Η ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ερμηνεία - Νομολογία - Αποφάσεις Δ.Ε.Δ.

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 39,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18158
Χαλκιάς Δ.

Η μονογραφία «Η ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» διερευνά τον θεσμό της ενδικοφανούς διαδικασίας, όπως εισήχθη με τον ΚΦΔ. Το έργο αναλύει λεπτομερώς, με πλούσιες παραπομπές σε νομολογία και αποφάσεις της Δ.Ε.Δ., τη συγκεκριμένη ενδικοφανή προσφυγή, πραγματευόμενο ζητήματα όπως, οι προϋποθέσεις και οι συνέπειες άσκησής της, η απόδειξη, η υποχρέωση έκδοσης απόφασης και αιτιολόγησής της, το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, η έκταση εξουσίας της Δ.Ε.Δ., η χειροτέρευση της θέσης του προσφεύγοντος, η αίτηση αναστολής εκτέλεσης κ.λπ. Αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην ενδικοφανή διαδικασία, ήτοι δικηγόρους, λογιστές, υπαλλήλους της Φορολογικής Διοίκησης, αλλά και δικαστές.

Πρόλογος Σελ. IX
Ευχαριστίες Σελ. XV
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. XXIII
Εισαγωγή Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ο αυτοέλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης και οι διοικητικές προσφυγές
1. Ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης Σελ. 7
1.1. Οι διοικητικές προσφυγές ως μορφή αυτοελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης Σελ. 9
1.2. Διακρίσεις διοικητικών προσφυγών Σελ. 10
i. Άτυπες διοικητικές προσφυγές Σελ. 11
ii. Τυπικές διοικητικές προσφυγές Σελ. 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ενδικοφανής προσφυγή και ο αυτοέλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης
1. Η ενδικοφανής προσφυγή, οι λειτουργίες και τα βασικά χαρακτηριστικά της
1.1. Ορισμός και νομική θεμελίωση Σελ. 17
1.2. Βασικά χαρακτηριστικά της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 18
i. Ρητή πρόβλεψη στο νόμο Σελ. 19
ii. Ανατρεπτική προθεσμία άσκησης Σελ. 21
iii. Καθορισμός αρμοδίου οργάνου Σελ. 24
iv. Πλήρης έλεγχος κατά το νόμο και την ουσία Σελ. 24
v. Προϋπόθεση του παραδεκτού του ενδίκου βοηθήματος - υποχρεωτικός χαρακτήρας άσκησής της Σελ. 25
1.3. Λειτουργίες της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 25
i. Εσωτερικός έλεγχος της Διοίκησης Σελ. 26
ii. Πληρέστερη έννομη προστασία του διοικουμένου Σελ. 27
iii. Διευκόλυνση δικαστικού έργου Σελ. 28
2. Η ενδικοφανής προσφυγή στο φορολογικό δίκαιο
2.1. Ιστορική καθιέρωση και εξέλιξη Σελ. 29
2.2. Η ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 63 ΚΦΔ Σελ. 33
i. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών Σελ. 33
ii. Σκοπός της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ΚΦΔ Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ΚΦΔ
1. Προϋποθέσεις άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ΚΦΔ Σελ. 41
1.1. Υποκειμενικές προϋποθέσεις Σελ. 43
i. Ικανότητα δικαίου Σελ. 43
ii. Ικανότητα δικαιοπραξίας Σελ. 43
iii. Έννομο συμφέρον Σελ. 44
1.2. Αντικειμενικές προϋποθέσεις Σελ. 65
i. Φύση της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 65
α. Η έννοια της προσβαλλόμενης πράξης στο πλαίσιο του άρθρου 63 ΚΦΔ Σελ. 65
β. Ενδικοφανής προσφυγή κατά μη εκτελεστής πράξης Σελ. 87
γ. Ενδικοφανής προσφυγή κατά ανυπόστατης πράξης Σελ. 92
δ. Ενδικοφανής προσφυγή κατά παράλειψης της Διοίκησης Σελ. 93
ε. Ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξης διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου και άρνησης χορήγησης φορολογικής ενημερότητας Σελ. 96
ii. Υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στο αρμόδιο όργανο Σελ. 99
iii. Διαδικαστικοί τύποι άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 101
α. Τύπος ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 102
β. Κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 106
γ. Προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 109
iv. Μη προηγούμενη άσκηση άλλης ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Συνέπειες άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ΚΦΔ
1. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα
1.1. Έννοια Σελ. 135
1.2. Ιεραρχική υποκατάσταση Σελ. 136
1.3. Έκταση της μεταβιβαζόμενης εξουσίας στο κρίνον επί της ενδικοφανούς προσφυγής όργανο Σελ. 139
