Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021

Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


Υπό το πρίσμα και του νέου πτωχευτικού νόμου (Ν 4738/2020)
Εισηγητές: Βαφείδου Α.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18061|18062
4 ώρες
Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 (16:00 – 20:00)
Εισηγητές: Βαφείδου Α.

Σε πολλές περιπτώσεις οι δικηγόροι που καλούνται να εκπροσωπήσουν τους εντολείς τους τόσο ως δανειολήπτες πριν ή μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής (σε στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.), αλλά και ως αντισυμβαλλόμενους εν γένει των τραπεζικών ιδρυμάτων (ως καταθέτες, συνδικαιούχους λογαριασμού κ.λπ.) οι οποίοι αντιμετωπίζουν παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Το συγκεκριμένο Σεμινάριο είναι το κατάλληλο επιμορφωτικό εργαλείο, το οποίο παρέχει μια ευρεία γνώση νομικών επιχειρημάτων αναφορικά με την άμυνα του οφειλέτη για τυχόν παράνομες-καταχρηστικές πρακτικές στις τραπεζικές συναλλαγές και μάλιστα υπό το πρίσμα των εξελίξεων και του Νέου Πτωχευτικού Νόμου.

• Ο οφειλέτης ως συμβαλλόμενος-καταναλωτής στις δανειακές τραπεζικές συμβάσεις

- Η γένεση ενοχικής υποχρέωσης του οφειλέτη ως συνοφειλέτη, εγγυητή, συνεγγυητή
- Πότε θεωρείται ότι ο οφειλέτης εμπίπτει στην έννοια του καταναλωτή με τον Ν 2251/1994 (ως σήμερα ισχύει μετά την τροποποίηση του 2018)
- Σε περίπτωση μη υπαγωγής στην έννοια του καταναλωτή κατά τον Ν 2251/1994, η προσφυγή στις διατάξεις του ΑΚ (281 ΑΚ, 288 ΑΚ, 914 ΑΚ κλ.π)
- Γενικοί όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ)

 Άμυνα ΠΡΙΝ από την έκδοση της διαταγής πληρωμής

- Απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης (αυτό καταλαμβάνει και τον νέο Πτωχευτικό)
- Η άσκηση αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής για παράνομες χρεώσεις, τοκοτεχνάσματα, ανατοκισμούς κλ.π.
- Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης -εξειδίκευση και ορισμός των παράνομων χρεώσεων εκ της δανειακής σύμβασης.
- Αναζήτηση αντιγράφων δανειακών συμβάσεων, κινήσεων λογαριασμού, ανάλυσης χρεώσεων κλ.π δια εξωδίκου δηλώσεως σε περίπτωση άρνησης της Τράπεζας: Περιεχόμενο-συνέπειες επίδοσης
- Το παραδεκτό και βάσιμο της αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής-νομολογιακά παραδείγματα
- Αγωγή για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης του οφειλέτη εκ μέρους της καθ’ ης λόγω προσβολής προσωπικότητας από παραβίαση προσωπικών δεδομένων, από καταχρηστική προσβλητική κακόπιστη συμπεριφορά. Πότε αυτή στοιχειοθετείται

 Η άμυνα ΜΕΤΑ την έκδοση της διαταγής πληρωμής:

- Η ανακοπή και αναστολή κατά της Διαταγής Πληρωμής:  Το παραδεκτό και ορισμένο των δικογράφων.
- Δικονομικά Ζητήματα-Οι Συνέπειες της εμπρόθεσμης και νομότυπης άσκησης τους

 Οι προβαλλόμενοι λόγοι ανακοπής στην διαταγή πληρωμής αναλυτικά:

