Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ Ν 3886/2010

  • Προϋποθέσεις παραδεκτού και βασίμου
  • Έλεγχος του δικαστηρίου

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14412
Αρναούτογλου Φ.

Με την επανέκδοση του έργου «Η Αίτηση Ασφαλιστικών μέτρων του Ν 3886/2010» επιδιώκεται η ενημέρωση των αναγνωστών με τις επερχόμενες νομοθετικές αλλαγές στον Ν 3886/2010, λόγω της αυξημένης νομοθετικής παραγωγής και με τις πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις. Ο Ν 3886/2010 τροποποιήθηκε στο μεσολαβούν διάστημα με τέσσερις πρόσφατους νόμους και συγκεκριμένα με τους Ν 4055/2012 (άρθρο 63), Ν 4072/2012 (239 παρ. 8), Ν 4111/2013 (άρθρο 28) και Ν 4146/2013 (άρθρο 74). Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ διάφορες διατάξεις νομοθετημάτων με συναφές ή σχετικό περιεχόμενο, όπως τα άρθρα 89 επ. του Ν 3978/2011, το άρθρο 23 του Ν 3894/2010 και, κυρίως, τα άρθρα 1 και 2 του Ν 4013/2011. Επιπλέον η νομολογιακή παραγωγή συνεχίστηκε ακατάπαυστα, τώρα πια όχι μόνον από την Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και από τα Διοικητικά Εφετεία.

Με τον Ν 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» καταργήθηκε ο Ν 2522/1997 και η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων υπήχθη κατά βάση στα Διοικητικά Εφετεία. Σε αντίθεση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ που τροποποίησε προηγούμενες, ο νέος Ν 3886/2010 δεν περιορίστηκε να τροποποιήσει παρά κατήργησε τον Ν 2522/1997 διατηρώντας και ενισχύοντας τον θεσμό των ασφαλιστικών μέτρων. Αφετέρου υπήγαγε όλες τις διαφορές διοικητικές και ιδιωτικές κατά πρώτη εφαρμογή του άρθρου 94 παρ. 3 Συντ. στα διοικητικά δικαστήρια και όχι πάντως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως θα περίμενε κανείς ενόψει της προηγούμενης εμπειρίας του, παρά στα Διοικητικά Εφετεία, της έδρας της αναθέτουσας αρχής, αφήνοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας μικρό μέρος υποθέσεων που δίκαζε μέχρι τότε.

Στο πρώτο μέρος του έργου εξετάζεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από την πλευρά του αιτούντος, τι δηλαδή πρέπει να γνωρίζει αυτός που θα την ασκήσει. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις παραδεκτού και βασίμου της αίτησης. Το μέρος αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους δικηγόρους. Στη συνέχεια σε ένα δεύτερο μέρος εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο κρίνει βήμα βήμα την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων το δικαστήριο. Αποσαφηνίζεται πότε αρμοδιότητα επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων έχει ο Πρόεδρος Εφετών ή ο Εφέτης του Διοικητικού Εφετείου και πότε η αρμοδιότητα παραμένει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης περιγράφεται η προδικασία, η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου των ασφαλιστικών μέτρων και η απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο γίνεται ειδική αναφορά σε μια πρωτοτυπία του Ν 3886/2010, την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά δημοσίων συμβάσεων που υπογράφηκαν και στα χρονικά όρια ισχύος του Ν 3886/2010. Αυτό το μέρος αφορά κυρίως στους δικαστές.

Προς διευκόλυνση όλων των νέων ενδιαφερομένων, και όχι μόνο, η δεύτερη έκδοση του έργου Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν 3886/2010 παρουσιάζεται υπό το φως της νεότερης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Εφετείων.

Στο έργο ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο ζήτημα του παραβόλου που απαιτείται για την κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μετά την από 4.12.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 237/5.12.2012), κατʼ επίκληση της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος και του κυρωτικού της νόμου Ν 4111/2013 (Α΄ 18) και στο ζήτημα του κατά πόσο το παράβολο καταλαμβάνει τις εκκρεμείς υποθέσεις. Επίσης παρουσιάζεται η αλλαγή που επήλθε στο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν 3886/2010 με το άρθρο 74 του άρτι εκδοθέντος Ν 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

Η παρούσα δεύτερη έκδοση περιλαμβάνει ιδιαίτερο κεφάλαιο για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και στο Παράτημα Νομοθεσίας όλες τις νέες διατάξεις [Ν 4055/2012 (άρθρο 63), Ν 4072/2012 (239 παρ. 8), Ν 4111/2013 (άρθρο 28) και Ν 4146/2013 (άρθρο 74)], οι οποίες επιφέρουν αλλαγές στον Ν 3886/2010 με τις Αιτιολογικές τους Εκθέσεις.

