Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16173
Κατσαγώνη Β.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Τσούκα Χ.
Η μονογραφία Η εργασία των αλλοδαπών υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» παρουσιάζει ευσύνοπτα το κρίσιμο ζήτημα της εργασίας των αλλοδαπών, υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ και της συνακόλουθης κοινωνικοασφαλιστικής κάλυψής τους. Το αντικείμενο του έργου προσφέρει ένα ισχυρό θετικού δικαίου παράδειγμα της τάσης εξομοίωσης ημεδαπών και αλλοδαπών ή πάντως άμβλυνσης της διαφοράς μεταξύ αυτών και προσφέρει μία γενική επισκόπηση των άρθρων της Συνθήκης για την ΕΕ που σχετίζονται με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα των εργαζομένων υπηκόων κρατών μελών αυτής και ερευνά το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο γεννήθηκαν και εξελίχθηκαν τα δικαιώματα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στη ΕΕ. Το βιβλίο αποτελεί έναν εύχρηστο και πρακτικό οδηγό για κάθε δικηγόρο, δικαστή, ερευνητή ή φοιτητή που θέλει να ενημερωθεί για τα θεμελιώδη δικαιώματα των αλλοδαπών υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. XI
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η θέση του εργαζομένου υπηκόου κράτους μέλους στην έννομη τάξη της Ένωσης - Θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα
I. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης
Α. Ο γενικός κανόνας περί απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας (lex generalis) Σελ. 7
1. Το εννοιολογικό περιεχόμενο και ο ορισμός της αρχής Σελ. 7
2. Είδη διακρίσεων: άμεση, έμμεση και αντίστροφη διάκριση Σελ. 10
Β. Η αρχή της μη διάκρισης στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων Σελ. 13
Γ. Η αρχή της μη διάκρισης στην ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών Σελ. 18
II. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια
Α. Η έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ο προβληματισμός για το περιεχόμενό της Σελ. 21
Β. Τα εγγενή στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια δικαιώματα Σελ. 23
Γ. Η εξέλιξη της νομολογίας του Δικαστηρίου αναφορικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια Σελ. 25
Δ. Η σχέση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας με το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων Σελ. 32
III.Ο ΧΘΔΕ ως πηγή δικαιωμάτων του εργαζομένου
Α. Η πλήρης θεσμική κατοχύρωση του Χάρτη ως πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 37
Β. Η εξισορρόπηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των οικονομικών ελευθεριών στο Χάρτη Σελ. 39
Γ. Τα εργασιακά δικαιώματα στο ΧΘΔΕ Σελ. 43
Δ. Οι κοινωνικές ρήτρες του ΧΘΔΕ Σελ. 46
IV. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
Α. Το εννοιολογικό περιεχόμενο της ελευθερίας Σελ. 51
B. Πηγές δικαίου Σελ. 52
1. Από τη Συνθήκη της Ρώμης έως τη Συνθήκη της Λισαβόνας Σελ. 52
2. Το παράγωγο δίκαιο: από την Οδηγία 68/360 και τον Κανονισμό 1612/68 έως την Οδηγία 2004/38 Σελ. 54
Γ. To άρθρο 45 ΣΛΕΕ Σελ. 56
1. H άμεση εφαρμογή του άρθρου 45 ΣΛΕΕ - Το κάθετο και το οριζόντιο άμεσο αποτέλεσμα της διάταξης Σελ. 57
2. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 59
i. Εδαφικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 59
ii. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής - Το διασυνοριακό στοιχείο Σελ. 59
iii. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 60
α. Η έννοια του εργαζομένου Σελ. 61
αα. Πραγματική και γνήσια οικονομική δραστηριότητα Σελ. 62
αβ. Υπό τις εντολές άλλου Σελ. 64
αγ. Έναντι αμοιβής Σελ. 64
β . Άλλοι φορείς της ελεύθερης κυκλοφορίας Σελ. 65
βα. Οι αναζητούντες εργασία Σελ. 65
ββ. Τα μέλη της οικογένειας Σελ. 67
βγ. Τα πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 7 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/38/ΕΕ Σελ. 68
βδ. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι Σελ. 69
Δ. Περιεχόμενο της ελευθερίας Σελ. 70
1. Η ελεύθερη διακίνηση και διαμονή Σελ. 71
2. Η πρόσβαση στην απασχόληση Σελ. 74
3. Η πρόσβαση στους ίσους όρους απασχόλησης Σελ. 76
