Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΝΟΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ


Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.35€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 31,00 € Ειδική Τιμή 26,35 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18130
Σκόντζος Α.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ορφανίδης Γ., Πανταζόπουλος Σ., Τσικρικάς Δ., Χριστακάκου-Φωτιάδη Κ.
Αντικείμενο του βιβλίου «Η Αρχή της Εύνοιας Υπέρ της Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων» είναι η εξέταση αυτής της θεμελιώδους ερμηνευτικής αρχής στο πλαίσιο της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1958 και η επισκόπηση της νομολογίας των ελληνικών, ιδίως, δικαστηρίων, τα οποία και επιφορτίζονται το δύσκολο έργο διασφάλισης μίας συντονισμένης και τελολογικά προσανατολισμένης ερμηνείας και εφαρμογής της. Μεθοδολογικά, η μελέτη επιχειρεί τη θεωρητική-δογματική θεμελίωση της αρχής της εύνοιας με έμφαση στη διεθνή βιβλιογραφία, νομολογία, και στις προπαρασκευαστικές εργασίες της Σύμβασης, ενώ παρουσιάζει και την η ελληνική νομολογία αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της Σύμβασης.
Πρόλογος Σελ. IX
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. XI
Γενική βιβλιογραφία Σελ. XV
Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ Α’
Θεωρητική θεμελίωση
Ι. Η αρχή της εύνοιας ως τελολογική ερμηνευτική αρχή της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1958 για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων Σελ. 3
Ι.1. Αυτόνομη ερμηνεία της Σύμβασης και διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της Σελ. 3
Ι.2. Αντικείμενο και σκοπός της Σύμβασης – η εύνοια υπέρ της αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών συμφωνιών και αποφάσεων Σελ. 5
Α. Η αμερικανική νομολογία Σελ. 11
Β. Θεμελίωση και νομική φύση της αρχής Σελ. 16
1. Το κανονιστικό πλαίσιο της Σύμβασης Σελ. 16
2. Ιδιωτική αυτονομία – αρχή της εύνοιας και η «ιδέα της διαιτησίας» Σελ. 28
3. Eρμηνευτική μέθοδος ή διεθνής υποχρέωση; - H διεθνολογική «ιδιομορφία» της Σύμβασης Σελ. 31
ΜΕΡΟΣ Β’
Επισκόπηση της ελληνικής νομολογίας
ΙΙ.1. Πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης – Ιδίως η επιφύλαξη της εμπορικότητας Σελ. 35
ΙΙ.2. Προδιαιτητική διαδικασία – η συμφωνία διαιτησίας και η παραπομπή των μερών σε διαιτησία Σελ. 43
A. Ζητήματα αναγόμενα στο κύρος της διαιτητικής συμφωνίας Σελ. 43
1. Υπέρ της τυπικής εγκυρότητας της διαιτητικής συμφωνίας Σελ. 44
Β. Νομολογιακές εφαρμογές:
α. Το άρθρο ΙΙ(2) της Σύμβασης ως αυτοτελής κανόνας ουσιαστικού δικαίου Σελ. 47
β. Ο νομοθετικός σκοπός της διάταξης Σελ. 48
γ. Διάκριση ζητημάτων τύπου και σύναψης της διαιτητικής συμφωνίας Σελ. 49
δ. Η έγγραφη συμφωνία - ζητήματα τυπικής εγκυρότητας Σελ. 50
ε. Ίαση της τυπικής ακυρότητας – ανεπιφύλακτη παράσταση στη διαιτητική διαδικασία Σελ. 54
Γ. Παραπομπή των μερών σε διαιτησία - η δικαιοδοσία των πολιτειακών και διαιτητικών δικαστηρίων Σελ. 57
1. Τεκμήριο υπέρ της ουσιαστικής εγκυρότητας της διαιτητικής συμφωνίας Σελ. 63
2. Το εύρος της διαιτητικής συμφωνίας Σελ. 68
3. Μέτρο ελέγχου της διαιτητικής συμφωνίας Σελ. 74