Ως επίλογος μνημονεύονται οι διαφορές της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων από την αίτηση αναστολής και επισημαίνονται οι κίνδυνοι παγίδευσης του ενδιαφερομένου που ενδεχομένως θα στερήσει την προσωρινή δικαστική προστασία που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος, αν αγνοεί τις ακριβείς προϋποθέσεις διεκδίκησής της. Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. VII
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
Α. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΙΤΩΝ  
Ι. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 7
1. Πεδίο εφαρμογής του Ν 3886/2010Σελ. 8
α. Ποιες δημόσιες συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚΣελ. 11
αα. Δημόσιες Συμβάσεις Σελ. 12
ββ. ΚατώφλιΣελ. 20
γγ. ΕξαιρέσειςΣελ. 25
ααα. 'ΑμυναΣελ. 26
βββ. ΑσφάλειαΣελ. 27
γγγ. Οι νεότερες εξελίξεις : ο Ν 3978/2011Σελ. 28
β. Διαφορές που αναφύονται πριν από την σύναψη δημοσίων συμβάσεων Σελ. 30
γ. Διαφορές που αναφύονται μετά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων Σελ. 32
2. Προηγούμενη άσκηση προδικαστικής προσφυγήςΣελ. 35
α. Ο κανόνας Σελ. 35
β. Το πρόβλημα από την ύπαρξη άλλων προσφυγώνΣελ. 37
γ. Η εξαίρεση : το ανεπίτρεπτο προδικαστικής προσφυγής Σελ. 41
δ. Οι προϋποθέσεις άσκησης προδικαστικής προσφυγής Σελ. 44
αα. Ο ενδιαφερόμενος : αυτός που έχει έννομο συμφέρον Σελ. 46
ββ. Ασκεί μια μόνο προσφυγή Σελ. 47
γγ. Στην αναθέτουσα αρχή : τρόπος άσκησης Σελ. 51
δδ. Κατά της κατ' αυτόν παράνομης πράξης ή παράλειψης Σελ. 54
ααα. Κατά πράξηςΣελ. 54
βββ. Κατά παράλειψης Σελ. 58
γγγ. Ερμηνεία δικογράφου προσφυγής Σελ. 59
εε. Προθεσμία άσκησης προσφυγής Σελ. 60
ααα. ΈναρξηΣελ. 61
αααα. Κατά διακήρυξηςΣελ. 62
ββββ. Κατά ατομικής πράξηςΣελ. 67
γγγγ. Κατά παράλειψηςΣελ. 69
βββ. ΔιαδρομήΣελ. 70
γγγ. Λήξη Σελ. 70
στστ. Ειδικός προσδιορισμός νομικών και πραγματικών αιτιάσεωνΣελ. 71
ζζ. Κοινοποίηση προς τρίτοΣελ. 72
ε. Κρίση της αναθέτουσας αρχής επί της προσφυγήςΣελ. 78
αα. Χρονικά όριαΣελ. 79
ββ. Συνέπειες αποδοχής της προσφυγής Σελ. 83
γγ. Συνέπειες απόρριψης της προσφυγής Σελ. 84
3. Έννομο συμφέρον για άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 86
α. ΓενικάΣελ. 86
β. Στόχοι ενδιαφερόμενου Σελ. 89
αα. Συγκεκριμένη σύμβαση Σελ. 89
ββ. Βλαπτική πράξη ή παράλειψη Σελ. 91
γ. Έννομο συμφέρον άμεσο και ενεστώςΣελ. 92
δ. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 94
αα. Έννομο συμφέρον για την προσβολή διακήρυξηςΣελ. 95
ββ. Έννομο συμφέρον για την προσβολή ατομικής πράξης Σελ. 99
4. Προσβαλλόμενη Σελ. 101
α. Αρχική βλαπτική πράξη Σελ. 103
αα. Εκτελεστή Σελ. 103
ββ. Μη εκτελεστή Σελ. 103
β. Απόρριψη προσφυγής Σελ. 104
αα. Ρητή απόρριψη προσφυγήςΣελ. 104
ααα. Κατά διακήρυξηςΣελ. 104
βββ. Κατά ατομικής πράξης Σελ. 104
ββ. Σιωπηρή απόρριψη προσφυγής Σελ. 107
5. Προθεσμία άσκησης αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 108
6. Ειδικές περιπτώσεις απαραδέκτου Σελ. 114
ΙΙ. Προϋποθέσεις βασίμου αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 117
1. Λόγοι παρανομίας προσβαλλόμενης Σελ. 117
α. Κατηγορίες λόγων Σελ. 119
αα. Τυπικοί λόγοιΣελ. 119
ββ. Λόγοι παράβασης νόμου κατ' ουσίαν Σελ. 122
ααα. Κατά διακήρυξης Σελ. 123
βββ. Κατά ατομικής πράξης ή παράλειψης Σελ. 124
β. Απαράδεκτο προβολής λόγωνΣελ. 126
αα. Λόγοι προβαλλόμενοι χωρίς προηγούμενη προβολή με την προδικαστική προσφυγήΣελ. 126
ββ. Λόγοι προβαλλόμενοι χωρίς έννομο συμφέρον Σελ. 127
