Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ


Σε απόθεμα

Τιμή: 39,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18137
Τράγκας Χ. Ε.
Ψυχομάνης Σ.
Με το παρόν βιβλίο «Η σύμβαση της ναύλωσης» καταδεικνύεται ότι οι συμβάσεις ναύλωσης αποτελούν τη σημαντικότερη δραστηριότητα και έχουν πρωταρχική σημασία, καθώς και από αυτές προκύπτουν τα κύρια έσοδα της επιχείρησης και εξαρτάται η επιβίωσή της. Στη διεθνή ναυτιλιακή πρακτική, ως ναύλωση νοείται η αμφοτεροβαρής σύμβαση μεταξύ του κύριου του πλοίου (εκναυλωτή) και του ναυλωτή, κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η διάθεση του πλοίου έναντι ανταλλάγματος προς περαιτέρω εκμετάλλευση. Θεωρήθηκε δόκιμο να μελετηθεί η πιο πάνω σύμβαση τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό με τα ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς, αλλά και δικονομικού διεθνούς δικαίου.
Πρόλογος Σελ. IX
Αντί Προλόγου Σελ. XΙ
Ι. Εισαγωγή Σελ. 1
II. Τα βοηθητικά πρόσωπα στην ναύλωση
Α. Πλοίαρχος Σελ. 21
B. Πράκτορας Σελ. 22
Γ. Ναυλομεσίτης Σελ. 23
ΙΙΙ. Είδη ναύλωσης
Α. Ναύλωση γυμνού σκάφους Σελ. 28
i) Έννοια Σελ. 28
ii) Νομική φύση Σελ. 31
iii) Υποχρεώσεις και ευθύνες των μερών Σελ. 37
α) Υποχρεώσεις και ευθύνες του εκναυλωτή Σελ. 37
β) Υποχρεώσεις και ευθύνες του ναυλωτή Σελ. 44
Β. Ναύλωση για ορισμένο χρόνο (Χρονοναύλωση) Σελ. 49
i) Έννοια και νομική φύση Σελ. 49
ii) Υποχρεώσεις των μερών Σελ. 53
α) Υποχρεώσεις του εκναυλωτή Σελ. 53
β) Υποχρεώσεις του ναυλωτή Σελ. 65
iii) Οι ευθύνες των μερών Σελ. 84
α) Ευθύνη του εκναυλωτή Σελ. 84
β) Ευθύνη του ναυλωτή Σελ. 85
γ) Ευθύνη έναντι τρίτων Σελ. 86
Γ. Ναύλωση κατά ταξίδι Σελ. 89
i) Έννοια Σελ. 89
ii) Υποχρεώσεις των μερών Σελ. 92
α) Υποχρεώσεις του εκναυλωτή Σελ. 92
β) Υποχρεώσεις του ναυλωτή Σελ. 100
Δ. Ενδιάμεσες συμβατικές μορφές ναυλώσεων Σελ. 109
i) Σύμβαση ναύλωσης συνεχόμενων ταξιδιών (Consecutive Voyages) Σελ. 109
ii) Σύμβαση ναύλωσης ταξιδιού χρονοδιάρκειας (Time Charter trip) Σελ. 110
iii) Μερική ναύλωση για την μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων (slot charterparty) Σελ. 112
iv) «Contract of affreightment» Σελ. 112
ΙV. Το εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση ναύλωσης
Α) Το εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει την μεταξύ των μερών έννομη σχέση Σελ. 114
i) Η ελευθερία επιλογής του εφαρμοστέου ουσιαστικού δικαίου (lex causae) στη ναύλωση από τα μέρη Σελ. 114
ii) Το ζήτημα του εφαρμοστέου ουσιαστικού δικαίου στη σύμβαση ναύλωσης ελλείψει επιλογής δικαίου Σελ. 127
iii) Η απαγόρευση αναπαραπομπής-renvoi Σελ. 131
iv) Οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή του εφαρμοστέου ουσιαστικού δικαίου (lex causae) Σελ. 131
α) Η έννοια των κανόνων αμέσου εφαρμογής Σελ. 132
β) Η έννοια της διεθνούς δημόσιας τάξεως Σελ. 133
Β. Το εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει την ευθύνη έναντι τρίτων από την ναύλωση Σελ. 139
V. Ρήτρες παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας και διεθνούς διαιτησίας στη ναύλωση Σελ. 143
Α. Η παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας στη ναύλωση Σελ. 145
i) Η ενσωμάτωση της συμφωνίας παρεκτάσεως στην κύρια σύμβαση ναυλώσεως Σελ. 145
ii) Η αυτοτέλεια της συμφωνίας παρεκτάσεως Σελ. 148
iii) Ο τύπος της συμφωνίας παρεκτάσεως Σελ. 150
iv) Η σιωπηρή συμφωνία παρεκτάσεως Σελ. 158
v) Η αρχή της προτεραιότητας υπέρ του παρεκτεινόμενου δικαστηρίου Σελ. 159
vi) Η διεύρυνση των υποκειμενικών ορίων της συμφωνίας παρεκτάσεως στους τρίτους Σελ. 161
vii) Η αναγνώριση και η εκτέλεση της αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως στην ημεδαπή Σελ. 164
Β. Ρήτρες διαιτητικής επίλυσης διαφορών στη ναύλωση Σελ. 172
i) Έννοια και είδη διαιτησίας Σελ. 172
ii) Οι ρήτρες υπαγωγής σε διαιτησία στα πρότυπα ναυλοσύμφωνα Σελ. 174
iii) Διάκριση της διαιτησίας Σελ. 175
α) Ημεδαπή και αλλοδαπή διαιτησία Σελ. 175
β) Το δυιστικό σύστημα της ημεδαπούς διαιτησίας στην Ελλάδα. Η διάκριση σε εσωτερική και διεθνή διαιτησία Σελ. 175
iν) Η νομική φύση της συμφωνίας διαιτησίας Σελ. 179
α) Η συμβατική φύση της διαιτησίας Σελ. 180
β) Η δικαιοδοτική φύση της διαιτησίας Σελ. 181
γ) Η μικτή φύση της διαιτησίας Σελ. 182
δ) Η αυτόνομη φύση της διαιτησίας Σελ. 183
ν) Το εφαρμοστέο δίκαιο της διαιτητικής συμφωνίας Σελ. 187
vi) Ο τύπος της συμφωνίας της διαιτητικής επιλύσης διαφορών Σελ. 190
vii) Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος των προϋποθέσεων δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου Σελ. 191
viii) Το δικαίωμα της προγενέστερης ασκήσεως αναγνωριστικής αγωγής στα τακτικά δικαστήρια από τα συμβαλλόμενα μέρη Σελ. 193
ix) Το δεδικασμένο της διαιτητικής αποφάσεως Σελ. 193
χ) Η αγωγή ακύρωσης της διαιτητικής αποφάσεως Σελ. 194
χi) Η εκτέλεση της ημεδαπής διαιτητικής αποφάσεως Σελ. 198
xii) Η αναγνώριση και η εκτέλεση της αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης Σελ. 199
VΙ. Συμπεράσματα Σελ. 202
Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία Σελ. 203
Νομολογία Σελ. 214
Back to Top