4. Το δικαίωμα απόκτηση στέγης Σελ. 76
5. Η πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση Σελ. 77
6. Η απόλαυση κοινωνικών πλεονεκτημάτων Σελ. 77
7. Η απόλαυση φορολογικών πλεονεκτημάτων Σελ. 78
8. Η απόλαυση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων Σελ. 80
Ε. Περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων Σελ. 80
1. Περιορισμοί για εξαιρετικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος Σελ. 80
i. Η εξαίρεση της απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση Σελ. 80
ii. Οι εξαιρέσεις της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας υγείας Σελ. 84
2. Περιορισμοί για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος Σελ. 88
V. Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών
Α. Το εννοιολογικό περιεχόμενο της ελευθερίας - Η σχέση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών με τις άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες της Ε.Ε. Σελ. 91
Η σχέση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων Σελ. 92
Η σχέση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων Σελ. 93
Η σχέση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών με την ελευθερία εγκατάστασης Σελ. 94
Β. Οι πηγές δικαίου Σελ. 95
1. Πρωτογενές δίκαιο Σελ. 95
2. Παράγωγο δίκαιο Σελ. 96
Γ. Το άρθρο 56 ΣΛΕΕ Σελ. 97
1. H άμεση εφαρμογή του άρθρου 56 ΣΛΕΕ Σελ. 97
2. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 98
i. Εδαφικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 98
ii. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 98
α. H έννοια της υπηρεσίας Σελ. 98
β. Τα συστατικά στοιχεία της υπηρεσίας Σελ. 99
βα. Παροχή έναντι ανταλλάγματος Σελ. 99
ββ. Ο διασυνοριακός χαρακτήρας της παροχής Σελ. 101
βγ. Ο προσωρινός χαρακτήρας της παροχής Σελ. 102
iii. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 103
α. Η έννοια του δικαιούχου της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών Σελ. 103
β. Άλλοι φορείς του δικαιώματος Σελ. 105
βα. Οι υπήκοοι τρίτων κρατών Σελ. 105
ββ. Οι αποδέκτες των υπηρεσιών Σελ. 106
βγ. Τα μέλη της οικογένειας Σελ. 107
Δ. Περιορισμοί στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Σελ. 108
1. Περιορισμοί για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος Σελ. 108
i. Η εξαίρεση της άσκησης δημόσιας εξουσίας Σελ. 108
ii. Οι εξαιρέσεις της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας υγείας Σελ. 110
2. Περιορισμοί για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος Σελ. 112
3. Περιορισμοί λόγω του γενικού οικονομικού συμφέροντος Σελ. 113
i. Έννοια και φύση των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) Σελ. 113
ii. Κρατικές ενισχύσεις και ΥΓΟΣ Σελ. 116
α. Οι δογματικές προσεγγίσεις Σελ. 116
αα. Η αποζημιωτική προσέγγιση Σελ. 116
αβ. Η θέση περί ένταξης στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης Σελ. 117
β. Η επίλυση του ζητήματος από το ΔΕΚ Σελ. 119
4. Η διαδικασία της στάθμισης Σελ. 122
Ε. Η Οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες Σελ. 124
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 126
2. Βασικές διατάξεις Σελ. 127
i. Η διοικητική απλούστευση Σελ. 127
ii. Η κατάργηση των περιορισμών Σελ. 128
iii. H ελευθερία εγκατάστασης των παρεχόντων υπηρεσίες Σελ. 128
iv. Οι απαγορευμένες απαιτήσεις σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Σελ. 130
v. Η διοικητική συνεργασία Σελ. 131
VI.Η ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων στο τρέχον μεταναστευτικό δίκαιο
Α. Η Οδηγία 2009/50 ΕΚ Σελ. 133
Β. Ιστορική εξέλιξη Σελ. 136
Γ. Περιεχόμενο και βασικές διατάξεις της Οδηγίας Σελ. 138
Δ. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας Σελ. 141
Ε. Η ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού μοντέλου υποδοχής μεταναστών υψηλής ειδίκευσης στο Δίκαιο Αλλοδαπών Σελ. 142
1. Προϋποθέσεις χορήγησης της «Μπλε Κάρτας της Ε.Ε.» Σελ. 143
2. Δικαιώματα των υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων Σελ. 145
i. Μέλη της οικογενείας του κατόχου μπλε κάρτας Σελ. 146
ii. Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ε.Ε. για τους κατόχους της μπλε κάρτας Σελ. 146