γγ. Λόγοι ερειδόμενοι επί εσφαλμένης προϋποθέσεωςΣελ. 130
δδ. Λόγοι αλυσιτελείς Σελ. 130
εε. Λόγοι που οδηγούν σε παρεμπίπτοντα έλεγχο άλλων πράξεων Σελ. 131
ααα. Παρεμπίπτων έλεγχος κανονιστικών πράξεων Σελ. 132
βββ. Ειδικά : παρεμπίπτων έλεγχος διακήρυξης Σελ. 132
γγγ. Παρεμπίπτων έλεγχος ατομικών πράξεων Σελ. 134
2. Αναγκαιότητα λήψης ασφαλιστικού μέτρουΣελ. 136
ΙΙΙ. Αίτημα αιτήσεωςΣελ. 136
IV. Υπογραφή δικογράφου Σελ. 136
Β. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  
Ι. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 139
1. Ιστορική αναδρομήΣελ. 139
2. H νέα ρύθμιση Σελ. 141
α. Ο Πρόεδρος Εφετών ή ο Εφέτης του Διοικητικού ΕφετείουΣελ. 146
β. Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 147
ΙΙ. Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 152
ΙΙΙ. Κατάθεση αιτήσεωςΣελ. 152
IV. ΠαράβολοΣελ. 154
V. Προδικασία Σελ. 161
1. Πράξη Προέδρου Σελ. 161
2. Υποχρεώσεις αιτούντοςΣελ. 162
α. Κοινοποίηση προς την αρχή Σελ. 162
β. Κοινοποίηση προς τρίτους Σελ. 166
3. Υποχρεώσεις αναθέτουσας αρχήςΣελ. 167
α. Αποστολή φακέλουΣελ. 167
β. Αποστολή απόψεων Σελ. 172
VΙ. Προσωρινή διαταγήΣελ. 173
VΙΙ. ΠαρέμβασηΣελ. 175
VIIΙ. Πρόσθετοι λόγοι και υπομνήματαΣελ. 177
ΙΧ. Υποβολή στοιχείωνΣελ. 180
Χ. ΠαραίτησηΣελ. 182
ΧΙ. Διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου των ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 182
1. Εκφώνηση υποθέσεων Σελ. 182
2. Παράσταση διαδίκων Σελ. 182
3. Συζήτηση της αιτήσεως Σελ. 184
ΧΙΙ. Κρίση δικαστηρίουΣελ. 185
1. Έλεγχος φύσης αιτήσεως και αρμοδιότητας δικαστηρίουΣελ. 185
2. Έλεγχος νομιμοποίησης πληρεξουσίων Σελ. 190
3. Έλεγχος κλήσης των κατά νόμο διαδίκων Σελ. 194
4. Έλεγχος αντικειμένου της δίκης Σελ. 196
α. Πως επηρεάζεται το αντικείμενο της δίκηςΣελ. 197
αα. Από νεότερες ενέργειες της αναθέτουσας αρχής Σελ. 197
ααα. Από την υπογραφή της σύμβασηςΣελ. 198
βββ. Από την εκτέλεση της σύμβασης Σελ. 204
γγγ. Από νέες εκτελεστές πράξεις της αναθέτουσας αρχής Σελ. 205
ββ. Νεότερες δικαστικές αποφάσεις Σελ. 212
γγ. Συνέπειες : κατάργηση της δίκης Σελ. 214
β. Αναβίωση του αντικειμένου της δίκηςΣελ. 216
5. Έλεγχος παραδεκτού αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 217
α. Έλεγχος προηγούμενης άσκησης προδικαστικής προσφυγής Σελ. 218
β. Έλεγχος προσβαλλομένων Σελ. 218
αα. Ρητά και καθ' ερμηνεία προσβαλλόμενες Σελ. 218
ααα. Πράξεις που είχαν εκδοθεί προ της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 219
βββ. Πράξεις που εκδόθηκαν μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 220
γ. Έλεγχος έννομου συμφέροντοςΣελ. 228
αα. Αυτεπάγγελτος και κατόπιν ενστάσεων Σελ. 228
ββ. Εν όψει νεότερων δεδομένωνΣελ. 231
6. Έλεγχος βασίμου αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 236
α. Φύση του ελέγχουΣελ. 237
β. Περιπτωσιολογία Σελ. 240
αα. Έλεγχος επί ρητής απόρριψης για τυπικούς λόγους Σελ. 240
ββ. Έλεγχος επί σιωπηρής απόρριψης Σελ. 241
γγ. Έλεγχος επί ρητής απόρριψης για λόγους ουσίαςΣελ. 242
γ. Εξέταση λόγων Σελ. 244
αα. Λόγοι αυτεπάγγελτα εξεταζόμενοι Σελ. 244
ββ. Σειρά εξέτασης λόγωνΣελ. 245
γγ. Παράκαμψη προβαλλόμενων λόγωνΣελ. 246
ααα. Επί υποκατάστασης αιτιολογίαςΣελ. 246
βββ. Λόγοι που κατέστησαν αλυσιτελείςΣελ. 247
δ. Προϋποθέσεις αποδοχής αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 248
αα. Σοβαρή πιθανολόγηση παράβασης κανόνα δικαίου Σελ. 248
ββ. Αναγκαιότητα λήψης μέτρων Σελ. 252