4. Η άσκηση αναγνωριστικής αγωγής με αντικείμενο το κύρος της διαιτητικής συμφωνίας Σελ. 78
ΙΙ.3. Ζητήματα από τη διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης της αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης Σελ. 79
ΙΙ.3.1. Η εφαρμογή του εθνικού (δικονομικού) δικαίου Σελ. 79
ΙΙ.3.2. Οι ρυθμίσεις του αυτόνομου εθνικού δικαίου (903, 905, 906 ΚΠολΔ) και η προβληματική του άρθρου VII της Σύμβασης - η εφαρμογή του ευνοϊκότερου δικαίου Σελ. 86
ΙΙ.3.3. Διαδικαστικές προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης
Α. Ζητήματα παραδεκτού της αίτησης Σελ. 89
Β. Η κλήτευση του καθ’ ου Σελ. 103
Γ. Χρονικά όρια υποβολής της αίτησης Σελ. 107
Δ. Ενέργεια της απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης αναγνώρισης και εκτέλεσης – Μη προσαγωγή των αποδεικτικών εγγράφων και υποβολή νέας αίτησης Σελ. 109
ΙΙ.3.4. Προβολή αιτήματος αναστολής κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ της δίκης για την κήρυξη της εκτελεστότητας - αναστολή διαδικασίας για την κήρυξη της εκτελεστότητας αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης στο πλαίσιο της Σύμβασης Σελ. 112
ΙΙ.4. Η άμυνα κατά της αναγνώρισης - τα κωλύματα του άρθρου V της Σύμβασης Σελ. 117
ΙΙ.4.1. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της διάταξης και η περιοριστική απαρίθμηση των κωλυμάτων αναγνώρισης Σελ. 117
ΙΙ.4.2. Διακριτική ευχέρεια του forum αναγνώρισης; Σελ. 120
ΙΙ.4.3. Απαγόρευση αναθεώρησης επί της ουσίας (Révision au fond) Σελ. 127
ΙΙ.4.4. Βάρος επίκλησης και βάρος απόδειξης
Α. Κωλύματα αναγνώρισης και κατανομή του βάρους απόδειξης  Σελ. 133
Β. Η Συνθήκη της Γενεύης του 1927 και οι προπαρασκευαστικές εργασίες της Σύμβασης της Νέας Υόρκης Σελ. 133
Γ. Βάρος απόδειξης και βάρος επίκλησης – η αρχή της εύνοιας (προς ορισμένη έννομη συνέπεια) Σελ. 134
ΙΙ.4.5. Αντικειμενική διαιτητευσιμότητα
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 140
Β. Η διαιτητευσιμότητα της διαφοράς κατά το ελληνικό δίκαιο ως lex fori recognitionis Σελ. 148
Γ. Νομολογιακές εφαρμογές:
α. Εργατικές διαφορές Σελ. 153
β. Καταναλωτικές διαφορές Σελ. 155
γ. Διαφορές αναγόμενες στο δίκαιο της προσωπικότητας Σελ. 157
δ. Οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές Σελ. 159
ε. Διαφορές φορολογικού δικαίου Σελ. 160
στ. Διαφορές από το δίκαιο του ανταγωνισμού Σελ. 162
ζ. Διαφορές εταιρικού δικαίου Σελ. 166
η. Ζητήματα από την πτώχευση και την πτωχευτική διαδικασία Σελ. 169
θ. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Σελ. 172
ι. Ζητήματα από την εκτελεστική διαδικασία Σελ. 173
ΙΙ.4.6. H επιφύλαξη της δημόσιας τάξης
A. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 178
Β. Νομολογιακές εφαρμογές:
α. Συγκρότηση διαιτητικού δικαστηρίου και εκπροσώπηση των διαδίκων Σελ. 187
β. Κλήτευση των διαδίκων και πραγμάτωση του δικαιώματος ακρόασης Σελ. 190
γ. Επιδίκαση τιμωρητικής αποζημίωσης και υπέρμετρων δικαστικών εξόδων Σελ. 193
δ. Αιτιολογίες της διαιτητικής απόφασης και δημόσια τάξη Σελ. 197
ε. Δόλια προσφυγή στη διαιτητική διαδικασία – κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 199
Τελικές παρατηρήσεις Σελ. 201
Βιβλιογραφία Σελ. 207
Πίνακας δικαστικών αποφάσεων Σελ. 225
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 237
Back to Top