 43
1. Το «πραγματικό γεγονός» ως αφετηρία Σελ. 43
2. Το «ουσιώδες γεγονός» ως αναγκαίος περιορισμός Σελ. 44
3. Το «αμφισβητούμενο γεγονός». Στροφή προς το συζητητικό σύστημα (;) Σελ. 45
Β. Τα αυτεπαγγέλτως λαμβανόμενα υπόψη γεγονότα και το αξίωμα «ο δικαστής γνωρίζει το νόμο» Σελ. 48
1. Τα κοινώς γνωστά γεγονότα (πασίδηλα) Σελ. 48
2. Τα γνωστά στο δικαστήριο γεγονότα από προηγούμενη δικαστική ενέργεια Σελ. 50
3. Τα διδάγματα της κοινής πείρας Σελ. 51
4. Η αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του κανόνα δικαίου - Το αξίωμα «ο δικαστής γνωρίζει το νόμο» Σελ. 53
Γ. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού του ενδίκου βοηθήματος ως «καταχρηστικό» αντικείμενο απόδειξης Σελ. 54
IV. Η AΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. Η υποχρέωση προαπόδειξης στη διοικητική δίκη Σελ. 59
1. Ο κανόνας της προσκόμισης των αποδεικτικών μέσων έως την προτεραία της δικασίμου (ΚΔΔ 150 παρ. 1 εδ. α’) Σελ. 59
2. Η κατ’ εξαίρεση προσαγωγή αποδεικτικών μέσων σε μεταγενέστερη συζήτηση (ΚΔΔ 150 παρ. 1 εδ. β) Σελ. 61
3. Είναι παραδεκτή η προσκόμιση αποδεικτικών μέσων κατά τη διάρκεια και ως την ολοκλήρωση της πρώτης συζήτησης της υπόθεσης; Σελ. 62
Β. Τα είδη της απόδειξης στη διοικητική δίκη (πέρα από την προαπόδειξη): συμπληρωματική απόδειξη, συντηρητική απόδειξη, αναζήτηση στοιχείων/εντολή επανελέγχου Σελ. 63
1. Η συμπληρωματική απόδειξη (ΚΔΔ 151, 152) Σελ. 63
α) H συμπληρωματική απόδειξη ως εκδήλωση της αρχής της πρωτοβουλίας του δικαστηρίου για ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας Σελ. 63
β) Η διάταξη συμπληρωματικών αποδείξεων ως απόφαση που ανάγεται στην ευχέρεια του διοικητικού δικαστή Σελ. 64
γ) Η διαδικασία έκδοσης της προδικαστικής απόφασης και η διεξαγωγή των συμπληρωματικών αποδείξεων Σελ. 69
2. Η συντηρητική απόδειξη (ΚΔΔ 154) Σελ. 71
3. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων και εντολή επανελέγχου (ΚΔΔ 155) Σελ. 73
Γ. Ο ρόλος του εισηγητή δικαστή στο πεδίο της απόδειξης Σελ. 74
Δ. Τα μέσα απόδειξης και οι κανόνες χρήσης και εκτίμησής τους Σελ. 77
1. Τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου ως το κύριο αποδεικτικό υλικό Σελ. 77
2. Τα αποδεικτικά μέσα των διαδίκων Σελ. 82
3. Κανόνες χρήσης και εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων Σελ. 83
Ε. Το μέτρο απόδειξης Σελ. 85
1. Η έννοια και η σημασία του μέτρου της απόδειξης στη διοικητική δίκη Σελ. 85
2. Από τον κανόνα του σχηματισμού πλήρους δικανικής πεποίθησης στην κατ’ εξαίρεση χρήση του μέτρου της πιθανολόγησης Σελ. 87
α) Ο κανόνας του σχηματισμού πλήρους δικανικής πεποίθησης - Το χαμηλότερο επίπεδο απόδειξης σε σχέση με την ποινική δίκη και η έμμεση απόδειξη Σελ. 87
β) Η κατ’ εξαίρεση χρήση του μέτρου της πιθανολόγησης Σελ. 89
Στ. Η προσκόμιση νέων αποδεικτικών μέσων στην έκκλητη δίκη Σελ. 91
V. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α. Η έννοια του βάρους απόδειξης εντός του διέποντος τη διοικητική δίκη ανακριτικού συστήματος Σελ. 95
Β. Διάκριση του βάρους απόδειξης από άλλα δικονομικά βάρη των διαδίκων Σελ. 100
1. Βάρος προαπόδειξης Σελ. 100
2. Βάρος συγκεκριμενοποίησης της διαφοράς με το εισαγωγικό δικόγραφο Σελ. 100
3. Βάρος επίκλησης Σελ. 103
α) Βάρος επίκλησης ισχυρισμών Σελ. 103
β) Βάρος επίκλησης αποδεικτικών μέσων Σελ. 104
4. Βάρος άρνησης Σελ. 107
Γ. Η κατανομή του βάρους απόδειξης στη διοικητική δίκη Σελ. 109
1. Η νομοθετική αναγνώριση της θεωρίας της λειτουργίας των κανόνων δικαίου και η ιδιόμορφη λειτουργία της εντός ενός πλαισίου υπερνομοθετικών αρχών Σελ. 109
α) Η ανάγκη κατανομής του βάρους απόδειξης μεταξύ των διαδίκων Σελ. 109
β) Ο κανόνας του άρθρου 145 παρ. 1 ΚΔΔ - Η νομοθετική αναγνώριση της θεωρίας του L. Rosenberg στη διοικητική δίκη ενώπιον των τδδ Σελ. 110
γ) Η κατανομή του βάρους απόδειξης βάσει θεμελιωδών αρχών υπερνομοθετικής ισχύος - Το τεκμήριο αθωότητας ως κανόνας απόδειξης στη διοικητική δίκη Σελ. 114
δ) Η επίδραση της αμετάκλητης ποινικής απόφασης στην κατανομή του βάρους απόδειξης στη διοικητική δίκη (ΚΔΔ 5 παρ. 2) Σελ. 117
2. Η εφαρμογή του κανόνα κατανομής του βάρους απόδειξης και τα σημεία κάμψης του - Περιπτωσιολογία Σελ. 118
α) Η «ήπια» εφαρμογή του κανόνα του άρθρου 145 παρ. 1 ΚΔΔ Σελ. 118
β) Η κάμψη του κανόνα - Αποδεικτικές επιβαρύνσεις και ελαφρύνσεις Σελ. 123
VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 129
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 131
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 143
Back to Top