2. Ανασταλτικό αποτέλεσμα
2.1. Ιστορικό αναστολής εκτέλεσης των φορολογικών πράξεων Σελ. 146
2.2. Η αναστολή εκτέλεσης κατά το άρθρο 63 ΚΦΔ Σελ. 147
i. Έννοια, προϋποθέσεις, εξαιρέσεις, λόγοι αναστολής εκτέλεσης Σελ. 147
ii. Διαδικαστικοί τύποι αίτησης αναστολής εκτέλεσης Σελ. 156
iii. Ειδικότερες περιπτώσεις αναστολής εκτέλεσης φορολογικών πράξεων Σελ. 163
α. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά αρνητικών πράξεων Σελ. 163
β. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης και εμπλοκή τρίτων προσώπων Σελ. 164
γ. Περίπτωση συμπλοκής διοικητικής και δικαστικής αναστολής Σελ. 164
iv. Προβληματισμοί – κριτική επί της αναστολής εκτέλεσης στο πλαίσιο της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ΚΦΔ Σελ. 166
3. Προσωρινή αναβολή του δικαιώματος άσκησης ενδίκου βοηθήματος Σελ. 173
4. Αποκλεισμός της δυνατότητας άσκησης άτυπης διοικητικής προσφυγής κατά της υποκείμενης σε ενδικοφανή προσφυγή πράξης Σελ. 174
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Διαδικασία έκδοσης απόφασης στο πλαίσιο της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ΚΦΔ
1. Διαδικαστικά ζητήματα της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ΚΦΔ
1.1. Διαδικασία λήψης απόφασης Σελ. 175
1.2. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης Σελ. 177
1.3. Δικαίωμα πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο Σελ. 188
1.4. Αποδεικτικά μέσα και ζητήματα απόδειξης Σελ. 189
1.5. Υποχρέωση της Φορολογικής Αρχής για ενημέρωση του φορολογουμένου Σελ. 201
i. Θεμελίωση της υποχρέωσης ενημέρωσης Σελ. 201
ii. Περιεχόμενο και τρόπος της ενημέρωσης Σελ. 205
iii. Συνέπειες της παράλειψης ενημέρωσης Σελ. 212
iv. Η υποχρέωση ενημέρωσης ειδικά επί παραλείψεως της Διοίκησης Σελ. 224
1.6. Υποχρέωση της Φορολογικής Αρχής για αποστολή διοικητικού φακέλου και έκθεσης απόψεων Σελ. 226
1.7. Προθεσμία έκδοσης απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 227
1.8. Υποχρέωση έκδοσης απόφασης και αιτιολόγησής της Σελ. 232
1.9. Γνωστοποίηση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 246
1.10. Νομοθετικό καθεστώς που διέπει την απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 249
1.11. Παραίτηση από ενδικοφανή προσφυγή Σελ. 252
2. Εξουσία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών κατά την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής
2.1. Η έκταση εξουσίας της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Σελ. 254
i. Δέσμευση από το «διοικητικό» δεδικασμένο Σελ. 254
ii. Δέσμευση από ερμηνευτικές εγκυκλίους και γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ Σελ. 257
iii. Δέσμευση από τη νομολογία Σελ. 264
iv. Υποχρέωση τήρησης προηγούμενης διοικητικής διαδικασίας Σελ. 275
v. Μεταβολή νομικής βάσης Σελ. 279
vi. Δέσμευση από το δεδικασμένο Σελ. 280
vii. Συμπεράσματα Σελ. 281
2.2. Αναβολή και αναπομπή στη Φορολογική Αρχή για περαιτέρω έρευνα Σελ. 282
2.3. Αποδοχή της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 283
i. Ακύρωση της πράξης και αναπομπή της υπόθεσης για επανάληψη της διαδικασίας Σελ. 284
α. Έλλειψη αιτιολογίας της πράξης Σελ. 285
β. Μη τήρηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης Σελ. 287
γ. Μη αναγραφή επί της πράξεως προσδιορισμού φόρου ή προστίμου των αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων Σελ. 296
δ. Πλημμελής κοινοποίηση της πράξης Σελ. 301
ε. Χρόνος διενέργειας επανάληψης της διαδικασίας και ζητήματα παραγραφής Σελ. 304
στ. Συμπεράσματα Σελ. 305
ii. Ακύρωση της πράξης για νομικές (πλην των τυπικών) ή πραγματικές πλημμέλειες Σελ. 306
iii. Τροποποίηση της πράξης Σελ. 307
2.4. Απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 308
2.5. Αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του προσφεύγοντος Σελ. 309
2.6. Νομική φύση της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Σελ. 318
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Προτάσεις ως προς την ερμηνεία του ισχύοντος δικαίου - Προτάσεις θετέου δικαίου
1. Προτάσεις ως προς την ερμηνεία του ισχύοντος δικαίου Σελ. 323
2. Προτάσεις θετέου δικαίου Σελ. 330
Γενικά συμπεράσματα Σελ. 349
Βιβλιογραφία Σελ. 357
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 373
Back to Top