Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Ερμηνεία κατ' άρθρο ΠΔ 1225/1981 &  Διατάξεων Ν 4129/2013 (ΚΝΕΣ)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 25€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17412
Χαλκιάς Ι. Κ.
Αρχοντάκη Α.

Με το έργο «Η δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου» εξετάζεται και παρουσιάζεται αναλυτικά η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πρόκειται για κατ’ άρθρο ερμηνεία του  ΠΔ 1225/1981 και των διατάξεων του Ν 4129/2013 (ΚΝΕΣ).
Το έργο παρουσιάζει με συστηματικό και κριτικό τρόπο το περιεχόμενο του κάθε άρθρου με πυκνή αναφορά στη νομολογία του ανώτατου δικαστηρίου.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συνδυαστική αναφορά στα άρθρα του Ν 4129/2013 Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που ρυθμίζουν, παράλληλα, ίδια ζητήματα με διατάξεις του ΠΔ 1225/1981.
Στο τέλος του βιβλίου γίνεται ξεχωριστή μνεία στα ένδικα βοηθήματα της ένστασης και της αγωγής, αφού αυτά δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του ως άνω ΠΔ.
Το βιβλίο έχει εξίσου σημαντικό θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον και απευθύνεται κατεξοχήν σε δικηγόρους και δικαστές, αλλά και φοιτητές των νομικών σχολών.

Πρόλογος Σελ. VII
ΠΔ 1225/1981 Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων (ΦΕΚ Α΄ 304/16.10.1981)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 1 - Δικαιοδοσία - Αρμοδιότης [Άρθρ. 1, 77 ΚΝΕΣ] Σελ. 2
Άρθρο 2 - Αρμοδιότης Ολομελείας - Τμημάτων [Άρθρ. 4, 5, 6, 8, 70 ΚΝΕΣ] Σελ. 8
Άρθρο 3 - Ανάθεσις διαδικαστικών πράξεων εις άλλας Αρχάς [Άρθ. 74 ΚΝΕΣ] Σελ. 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ Εξαίρεσις Δικαστών
Άρθρο 4 - Λόγοι αποκλεισμού - εξαιρέσεως [Άρθρ. 10 ΚΝΕΣ] Σελ. 15
Άρθρο 5 - Δήλωσις αποχής Σελ. 17
Άρθρο 6 - Διαδικασία εξαιρέσεως Σελ. 17
Άρθρο 7 - Απόφασις Σελ. 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ Διάδικοι
Άρθρο 8 - Τίνες οι διάδικοι Σελ. 20
Άρθρο 9 - Ικανότης του παρίστασθαι Σελ. 23
Άρθρο 10 Σελ. 25
Άρθρο 11 - Εκπροσώπησις Δημοσίου, Νομικών Προσώπων κ.λπ. Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ Ομοδικία
Άρθρο 12 - Ομοδικία Σελ. 28
Άρθρο 13 - Συνεκδίκασις ή χωρισμός Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ Παρέμβασις
Άρθρο 14 - Προϋποθέσεις και τρόπος παρεμβάσεως Σελ. 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄ Παράστασις Διαδίκων - Πληρεξουσιότης - Παράστασις κατά την συζήτησιν
Άρθρο 15 Σελ. 34
Άρθρο 16 Σελ. 34
Άρθρο 17 - Διορισμός πληρεξουσίου Σελ. 36
Άρθρο 18 - Δικαιώματα πληρεξουσίου Σελ. 37
Άρθρο 19 - Παύσις πληρεξουσιότητος Σελ. 38