- Τυπικά ελαττώματα της διαταγής πληρωμής - Τυπικοί λόγοι ανακοπής
- Ουσιαστικοί λόγοι ανακοπής, πώς και πότε στοιχειοθετούνται ενδεικτικώς:
   • Εξωτραπεζικα επιτόκια,
   • Πλασματική αναγνώριση χρέους,
   • Ανατοκισμός - μετακύλιση εισφοράς 128/75, καταχρηστική άσκηση δικαιώματος,
   • Μη βέβαιο και εκκαθαρισμένο της απαίτησης,
   • Ένσταση εκκρεμοδικίας σε περίπτωση κατάθεσης ήδη αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής,
   • Παραβίαση αρχής της διαφάνειας
   • Δεδικασμένο προγενέστερων δικαστικών αποφάσεων

 Συγκριτικά πλεονεκτήματα αναφορικά με την άμυνα του οφειλέτη Πριν αντί για Μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής.

Η συρροή αδικοπρακτικής και δικαιοπρακτικής ευθύνης των τραπεζικών ιδρυμάτων

- Οι υποχρεώσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων προς τους αντισυμβαλλομένους τους
   • Η υποχρέωση ίσης μεταχείρισης πελατείας
   • Υποχρέωση πρόνοιας έναντι του πελάτη
   • Υποχρέωση πληροφόρησης
   • Υποχρέωση ως προς τα προσωπικά δεδομένα
   • Αδικοπρακτική ευθύνη κατά άρθρο 919 ΑΚ

• Πρόσφατες εξελίξεις - Η πρόσφατη ρύθμιση του Νέου Πτωχευτικού Νόμου (Ν 4738/2020) - Συνοπτική αναφορά των βασικών σημείων του νέου Νόμου

 

Απευθύνεται σε δικηγόρους που επιθυμούν να διανθίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στο δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, στην Ανακοπή και Αναστολή επί της διαταγής πληρωμής, στον έλεγχο καταχρηστικότητας των τραπεζικών συμβατικών όρων και ιδίως υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων.

Αντιγόνη Βαφείδου

H Αντιγόνη Βαφείδου ακολούθησε νομικές σπουδές στο ΑΠΘ. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ. Απέκτησε τον πρώτο της μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στο πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (M.Sc.). Στο Λονδίνο απέκτησε το δεύτερο μεταπτυχιακό της τίτλο στο Δίκαιο Ανταγωνισμού Επιχειρήσεων στο University College London (UCL-LL.M, specialism in competition law) και επίσης εξειδικεύτηκε σε ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο London School of Economics and Political Science (LSE). Στις Βρυξέλλες δραστηριοποιήθηκε στο ευρωπαϊκό lobbying ως ειδικός σύμβουλος σε διαβουλεύσεις ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών για ζητήματα αναφορικά με την προστασία καταναλωτή στο πεδίο των συναλλαγών επί επενδυτικών προϊόντων. Έχει διατελέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος ως Eπόπτης Ασφαλιστικών Εκκαθαρίσεων επί των Διοικητών κ. Γ. Προβόπουλου και κ. Ι. Στουρνάρα, διαχειριζόμενη την εποπτεία τεσσάρων ασφαλιστικών εταιρειών υπό εκκαθάριση αναφορικά με την απογραφή και ρευστοποίηση της περιουσίας τους, τις αποζημιώσεις των πρώην ασφαλισμένων, τα ευρήματα των οικονομικών ελέγχων, την διερεύνηση των πεπραγμένων των απερχομένων διοικήσεων. Ασκεί μάχιμη δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2007, ενώ έχει αρθρογραφήσει σε διεθνή νομικά περιοδικά σχετικά με νομολογιακές εξελίξεις που άπτονται ζητημάτων Δικαίου Ανταγωνισμού. Ως ειδική συνεργαζόμενη εισηγήτρια στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έχει αναλάβει την διδασκαλία σεμιναρίων Ενωσιακού Δικαίου-Δικαίου Ανταγωνισμού καθώς και την διδασκαλία σεμιναρίων αναφορικά με την διαχείριση κόκκινων δανείων πάσης μορφής (καταναλωτικών, επιχειρηματικών κλπ.).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Αντιγόνη Βαφείδου

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  68030

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Back to Top