Η ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Σε απόθεμα

Τιμή: 65,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16866
Πολυβίου Π.

Το αδίκημα της δυσφήμισης είναι παραδοσιακό αστικό αδίκημα, που αναγνωρίζεται στο Αγγλικό δίκαιο και κατ’ επέκταση στο δίκαιο άλλων χωρών που ακολουθούν το κοινοδίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Ο σκοπός του συγγραφέα του βιβλίου «Η Δυσφήμιση στο Κυπριακό & Ευρωπαϊκό Δίκαιο» είναι να παραθέσει το ουσιαστικό δίκαιο της δυσφήμισης στην Κύπρο, να διερευνήσει και να μελετήσει την εξέλιξη του εν λόγω δικαίου σε συνάρτηση ιδιαίτερα με το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και έκφρασης και να εξετάσει την εξέλιξη του δικαίου της δυσφήμισης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επίσης, ο συγγραφέας αναλύει διάφορες δικαστικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, ιδιαίτερα σε σχέση με την ανάγκη εξισορρόπησης του δικαιώματος στην υπόληψη που προστατεύεται από το αστικό αδίκημα της δυσφήμισης, αφενός, με την ελευθερία του λόγου και έκφρασης, αφετέρου.

Το Κυπριακό δίκαιο της δυσφήμισης, όπως έχει εξελιχθεί σε συνάρτηση με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται εν γένει με το δίκαιο, όπως οι Δικαστές, οι ακαδημαϊκοί, οι φοιτητές της νομικής και οι δικηγόροι.

Το αστικό αδίκημα της δυσφήμισης έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο και σημαντικό χώρο του δικαίου που συνιστά συγκερασμό του παραδοσιακού αστικού δικαίου αφενός και του σύγχρονου πολιτειακού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφετέρου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
KAΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii
ΕΙΣΑΓΩΓΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ
Βασική Έννοια της Δυσφήμισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Βασικά Συστατικά Στοιχεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Κατηγορίες Δυσφήμισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Πού γίνεται η Δημοσίευση; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Επανάληψη (Repetition) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Κοινοποίηση και Δημοσίευση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ευθύνη για Δημοσίευση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ειδικές Περιπτώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3. ANAΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟ/ΕΝΑΓΟΝΤΑ 31
4. ΔΙΑΔΙΚΟΙ
Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Θάνατος Προσώπου που Δυσφημίστηκε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Εμπορικές Εταιρείες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Κυβερνητικές Αρχές και Πολιτικά Κόμματα . . . . . . . . . . . . . . . 48
Συντεχνίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5. ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ – ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Φήμη και Υπόληψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ελευθερία Λόγου και Έκφρασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ
Ορισμός και Έννοια της Δυσφήμισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Αποστροφή και Αποφυγή του Παραπονουμένου . . . . . . . . . . . 90
Σάτιρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Στοχοποίηση/ Ύβρεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Ανασκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
7. ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ¯ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Συνήθης και Φυσική Έννοια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Μόνο μια Συνήθης και Φυσική Έννοια; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Κατ’ ισχυρισμόν Συμμετοχή σε Ποινικά Αδικήματα και
Αναφορές σε Υποψίες και Διερεύνηση Εναντίον
Προσώπων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Υπαινιγμός (Innuendo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
8. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙΣ
Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Υπεράσπιση της «Αλήθειας» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Υπεράσπιση Έντιμου Σχολίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Κυπριακό Νομοθετικό Πλαίσιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Βασικά Συστατικά Στοιχεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
(i) Γνώμη ή Σχόλιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
(ii) Θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
(iii) Καλή Πίστη και Κακοπιστία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Προνόμιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Απόλυτο Προνόμιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Προνόμιο υπό Επιφύλαξη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Υπόθεση Reynolds και Μεταγενέστερες Εξελίξεις . . . . . . . . . 229
Υπεράσπιση του Ρεπορτάζ (Reportage Defence) . . . . . . . . . . . 268
Εξειδικευμένες Υπερασπίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Δυσφήμιση Χωρίς Πρόθεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Ανυπαίτια Διάδοση (Innocent Dissemination) . . . . . . . . . . . . . . 275
Ειδική Υπεράσπιση σε Περίπτωση Δυσφήμισης
που Δημοσιεύεται σε Εφημερίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Συναίνεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
19. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 279
10. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 325
11. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 327
12. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ¯ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ 345
13. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 351
14. ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑ 367
15. TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ IΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ –
ΜΕΜΠΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Ορισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Ηνωμένες Πολιτείες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Αγγλικό Δίκαιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Κυπριακή Νομολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Σχέση Δυσφήμισης και Προστασίας του Δικαιώματος
στην Ιδιωτική Ζωή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Αποζημιώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Απαγορευτικά Διατάγματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
16. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 423
Back to Top