iii. Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο μπλε κάρτας από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Σελ. 147
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και η κοινωνική ασφάλιση του εργαζομένου υπηκόου κράτους μέλους της Ένωσης
I. Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής
Α. Το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής Σελ. 151
1. Οι Συνθήκες της Ε.Κ.Α.Χ. της Ε.Κ.Α.Ε. Σελ. 151
2. Η Συνθήκη Παρισίων Σελ. 152
3. Η Συνθήκη της Ρώμης Σελ. 152
4. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη Σελ. 153
5. Ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων Σελ. 154
6. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ Σελ. 155
7. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ Σελ. 156
8. Η Συνθήκη της Νίκαιας Σελ. 157
Β. Η στρατηγική της Λισαβόνας και τα νέα εργαλεία διακυβέρνησης - Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού (ΑΜΣ) Σελ. 158
1. Η κοινωνική διάσταση ως πρώτη προτεραιότητα στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας Σελ. 158
2. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της ΑΜΣ Σελ. 160
3. Το περιεχόμενο της ΑΜΣ Σελ. 161
4. Η ΑΜΣ ως ήπια και «ανοικτή» μέθοδος διακυβέρνησης Σελ. 162
Γ. Η Στρατηγική «για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» και η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Σελ. 165
II.Ο συντονισμός των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
Α. Το ιστορικό υπόβαθρο και το εννοιολογικό περιεχόμενο του συντονισμού Σελ. 169
Β. O Κανονισμός 1408/71 Σελ. 174
1. Οι στόχοι και οι γενικές αρχές του Κανονισμού Σελ. 175
i. Η αρχή της αποκλειστικής εφαρμογής μίας εθνικής νομοθεσίας Σελ. 176
ii. Η αρχή της ίσης κοινωνικοασφαλιστικής μεταχείρισης ημεδαπών – αλλοδαπών υπηκόων της Ένωσης Σελ. 177
iii. Η αρχή του συνυπολογισμού των ασφαλιστικών περιόδων Σελ. 177
iv. Η αρχή της διατήρησης των κτηθέντων δικαιωμάτων (ή εξαγωγιμότητας των παροχών) Σελ. 177
2. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 178
i. Αντικειμενικό πεδίο Σελ. 178
α. Οι καλυπτόμενες παροχές Σελ. 178
β. Το διασυνοριακό στοιχείο Σελ. 178
ii. Προσωπικό πεδίο – Η έννοια του εργαζομένου στην κοινωνική ασφάλιση Σελ. 179
Γ. Ο εκσυγχρονισμένος συντονισμός των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης – O Κανονισμός 883/04 Σελ. 181
1. Οι γενικές αρχές και οι βασικές διατάξεις του Κανονισμού Σελ. 183
2. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 184
3. Η διατήρηση και η προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων υπηκόων τρίτων χωρών που διακινούνται εντός της Ε.Ε. Σελ. 185
III.Τα επαγγελματικά συστήματα ή συστήματα συμπληρωματικής ασφάλισης στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Α. Ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης Σελ. 187
1. Όψεις των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων στην Ε.Ε. Σελ. 187
2. Το εννοιολογικό περιεχόμενο και τα βασικά γνωρίσματα του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης Σελ. 190
Β. Οι προοπτικές εναρμονίσεως των εθνικών συστημάτων επαγγελματικής ασφάλισης στην Ε.Ε. Σελ. 192
Γ. Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την επαγγελματική ασφάλιση Σελ. 194
1. Η Οδηγία 98/49/ΕΚ Σελ. 194
2. Η Οδηγία 2003/41/ΕΚ Σελ. 198
3. Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων επαγγελματικής ασφάλισης – Η Οδηγία 2014/50/ΕΕ Σελ. 203
IV.Η ισότητα μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην κοινωνική ασφάλιση
Α. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ισότητα των φύλων Σελ. 207
Β. Οι παρεμβάσεις της Ε.Ε. για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 210
Γ. Η Οδηγία 79/7/ΕΚ Σελ. 215
1. Πεδίο εφαρμογής και βασικές διατάξεις Σελ. 215
2. Η οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας σε σχέση με το άρθρο 141 ΣΕΚ Σελ. 217
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ Σελ. 221
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 225
AΛΦΑΒΗΤΙΚΟ EΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 245
Back to Top