γγ. Μη συνδρομή λόγων δημοσίου συμφέροντοςΣελ. 252
ΧΙΙΙ. Η απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 256
1. Χρόνος έκδοσηςΣελ. 257
2. ΔιατακτικόΣελ. 259
3. Συνέπειες Σελ. 260
α. Η απόφαση που απορρίπτει Σελ. 261
β. Η απόφαση που δέχεταιΣελ. 262
αα. Υποχρέωση σε συμμόρφωση Σελ. 264
ββ. Έκταση δεδικασμένου Σελ. 267
γγ. Δυνατότητες αντιδράσεων αναθέτουσας αρχήςΣελ. 268
ααα. Επί αναστολής διακήρυξης Σελ. 268
βββ. Επί αναστολής ατομικής πράξης Σελ. 269
γγγ. Επί αναστολής σιωπηρής απόρριψης προσφυγής Σελ. 272
δδ. Διάρκεια ανασταλτικού αποτελέσματοςΣελ. 274
γ. Επιβολή χρηματικής κύρωσηςΣελ. 276
δ. Δικαστική δαπάνηΣελ. 277
ΧΙV. Επαναφορά της υπόθεσης στο δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 278
XV. Η αίτηση αναιρέσεως υπέρ του νόμου κατά απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 282
Γ. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣελ. 285
Δ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν 3886/2010Σελ. 289
Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ KAI ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙΣελ. 291
ΣΤ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΣελ. 299
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ 3886/2010  
Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)Σελ. 307
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
στο σχέδιο νόμου «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»Σελ. 321
2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
σε σχέση με το άρθρο 63 του σχεδίου νόμου στο σχέδιο νόuου «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής»Σελ. 332
3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
σε σχέση με το άρθρο 240 του σχεδίου νόuου (ήδη άρθρο 239 του νόuου) «Βελτίωση επιχειρηuατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική uορφή - Σήuατα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθuιση θεuάτων ναυτιλίας, λιuένων αλιείας και άλλες διατάξεις»Σελ. 334
4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
σε σχέση με το άρθρο 29 του σχεδίου νόuου (ήδη άρθρο 28 του νόuου) «Συνταξιοδοτικές ρυθuίσεις, τροποποιήσεις του Ν 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοuοθετικού Περιεχοuένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συuβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύuβασης Χρηuατοδοτικής Διευκόλυνσης uεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταuείου Χρηuατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηuοκρατίας, του Ελληνικού Ταuείου Χρηuατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), uε τίτλο «Κύρια Σύuβαση Χρηuατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύuβασης Χρηuατοδοτικής Διευκόλυνσης uεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηuοκρατίας και της ΤτΕ, uε τίτλο «Σύuβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύuβασης Χρηuατοδοτικής Διευκόλυνσης uεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηuοκρατίας και της ΤτΕ, uε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωuής Τόκων Οuολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συuβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις»Σελ. 335
5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
τροπολογίας 374/33 29.03.2013 (ήδη άρθρου 74) του σχεδίου νόuου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»Σελ. 337
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 341
Back to Top