Τρίτη 29 Αυγούστου 2023Βιντεοσκοπημένο

Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν 4986/2022 & 5037/2023)

Η νέα ΡΑΕΕΥ, αλλαγές στην οργάνωση, τον τρόπο λειτουργίας, τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

Εισηγητές: Γουρζή Α., Φασιανού Π., Νέλλας Α.

Το εν λόγω Σεμινάριο αποσκοπεί στο να δώσει μία κατά το δυνατόν πλήρη και εύληπτα κατηγοριοποιημένη παρουσίαση των βασικών αλλαγών που έχουν επέλθει με πρόσφατα νομοθετήματα (ιδίως τους Ν 4986/2022 και 5037/2023) στο πεδίο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με έμφαση στα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στα ειδικότερα πεδία της Μεταφοράς και της Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα στο υπόψη Σεμινάριο θα ακολουθηθούν οι εξής βασικοί άξονες: α) ανάλυση των βασικότερων αλλαγών που επήλθαν στη νομοθεσία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με βάση πρόσφατα νομοθετήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στους Ν 4986/2022 και 5037/2023, β) ανάλυση του πλαισίου αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της ΡΑΕΕΥ σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο, σε συσχέτιση με το ρόλο του Κράτους και αναφορικά με μείζονα πεδία αρμοδιότητας της Αρχής, όπως ιδίως η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, η ενδυνάμωση και προστασία των καταναλωτών, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η διασφάλιση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού σε αυτήν και γ) ανάλυση και κατηγοριοποίηση των βασικών αλλαγών που έχουν επέλθει τόσο στο πεδίο της δραστηριότητας της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (με έμφαση και σε σχετιζόμενα με την Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας θέματα, όπως η ανάπτυξη και η ευελιξία του συστήματος με την προσθήκη νέων τεχνολογιών, όπως αυτής της αποθήκευσης, της απόκρισης ζήτησης και της ηλεκτροκίνησης και τις επιπτώσεις στον τελικό καταναλωτή), όσο και στο πεδίο της δραστηριότητας της Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (με έμφαση και σε σχετιζόμενα με τη Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας θέματα, όπως τα ευφυή συστήματα μέτρησης και οι επίκαιρες εξελίξεις ως προς θέματα ΑΠΕ που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας).

  • Οι βασικότερες αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με ιδιαίτερη έμφαση στους Ν 4986/2022 και 5037/2023
  • Αρμοδιότητες και λειτουργία της ΡΑΕΕΥ (ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, ενδυνάμωση και προστασία των καταναλωτών, διασφάλιση
    συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας)
  • Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας: οι νέες τεχνολογίες που θα συμβάλλουν στην ενεργειακή μετάβαση και στην ευελιξία των συστημάτων (αποθήκευση, απόκριση ζήτησης, ηλεκτροκίνηση, νέες διασυνδέσεις και προστασία βιοποικιλότητας, απευθείας γραμμές κ.λπ.)
  • Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας: σημαντικές εξελίξεις σε νέες ρυθμίσεις αναφορικά με τα ευφυή συστήματα μέτρησης και τις ΑΠΕ  

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους εταιριών που έχουν εξειδίκευση στο δίκαιο της ενέργειας ή ενδιαφέρονται να εισαχθούν ή/και να συστηματοποιήσουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο του Σεμιναρίου, καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην εν λόγω αγορά και οι οποίοι επιδιώκουν μια ολιστική, ομαδοποιημένη και βαθύτερη γνώση για τις πρακτικές εξελίξεις στο πεδίο της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας.

Αλεξάνδρα Γουρζή

H Αλεξάνδρα Γουρζή είναι Επικεφαλής του Τμήματος Δικαστικής Εκπροσώπησης και Νομικής Υποστήριξης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ), ενώ από το έτος 2007 έως το έτος 2013 κατείχε τη θέση της αναπληρώτριας Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Ρ.Α.Ε. όπου απασχολείται ήδη από το 2002. Είναι Δικηγόρος με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο και στο Δίκαιο Ενέργειας. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Νομική Αθηνών και ακολουθήσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο (Πανεπιστήμιο ΒΟRDEAUX IV). Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για την υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με αντικείμενο το εθνικό δημόσιο δίκαιο και ενωσιακό δίκαιο. Έχει εκδώσει ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την κωδικοποίηση της Νομοθεσίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου. Είναι Mέλος του legal affairs committee (LAC) του Council of European Energy Regulators (CEER). Ήταν επικεφαλής του έργου της κωδικοποίησης σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων της νομοθεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, συμμετείχε στη συντονιστική ομάδα εργασίας για την ηλεκτρονική βάση νομοθεσίας με αντικείμενο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών και παρείχε νομική υποστήριξη σε θέματα νομοπαρασκευής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχει λάβει μέρος, με εισηγήσεις σε συνέδρια που αφορούν στο δίκαιο της ενέργειας, ενώ έχει δημοσιεύσεις στο ίδιο αντικείμενο.

Παρασκευή Φασιανού

Η Παρασκευή Φασιανού είναι Διευθύντρια Κλάδου Ρυθμιστικού Πλαισίου και Συμβάσεων Σύνδεσης της Διεύθυνσης Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων του ΑΔΜΗΕ. Έχει διατελέσει ειδικός συνεργάτης του Υπουργού Ανάπτυξης ασχολούμενη με θέματα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (με θέματα απλούστευσης διαδικασιών αδειοδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων και οργάνωσης των επιχειρηματικών πάρκων ως μέλος των αντίστοιχων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών), μέλος της νομικής υπηρεσίας της ΔΕΗ αλλά και εκ της συστάσεώς του μέλος της νομικής υπηρεσίας του ΑΔΜΗΕ έχοντας τον ρόλο της επικεφαλής στα θέματα ρυθμιστικού πλαισίου και σύνδεσης των έργων ανανεώσιμων πηγών. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και έχει κάνει ειδικές σπουδές Οικονομίας και Δικαίου στο Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ. Μιλά αγγλικά και έχει βασικές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

Απόστολος Νέλλας

O Απόστολος Νέλλας είναι Δικηγόρος Αθηνών εξειδικευμένος στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος και στο Δίκαιο της Ενέργειας, με ειδικότερο αντικείμενο απασχόλησης το Κτηματολογικό Δίκαιο. Είναι Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (M2 Recherche) στη Γαλλία (Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aix – Marseille ΙΙΙ), πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, ενώ έχει πραγματοποιήσει και προπτυχιακές σπουδές (D.E.U.G en Droit) επίσης στη Γαλλία στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aix – Marseille ΙΙΙ. Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών του σπουδών εκπόνησε διπλωματική εργασία αναφορικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και την εφαρμογή αυτού στην Ελλάδα. Είναι Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω με πάγια αντιμισθία στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ενώ από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι και σήμερα είναι Διευθυντής Κλάδου Ρυθμιστικών Θεμάτων, Χρηστών ΕΔΔΗΕ & Εταιρικής Διακυβέρνησης στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Έχει λάβει μέρος, με εισηγήσεις και παρεμβάσεις, σε συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούν στο δίκαιο της ενέργειας, ενώ έχει δημοσιεύσεις στο ίδιο αντικείμενο.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20166
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Γουρζή Α., Φασιανού Π., Νέλλας Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 230,00 € Ειδική Τιμή 161,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η νέα ΡΑΕΕΥ, αλλαγές στην οργάνωση, τον τρόπο λειτουργίας, τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν 4986/2022 & 5037/2023)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 20166
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Γουρζή Α., Φασιανού Π., Νέλλας Α.
Back to Top