Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15753
Ρίζος Κ.
Λεβέντης Γ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Λεβέντης Γ., Παπαδημητρίου Κ.

Το έργο «Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου» αποτελεί το πρώτο της νέας σειράς «Βιβλιοθήκη Θεωρίας & Πράξης Εργατικού Δικαίου», τη διεύθυνση της οποίας έχουν οι Καθηγητές κκ. Παπαδημητρίου Κώστας και Λεβέντης Γεώργιος, στην οποία σειρά δημοσιεύονται αξιόλογες μονογραφίες, ως επί το πλείστον διδακτορικές διατριβές, του εργατικού δικαίου. Στο παρόν έργο εξετάζονται η επάρκεια του νομικού πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου, καθώς και οι δυνατότητες που υφίστανται για μία πληρέστερη προστασία της ιδιαίτερης αυτής κατηγορίας εργαζομένων του ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με την ελπίδα ότι θα φωτισθούν οι πτυχές εκείνες της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνηγορούν υπέρ μιας λιγότερο δύσπιστης προσέγγισής της και αναδεικνύουν τις δυνατότητες αξιοποίησής της ως μορφής απασχόλησης που ισορροπεί επιτυχώς ανάμεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια.

Η ανάπτυξη των θεμάτων του έργου χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Αρχικά, παρατίθενται τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και γίνεται διαχωρισμός αυτής από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Εν συνεχεία, ο συγγραφέας παραθέτει τα μέτρα για την αποτροπή της καταχρηστικής σύναψης συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ενώ αναλυτική αναφορά γίνεται και στους περιορισμούς σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο διάστημα πριν και μετά τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την Οδηγία 1999/70/ΕΚ. Τέλος, αναλύονται οι προοπτικές ισόρροπης ανάπτυξης της εργασίας ορισμένου χρόνου και διασφάλισης πληρέστερης προστασίας των εργαζομένων της κατηγορίας αυτής.

Το έργο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

Πρόλογος

  Σελ. IX
Προλογικό σημείωμα συγγραφέα Σελ. XI
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. XIX
Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. XXI
   