Άρθρο 20 - Παραίτησις και ανάκλησις Σελ. 39
Άρθρο 21 - Νομιμοποίησις πληρεξουσίου Σελ. 40
Άρθρο 22 - Έλλειψις Πληρεξουσιότητος Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ Θεμελιώδεις Δικονομικαί Αρχαί
Άρθρο 23 - Καθήκον αληθείας και κυρώσεις επί παραβάσει τούτου Σελ. 43
Άρθρο 24 - Ευπρεπής διατύπωσις εγγράφων των διαδίκων Σελ. 43
Άρθρο 25 - Θεμελιώδεις Κανόνες Διεξαγωγής της Δίκης Σελ. 44
Άρθρο 26 - Ισότης Διαδίκων Σελ. 45
Άρθρο 28 - Δημοσιότης συζητήσεων Σελ. 46
Άρθρο 27 - Απουσία Διαδίκου Σελ. 46
Άρθρο 29 - Προφορική η συζήτησις Σελ. 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ Εκθέσεις και Δικόγραφα
Άρθρο 30 - Εκθέσεις [Άρθρ. 78 ΚΝΕΣ] Σελ. 48
Άρθρο 31 - Απαραίτητα Στοιχεία του Δικογράφου Σελ. 50
Άρθρο 32 Σελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ Επιδόσεις
Άρθρο 33 - Όργανα Επιδόσεως Σελ. 60
Άρθρο 34 - Προς τίνας γίνεται η επίδοσις Σελ. 61
Άρθρο 35 - Τόπος Επιδόσεως Σελ. 62
Άρθρο 36 - Χρόνος Επιδόσεως Σελ. 63
Άρθρο 37 - Τρόπος επιδόσεως προς πλείονας Σελ. 64
Άρθρο 38 - Επίδοσις εν τη Κατοικία Σελ. 65
Άρθρο 39 - Επίδοσις εν τω Καταστήματι κ.λπ. Σελ. 67
Άρθρο 40 - Ειδικαί περιπτώσεις Σελ. 68
Άρθρο 41 - Επίδοσις προς τους εν τη αλλοδαπή και τους αγνώστου διαμονής Σελ. 70
Άρθρο 42 - Εν αρνήσει παραλαβής Σελ. 72
Άρθρο 43 - Αντίκλητος Σελ. 73
Άρθρο 44 - Έκθεσις επιδόσεως Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄ Δικονομικαί Προθεσμίαι - Ακυρότητες
Άρθρο 45 - Προθεσμίαι [Άρθρ. 92 ΚΝΕΣ] Σελ. 77
Άρθρο 46 - Δικονομικαί ακυρότητες Σελ. 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄ Αιτήσεις Καταλογισμού
Άρθρο 47 - Περιεχόμενον αιτήσεων - Διαδικασία [Άρθρ. 68-69 ΚΝΕΣ] Σελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄ Ένδικα μέσα
Έφεσις
Άρθρο 48 - Δικαίωμα εφέσεως [Άρθρ. 80, 82, 83 ΚΝΕΣ] Σελ. 95
Άρθρο 49 - Όρια ελέγχου της πράξεως ή αποφάσεως [Άρθρ. 81 ΚΝΕΣ] Σελ. 99
Άρθρο 50 - Προθεσμία [Άρθρ. 80, 82, 83 ΚΝΕΣ] Σελ. 131
Άρθρο 51 - Ανασταλτικόν αποτέλεσμα εφέσεως [Άρθρ. 84 ΚΝΕΣ] Σελ. 135
Άρθρο 52 - Τρόπος ασκήσεως εφέσεως [Άρθρ. 72, 78] Σελ. 140
Άρθρο 53 - Περιεχόμενο της εφέσεως Σελ. 144
Άρθρο 54 - Απαράδεκτον δευτέρας εφέσεως Σελ. 145
Άρθρο 55 - Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 147
Άρθρο 56 - Προπαρασκευή της συζητήσεως - Ορισμός δικασίμου Σελ. 149
Άρθρο 57 Σελ. 149
Άρθρο 58 - Εγγραφή εις το πινάκιον και κλήσις προς συζήτησιν Σελ. 150
Άρθρο 59 - Τρόπος κλητεύσεως Σελ. 151
Άρθρο 60 - Έκθεμα συζητουμένων υποθέσεων Σελ. 152
Άρθρο 61 - Παράβολον εφέσεως [Άρθρ. 73, 78 ΚΝΕΣ] Σελ. 152
Άρθρο 62 - Τέλη Σελ. 157
Συζήτησις υποθέσεων
Άρθρο 63 - Εκφώνησις Σελ. 157
Άρθρο 64 - Αναβολή συζητήσεως Σελ. 158