   
A΄Εννοιολογικά χαρακτηριστικά της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου  
1. Το σύγχρονο περιβάλλον ανάπτυξης της ατυπικής απασχόλησης Σελ. 1
α. Το πρότυπο της «τυπικής» απασχόλησης Σελ. 1
β. Η επιδιωκόμενη με το «δίκαιο της ευελιξίας» ισορροπία Σελ. 3
γ. Τα σημεία σύγκλισης των ατυπικών μορφών απασχόλησης Σελ. 7
δ. Το «δίκαιο της ευελιξίας» και το «δίκαιο της κρίσης» Σελ. 9
2. Ο εννοιολογικός διαχωρισμός της αορίστου και της ορισμένου χρόνου σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Σελ. 12
α. Η λειτουργία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Σελ. 12
i. H σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για αόριστη διάρκεια Σελ. 12
ii. Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για ορισμένη διάρκεια Σελ. 13
β. Η λύση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Σελ. 15
i. Η λύση της σύμβασης εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου  
με κοινή βούληση των μερών Σελ. 15
ii. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου Σελ. 16
iii. Η αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Σελ. 17
iv. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Σελ. 18
Β΄Μέτρα για την αποτροπή της καταχρηστικής σύναψης συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου  
1. Περιορισμοί σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την Οδηγία 1999/70/ΕΚ Σελ. 27
α. Ο δικαστικός έλεγχος της σύναψης και της ανανέωσης συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Σελ. 27
i. Τα όρια της επέμβασης στη δικαιοπρακτική βούληση  
των μερών για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Σελ. 27
ii. Ο δικαστικός έλεγχος της μη ανανέωσης της σύμβασης  
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Σελ. 33
β. Η προβληματική της διαδοχικής σύναψης συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Σελ. 36
i. Ο κίνδυνος καταχρήσεων εις βάρος του εργαζομένου Σελ. 36
ii. Η έννοια των διαδοχικών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας  
ορισμένου χρόνου - νομολογιακά δεδομένα Σελ. 42
iii. Η νομική φύση των «κενών» διαστημάτων ανάμεσα  
στις διαδοχικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας  
ορισμένου χρόνου Σελ. 49
γ. Ο νομολογιακός κανόνας της ύπαρξης αντικειμενικού λόγου  
για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου -  
η νομολογιακή διάπλαση του α. 8 Ν 2112/1920 Σελ. 52
i. Εννοιολογικά στοιχεία του αντικειμενικού λόγου Σελ. 52
ii. Το γράμμα και το πνεύμα της διάταξης  
του α. 8 του Ν 2112/1920 Σελ. 56
iii. Ο αντικειμενικός λόγος υπό το πρίσμα  
της διάταξης της ΑΚ 281 Σελ. 59
iv. Η οικονομική χροιά του αντικειμενικού λόγου Σελ. 62
v. Το κρίσιμο χρονικό σημείο της συνδρομής  
αντικειμενικού λόγου Σελ. 63
vi. Πορίσματα της Νομολογίας Σελ. 65
vii. Συνέπειες της μη συνδρομής αντικειμενικού λόγου Σελ. 69
viii. Δικονομικά Σελ. 70
δ. Ο νομολογιακός αποκλεισμός της εφαρμογής του α. 8 Ν 2112/1920  
σε περιπτώσεις επιβολής της ορισμένης διάρκειας από το νόμο Σελ. 72
i. Η πλειοψηφούσα άποψη Σελ. 72
ii. Η μειοψηφούσα άποψη Σελ. 74
iii. Η σημασία του νομολογιακού αποκλεισμού Σελ. 75
iv. Η παράκαμψη του νομολογιακού αποκλεισμού με  
την πρακτική της έκδοσης νόμων «τακτοποίησης» Σελ. 85
ε. Η περίπτωση των «αλυσιδωτών συμβάσεων» ορισμένου χρόνου  
εμπορικής διαμεσολάβησης Σελ. 89
i. Το νομικό πλαίσιο Σελ. 89
ii. Η ανάλογη εφαρμογή του ΠΔ 219/1991 και σε άλλες  
συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης Σελ. 92
iii. Ο δικαστικός έλεγχος των «αλυσιδωτών συμβάσεων»  
ορισμένου χρόνου εμπορικής διαμεσολάβησης Σελ. 96
iv. Συγκριτική επισκόπηση του δικαστικού ελέγχου  
των«αλυσιδωτών συμβάσεων» ορισμένου χρόνου εμπορικής  
διαμεσολάβησης και εξαρτημένης εργασίας Σελ. 99
2. Περιορισμοί σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου μετά τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την Οδηγία 1999/70/ΕΚ Σελ. 100
α. Το πλαίσιο συμμόρφωσης της Ελλάδας με την Οδηγία 1999/70/ΕΚ Σελ. 100
i. Γενικές παρατηρήσεις επί της Οδηγίας Σελ. 100
ii. Η ρήτρα 2 της Οδηγίας Σελ. 106
iii. Η ρήτρα 5 της Οδηγίας Σελ. 110
iv. Η ρήτρα 8 της Οδηγίας Σελ. 122
v. Η απαγόρευση της μετατροπής των συμβάσεων εργασίας  
ορισμένου χρόνου των «εκτάκτων» από το Σύνταγμα Σελ. 123
β. Η θέση κανόνων δικαίου προς αποτροπή της κατάχρησης  
στον ιδιωτικό τομέα Σελ. 131