Άρθρο 65 - Αυτεπάγγελτος εξέτασις κλητεύσεως των διαδίκων Σελ. 161
Μη εμφάνισις ή αποχώρησις των διαδίκων
Άρθρο 66 Σελ. 162
Άρθρο 67 Σελ. 163
Άρθρο 68 - Συζήτησις επ’ ακροατηρίου Σελ. 163
Άρθρο 69 - Διεξαγωγή συζητήσεως [Άρθρ. 76 ΚΝΕΣ] Σελ. 164
Άρθρο 70 - Προαπόδειξις - Συμπλήρωσις αποδείξεων Σελ. 165
Άρθρο 71 - Επανάληψις περαιωθείσης συζητήσεως Σελ. 168
Άρθρο 72 - Πρακτικά συζητήσεως Σελ. 168
Άρθρο 73 - Τέλεσις αξιοποίνου πράξεως εν τω ακροατηρίω Σελ. 169
Διακοπή και επανάληψις της δίκης - Κατάργησις αυτής
Άρθρο 74 - Λόγοι διακοπής Σελ. 169
Άρθρο 75 - Τρόπος διακοπής και αποτελέσματα αυτής Σελ. 172
Άρθρο 76 - Επανάληψις Σελ. 173
Άρθρο 77 - Κατάργησις Σελ. 175
Απόφασις
Άρθρο 78 - Σύνθεσις του Δικαστηρίου Σελ. 178
Άρθρο 79 - Ορισμός Εισηγητού Σελ. 179
Άρθρο 80 - Διάσκεψις και ψηφοφορία Σελ. 179
Άρθρο 81 - Κατάρτισις και δημοσίευσις Σελ. 181
Άρθρο 82 - Περιεχόμενον της αποφάσεως [Άρθρ. 76 ΚΝΕΣ] Σελ. 181
Άρθρο 83 - Αποφάσεις αφορώσαι εις την συζήτησιν Σελ. 182
Άρθρο 84 - Αδυναμία εκδόσεως αποφάσεως Σελ. 183
Άρθρο 85 Σελ. 183
Άρθρο 86 - Κοινοποίησις αποφάσεων [Άρθρ. 78 ΚΝΕΣ] Σελ. 184
Άρθρο 87 - Λόγοι διορθώσεως και ερμηνείας Σελ. 185
Άρθρο 88 - Περιεχόμενον αιτήσεως Σελ. 188
Άρθρο 89 - Κατάθεσις αιτήσεως Σελ. 189
Άρθρο 90 - Συζήτησις και απόφασις Σελ. 190
Δεδικασμένον
Άρθρο 91 Σελ. 192
Άρθρο 92 Σελ. 193
Άρθρο 93 Σελ. 197
Άρθρο 94 Σελ. 197
Γενικαί διατάξεις
Άρθρο 95 - Αντικείμενον αποδείξεως Σελ. 197
Άρθρο 96 - Βάρος αποδείξεως Σελ. 199
Αποδεικτικά Μέσα
Άρθρο 97 [Άρθρ. 85 ΚΝΕΣ] Σελ. 200
Άρθρο 98 [Άρθρ. 78 ΚΝΕΣ] Σελ. 203
Άρθρο 99 Σελ. 205
Άρθρο 100 Σελ. 206
Άρθρο 101 [Άρθρ. 75 ΚΝΕΣ] Σελ. 207
Ανακοπή
Άρθρο 102 - Υποκείμεναι εις ανακοπήν αποφάσεις Σελ. 208
Άσκησις και εκδίκασις της ανακοπής
Άρθρο 103 Σελ. 211
Άρθρο 104 Σελ. 212
Αναθεώρησις
Άρθρο 105 Σελ. 213
Άρθρο 106 Σελ. 214
Άρθρο 107 Σελ. 215
Άρθρο 108 [Άρθρ. 89, 48 ΚΝΕΣ] Σελ. 216
Άρθρο 108Α - Πρότυπη δίκη – προδικαστικό ερώτημα Σελ. 223
Αναίρεσις
Άρθρο 109 - Αποφάσεις υποκείμεναι εις αναίρεσιν [Άρθρ. 86 ΚΝΕΣ] Σελ. 227
Άρθρο 110 - Παρά τίνων ασκείται η αίτησις αναιρέσεως [Άρθρ. 87 ΚΝΕΣ] Σελ. 229
Άρθρο 110Α - Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Σελ. 231
Άρθρο 111 Σελ. 231
Άρθρο 112 - Ανασταλτικόν αποτέλεσμα αναιρέσεως Σελ. 232
Άρθρο 113 - Περιεχόμενον δικογράφου Σελ. 237
Άρθρο 114 - Προθεσμία [Άρθρ. 87, 88 ΚΝΕΣ] Σελ. 239
Άρθρο 115 - Λόγοι αναιρέσεως [Άρθρ. 87, 81 ΚΝΕΣ] Σελ. 241
Συνέπειαι αναιρέσεως
Άρθρο 116 [Άρθρ. 87 ΚΝΕΣ] Σελ. 250
Άρθρο 117 Σελ. 254
Άρθρο 117Α - Προδήλως απαράδεκτα ή αβάσιμα ένδικα μέσα Σελ. 255
Τριτανακοπή
Άρθρο 118 Σελ. 256
Άρθρο 119 Σελ. 257
Άρθρο 120 Σελ. 257