i. Γενικές παρατηρήσεις επί του ΠΔ 81/2003 Σελ. 131
ii. Αντικειμενικοί λόγοι για την ανανέωση των συμβάσεων  
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου - ορισμός  
της έννοιας των διαδοχικών συμβάσεων και σχέσεων  
εργασίας ορισμένου χρόνου Σελ. 133
iii. Ο έγγραφος τύπος για την ανανέωση των συμβάσεων  
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Σελ. 137
iv. Τεκμήρια κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών  
του εργοδότη Σελ. 139
v. Ο βαθμός επάρκειας του «μηχανισμού» αποτροπής  
της κατάχρησης στον ιδιωτικό τομέα Σελ. 139
γ. Η θέση κανόνων δικαίου προς αποτροπή της κατάχρησης  
στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα Σελ. 150
i. Η δυνατότητα και η ανάγκη ενσωμάτωσης της Οδηγίας  
με χωριστό ΠΔ για τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα Σελ. 150
ii. Γενικές παρατηρήσεις επί του ΠΔ 164/2004 Σελ. 153
iii. Ο ορισμός της έννοιας των διαδοχικών συμβάσεων και  
σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου - αντικειμενικοί λόγοι  
για την ανανέωση των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας  
ορισμένου χρόνου Σελ. 155
iv. Ο έγγραφος τύπος για την ανανέωση των συμβάσεων  
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Σελ. 156
v. Η ανώτατη επιτρεπόμενη συνολική διάρκεια διαδοχικών  
συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Σελ. 156
vi. Οι συνέπειες παραβίασης των περιορισμών για  
τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας  
ορισμένου χρόνου στον δημόσιο και τον ευρύτερο  
δημόσιο τομέα Σελ. 157
vii. Ο βαθμός επάρκειας του «μηχανισμού» αποτροπής  
της κατάχρησης στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα Σελ. 158
viii. Οι μεταβατικές διατάξεις του ΠΔ 164/2004 Σελ. 163
δ. Η μεταστροφή της Νομολογίας αναφορικά με τον αποκλεισμό  
της εφαρμογής του α. 8 Ν 2112/1920 σε περιπτώσεις επιβολής  
της ορισμένης διάρκειας από το νόμο Σελ. 172
i. Η νομική βάση Σελ. 172
ii. Κριτικά σχόλια επί της μεταστροφής της Νομολογίας Σελ. 187
Γ΄Οι προοπτικές ισόρροπης ανάπτυξης της εργασίας ορισμένου χρόνου και διασφάλισης πληρέστερης προστασίας των εργαζομένων ορισμένου χρόνου  
1. Το πλαίσιο αποτροπής των διακρίσεων εις βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου Σελ. 195
α. Η αρχή της μη διάκρισης Σελ. 195
i. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά Σελ. 195
ii. Η έννοια του συγκρίσιμου εργαζομένου αορίστου χρόνου  
στον ιδιωτικό και τον δημόσιο (και ευρύτερο δημόσιο) τομέα Σελ. 201
iii. Η κατΑ εξαίρεση επιτρεπτή διάκριση - η έννοια  
του αντικειμενικού λόγου Σελ. 203
iv. Το περιεχόμενο της αρχής της μη διάκρισης Σελ. 204
v. Οι συνέπειες της παραβίασης της αρχής της μη διάκρισης Σελ. 209
β. Η υποχρέωση για ενημέρωση σχετικά με κενές θέσεις  
εργασίας εντός της επιχείρησης και εκμετάλλευσης  
και η υποχρέωση για διευκόλυνση της πρόσβασης  
των εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε κατάλληλες  
ευκαιρίες κατάρτισης Σελ. 215
i. Το περιεχόμενο της εργοδοτικής υποχρέωσης  
για ενημέρωση σχετικά με κενές θέσεις εργασίας εντός  
της επιχείρησης και εκμετάλλευσης Σελ. 215
ii. Το περιεχόμενο της εργοδοτικής υποχρέωσης για  
διευκόλυνση της πρόσβασης των εργαζομένων ορισμένου  
χρόνου σε κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης Σελ. 219
iii. Οι συνέπειες της παραβίασης των υποχρεώσεων Σελ. 223
γ. Η υποχρέωση για ενημέρωση και διαβούλευση Σελ. 225
i. Το περιεχόμενο της εργοδοτικής υποχρέωσης Σελ. 225
ii. Οι συνέπειες της παραβίασης της υποχρέωσης Σελ. 232
2. Οι δυνατότητες για την διεύρυνση της προστασίας των εργαζομένων ορισμένου χρόνου και την αξιοποίηση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου Σελ. 234
α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 234
β. Προτάσεις αναβάθμισης της προστασίας των εργαζομένων  
ορισμένου χρόνου Σελ. 237
γ. Προτάσεις διαφοροποίησης των περιορισμών σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ανάλογα με το μέγεθος και το χρόνο ίδρυσης της επιχείρησης και την ηλικία του εργαζομένου Σελ. 241
Βιβλιογραφία Σελ. 251
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 251
Β. ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 267
Γ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Σελ. 270
Δ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Σελ. 271
Αλφαβητικό Eυρετήριο Σελ. 273
Back to Top