Άρθρο 121 Σελ. 259
Άρθρο 121Α - Αίτηση Επανάληψης της διαδικασίας Σελ. 260
Άρθρο 122 - Υποχρέωσις εκτελέσεως αποφάσεων [Άρθρ. 79 ΚΝΕΣ] Σελ. 263
Άρθρο 123 - Ανάλογος εφαρμογή διατάξεων Σελ. 267
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ
Επιθεωρηταί - Περιφέρειαι - Χρόνος επιθεωρήσεως
Άρθρο 124 [Άρθρ. 25 ΚΝΕΣ] Σελ. 271
Άρθρο 125 Σελ. 272
Άρθρο 126 Σελ. 273
Άρθρο 127 - Περιεχόμενον Επιθεωρήσεως Σελ. 274
Άρθρο 128 - Εκθέσεις Επιθεωρήσεων Σελ. 275
Άρθρο 129 Σελ. 276
Άρθρο 130 - Διόρθωσις Εκθέσεων Επιθεωρήσεως [Άρθρ. 82, 84-89 Ν 1756/1988] Σελ. 276
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ Γενικαί Διατάξεις
Άρθρο 131 - Μη δικαστικά καθήκοντα Ολομελείας Σελ. 282
Άρθρο 132 - Διεξαγωγή αλληλογραφίας Σελ. 282
Άρθρο 133 - Διακίνησις εισερχομένων εγγράφων Σελ. 283
Άρθρο 134 - Διαδικασία πληρώσεως κενών θέσεων Συμβούλων ή Παρέδρων Σελ. 283
Άρθρο 135 - Επεξεργασία μη δικαστικών υποθέσεων Σελ. 284
Άρθρο 136 - Έλεγχος Λογαριασμών Σελ. 284
Άρθρο 137 - Εξέτασις νομικού και πραγματικού μέρους επί μη δικαστικών υποθέσεων Σελ. 284
Άρθρο 138 - Διαδικασία εκδόσεως πράξεων υπό Κλιμακίων Σελ. 284
Άρθρο 139 - Ανακοίνωσις εις Γενικόν Επίτροπον Επικρατείας μη δικαστικών υποθέσεων προς γνωμοδότησιν Σελ. 285
Άρθρο 140 - Διαδικασία ενώπιον των Τμημάτων Σελ. 285
Άρθρο 141 - Περιεχόμενον Πράξεων Τμημάτων και Κλιμακίων Σελ. 286
Άρθρο 142 - Πράξεις Παρέδρων - Επιτρόπων Σελ. 286
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ Ειδικαί Διατάξεις
α) Έσοδα
Άρθρο 143 - Παρακολούθησις εσόδων Σελ. 287
β) Έξοδα
Άρθρο 144 - Προληπτικός Έλεγχος Σελ. 287
Άρθρο 145 - Έλεγχος και θεώρησις δικαιολογητικών ενταλμάτων προπληρωμής Σελ. 287
Άρθρο 146 - Εξέτασις απολογισμού και γενικού ισολογισμού Σελ. 288
Άρθρο 147 - Ετήσιαι εκθέσεις Σελ. 288
Άρθρο 148 - Γενική έκθεσις Σελ. 289
Άρθρο 149 - Επιτήρησις δημοσίων υπολόγων Σελ. 289
Λογαριασμοί υπολόγων - Κατασταλτικός έλεγχος
Άρθρο 150 Σελ. 290
Άρθρο 151 Σελ. 290
Άρθρο 152 Σελ. 290
Άρθρο 153 Σελ. 291
Άρθρο 154 Σελ. 291
Άρθρο 155 Σελ. 292
Άρθρο 156 Σελ. 292
Άρθρο 157 Σελ. 292
Άρθρο 158 Σελ. 293
Άρθρο 159 Σελ. 293
Άρθρο 160 Σελ. 293
Άρθρο 161 Σελ. 294
Άρθρο 162 Σελ. 294
Άρθρο 163 Σελ. 294
Άρθρο 164 Σελ. 294
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 165 Σελ. 294
Άρθρο 166 Σελ. 295
Άρθρο 167 Σελ. 295
Άρθρο 168 Σελ. 295
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΛΟΙΠΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣ Σελ. 295
Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣ Σελ. 304
Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣ Σελ. 306
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 319
Back to Top